Lietuvos Respublikos Seimas

A. Lydekos, R. Šukio ir A. Vazbio komandiruotės į Belgijos Karalystę ( 2003 01 22-25)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo Raimundas Šukys ir Ekonomikos komiteto narys Artūras Vazbys su darbo vizitu lankėsi Belgijos karalystėje Europos Komisijos Generalinio plėtros direktorato Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuro (TAIEX) organizuotame seminare tema Vartotojų teisių gynimas.

Seminaro tikslas - detaliai supažindinti dalyvius su vartotojų teisių apsauga Europos Sąjungos šalyse, atskleisti dažniausias ir aktualiausias problemas, jų sprendimo būdus ir metodus, taikomus tiek kiekvienoje valstybėje atskirai, tiek bendrai ES, apžvelgti teisės aktus ir direktyvas reguliuojančias vartotojų teisių apsaugos sritį.

Seminaras buvo skirtas dešimties šalių kandidačių parlamentų nariams. Tuo buvo siekiama pateikti informaciją šalių kandidačių aukščiausio lygio pareigūnams.

Pagrindinė, dvi dienas vykusio, seminaro tema- vartotojų teisės ir jų gynimas ES, taip pat ir perspektyvos įstojus naujoms narėms.

Įvadinį pranešimą, skirtą bendrai vartotojų situacijai Europos Sąjungoje aptarti, perskaitė Vartotojų reikalų direktorato specialistė Veronique Arnault.

Siekdamas išaiškinti Europos Parlamento vaidmenį, ginant vartotojų teises, pranešimą skaitė Europos Parlamento narys Philip Whitehead. Iki tarptautinio lygmens temą išplėtojo Jim Murray.

Siekiant, kaip įmanoma plačiau ir giliau išanalizuoti vartotojų teisių problemą, buvo paliestos tokios temos, kaip pažeistų teisių gynimas, maisto saugumas išsiplėtusioje Europoje, produktų saugumas, vartojimo kreditas ir t.t.

Dvi dienas trukęs, seminaras buvo pabaigtas bendra diskusija, atsakymais į iškilusius klausimus. Lietuvos delegacija aktyviai dalyvavo seminaro darbe, diskusijose ir vėliau įvykusiuose dvišaliuose pokalbiuose.

Į daugelį diskusijos metu iškeltų klausimų buvo pateikti gana aptakūs atsakymai, pvz. Buvo pabrėžta, kad šalys kandidatės turi įdiegti ES priimtas standartų (ISO) sistemas.

Pažymejus, kad daugeliu atveju šie standartai nėra įdiegti pačiose Šalyse narėse ir jų nėra laikomasi, kad nurodytų standartų bei prekių ir paslaugų kokybės bei produktų saugos reikalavimų kėlimas išimtinai tik šalims kandidatėms, gali būti vertinamas kaip nesažiningas šalyse kandidatėse gaminamų produktų ir prekių realizavimo ES rinkoje ribojimas, aiškaus atsakymo taip ir nebuvo pateikta. Buvo nurodyta,.Kad visų Šalių kandidačių sąlygos yra vienodos ir pripažinta kad daugeliu atveju reikalavimai joms yra aukštesni. Išreikšta viltis, kad tokiu būdu Šalių kandidačių produkcija ir prekės ES rinkoje tapus narėmis iš karto sugebės konkuruoti ir privers pasitempti pačių ES Šalių narių gamintojus. Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su ES strategija 2002-2006 metais vartotojų teisių apsaugos srityje, pateikti numatomų taisyti ir priimti naujų ES direktyvinių dokumentų metmenys. Seminaro metu taip pat buvo išanalizuota dabartiniu metu egzistuojanti ES institucijų sistema, kompetencijų ir galių pasiskirstymas vartotojų teisių apsaugos srityje, aptarta šios srities biudžeto formavimo ir naudojimo poreikis ir principai.

Pagarbiai,

Seimo nariai A. Lydeka

R. Šukys
Naujausi pakeitimai - 2003 03 13.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas