Lietuvos Respublikos Seimas

R. Šukio komandiruotės į Nyderlandų Karalystę (2002 11 26-29)ataskaita

Pirmasis susitikimas 2002 11 27 d.vyko Olandijos teisinės pagalbos valdyboje, kur paskaitą skaitė šios valdybos direktorius Fransas Ohm ir jo pavaduotojas.

Pranešėjai papasakojo:

Olandojoje valstybės garantuojamai teisinei pagalbai ( toliau VGTP ) nėra skiriama pastovi pinigų suma iš biudžeto, kuri teikiama per 5 teisines pagalbos valdybas. Ši suma kiekvienais metais keičiasi ir priklauso nuo poreikio. Tokia situacija , t.y nepastovi suma, nėra patogi Vyriausybei. Finansinė ataskaita sudaroma metų gale. Teisinė pagalba apima civilinę, kriminalinę, administracinę ir politinio prieglobsčio teisę.

Įstatymas dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos – toliau Įstatymas, Olandijoje priimtas 1994 metais, o 1999 metais jis buvo pakeistas. Iki 1994 metų finansinius klausimus tvarkė teismai ir advokatų kontoros, todėl buvo sunku koordinuoti ir planuoti išlaidas VGTP. Teismai nenoromis mokėjo už pagalbą advokatams, juolab, kad niekas praktiškai už tai nebuvo atsakinngas. 1994 metų Įstatymas nepatiko nei klientams, nei advokatams, nes išaugo išlaidos VGTP. 1999 metų įstatymas jau buvo geresnis, nes leido kontroliuoti šias išlaidas. Šiuo metu klientai moka priklausomai nuo jų pajamų. Yra naudojamas mišrus VGTP modelis - pagalbą teikia ir viešieji advokatai, ir privatūs. Deja, teikiant šią pagalbą negalima išsiversti be didelės biurokratijos, kurią stengiamasi sumažinti ( apie VGTP sistemos problemas Olandijoje -Legal problem- yra medžiaga anglų kalba, kurią mums pateikė šeimininkai ).

Teikti VGTP reikia turėti teisininko išsilavinimą, privalu būti advokatų sąjungos nariu ir baigti praktinį kursą, padedant savo vadovui, bei išklausyti paskaitų ciklą, t.y., baigti kursus. Advokatai turi praeiti mokymo programą – du kartus per metus, tuo pačiu metu per vienerius metus privalo turėti dvylika bylų , pvz. Prieglobsčio teisės srityje. Advokatų darbo kokybė netikrinama, veikia skundų mechanizmas. Jeigu skundas pagrįstas, bendradarbiavimas su tokiu advokatu – nutraukiamas. Yra tam tikras auditorinis patikrinimas, t.y., tam tikras sąrašas, testas, kuris yra nuolat tobulinamas. Veiklos patikrinimą daro auditorius, kuris tikrina, ar advokato veikla atitinka advokatų sąjungos nustatytus reikalavimus. Tikrinama raštvedyba, t.y., organizacinė veiklos pusė, tačiau profesinė pusė - advokatų vedamos bylos - kol kas netikrinamos. Patikrinus, išduodamas pažymėjimas, kuris kas du-trys metai turi būti atnaujinamas.

Kai klientas kreipiasi į kontorą, užklausiami duomenys apie kliento finansines galimybes ir pagal tai nusprendžiama, kiek klientas turi mokėti advokatui , mokama nuo 30 iki 50 procentų paslaugų sumos.

Apie pajamas advokatas sužino iš kliento turto deklaracijos savivaldybėje.Kartu su deklaracija klientas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jo deklaraciją. Deklaracija pateikiama advokatui be jokių problemų, tačiau jegu klientas kreipiasi dėl politinio prieglobsčio ar yra įkalintas, tai tokiu atveju deklaracijos nereikalaujama. Ateityje apie asmens pajamas bus galima sužinoti iš mokesčių inspekcijos interneto pagalba. Nustatytą mokėjimo dalį klientas turi sumokėti konkrečiam advokatui iš anksto, išskyrus atvejus, kai baigiasi terminai kokiam nors procesiniam veiksmui atlikti. Preziumuojama, kad advokatas realiai turi galimybę išsireikalauti pinigus iš kliento, tačiau jeigu pinigai nepaimami iš anksto, tai vėliau juos išsireikalauti yra sudėtinga. Tačiau jeigu valstybė sumoka 80-85 procentus, tai nuostoliai nedideli. Pažymėtina, kad advokatų sąjunga perveda advokatų kontoroms tam tikrą avansą trims mėnesiams, priklausomai nuo praėjusiais metais vestų bylų skaičiaus. Jeigu per tą laiką kontora veda mažiau bylų nei per praėjusius metus , tai ji privalo grąžinti atitinkamą gauto avanso dalį. Klientui gali būti atsakyta teisinės pagalbos, jeigu byla yra labai paprasta- primityvi. Bylos sudėtingumą kontroliuoja Teisinės pagalbos valdyba.

Jeigu mokestis yra mažiau nei 180 eurų , tai asmuo nukreipiamas konsultacijai į teisinės pagalbos centrą kaip pirminės teisinės pagalbos vietą. Įvykis, dėl kurio kreipiamasi, turi būti įvykęs Nyderlandų Karalystės teritorijoje. VGTP Europos Žmogaus teisių teisme neteikiama. Advokato sugaištas laikas skaičiuojamas jau nuo kliento pirmo atėjimo į kontorą. Advokatas yra atsakingas už viską. Vyksta pastovus bendradarbiavimas tarp advokato ir advokatų asociacijos. Advokatas turi pateikti jai įrodymus apie tai, kad byla baigta – pvz., teismo nosprendį. Išnagrinėjama apie 200.000 bylų per metus.

Antras susitikimas įvyko viešojoje advokatų kontoroje

Joje dirba 14 asmenų, tarp jų yra direktorius, nebūtinai teisininkas, patarėjai, registratorė, kuri registruoja ir perduoda bylas, užsakymus. Registruojantys asmenys taip pat nėra advokatai. Kliento prašymas perduodamas centro advokatui arba kitam advokatui, su kuriuo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Yra trys pagalbos suteikimo variantai: kai informaciją suteikia neteisininkas, kai centro darbuotojas perduoda klausimą kitai institucijai ar avokatų kontorai, kai klausimą perduoda spręsti centro darbuotojams. Jeigu klientas dirba, tai pirmiausia yra nustatoma, ar asmuo turi tesę gauti VGTP.

Jeigu konsultacija, ar taip vadinama pagalba, užtrunka iki 30 min., tai klientas nieko nemoka. Klientas gali gauti pagalbą iki 3,5 val. Dalį išlaidų padengia asmuo sumoje nuo 56 iki 500. Yra lentelė, kur surašyti mokėjimai priklausomai nuo pajamų, gali būti nuo 6 procentų iki 50 procentų visų jo pajamų.

Kontora gauna apie 60000 paklausimų per metus. 40000 paklausimų gaunama telefonu, 20000 kreipiasi tiesiogiai arba raštu.

Iš jų: 15000 atvejų reikalas išsprenžiamas konsultacijomis,

15000 atvejų klientas nukreipiamas į kitas institucijas,

30000 atvejų dirba pagal paskyrimą kontoros advokatai.

Iš jų: 24000 atvejais klausimai išsprendžiami per 0,30 mi. , t.y. nemokamai,

4000 atvejais išsprendžia per 3 val., t.y., moka 13,5 Euro,

400 atvejais išsprendžia per 8 val., tai moka nuo 61 iki 530 Eurų pagal lentelę. Jeigu reikalo srendimas užtruks ilgiau nei 8 val.klientas neprivalo daugiau mokėti, tai advokato rizika. Advokatas privalo bylą baigti, kad ir kiek laiko ji realiai truktų.

Kliento kreipimosi skaičius į kontorą nėra ribojamas.Jeigu vienas klientas kreipsis įvairiu laiku dėl 20 skirtingų klausimų - tai bus užvesta 20 skirtingų bylų. Taikomas diferencijuotas atsiskaitymo principas. Yra tam tikra grupė žmonių kurie kreipiasi dėl gerbūvio , ginčų su nuomininkais klausimų. Nėra centralizuotos duomenų bazės. Paprastai patariama kreiptis į teritorinę advokatų kontorą. Klientams nėra motyvų piktnaudžiauti VGTP. Kontora dirba šiose teisės srityse – darbo teisė, pensijų teisė, bausmių vykdymo teisė, nukentėjusiųjų – aukų teisė, socialinės apsaugos teisė. Baudžiamųjų bylų reikalu klientas siunčiamas pas kitus advokatus. Kontoros advokatai negali sudaryti susitarimų su klientais, tokiu atveju turi perduoti bylą privačiam advokatui.

Prieš 26 metus Teisingumo ministras visoje šalyje įsteigė advokatų – centrų tinklą, tačiau jų veiklos nereguliavo. Šių centrų steigėjais gali būti grupė asmenų. Veikla grindžiama kontoros įstatais.Turi būti valdyba, direktorius ir teisinės pagalbos direktorius.Turi pateikti – advokatų asociacijai , metinį veiklos biudžetą ir bendras VGTP biudžetas Olandijoje yra formuojamas iš visų 40-50 šalyje veikiančių centrų biudžetų sumos. Teisinės pagalbos centrai yra nepriklausomi, bet turi savo asociaciją. 1999 metais buvo išleistas naujas įstatymas , kuriuo jau buvo veikla sureguliuota – priimtas taip vadinamas fondų naudotojų veiklos statutas. Centruose dirba advokatai. Skundai dėl advokatų veiklos nagrinėjami spec. komitete, kuris yra teisinės pagalbos valdyboje. Ginčai visuomet bandomi išspręsti taikiomis priemonėmis, t.y. susitaikymu. Advokatai savo veikloje naudojasi standartinėmis kompiuterinėmis programomis, tačiau kontorų valdymas nėra reguliuojamas ar standartizuojamas.

Susitikimas privačioje advokatų kontoroje ( Seegers & Lebouille, kuri teikia VGTP ).

Šios kontoros steigėjai Mr. Seegers ir Mr. drs J.M.H. Lebouille papasakojo apie VGTP sukūrimo istoriją. Pvz. buvo didelė aprūpinimo būstu problema ir jauni teisininkai imdavosi šių bylų. Taip buvo atkreiptas teismų dėmesys į realybę. Palaipsniui atsirado sąmprata visuomeninis - socialinis teisininkas. Ši praktika buvo išvystyta emigracijos teisėje. Į Olandijos Advokatų Tarybos pirmininko vietą realiai pretenduoja visuomeninis teisininkas. Šiuo metu tendencija yra ta, kad nors bendras advokatų skaičius auga, tačiau valstybės skiriamos lėšos mažėja. Visi advokatai privalo kelti savo kvalifikaciją.Iš advokatų tarpo skiriami audtoriai- tikrintojai.Jų darbo tikslas yra ne bausti, bet padėti organizuoti darbą, kad tnkamai funkcionuotų elektroninė ir kita orgtechnika. Auditas buvo inicijuotas VGTP valdybos ir Advokatų taryba skyrė audtorius. Patikrinimo pažyma siunčiama VGTP valdybai, tačiau ne visi svarbūs momentai joje fiksuojami. Auditas nėra privalomas, planuojama, kad privalomu jis bus nuo kitų metų.

Audituotos kontoros gauna didesnį atlyginimo koeficientą- tuo advokatai suinteresuojami, tačiau kol kas auditas nepopuliarus. Dėl geros advokatų darbo kokybės turi rūpintis Advokatų Taryba. Įdomu palyginti advokatų darbo, dirbančių komercinės ir baudžiamosios teisės srityje, atlyginimą. Komercinės teisės secialistai uždrba nuo 300 iki 400 eurų per 1valandą., baudžiamosios teisės srityje pagal susitarimą su klientu – nuo 120 iki 140 per valandą ir VGTP bylose tik 40 -50 eurų per valandą. Buvo atliktas tyrimas ir nustatyta, kad protingas atlygis būtų 90 eurų per 1 valandą. Tačiau padidinus įkainius žmonių,kuriems reikalinga VGTP, įmoka irgi padidės apie 50 procentų, tai reiškia , kad sumažės žmogaus teisės į teisingumą įgyvendinimo garantijos.

Olandijoje yra apie 12000 advokatų. Yra Centrinė advokatų asociacija (taryba) ir vietinė (apygardos). Advokatų atstovai renka parlamentą, kuris renka pirmininką .Advokatų taisykles tvirtina parlamentas. Amsterdame yra 3500 advokatų, o kai kur tik apie 200-300 advokatų.

Privaloma būti advokatu, kad galėtum teikti teisinę agalbą Olandijoje. Advokato įmokos dydis Olandijos Advokatų Asociacijai priklauso nuo jo pajamų, apie 650 eurų, o apygardinei tarybai -300 eurų per metus. Teisingumo ministras Olandijoje negali kištis į advokatūros reikalus, pvz., iškelti drausminės bylos advokatui.

Kitą dieną -2002 11 28 d. nuvykome į Hagą, į susitikimą Advokatų Asociacijoje (adresas Neuhuyskdae 94 2596 XM Hague).

Olandijos Advokatų Asociacijos narys Daan de Snoo papasakojo:

Viešieji advokatai Olandijoje vadinami Advokatais dirbančiais dievui. Olandijos advokatai mano, kad jų šalies VGTP sistema yra viena progresyviausių Europoje.Jie leidžia daug informacinių leidinių apie šios sistemos raidą ir veiklą pvz.1992 m. leidinys. VGTP teikia apie trisdešimt procentų visų šalies advokatų.Jauni advokatai eina dirbti į komercinę bei kitas, pelningesnes teisės sritis. Tai kelia nerimą Advokatų Tarybai.Taryba mano, kad yra ne tik teisės, bet ir pareigos apie aštuoni tūkstančiai šalies advokatai pritraukiami teikti VGTP . Tai daroma sudarant lengvatines sąlygas, didinant darbo užmokestį, šalinant visas administracines kliūtis, susijusias su šiuo procesu. Labai išvystytas teisinės pagalbos išlaidų draudimo institutas apie penkiasdešimt procentų apsidraudusių draudimo kaina apie šimtas penkiasdešimt eurų per metus . Tačiau šis draudimas negalioja baudžiamojo nusikaltimo atveju. Praėję auditą advokatai gauna priedą prie honoraro.Kol kas tikrinama tik organizacinė advoatų veiklos pusė, o nuo 2006 m. bus tikrinama gynėjų darbo kokybė bylose. Nuo 2004 metų bus privalomas auditas, tai yra tokio pobūdžio, koks atliekamas dabar. Norint tapti advokatu, reikia baigti šešių mėnesių kursus ir laikyti egzaminus,o po trejų metų išduodamas advokato pažymėjimas. Nėra jokių privilegijų teisėjams, doktorantams ir kt. Yra galimybė greičiau baigti kursus, jeigu iki tol praktikavo teisinėje firmoje. Laikant egzaminus daugiausia klausimų yra iš procesinės teisės šakų. Kiekvienais metais advokatai turi išklausyti ne trumpesnius kaip šešiolikos valandų kvalifikacijos kėlimo kursus. Šie kursai turi būti sertifikuoti. Kuriant VGTP sistemą Olandijoje, dalyvavo Teisingumo ministerija, VGTP valdyba ir Advokatų asociacija. Yra trišalė sutartis tarp šių institucijų. Valdyba prižiūri ir koordinuoja VGTP centrų darbą. Teisininkus Olandijoje rengia apie dešimt aukštųjų mokyklų. Šalyje dirba apie vienas tūkstantis advokatų padėjėjų.

Iš Advokatų tarybos nuvykome į Olandijos Teisingumo ministeriją, kur prie pietų stalo su VGTP departamento direktoriumi ir jo pavaduotoju buvo tęsiama diskusija apie VGTP sistemą ir jos problemas.

Buvo pasakojama apie Amsterdamo VGTP Tarybą, kurią sudaro devyni nariai, Teisingumo ministerija skiria tarybos narius pagal įvairių organizacijų rekomendacijas . Taryboje dalyvauja ir teisėjai, ir advokatai, ir net miesto meras. Advokatai nesudaro daugumos Taryboje. Taryba dirba visuomeniniais pagrindais. Už Tarybos ribų dirba advokatai įvairiose veiklos srityse.

Į miesto VGTP sistemą įeina ir teisinės pagalbos valdyba, kurioje yra Sprendimų skyrius (54 darbuotojai), jis nustato kokiai kategorijai teikiant VGTP priklauso klientas. Šio skyriaus sprendimą galima apskųsti . Yra Vidaus tarnybos skyrius (19 darbuotojų ), kuris sprendžia finansinius klausimus ir yra Kadrų reikalų skyrius (16 darbuotojų), kuris peržiūri apeliacijas, apie 3500 apeliacijų per metus ir peržiūri metines ataskaitas. Nepatenkintieji apeliacija gali kreiptis į teismą, čia patenka apie tūkstantis tokių bylų per metus. VGTP sistemai priklauso kriminalinės ir politinio prieglobsčio suteikimo bylos ir jeigu klientas turi psichinę negalią.

Komandiruotė Olandijoje buvo naudinga, nes gautą patyrimą bus galima panaudoti kuriant VGTP sistemą ir jos veikimo mechanizmą Lietuvoje.

Pagarbiai,

Seimo narys Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2003 03 13.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NYDERLANDAI

LR Seimas