Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2003 m. vasario 25-28 d.ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1349 buvau komandiruotas į Briuselį (Belgijos Karalystė), kur 2003 m. vasario 26 d. dalyvavau Europos ekonominės politikos tyrimo centro surengtoje diskusijoje "Sukurta ilgam: Europos politinė architektūra", o 2003 m. vasario 27-28 dienomis - Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje.

Europos ekonominės politikos tyrimo centro Europos Parlamente surengtoje diskusijoje dalyvavo Europos Komisijos, Tarybos, Europos Parlamento atstovai ir Konvento nariai. Diskusijoje pagrindinį pranešimą perskaitė Bocconi universiteto ekonomikos profesorius Guido Tabellini, pristatęs savo ir kitų studijos "Sukurta ilgam: Europos politinė architektūra" bendraautorių poziciją dėl trumpalaikės ir ilgalaikės Europos Sąjungos institucinės raidos perspektyvų. Diskusijoje buvo aptarti du galimi Europos Sąjungos raidos modeliai: parlamentinis ir prezidentini, jų privalumai bei trūkumai.

Vasario 27 dienos plenarinį posėdį pradėjo Konvento Pirmininkas Valery Giscard D'Estaing, pristatydamas ES Konstitucinės sutarties 24-33 straipsnių ir dviejų sutarties protokolų: "Dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje" bei "Dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo" projektus. Pasiūlymus dėl minėtųjų straipsnių ir protokolų pataisų Konvento nariai turi pateikti iki š.m. kovo 8 dienos.

Po to, Konvento Pirmininkas trumpai apibendrino gautas ES Konstitucinės sutarties 1-16 straipsnių pataisas, kurių yra daugiau nei tūkstantis. Vėliau sekė pasisakymai ir diskusija dėl pirmųjų septynių projekto straipsnių: ES prigimties apibrėžimo, valstybių narių kompetencijų suteikimo Sąjungai, dėl valstybių narių nacionalinio identiteto išsaugojimo, Sąjungos vertybių ir tikslų, dėl ES Pagrindinių teisių chartijos įtraukimo į Konstitucinę sutartį, ES pilietybės ir susijusių teisių. Atsižvelgiant į norinčiųjų pasisakyti skaičių, šį kartą Konvento prezidiumas pasisakymams skyrė tik dvi minutės. Todėl kai kurios politinės frakcijos, kaip, pavyzdžiui, Europos Socialistų partijos frakcija (PES), nusprendė apjungti kelių savo atstovų laiką ir pareikšti bendrą frakcijos nuomonę tais klausimais, dėl kurių frakcijoje yra sutariama.

Vasario 28 dienos ryte Europos Komisijos Pirmininko Romano Prodi kvietimu dalyvavau darbo pusryčiuose, skirtuose Konvento darbo aptarimui. Šiame neformaliame pasitarime taip pat dalyvavo Konvento prezidiumo narė Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų atstovė Gisela Stuart, Belgijos Vyriausybės atstovas Konvente Louis Michel, Suomijos Vyriausybės atstovas Antti Peltomaki, Europos Parlamento narys iš Vokietijos Joachim Wuermeling, Austrijos parlamento narys Caspar Einem, Komisijos Pirmininko Romano Prodi bei komisarų Michel Barnier ir Antonio Vitorino kabinetų atstovai. Romano Prodi trumpai pristatė Komisijos požiūrį į ES institucijų ateitį. Nežiūrint į tai, kad Komisiją Konvente atstovauja regioninę politiką kuruojantis komisaras Michel Barnier bei vidaus reikalus ir teisingumą kuruojantis komisaras Antonio Vitorino, Romano Prodi išreiškė susirūpinimą, kad Konvente nepakankamai atsižvelgiama į šios institucijos nuomonę ypač dėl ES institucinės reformos, o Komisijos pasiūlytas ES Konstitucijos projektas, žinomas "Penelopės" vardu, iki šiol nesvarstomas.

Vasario 28 dienos plenarinis posėdis buvo skirtas ES Konstitucinės sutarties 8-16 straipsnių projektų aptarimui. Konventas diskutavo dėl kompetencijų suskirstymo į kategorijas, šių kategorijų turinio, specialiųjų kompetencijos kategorijų: ekonominės politikos, bendrosios užsienio ir saugumo politikos, tyrimų ir vystymo, bei kompetencijų įgyvendinimo principų, įskaitant subsidiarumo ir proporcingumo principus.

Švedijos atstovai Konvente Soren Lekberg, Goran Lennmarker, Kenneth Kvist ir Ingvar Svensson išplatino pareiškimą, kuriame raginama laikytis Nicos ir Lakeno tvarkaraščio ir surengti tarpvyriausybinę konferenciją, priimsiančią Konvento parengtą ES Konstitucinę sutartį, ne anksčiau kaip 2004 metais. Taip siekiama užtikrinti, kad į ES stojančiosios šalys kaip lygiateisės narės galėtų dalyvauti priimant sprendimus dėl ES ateities. Lietuvos atstovai Konvente, kaip ir daugelis esamų ir būsimųjų ES valstybių narių atstovų, pasirašė šį pareiškimą, kuris yra užregistruotas Konvento sekretoriate ir skelbiamas internete, kaip Konvento dokumentas CONV 599/03.

Konvento prezidiumas išplatino preliminarų Konvento darbo planą pagal svarstomus Konstitucinės sutarties straipsnius. Neeiliniame Konvento posėdyje, įvyksiančiame š.m. kovo 5 d., pagal Konvento sekretoriato suformuluotus klausimus bus toliau svarstomi ES Konstitucinės sutarties 8-16 straipsnių projektai. Posėdžiui pirmininkaus Konvento Pirmininko pavaduotojas Giuliano Amato.

PRIDEDAMA:

1. Preliminarus Konvento darbo planas, CONV 586/03, 2 lapai,

2. ES Konstitucinės sutarties 24-33 straipsnių projektai, CONV 571/03, 10 lapų,

3. 2003-02-27 Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymas Konvento plenariniame posėdyje dėl ES Konstitucijos 1-6 straipsnių, 4 lapai,

4. Konvento dokumentas dėl tarpvyriausybinės konferencijos tvarkaraščio pagal Nicos ir Lakeno susitarimus, CONV 599-03, 3 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 03 17.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas