Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2003 m.kovo 3 - 5 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 1361 buvau komandiruotas į Briuselį (Belgijos Karalystė), kur 2003 m. kovo 4 d. dalyvavau Europos Komisijos surengtoje tarptautinėje konferencijoje "Lyčių lygybė ir Europos ateitis", o 2003 m. kovo 5 d. - Konvento dėl Europos ateities neeiliniame plenariniame posėdyje.

Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato surengtos konferencijos "Lyčių lygybė ir Europos ateitis" tikslas - istorinės Europos Sąjungos plėtros išvakarėse suburti visų pilietinės visuomenės sluoksnių atstovus, padiskutuoti apie lygias moterų ir vyrų galimybes bei suformuluoti konkrečius pasiūlymus Konventui dėl Europos ateities. Konferencijoje buvo aptarti Europos Sąjungos pasiekimai lyčių lygybės srityje, sutartyse išliekančios spragos ir konkretūs pasiūlymai dėl lyčių lygybės įtvirtinimo naujojoje Europos Sąjungos Konstitucinėje sutartyje. Konferencijoje dalyvavo dvi Europos Sąjungos komisarės: Viviane Reding ir Anna Diamantopoulou, Europos Parlamento Moterų teisių ir lygių galimybių komiteto pirmininkė Anna Karamanou, Konvento dėl Europos ateities Pirmininko pavaduotojas Jean-Luc Dehaene, kiti Konvento nariai, įvairių Europos universitetų ir mokslo tyrimo centrų atstovai bei žymūs visuomenės veikėjai. Konferencijoje perskaityti pranešimai akivaizdžiai parodė, jog Europos žemyne tebeegzistuoja lyčių nelygybės problema, ypač darbo užmokesčio ir socialinių garantijų srityse. Kuriant naująją Europos Sąjungos Konstituciją, būtina užpildyti šiandien galiojančiose sutartyse išliekančias spragas ir įtvirtinti lyčių lygiateisiškumo principą, kaip vieną iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių ir tikslų. Konferencijoje perskaityti pranešimai bus išplatinti Seimo ir Vyriausybės nariams.

Kovo 5 dienos neeiliniame Konvento posėdyje, kuriam pirmininkavo Konvento Pirmininko pavaduotojas Giuliano Amato buvo toliau svarstomi Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties 8-16 straipsnių projektai, apibrėžiantys kompetencijų pasidalijimą tarp Europos Sąjungos ir valstybių narių. Diskusijose vyravo tokios temos, kaip: pagrindiniai kompetencijų pasidalijimo principai, Bendrijų teisės vieta galiojančioje sutarčių struktūroje bei išimtinės ir bendrosios kompetencijos ribos.

Konvento nariai pabrėžė, kad Sąjungos galios yra išvestinės ir kyla iš valstybių narių savanoriškai jai suteiktų įgaliojimų. Todėl labai svarbu užtikrinti visuomenę, kad valstybės narės ir toliau pasiliks vieninteliu Europos Sąjungos galių šaltiniu. Be projekto 8 straipsnyje apibrėžtų pagrindinių principų: galių suteikimo, subsidiarumo, proporcingumo ir lojalaus bendradarbiavimo, Konvento nariai siūlė įtvirtinti ir sanglaudos bei integracijos principus.

Diskutuojant dėl projekto 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto Europos Sąjungos teisės viršenybės principo, Didžiosios Britanijos Vyriausybės atstovas Peter Hain gana netikėtai pasiūlė atsisakyti šio principo. Tai iššaukė audringą Konvento narių reakciją, kurią puikiai apibendrino posėdžio pirmininkas Giuliano Amato, sakydamas, jog "jei jau šalys suteikė Sąjungai kompetenciją, natūralu, kad Sąjungos teisė turi turėti viršenybę".

Svarstant subsidiarumo principo taikymo ribas (9 straipsnio 2 dalis), iškilo klausimas dėl šio principo taikymo Europos Sąjungos išimtinės kompetencijos atžvilgiu. Nors pradžioje Konvento narių nuomonės išsiskyrė, visgi buvo nuspręsta, kad subsidiarumo principas turi būti taikomas visų kompetencijos kategorijų atžvilgiu, įskaitant ir ES išimtinę kompetenciją, tačiau kiekvienu atveju turėtų būti formuluojamas skirtingai. Komisaras Antonio Vitorino pabrėžė skirtingą subsidiarumo ir proporcingumo principų prigimtį. Pirmasis - politinis, įgyvendinamas "ankstyvosios įspėjimo sistemos" pagalba, antrasis - teisinis.

Diskusijose dėl kompetencijos kategorijų dauguma kalbėjusiųjų pasisakė prieš atskirų sričių, priskiriamų kiekvienai iš kompetencijos kategorijų, išvardijimą. Kai kurie pasisakė už "lankstaus", nebaigtinio kompetencijų sąrašo sudarymą. Dar kiti - už aiškų Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencijos atribojimą (demarkaciją). Taigi, kol kas vieningos nuomonės šiuo klausimu nėra. Kaip ir dėl projekto 15 straipsnyje apibrėžiamų paramos veiksmų sričių, kurias siūloma pavadinti papildomomis kompetencijomis.

Remiantis šiomis diskusijomis Konvento sekretoriatas parengs naują minėtųjų straipsnių redakciją, kurią Konventas svarstys vėlesniuose plenariniuose posėdžiuose.

Kitas Konvento plenarinis posėdis įvyks š.m. kovo 17-18 dienomis. Šio posėdžio metu numatoma Konventui pristatyti naujus Konstitucinės sutarties straipsnių projektus dėl Sąjungos finansavimo, laisvės, saugumo ir teisingumo bei pradėti diskusiją dėl projekto 24-33 straipsnių ir protokolų "Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje" bei "Dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo".

PRIDEDAMA:

1. Tarptautinės konferencijos "Lyčių lygybė ir Europos ateitis" programa, 3 lapai,

2. Konvento dokumentas CONV 595/03 anglų ir lietuvių kalba, 5 lapai,

3. Vytenio Povilo Andriukaičio tezės dėl ES Konstitucijos 8-16 straipsnių, 5 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 03 17.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas