Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos 2002 m. veiklos ataskaita

 

Lietuvos nacionalinio

radijo ir televizijos

2002 m.

veiklos ataskaita

 

 

 

 

 

patvirtinta LRT tarybos

2003 m. kovo 4 d.

 

 

 

TURINYS

 

 

 1. LRT tarybos veiklos 2002 m. apžvalga
 2. LRT 2002 m. finansinės veiklos rezultatai
 3. Pagrindinės investicijos ir projektai, įgyvendinti 2002 m.
 4. LRT ataskaita apie personalą.
 5. Lietuvos radijo programų planavimas ir įgyvendinimas
 6. Lietuvos televizijos programų planavimas ir įgyvendinimas
 7. Išvados ir pasiūlymai.

 

 

 

Priedai:

1 priedas. LRT tarybos posėdžių suvestinė

2 priedas. LRT tarybos narių apmokėjimo tvarka

3 priedas. LRT 2002 m. finansiniai rodikliai

4 priedas. LR auditorijos dinamika

5 priedas. LR SIC lyginamieji tyrimai

6 priedas. LTV auditorijos dinamika

 

 

1. LRT tarybos veiklos 2002 m. apžvalga

 

Visuomeninio transliuotojo (LRT) ir LRT tarybos veiklos pagrindai bei valdymas

 

2002 m. LRT ir LRT tarybos veiklos ataskaita pateikta remiantis Lietuvos Respublikos Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 10 str. 6 dalies nuostatais, pagal kuriuos LRT taryba parengia metinę LRT veiklos ataskaitą, o LRT tarybos pirmininkas atsiskaito seimui.

LRT yra visuomeninis transliuotojas ir veikia pagal Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą, taip pat pagal Visuomenės informavimo ir Viešųjų įstaigų įstatymus bei LRT įstatus.

LRT yra Europos Transliuotojų sąjungos narė ir laikosi jos nuostatų.

Pagal LRT įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatą LRT taryba yra aukščiausioji LRT valdymo institucija, atstovaujanti visuomenės interesams, veikianti pagal minėtą įstatymą bei savo pačios nusistatytą darbo tvarką.

Pagal LRT įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatą po 4 LRT tarybos narius skiria Seimas, Respublikos prezidentas ir visuomeninės organizacijos.

2000 m. gegužės 18 dieną buvo patvirtinta 12 deleguotų narių, išrinkta LRT tarybos vadovybė. Tarybą sudarė šie nariai:

6 – iems metams Respublikos Prezidento deleguoti:

Marcelijus Martinaitis - rašytojas, VU docentas, LRT tarybos pirmininkas,

Rimvydas Valatka - “Lietuvos ryto” vyr. Redaktoriaus pavaduotojas,

Stanislovas Vidtmann - Tautinių mažumų ir išeivijos departamento atstovas,

Diana Vilytė - Atviros Lietuvos fondo direktorė.

4 – iems metams deleguoti LR Seimo:

Vladas Bagdonas - Operos ir baleto teatro solistas, choro “Vilnius” direktorius,

Vidmantas Valiušaitis - VD universiteto žurnalistikos katedros dėstytojas,

Petras Dirgėla - rašytojas,

Eduardas Eigirdas - žurnalistas.

2 – jiems metams deleguoti visuomeninių organizacijų:

Vytautas Ališauskas - “Naujojo židinio” redaktorius, LRT tarybos pirmininko pavaduotojas,

Gytis Lukšas - Kinematografininkų sąjungos pirmininkas,

Romas Pakalnis - mokslų daktaras, Botanikos instituto direktorius.

Adolfas Laimutis Telksnys - Matematikos ir informatikos instituto sektoriausvadovas,

VDU profesorius.

Pastarųjų keturių visuomeninių organizacijų deleguotų narių kadencija baigėsi 2002 m. gegužės 18 dieną, tačiau 2002 m. gegužės mėn. buvo deleguoti iš naujo 6 metams:

Vytautas Ališauskas ( Vyskupų konferencija ), Gytis Lukšas ( Meno kūrėjų asociacija ), Romas Pakalnis ( Švietimo taryba ), Adolfas Laimutis Telksnys (Lietuvos Mokslo taryba).

Šiuo metu LRT taryba visus metus veikia nepilnos sudėties. 2001 m. vasario 20 d., atsistatydinus LR Seimo deleguotam E.Eigirdui, LR Seimas kito nario vis dar nėra paskyręs. 2002 m. vasario 19 d. LR Seimui buvo išsiųstas raštas, kuriame buvo prašoma paskirti naują LRT tarybos narį.

LRT tarybos veiklos pobūdis

Pagal LRT įstatymo 9 str. 11 dalies nuostatą LRT tarybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Tačiau 2002 m., esant dideliai darbo apimčiai, posėdžiai buvo šaukiami dažniau ir jų įvyko 22 ( žr. LRT posėdžių suvestinė, priedas nr. 1 ).

LRT tarybos veikla: posėdžiai, kuriuose būdavo priimami nutarimai, įvertinant administracijos projektus bei pačios tarybos inicijuotus siūlymus, tvirtinami LRT veiklos ir verslo planai, metinės ir ketvirčių finansinės sąmatos, vadinamieji radijo ir televizijos tinkleliai, LRT laidų stebėjimas ir jų vertinimas, narių dalyvavimas įvairiuose pasitarimuose, renginiuose, konferencijose, susitikimuose su tarptautiniais radijo ir televizijos ekspertais, šalies valdžios atstovais ir kt.

Svarbiausios LRT tarybos veiklos kryptys 2002 m.

 • Analizavo ir tvirtino LRT pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliavo jos vykdymą.
 • Tikslino ketvirčių pajamų ir išlaidų sąmatas.
 • Tvirtino ir koregavo radijo ir televizijos tinklelių veikimą.
 • Pastoviai aptardavo visuomeninių – kultūrinių laidų kokybę, rekomendavo nutraukti visuomeninės bei kultūrinės misijos nuostatų neatitinkančias laidas.
 • Svarstė LRT plėtros projektus, investicijas, koregavo kai kuriuos LRT administracijos sprendimus, atsižvelgdami į LRT įstatymą ir įstatus.
 • Rėmė LTV 2 kanalo atidarymą.

2. LRT 2002 m. finansinės veiklos rezultatai

 

Bendra apžvalga

Neaudituotais duomenimis, 2002 m. LRT uždirbo 1,8 mln. litų įprastinės veiklos pelno bei 8,7 mln. litų grynojo pelno. Ataskaitiniais metais buvo gauta 6,9 mln. litų pagautė dėl PVM permokos, kuri atsirado pakeitus PVM atskaitos taikymo politiką ir nurašius įsisenėjusius delspinigius. Gautos veiklos pelnas panaudotas LRT technologinės plėtros investicijoms ir skolų grąžinimui.

2002 m. LRT buvo skirta 35,4 mln. litų biudžetinio finansavimo paprastosioms išlaidoms ir 0,9 mln. litų nepaprastosioms išlaidoms - TVF paskolai dengti bei Briuselio korespondentų punkto įrangai įsigyti. 2002 m. liepos mėn. iš biudžeto papildomai paprastosioms išlaidoms skirta 1 mln. litų, kurie panaudoti padengti skolą Europos transliuotojų Sąjungai. Iš viso LRT veiklai 2002 m. iš biudžeto skirta 37,3 mln. litų.

Bendras LRT biudžetas 2002 m. sudarė 51,9 mln. litų be pagautės ir 58,8 mln. litų, įskaitant pagautę (3-ame priede pateikta 2001-2003 m. pajamų struktūra ir kitimas).

Komercinės pajamos

Komercinės LRT veiklos pajamos 2002 m. sudarė 14,6 mln. litų, tame tarpe reklamos ir žaidimų organizavimo pajamos – 10,4 mln. litų, technikos nuomos ir retransliacijos pajamos – 1,2 mln. litų, kitos komercinės pajamos – 3,0 mln. litų. Didelė dalis reklamos pajamų (31% arba 3,2 mln. litų) gauta atsiskaitant su pirkėjais mainų pagrindu. Lyginant su 2001m. mainų pagrindu gautos pajamos išaugo 0,5 mln. Litų.

LRT įvykdė patvirtintą 2002 m. komercinių pajamų planą. Padidėjusios komercinės pajamos (19%), lyginant jas su planuotomis, sudarė sąlygas be papildomų biudžeto asignavimų atnaujinti LRT techninės bazės būklę, įgyvendinti 2002 m. investicinius projektus ir amortizavo padidėjusią LRT mokesčių naštą dėl nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusio PVM įstatymo nuostatų taikymo.

Dėl visuomenėje vykusių diskusijų ir atitinkamos informacijos sklaidos per konkuruojančias televizijas apie komercinės reklamos uždraudimą visuomeniniame TV kanale, LRT neteko apie 1,1 mln. litų komercinių pajamų. 2002 m. žiniasklaidos reklamos rinka buvo veikiama šalies ekonomikos pakilimo, bet didžiąją išaugusios televizinės reklamos rinkos dalį pasidalijo komercinės televizijos.

Sąnaudos

LRT toliau buvo vykdoma išlaidų mažinimo politika, veiklos kaštų kontroliavimas (3-ame priede pateikta 2001-2003 m. sąnaudų struktūra). Šių tikslų siekta optimizuojant veiklos procesus, pagal galimybes keičiant pasenusią neekonomiškai veikiančią įrangą nauja. 2002 m. LRT transliuojamų 1-osios ir 2-osios radijo programų aprėptis gerėjo, nes buvo pradėti eksploatuoti nauji siųstuvai Biržuose ir Plungėje, padidintas siųstuvų galingumas Tauragėje. Pradėjus eksploatuoti televizijos siųstuvą Biržuose, pagerėjo ir televizijos programų aprėptis (3-ame priede pateiktos 2001-2003 m. paskleidimo išlaidos).

Lyginant su 2001 m. bendra LRT sąnaudų suma sumažėjo, nors dėl naujojo, nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojusio PVM įstatymo nuostatų taikymo 2002 m. sąnaudos išaugo 1,4 mln. litų.

Debitorinis įsiskolinimas

Pirkėjų įsiskolinimas išaugo nuo 1 mln. litų 2001 m. pabaigoje iki 2,2 mln. litų 2002 m. pabaigoje. LRT pirkėjų skolų padidėjimą 2002 metų finansinėje atskaitomybėje lėmė išaugusios gruodžio mėn. komercinės pajamos, kurios siekė 2,5 mln. litų, tuo tarpu 2001 m. gruodžio mėn. komercinės pajamos buvo 1,2 mln. litų. Dalis pirkėjų už š.m. gruodžio mėn. paslaugas apmokėjo avansu, o kitos įplaukos už gruodžio mėn. išrašytas sąskaitas pagerins 2003 metų sausio, vasario mėn. piniginius srautus.

Kreditorinis įsiskolinimas

2002 m. LRT kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 7,9 mln. litų (3-ame priede pateiktas kreditorinio įsiskolinimo kitimas 2002 m.) ir 2002 m. pabaigoje sudarė 9 mln. litų, tame tarpe ilgalaikiai įsipareigojimai – 2,7 mln. litų, trumpalaikiai įsipareigojimai – 6,3 mln. litų. 2002 m. pradžioje LRT skola Lietuvos žemės ūkio bankui buvo 5,6 mln. litų, ataskaitinių metų pabaigoje – 3,9 mln. litų, skola Finansų ministerijai pagal sutartį su TVF metų pradžioje 2,2 mln. litų, metų pabaigoje – 1,3 mln. litų.

LRT veiklos 2003 m. perspektyvos

LRT 2003 m. biudžete planuojamas 12% komercinių pajamų išaugimas, palyginus su 2002 m. Bet LRT išlieka rizika negauti planuojamų pajamų, kadangi reklamos davėjų netenkina nestabili LRT situacija, kurią įtakoja numatomas įstatymo projektas dėl komercinės reklamos uždraudimo ar apribojimo visuomeninėje televizijoje. Be to, 2003 m. LRT patirs apie 2 mln. litų papildomų išlaidų dėl naujojo PVM įstatymo.

LRT 2003 m. numatoma atnaujinti televizijos techniką iš biudžetinių ir komercinių lėšų. Planuojama iš esmės atnaujinti kilnojamąją televizijos stotį, įsigyti videoserverį, papildomos įrangos keturiems korespondentiniams punktams, radijo centrinę aparatinę, skaitmeninį garso pultą, radijo programos išleidimo pultą, iš kurio bus transliuojamos žinios ir laidos užsienio lietuviams.

Vasario 16-ąją pradėjo veikti visuomeninės Lietuvos televizijos Antras kanalas, kuriuo transliuojamos kultūrinės ir švietėjiškos laidos. Iš pradžių Antro kanalo transliacijos bus matomos tik Vilniuje ir Kaune, vėliau numatoma plėtra ir į kitus miestus.

Vidaus auditas

2002 m. vasario mėn. buvo LRT struktūroje buvo įsteigtas vidaus audito etatas. Parengtas ir patvirtintas strateginis vidaus audito planas, kuriame numatoma didžiausią dėmesį skirti LRT veiklos rizikos veiksnių analizei ir vertinimui bei svarbiausiems LRT pajamų ir išlaidų segmentams, jų administravimo ir kontrolės vertinimui.

 

 

 

 

Valstybės kontrolė

Valstybės kontrolė 2002 m. spalio-lapkričio mėnesiais atliko LRT dalinį veiklos vertinimą siekiant įvertinti biudžeto lėšų panaudojimą LRT, apžvelgti Įstaigos vidaus kontrolės būklę, LRT finansinės būklės pokyčius bei įvertinti ankstesnių Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą. Patikrinimo ataskaitoje LRT buvo pateiktos rekomendacijos biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės, Įstaigos vidaus kontrolės gerinimo, kitų veiklos sričių efektyvumo didinimo klausimais. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas, patvirtintas veiksmų planas, numatantis priemones, laikotarpius ir atsakingus vykdytojus šių rekomendacijų įgyvendinimui.

 

 

 

 

3. Pagrindinės LRT investicijos ir projektai, įgyvendinti 2002 m.

 

 1. Lietuvos televizijos naujienų kambario įrengimas.
 2. LTV “Panoramos” studijos modernizavimas.
 3. LTV antros studijos videomikšerio įdiegimas.
 4. Kompiuterinio (nelinijinio) montažo stočių įdiegimas.
 5. Kitos televizinės technikos ( pagrindinai skaitmeninių TV kamerų įsigijimas) įdiegimas.
 6. Lietuvos radijo naujienų kambario įrengimas.
 7. Tikslaus laiko sistemos įdiegimas Lietuvos radijuje.
 8. LR žinių tarnybos ir korpunktų technikos modernizavimas.
 9. Dalinis LRT kompiuterinės įrangos ir tinklo įrangos modernizavimas.
 10. LRT archyvų saugyklų įrengimas.
 11. LRT fonotekos ir videotekos saugyklų įrengimas.
 12. LRT patalpų dalinė renovacija ( svečių kambarys, grimerinės, montažinės ir kt.)
 13. Finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos programos įdiegimas.
 14. LRT internetinės svetainės įdiegimas.
 15. Paruošiamieji darbai LTV-2 kanalo transliacijai ( pradžia 2003 02 16 )
 16. Paruošiamieji darbai LTV-1 , LR-1 ir LR-2 programų transliacijai ( pradžia 2003m. vasario mėn.)
 17. Paruošiamieji darbai LTV-1, LR-1, LR-2 internetinei transliacijai ( pradžia 2003m. kovo mėn).

 

 

4. LRT ataskaita apie personalą

 

LRT darbuotojų kaita nuo 2002-01-01 iki 2002-12-31

  1. 2002-01-01 dirbo - 721 darbuotojas;
  2. 2002-12-31 dirbo - 676 darbuotojai; (sumažėjo 45 darbuotojais)
  3. Per 2002-uosius metus:
  4. 3.1. Priimti - 48 darbuotojai,

   3.2. Atleisti - 93 darbuotojai, iš jų:

    1. pagal LR DSĮ 27 str. (šalių susitarimu) - 32 darbuotojai,
    2. pagal LR DSĮ 28 str. 1 d. (darbuotojo pareiškimu) - 24 darbuotojai,
    3. pagal LR DSĮ 29 str. 1 d. 2 p. (kai sumažinamas darbuotojų skaičius dėl
    4. gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų) - 15 darbuotojų,

    5. pagal LR DSĮ 26 str. 2 p. (pasibaigus sutarties terminui) - 20 darbuotojų;

   pagal LR DSĮ 26 str. 10 p. (kai darbuotojas pagal medicininės ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti to darbo) - 2 darbuotojai.

  5. Pagal autorines sutartis dirbo 132 darbuotojai.

LRT darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursai 2002 metais

Per 2002- uosius metus kvalifikaciją kėlė 309 darbuotojai šiuose kursuose:

  1. Kompiuterių kursai - 100 žm.;
  2. Anglų kalbos kursai ( 35 mokosi dar iki 2003 03 30); - 77 žm..;
  3. Personalo ir darbo užmokesčio apskaitos Navsion Attain sistema kursai – 16 žm.;
  4. Kalbos kultūros bei akcentologijos kursai - 25 žm.;
  5. Lietuvių kalbos naujovių pateikimas - 32 žm.;
  6. Naujieji buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymai – 2 žm.;
  7. Naujasis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas - 3 žm.;
  8. LR fizinių asmenų pajamų mokesčių laikinasis įstatymas - 2 žm.;
  9. Naujų raštvedybos taisyklių pagrindinės nuostatos - 2 žm.;
  10. Raštvedybos ir viešųjų užrašų seminaras - 3 žm.;
  11. Protokolo pagrindai - 2 žm.;
  12. Elektros energijos įstatymo bei poįstatyminių aktų pakeitimai bei papildymai - 1 žm.;
  13. Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojantys norminiai aktai - 1 žm.;
  14. Naujojo LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo įgyvendinimas - 1 žm.;
  15. Privalomosios higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimas - 10 žm.;
  16. Civilinės saugos ekstremalių situacijų valdymas - 16 žm.;
  17. Statybos vadovų ir tech.priežiūros vadovų darbas pagal šiuolaikinius reikalavimus – 3 žm.
  18. Statybos remonto priežiūros kursai - 2 žm.;
  19. Šilumos ūkio priežiūros kursai - 1 žm.;
  20. Kranų priežiūra - 1 žm.;
  21. Naujasis LR Darbo kodeksas - 5 žm.;
  22. MS Win 2000 professional, Win 2000 server priežiūra - 1 žm.;
  23. Studijos Žurnalistikos centre - 3 žm..

 

 

 

  • 2002 metais su visais darbuotojais buvo pravestas interviu. Tiesioginių vadovų ir jų darbuotojų pokalbių metu buvo nustatomi, numatomi uždaviniai būsimam veiklos laikotarpiui bei išsiaiškintas darbuotojų tobulinimosi ir mokymo poreikis.
  • Pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis.
  • Atlikta bibliotekos knygų inventorizacija. Nurašyta 5034 knygos. Atnaujintas knygų fondas informacinio, enciklopedinio pobūdžio knygomis (94 vnt.).
  • Perkeltas archyvas į patalpas, įrengtas pagal visus dokumentų saugojimo reikalavimus. Į Lietuvos naująjį archyvą saugojimui atiduota 1991 – 1998 metų TV kūrybos dokumentų bylos (virš 1000 vnt.).
  • Reorganizuotas medicinos punkto darbas. Įsigytas aparatas “Bioptron”, kuriuo atliekamos darbuotojams fizioterapijos procedūros. 350 darbuotojų profilaktiškai paskiepyta gripo vakcina.
  • Atnaujinta LRT muziejaus ekspozicija.

 

 

5. Lietuvos radijo programų planavimas ir įgyvendinimas

 

FM siųstuvų plėtra

2002 m. buvo investuojama į radijo tinklus, plečiamas LR1 ir LR2 paskleidimas FM radijo bangomis.

Siekiant padidinti Lietuvos radijo I programos girdimumą Lietuvos teritorijoje 2002m. 02.01. įvestas naujas siųstuvas Biržuose, padidinęs LR programos girdimumą ne tik Šiaurės Lietuvoje, bet ir Latvijos pasienio rajone, kur gyvena nemažai lietuvių. Tuo pačiu tikslu padidintas Tauragės siųstuvo galingumas nuo 2002m.12.01.

Plečiant LR2 priėmimo zoną FM bangomis 2002m.07.01. įvestas naujas siųstuvas Plungėje, 2002m.02.01. siųstuvas Biržose, o Tauragėje sustiprintas siųstuvo galingumas.

Tokiu būdu 2002m. pabaigoje Europinio standarto FM radijo siuntimo tinklais LR1 patikimumo zona apima 79 proc. Lietuvos teritorijos, ją girdi 89 proc. Lietuvos gyventojų. LR2 patikimo priėmimo zona apima 79 proc. Lietuvos teritorijos, ją girdi 90proc. gyventojų.

2003m. numatomas siųstuvų galios padidinimas Anykščiuose.

Transliacijos internetu

2002m. LR skyrė nemažą dėmesį transliacijoms naujomis komunikacijos priemonėmis. Tam buvo išplėstos LR1 programos klausymosi internete galimybės. Vidutiniškai kasdien LR1 transliacijos internetu klausosi 450 klausytojų (trumpalaikių prisijungimų virš 1tūkst.)

2002m. pradėtos LR2 programos transliacijos internetu. Šios programos vidutiniškai kasdien internetu klausosi apie 110 klausytojų (trumpalaikių pasijungimų apie 170).

Techninės naujovės

2002m. į visus LR1, LR2 programų siųstuvus įjungti RDS koderiai, kurie imtuvuose su RDS leidžia perjungti besikeičiančius dažnius, nenutrūkstamam radijo stoties priėmimui palaikyti ilgose kelionėse automobiliu.

2002m.09.01 pradėti transliuoti tikslaus laiko signalai iš Lietuvos Puslaidininkių fizikos instituto Laiko ir dažnio etalono laboratorijos (Cezio atominio laikrodžio – UTC LT). Įsigyta tikslaus laiko sistema LR programų sinchronizavimui pagal pasaulinį laiką.

Atsisakant pasenusios technologijos ir laidų gamybos naudojant magnetinę juostą, pereinama prie skaitmeninės technologijos. Tam papildomai įsigytos 4 naujos kompiuterinės darbo vietos, virš 3 kartų išplėsta LR garso saugojimo įrenginio talpa (Studer serveris).

Programų direkcija

Parėjusiais metais pertvarkytas Lietuvos radijo programų planavimas. Atsižvelgiant į klausytojų poreikius, pradėti formuoti vasaros ir rudens tinkleliai. Valstybės, tautinių bei religinių švenčių, reikšmingų įvykių metu įvesti specialūs programų tinkleliai.

2002m.rudenį parengtas naujas tinklelis. LR1 11 05 val. įvesta pokalbių ir diskusijų laidų juosta “Tarp Rytų ir Vakarų”, “Rudens studija su V.Žuku”, “Toks gyvenimas su Z.Kelmickaite” ir “Akiračiai”. Sekmadieniais pradėta transliuoti nauja mokslo populiarinimo laida “Vienkartinė planeta”. LR 2 programoje atsirado laida kinui “Kino meka”. Išgrynintas LR2 programos (Kultūra ir klasika) formatas. Suformuotos 10 05 ir 11 05 kultūrinių laidų juostos, o geriausios iš jų dar kartojamos 22 05.

Skatinant lietuvių rašytojus ir siekiant atgaivinti Radijo teatrą 2002 metais buvo paskelbtas radijo pjesių konkursas, kuriame dalyvavo per 50 autorių. 3 pjesės pelnė apdovanojimus, dar 4 pripažintos kaip galimos statyti radijuje. Visos jos 2003 metais pasirodys eteryje. 2002 metais Radijo teatre buvo pastatyti 8 premjeriniai spektakliai.

Vaikų radijo teatre buvo 7 premjeros. Eteryje skambėjo nemažai naujų “Vakaro pasakų”. Tai, kad jauniesiems klausytojams patiko naujovės byloja ir 3 kartus išaugęs šių laidelių klausomumas.

Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos radijas, atsižvelgiant į šalies integraciją į ES, plėtojo ryšius su kitų Europos šalių visuomeninėmis radijo stotimis.

Tradiciškai artimiausi ryšiai palaikomi su Latvijos ir Lenkijos radijais. 2002m. užmegzti ryšiai su Šveicarijos visuomeniniu radiju iš kurio sulaukta reikšmingos paramos – 60 kompiuterių siuntos. 10 kompiuterių LR padovanojo Švedijos radijas.

Užmegzti ryšiai su Prancūzijos radiju. Šis visuomeninis transliuotojas suteiks galimybes LR žurnalistų tobulinimuisi. Taip pat teiks pagalbą pertvarkant ir modernizuojant Lietuvos radijo archyvus, fonoteką.

Naujienų tarnyba

Lietuvos radijo naujienų tarnyba pradėjo transliuoti žinias visą parą. Tokiu būdu LR tapo vienintele žiniasklaidos priemone Lietuvoje, perduodanti naujienas 24 valandas per parą.

Pradėti naudoti nauji informacijos šaltiniai: be tradicinių agentūrų atidžiai sekamos CNN, BBC World televizijos, taip pat internetas.

LR žinioms bei pagrindinėms programoms “Ryto garsai” ir “Lietuvos diena” šiuo metu perduoda korespondentai iš 10 Lietuvos miestų ir 11 užsienio valstybių. Nemenkas trūkumas – LR neturi savo korespondento Taline.

Tuo pačiu naujienų perdavimas iš kitų Lietuvos vietų tebėra didelė problema – ne tik trūksta profesionalių žurnalistų vietose, bet ir nepakanka lėšų korespondentų punktų modernizavimui. Itin sėkmingai dirba nauji korespondentai Briuselyje, Londone, Maskvoje ir Varšuvoje. Rygoje dirbantis Arūnas Vaikutis pripažintas geriausiu metų žurnalistu.

2002 m. buvo atsisakyta diktorių skaitomų žinių. Žinias redaguoja ir skaito naujienų redaktoriai. Jiems sudėtingą lietuvių kalbos kirčiavimo sistemą padeda suvokti, tobulina jų skaitymo įgydžius buvusi diktorė Vida Vidaitė.

2002 m. gegužės mėnesį LR įrengta naujienų salė. Tai iš esmės pakeitė Naujienų tarnybos darbą: redaktoriai dirba bendroje erdvėje. Tai leido padidinti darbo efektyvumą, intensyvumą ir kokybę. Tobulinant Naujienų tarnybos darbą Lietuvos Radijas su Lietuvos žurnalistikos centru rengia specialų seminarą Naujienų tarnybai apie tokios tarnybos darbo organizavimą. Seminaro svečias -ekspertas iš Danijos Henrikas Hansenas.

Suremontavus laidų tautinėms bendrijoms, užsienio lietuviams ir anglų kalbomis darbo kabinetus, pagerėjo šių laidų redaktorių darbo sąlygos, pagerintas informacijos kaupimo bei perteikimo koordinavimas su bendru LR naujienų srautu.

Nuo praėjusių metų įgyvendinta naujovė – specialūs projektai: “Vasara su Lietuvos radiju”, “Klaipėdai – 750”, “Lietuva kviečiama į NATO”.

Sekant Vakarų transliuotojų pavyzdžiu, reikšmingų įvykių metu LR Naujienų tarnyba dirba vadinamuoju “specialios laidos” režimu. Pavyzdžiui, 2002 metų spalio 23 dieną prasidėjus įkaitų dramai Maskvoje, arba 2003 metų vasario 1, dieną sudužus erdvėlaiviui “Columbia”.

Naujas požiūris į žinių pateikimą LRT interneto svetainėje: žinios nuolat atnaujinamos, be to, interneto redaktoriai seka tiesioginę Lietuvos radijo programą ir svarbiausius bei įdomiausius pokalbių ar pranešimų fragmentus tuoj pat perkelia į tinklapį. Lietuvos radijo internetas bus toliau stiprinamas. Interneto panaudojimui tobulinti Lietuvos radijas kartu su Lietuvos žurnalistikos centru planuoja specialų seminarą.

2002m. LR Naujienų tarnybos redaktoriams buvo organizuoti darbo su kompiuteriu ir anglų kursai. Prastos anglų kalbos žinios lieka viena pagrindinių problemų daugeliui žurnalistų.

Muzikos redakcija

LR Muzikos redakcija 2002m. parengė Euroradijo operos sezono transliaciją iš Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro. Europos visuomeniniams radijams buvo transliuojama P.Čaikovskio opera ”Pikų dama”.

LR dalyvavo Europos transliuotojų sąjungos (EBU) programose: Kalėdų folkloras, Europos baladės, Europos tautų Velykų muzika. Euroradijo transliacijai rengiama programa “Šv.Kazimieras-Lietuvos ir Lenkijos karalius”.

Tarp praėjusių metų muzikinių naujienų - nostalgiškų prisiminimų laida, skirta praeities muzikos paveldui, “Sudie XX amžiau”. Lietuviškos muzikos kūrėjams ir atlikėjams skirta tiesioginio eterio pokalbių laida “Gera girdėti”. Geriausia visų laikų muzika programoje: “Auksinės kolekcijos”, roko klasika laidoje “Vudstoko vaikai”,o bliuzas laidoje “Žydroji motina”.

Švietėjiškų laidų LR2 programoje sąrašą papildė nauja diskusijų laida “Modus”apie šiuolaikinę muziką, bei laida “Naujoji klasika”, kurioje didelis dėmesys skiriamas lietuvių autoriams. Lietuvių ir pasaulinės muzikos aktualijos, platus muzikinio gyvenimo spektras atspindimas naujajame žurnale “Muzika”. Nemažą klasikinės programos dalį užima įrašai gaunami iš Europos transliuotojų sąjungos (EBU). Per sezoną apie 500 koncertų. Tokiu būdu klausytojams per LR2 suteikiama galimybė klausytis geriausių klasikinės muzikos koncertų tiek iš Lietuvos, tiek pasaulio koncertų salių.

Įrašų ir leidybos studija

Įdiegus skaitmeninį įrašų studijos pultą, įsigijus naujos technikos, Lietuvos radijo įrašų studija tapo viena moderniausių studijų šalyje.

2002 m. buvo atlikta naujų įrašų:

 1. Padaryti 244 fondiniai profesionalių atlikėjų įrašai; bendra trukmė 766 minutės.
 2. Padaryti 47 LRT orkestro nauji įrašai.

Leidybos projektai:

 1. „Virgilijus Noreika” CD
 2. „A. Šabaniauskas 20 rinktinių dainų” CD/MC
 3. Edukaciniai:

 4. „Rašytojų balsai” 2CD ir dvi dalys MC
 5. „Lietuvių poetų meilės lyrika” MC
 6. „Justinas Marcinkevičius. Tokia yra meilė” MC
 7. „Vytautas Venckus” MC
 8.  

  Vaikams:

 9. H.K.Andersenas. „Trys pasakos” MC
 10. „Šešios gražiausios H.K.Anderseno pasakos” MC
 11. „Mažasis princas”
 12. Pramoginiai. Lietuviškos estrados antologija 1950-2000 4CD:

 13. „Kada meilė aplanko”
 14. „Kada kvepia žiedai”
 15. „Kada kaštonai skyla”
 16. „Kada snaigės šoka”
 17. Folkloras:

 18. „Kaimynėli, svečias būk!” MC

Fonoteka

Įrengta nauja moderni magnetinių įrašų saugykla su mobiliais stelažais, leidžianti saugoti magnetines juostas 10 kartų mažesniame plote.

Parengtas veiksmų planas LRT fonotekos – bendro Lietuvos nacionalinio turto išsaugojimui.

LR auditorija

Kaip byloja “Baltijos tyrimų” ir SIC atlikti tyrimai, Lietuvos radijo I-oji programa ir toliau išlieka radijo rinkos lydere. (priedas nr.6).

Praėjus metams, kai pasikeitė visuomeninio transliuotojo vadovybė, Lietuvos radijas nutarė paklausti Lietuvos žmonių, kaip jie vertina pasikeitimus eteryje, pasitikrinti, ar einama teisingu keliu keičiant programas, atsinaujinant.

Siekiant susidaryti objektyvią, pagrįstą faktais veiklos analizę 2002m. birželio 28 – liepos 7 „Baltijos tyrimų“ bendrovė atliko Lietuvos gyventojų apklausą.

Lyginant su komercinėmis radijo stotimis „Radiocentru“, M-1, M-1 Plius, „Pūku“, „Lietumi“, Žinių radiju paaiškėjo, kad Lietuvos radijas yra išsikovojęs aiškų rimto transliuotojo, svarbiausio informacijos šaltinio, o ne fono ar pramogų šaltinio įvaizdį.

Apie Lietuvos radiją didžiausia dalis apklaustųjų sakė, kad šios stoties transliuojamos žinios yra geriausios (32 proc.), kad jos perduodamos orų prognozės yra geriausios (31 proc.), kad jos dažniausiai klausosi namie arba darbe, kad tai simpatiškiausia jiems radijo stotis. Klausytojai taip pat labai aukštai įvertino laidų kokybę, programos įvairovę, profesionalų radijo laidų vedėjų darbą

Minėto tyrimo metu taip pat respondentų buvo klausiama, kaip per paskutinius 12 mėnesių pasikeitė Lietuvos radijo programos. Kas trečias mūsų valstybės gyventojas mano, kad LR1 ir LR2 programos pagerėjo, 4 proc. teigė, jog pablogėjo, 36 proc. apklaustųjų nuomone, programos nepasikeitė.

Net 54 proc. dažnai klausančių LR1 programą mano, kad programa pagerėjo. Tarp jų nėra nė vieno, kuris manytų, kad šios stoties programos pablogėjo.

Šie tyrimų rezultatai patvirtina, kad pasirinkta teisinga, visuomenės lūkesčius atliepianti pertvarkymų strategija: griežtai laikantis LRT veiklą apibrėžiančio įstatymo, įgyvendinti nacionaliniam transliuotojui privalomą misiją. LRT misija apibrėžiama taip: plėtoti demokratiją Lietuvos valstybėje, suteikti žmonėms objektyvią, subalansuotą, ir nešališką informaciją, teikti visuomenei kokybiškas švietėjiškas, kultūrines ir pramogines laidas. Siekdamas tokių strateginių tikslų Lietuvos radijas savo darbe vadovaujasi objektyvumo, nešališkumo, subalansuotumo, sąžiningumo, tolerancijos, pagarbos žmogaus orumui, atskaitomybės vertybėmis.

„Baltijos tyrimų“ apklausos duomenys padės Lietuvos radijui planuoti ateities darbus. Visuomeninis transliuotojas stengsis išlaikyti nepralenkiamo informacijos, žinių lyderio pozicijas. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad klausytojai nori girdėti ir kokybiškų pramoginių laidų, viktorinų, patinkančios muzikos.

 

 

6. LTV programų planavimas ir įgyvendinimas

 

Lietuvos televizijos programos planuojamos atsižvelgiant į NRTV įstatymo reikalavimus bei NRTV Tarybos patvirtintą programų struktūrą, išlaikant nustatytą tam tikrų laidų procentą.

LTV 1-OS PROGRAMOS STRUKTŪRA PROCENTAIS

Informacinės laidos 26,11

Visuomeninės, publicistinės laidos 11,00

Pažintinės- šviečiamosios laidos 10,22

Laidos ir animacija vaikams ir paaugliams 10,33

Kultūros, muzikos ir istorijos paveldo laidos 6,88

Pramoginės laidos- 11,14

Sporto laidos ir transliacijos- 03,33

Religinės laidos, laidos tautinėms mažumoms 2,48

Vaidybiniai filmai, serialai, dokumentika 18,33


Tarp LRT misijoje numatytų auditorijos formavimo uždavinių nurodyta:

 • transliuoti programas visiems ir kiekvienam - visai Lietuvos visuomenei, skirtingoms socialinėms grupėms;
 • padidinti LRT auditoriją, išlaikant esamus žiūrovus ir pritraukiant naujų, ypač jaunesnio amžiaus, išplečiant programų priėmimo zoną iki visos Lietuvos teritorijos;
 • nuolatos domėtis auditorijos poreikiais ir juos atspindėti savo programose LRT vertybes atitinkančiu būdu.

2001 m. gruodžio - 2002 m. gruodžio mėn. LTV vidutinė auditorijos dalis buvo 12. proc.

2000 m. – 2001 m. gruodžio mėn.– 9.1 proc., praėjusį televizijos sezoną padidėjo žiūrovų amžiaus grupės nuo 15 iki 54 metų skaičius.

 

Vykdant LRT programų planavimą, 2002 m. buvo įgyvendintos visos LRT įstatyme numatytos programinės nuostatos:

 • išsaugotos informacinių laidų apimtys ir pagerinta jų kokybė (pradėtos transliuoti naujos apžvalginio ir analitinio pobūdžio laidos ir informacinės rubrikos apie verslą, mediciną, vartotojo teises, mokesčius, vyrų ir moterų lygias galimybes ir pan.), įsteigtas LRT korespondentų punktas Briuselyje, ruošiantis informacinius pranešimus televizijai ir radijui;
 • išsaugota šviečiamųjų-kultūros laidų apimtis, laidos pagal galimybes atnaujintos ir pateikiamos dinamiškiau (laikotarpiu nuo 2001 m. gruodžio mėn. vidutinis laidų reitingas buvo 1.5, o 2002 gruodžio mėn. – 1.4) ;
 • palyginus su kitomis šalies televizijomis, LTV rodo daugiausiai autorinių laidų.;
 • 2002 m. vasaros TV tinklelis parengtas maksimaliai taupiai, atsižvelgiant į vasaros metu mažėjantį auditorijos dydį bei konkurencinę aplinką, kuomet kitos televizijos stotys rengia minimalų originalių laidų kiekį ir kartoja reguliariojo sezono metu paruoštas laidas;
 • 2002 m. rudens ( nuo rugsėjo 15 d. ) TV tinklelis suformuotas reaguojant į didėjantį konkuruojančių televizijų dėmesį LTV programai ir į jų naudojamą vadinamąjį kontrprogramavimą prieš žiūrimiausias LTV laidas;
 • Lietuvos televizijos programos tapo patrauklesnės reklamos davėjams, gautos lėšos nukreiptos pagrindinių LRT įstatymų numatytiems tikslams įgyvendinti;
 • sumažėjo mažai išliekamosios vertės turinčių laidų (pvz., atsisakyta laidų “Žiedų lietus”, “Teismas”);
 • pradėta transliuoti nauja laida apie žemės ūkį “Gimtoji žemė”, laida vyresnio amžiaus žmonėms “Jau saulelė vakarop”, laida apie gamtą “Valandėlė su profesoriumi R.Kazlausku”, vedama po kelerių metų pertraukos į Lietuvos televiziją sugrįžus buvusiam šios televizijos senbuviui;
 • pokalbių laidoje “Prašau žodžio” įvesta rubrika, padedanti susirasti darbą;
 • pertraukoje tarp kas dvejus metus vykstančio “Dainų dainelės” konkurso, siekiant patenkinti šios laidos auditorijos poreikius, kuriama laida “Mažųjų žvaigždžių valanda”;
 • nauja LTV laida “Pagauk kampą” televizijos specializacijos leidinių pripažinta naujojo televizijos sezono atradimu ir tinkamos visuomeniniam transliuotojui kokybės pramogine laida;
 • efektyviau naudodama lėšas ir surinkdama reklaminių pajamų, LTV įsigijo 2003 m. Europos vyrų krepšinio čempionato transliacijos teises;
 • pagerėjo laidų anonsai, audiovizualinis apipavidalinimas, savireklama;
 • surengta keletas specialiųjų socialinių projektų bei transliacijų, svarbiais šalies gyvenimo klausimais ( telemaratonas Vaikų gynimo dienai paminėti, teletiltas su Europos Komisija Briuselyje, Lietuvos pakvietimo į NATO ceremonijos, JAV prezidento Dž.W. Busho vizito transliacijos ir pan.) .

Auditorijos struktūra

2001 / 2002

2002 / 2003

           
           

15-24 m.

7,4

8,9

     

25-34 m.

14,3

15,6

     

35-54 m.

26,5

26,8

     

55-99 m.

41,0

38,7

     
           

Vidutinė auditorija

2002 Gegužė - 2003 Vasaris

2002 Vasara (Gegužė - Rugpjūtis)

2002 Ruduo - 2003 Žiema (Rugsėjis - Vasaris)

 

57,2

51,1

61,4

   
           
           
           

Kultūra

   

TVR

Share

Audience

2002 Rugsėjis - 2003 Vasaris

22:00 - 23:00

Pirmadieniai - Ketvirtadieniai

1,7

6,4

58,7

2001 Rugsėjis - 2002 Vasaris

22:00 - 23:00

Pirmadieniai - Ketvirtadieniai

1,6

6,3

56


Remiantis LR Visuomenės informavimo įstatymo 44 str. (“Visuomenės informavimo profesinė etika”) ir siekiant padidinti LRT žurnalistų objektyvumą ir atsakomybę, be vidinio LRT etikos kodekso, vidaus darbo taisyklėms prilygintas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas bei Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliucija “Dėl žurnalistinės etikos”.

Paskleidimo plėtra

Siekiant padidinti LTV auditoriją, išplečiant programų priėmimo zoną iki visos Lietuvos teritorijos, per atsiskaitomąjį laikotarpį per 2002 metus padidinta LTV programą transliuojančių siųstuvų galia Alytuje ir Plungėje, transliacijų Šiaurės Lietuvoje kokybei pagerinti įrengtas siųstuvas Biržuose.

Per 2002 metus pasiruošta LTV2 programos transliavimui Vilniuje ir Kaune. Ši programa bus matoma maždaug trečdaliui Lietuvos gyventojų, ateityje jos matomumą numatoma plėsti.

Parama kultūros ir socialiniams projektams

Be reguliaraus sezono laidų, skirtų kultūros įvykių ir reiškinių apžvalgai ir analizei, LTV taip pat skiria eterio laiką jų propagavimui. 2002 metais LTV rėmė Valstybinės filharmonijos, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, Nacionalinio operos ir baleto teatro, O.Koršunovo teatro, Panevėžio bei Klaipėdos muzikinio teatrų renginius, knygų leidybą ir pan. 2002 gegužės – 2003 vasario mėnesiais suteikė tokiems projektams eterio laiko už 4.865.733 Lt, taikant maksimalias nuolaidas už paslaugas realiai sumokėta 622.541 Lt ( neįtraukiami nemokamai transliuoti videoklipai, pvz., raginantys aukoti Prisikėlimo bažnyčios ir Valdovų rūmų atstatymui, Mokslo žinių šventei ir panašūs).

 

Siekdama kuo geresnio ir kuo greitesnio grįžtamojo ryšio LRT naudojasi keletu priemonių, padedančių efektyviau reaguoti į žiūrovų ir klausytojų pastabas:

 • susitikimai su žiūrovais ir klausytojais įvairiuose regionuose;
 • nuolat veikiantys telefonai nuomonėms išsakyti;
 • interaktyvus kontaktas modernioje Interneto svetainėje.

2002 metais LRT surengė “Žygį per Lietuvą”. Pristatant LRT vykstančias reformas bei tolimesnius uždavinius apsilankyta Rokiškyje, Panevėžyje, Šiauliuose, Mažeikiuose, Alytuje, Ukmergėje ir Palangoje. Šiuose miestuose vyko susitikimai su vietos savivaldos atstovais, nemokamuose koncertuose LRT uždaviniai glaustai ir populiariai pristatyti gyventojams. Šiuose po keletą tūkstančių žiūrovų sutraukusiuose renginiuose, be kita ko, buvo atsakoma į šalies gyventojų klausimus.

LRT administracijos darbuotojai ir laidų prodiuseriai laidų kokybę aptarė su Seimo mokslo, švietimo ir kultūros, informacinės visuomenės plėtros komitetų nariais, Kultūros ministerijos atstovais, Radijo ir televizijos komisija, Lietuvos transliuotojų asociacijos nariais, tautinių mažumų departamento prie LR vyriausybės, Europos reikalų komiteto, Pramonininkų konfederacijos, verslo įmonių, Turizmo departamento ir kt. įstaigų bei organizacijų atstovais.

Žiūrovų ir klausytojų nuomonei išsakyti LRT įrengtos dvi telefono linijos.

Naujoji LRT interneto svetainė 2002 m. buvo pripažinta geriausia interneto svetaine žiniasklaidos kategorijoje.

Sociologinių tyrimų bendrovė “Baltijos tyrimai” 2002 metais atliko apklausą, kurios rezultatai rodo, jog dauguma respondentų teigiamai vertina pokyčius Lietuvos radijuje ir televizijoje. (Priedas nr. 7)

 

2003-2004 metų planai

 

Remdamasi NRT įstatymo ir Tarybos keliamais uždaviniais, savo strategijos plane ir misijoje numatytais tikslais, Europos transliuotojų sąjungos (ETS) rekomendacijomis, LTV šiame televizijos sezone laikysis nustatytų programos apimčių, stiprins vadinamojo žiūrimiausio laiko laidas. (Atsižvelgiant į ETS teorines studijas ir praktiką, visuomeninis transliuotoja nėra pajėgus atlikti jam priskiriamos misijos, jeigu neturi bent ketvirtadalio žiūrovų auditorijos, todėl populiarios laidos jam yra būtinos, siekiant turėti galimybę skleisti ir populiarinti komercinės naudos neduodančius dalykus ir objektyvią informaciją).

Efektyviai naudodama biudžeto lėšas ir investuodama programos gerinimui komercines pajamas, LTV ruošiasi sustiprinti sporto programas.

2003 m. vasarą LTV transliuos Dainų šventės renginius, yra šventės rėmėja.

Vasario 16 dieną pradėtos transliuoti kultūrai ir istorijai bei regionams dedikuotos laidos.

LTV2 laidų apimtį planuojama padidinti tiek transliacijos valandomis, tiek transliacijų aprėpimu. Šiuo metu derinamas bendradarbiavimas su regioninėmis televizijomis. LTV2 įsteigimą labai teigiamai įvertino vasario mėnesį Lietuvos televizijoje lankęsis Europos transliuotojų sąjungos televizijos departamento direktorius B. Erichsenas.

 

 

7. Pasiūlymai

 

LRT taryba ir administracija siūlo:

 1. LR Seimui paskirti į laisvą LRT tarybos nario vietą savo atstovą.
 2. Skubiai ir iš esmės spręsti nepriklausomo visuomeninio transliuotojo finansavimo klausimą.
 3. LR Seimui svarstyti papildomo finansavimo galimybes šiems projektams:

 

 

  • Lietuvos ir užsienio žiūrovams ir klausytojams skirtam internetiniam ir palydoviniam transliavimui,
  • LRT saugomų istorinio ir kultūrinio paveldo reikšmę turinčių fonotekos ir videotekos archyvų katologizavimui ir skaitmenizavimui.

 

LRT taryba ir administracija 2003 m. gerindamos veiklą numato:

 1. Plėsti ryšius su visuomene, diskutuoti dėl LRT misijos, nepriklausomo finansavimo modelio, laidų struktūros ir kokybės.
 2. Užtikrinti LYV- 2 kanalo spartesnę plėtrą, ypač panaudojant bendradarbiavimo galimybes su regioninėmis komercinėmis stotimis.
 3. Parengti ir įdiegti LRT vidaus procedūrų sistemą, formalizuojančią finansinės, apskaitos, planavimo ir kirus klausimus.
 4. Tęsti LRT technologinio modernizavimo projektus

 

 

LRT tarybos atskaita 2002 m.

1 priedas

 

LRT Tarybos 2002 m. posėdžių nutarimų ir sprendimų suvestinė

 

Eil.

Nr.

Posėdžio

data

Svarstyti klausimai

Nutarimai ir sprendimai

1

2

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

2002-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-01-29

 

 

 

 

 

2002-02-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-03-12

 

 

 

 

2002-03-19

 

 

 

 

 

 

2002-03-26

 

 

 

2002-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-05-28

 

 

 

 

 

2002-06-18

 

 

 

 

 

 

 

2002-07-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-07-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-08-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-08-23

 

 

 

2002-09-24

 

 

 

 

 

 

2002-10-16

 

 

 

 

 

2002-10-22

 

 

 

 

 

2002-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-11-21

 

 

 

 

 

 

2002-12-17

1.Dėl Valstybės kontrolės tikrinimo rezultatų.

2.Dėl LRT strateginio planavimo ir strateginio verslo plano patvirtini-mo.

3.Dėl LRT tarybos darbo ataskaitos LR Seimui.

4.Dėl LRT generalinio direktoriaus atlyginimo.

5.Dėl LRT tarybos narių apmokėji-mo už posėdžius.

6.Dėl kai kurių LR laidų koregavi-mo .

7. Einamieji klausimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dėl kultūrinių laidų Lietuvos nacionaliniame radijo ir televizijos tinklelyje

( Lietuvos kultūros ir meno tarybos susitikimas su LRT taryba )

 

1. 2002 m. sąmatos, pagal Vyriausybės patvirtintas programas, tvirtinimas.

2. Diskusija dėl LRT verslo plano II dalies ( LRT Misija).

3. Dėl LRT tarybos pirmininko ataskaitos seimui.

4. Dėl Valstybės kontrolės išvadų.

5. Dėl planuojamo LT ir LR tinklelių pakeitimų.

6. Einamieji klausimai

 

 

1.2001m. LRT finansinė ataskaita.

2. Dėl LRT veiksmų plano 2002m.

3. Einamieji klausimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su Baltarusijos valstybinės nacionalinės televizijos ir radijo kompanijos atstovais

 

 

1. Dėl LRT tarybos veiklos .

2. Dėl sutarties su Baltarusijos valstybiniu radiju ir televizija.

3. Dėl piniginių srautų prognozės 2002m.

4. Einamieji klausimai.

 

1.Dėl LRT tarybos veiklos.

2. Einamieji klausimai.

 

 

1.Dėl LTV rudens tinklelio formavimo.

2. Dėl Briuselio korespondentinio punkto steigimo.

3. Dėl LRT vidaus auditoriaus laikinojo darbo reglamento ir vidaus audito laikinojo plano patvirtinimo.

4. Dėl susidėvėjusios įrangos nurašymo.

5. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.LRT biudžeto 1 ketv. Ataskaita ir LRT 2002 m. koreguoto biudžeto tvirtinimas.

2. Dėl rudens LTV tinklelio koncepcijos.

3. Dėl 2001m. LRT finansinės atskaitomybės ir audito ataskaitos.

4. Einamieji klausimai.

 

 

 

1.Dėl TV-2 kanalo koncepcijos ir sąmatos aptarimo ir patvirtinimo.

2. Dėl TV laidų vasaros tinklelio ir radijo laidų vasaros tinklelio patvirtinimo.

3. Dėl konkursų LRT laidoms rengti nuostatų patvirtinimo.

4. Einamieji klausimai.

 

1. Susitikimas su Tautinių mažumų departamento atstovais.

2. TV laidų konkurso nuostatai.

3. Einamieji klausimai.

 

 

1.Konkursų laidoms rezultatų aptarimas.

2. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

 

1.Konkursų laidoms rezultatų aptarimas.

2.Vidaus audito II-ojo ketv. ataskaita.

3.Dėl TV-2 kanalo koncepcijos ir sąmatos aptarimo.

4.Dėl sutarties su Baltarusijos TV.

5.Dėl sutarties su Vyskupų konferencija dėl transliacijos.

6.Einamieji klausimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Toliau vykdomo LTV laidų konkurso aptarimas.

2.Siūlomų rudens tinkleliui TV laidų sąrašo aptarimas ir numatomos LR rudens-žiemos sezono laidos.

3.Dėl LRT veiklos II-ojo ketvirčio finansinių rodiklių.

4.Dėl LRT vidaus audito įvertinime pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo.

5.Dėl numatomų LRT įstatymo pataisų.

6.Einamieji klausimai.

 

1.Dėl LR 1 ir LR 2 rudens – žiemos tinklelio (2002-2003 m.).

2.Dėl LTV rudens –žiemos tinklelio (2002 –2003 m.).

3.Einamieji klausimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dėl LTV rudens-žiemos tinklelio (2002-2003 m.).

2.Einamieji klausimai.

 

1.Dėl LRT korespondentų biuro Briuselyje patikslintos 2002 m. veiklos sąmatos tvirtinimo.

2.Dėl LRT 2002 m. IV ketv. biudžeto vykdymo prognozių.

3.Einamieji klausimai.

 

1.Dėl LRT tarybos pareiškimo.

 

 

 

 

 

1.Dėl LRT 2002 m. patikslinto biudžeto.

2.Diskusija apie šio sezono laidas televizijoje.

3.Einamieji klausimai.

 

1.Dėl LRT tarybos pareiškimo.

2.Einamieji klausimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dėl TV laidos ,,VASARA SU …”

2.Einamieji klausimai.

 

 

 

 

 

1.Dėl preliminaraus 2003 m. LRT biudžeto.

2.Dėl Valstybės kontrolės išvadų.

3.Einamieji klausimai.

Nutarimai:

 1. Atšaukti 1996-11-15 protokolo Nr. 2 3 punkto nutarimą ,,Dėl LRT tarybos narių apmokėjimo už posėdžius tvarkos”.
 2. Patvirtinti LRT tarybos narių apmokėjimo už posėdžius tvarką , nustatant, kad tarybos nariui, dalyvavusiam visuose per vieną mėnesį įvykusiuose posėdžiuose mokėti 6 BMA, tarybos pirmininkui taikant koeficientą 2 (12 BMA), o pirmininko pavaduotojui koeficientą 1,5 (9 BMA). Tuo atveju, kai tarybos narys per mėnesį nedalyvavo posėdyje, jam atlyginimas nustatomas taip : 6 BMA yra dalijama iš tą mėnesį įvykusių posėdžių skaičiaus ir dauginama iš posėdžių skaičiaus, kuriuose dalyvavo konkretus tarybos narys.
 3. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2003 m. sausio 1 d. mokėti 2001 m. gegužės 8 d. LRT tarybos nutarimu patvirtintą mėnesinį atlyginimą (7546 litų) LRT generaliniam direktoriui Valentinui Milakniui.
 4. Pritarti parengtam LRT strateginio planavimo ir strateginio verslo planui, atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktas pastabas ir pasiūlymams dėl 2-jo skyriaus tobulinimo.
 5. Patvirtinti siūlomus LR tinklelio pakeitimus nuo š. m. vasario 1 d.

 

Nutarimų nepriimta.

 

 

 

 

 

 1. Patvirtinti 2002m. LRT sąmatą pagal Vyriausybės patvirtintas programas.
 2. Patvirtinti Verslo plano II-ąją dalį “ LRT Misija ir strateginiai tikslai 2002-2006m, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
 3. Įpareigoti LRT administraciją kreiptis į teismą dėl paskolos iš NORD/LB teisėtumo,
 4. Nuo š.m. vasario 25 d. iki birželio 1 d. patvirtinti pateiktą televizijos tinklelį, atsižvelgiant į išsakytas pastabas.
 5. Patvirtinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos 22m. išlaidų sąmatą.

 

 1. Pritarti 2001m. LRT finansinei ataskaitai.
 2. Sudaryti panaudos sutartį su LRT tarybos nariu V.Valiušaičiu nuo š.m. kovo 1 d.
 3. Pareikšti pastabą gen. direktoriui V.Milakniui už nepakankamai tiksliai sutvarkytą dokumentaciją dėl leidimo paskolai gauti, turint žodinį LR finansų ministro pritarimą.
 4. Įpareigoti LRT tarybos pirmininką paruošti ir išsiųsti paklausimą dėl telekomunikacijų įstatymų pataisų projekto LR Seimo Pirmininkui ir LR Ministrui Pirmininkui.
 5. Atsakyti ir išsiųsti laišką Ministrui Pirmininkui p. A. Brazauskui.

 

Nutarimų priimta nebuvo.

 

 

 

 

 1. Pritarti bendradarbiavimui su Baltarusijos valstybiniu radiju ir televizija kitomis, ne sutarties pasirašymo, formomis.

 

 

 

 

 1. Pritarti vidaus auditoriaus laikinajam darbo reglamentui ir vidaus audito laikinajam planui.

 

 1. Pritarti Briuselio korespondentinio punkto steigimui.
 2. Patvirtinti LRT korespondentų punkto Briuselyje 2002m. veiklos sąmatą.
 3. Leisti nurašyti ilgalaikį susidėvėjusį LRT turtą pagal pateiktą sąrašą.
 4. Patvirtinti pateiktus LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, pareigybių sąrašą bei LRT darbuotojų, priimamų viešo konkurso tvarka, pareigybių sąrašą.
 5. Suteikti teisę gen. Direktoriui, atskirais atvejais, dėl gamybinio būtinumo skelbti konkursus ir LRT tarybos nepatvirtintoms darbuotojų pareigybėms užimti.
 6. Patvirtinti vidaus auditoriaus laikinąjį darbo reglamentą ir vidaus audito laikinąjį planą.

 

 1. Patvirtinti 2001m. LRT finansinę atskaitomybę.
 2. Patvirtinti LRT biudžeto I ketv. ataskaitą.
 3. Patvirtinti LRT 2002m. koreguotą biudžetą.
 4. Pritarti pateiktai koncepcijai su sąlyga, kad nebus mažinamas procentas publicistinių, šviečiamųjų ir kultūrinių laidų, lyginant su š.m. kovo mėn. rodikliais.
 5. Deleguoti visus 3 –is pasiūlytus tarybos narius sekančiai kadencijai.

 

 1. Pasiūlyti administracijai parengti LTV-2 kanalo koncepciją ir pagrindimą.
 2. Patvirtinti LTV vasaros laidų tinklelį.
 3. Patvirtinti Radijo vasaros laidų tinklelį.
 4. Patvirtinti A.L. Telksnio paskyrimą LRT tarybos nariu kitai kadencijai.

 

 

 

 1. Patvirtinti LTV laidų konkurso nuostatus su pateiktais pataisymais.
 2. Leisti LRT administracijai įgalioti VĮ Kauno radijas ir televizija kreiptis dėl papildomo dažnio gavimo.

 

 1. Nuo š.m. birželio 18 d. už kiekvieną įvykusį LRT tarybos posėdį, kuriuose dalyvavo jos narys V.Valiušaitis, iš LRT tarybos lėšų pagal 2002m. išlaidų sąmatą priskaičiuoti 90 litų darbo užmokesčio priedą už keliones Kaunas – Vilnius, Vilnius – Kaunas į tarybos posėdžius.

 

 1. Pritarti pateiktam sutarties su Baltarusijos valstybine radijo ir televizijos kompanija projektui.
 2. Įpareigoti LRT administraciją paruošti veiksmų planą iki kito tarybos posėdžio, t. y. liepos 23 d., auditorės pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti.
 3. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,,IMPRO ŠOU”.
 4. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,,BYLA NR. …”
 5. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,,VETO”.
 6. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,,JAU SAULELĖ VAKAROP”.
 7. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,, MAŽŲJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA”.
 8. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,,IGUANA”.
 9. Patvirtinti LTV laidų konkursą laimėjusią laidą ,,777”, nustatant 3-jų mėnesių bandomąjį laikotarpį.
 10. Neįtraukti į 2002 m. LTV rudens tinklelį laidos ,,ŽIEDŲ LIETUS”.

 

 1. Neįtraukti į rudens TV laidų tinklelį TV laidos ,,SVEIKA BRANGIOJI”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Patvirtinti LR 1 ir LR 2 programų 2002-2003 m. rudens-žiemos tinklelius.
 2. Šiame tarybos posėdyje svarstyti LTV 2002 – 2003 m. rudens –žiemos tinklelį.
 3. Pritarti ,,KULTŪROS NAMŲ” projekto įgyvendinimui.
 4. Įtraukti TV laidą ,,KASDIEN LABADIEN” į naująjį LTV rudens-žiemos tinklelį, atsižvelgiant į pateiktas pastabas dėl laidas pavadinimo.
 5. Pritarti LTV rudens-žiemos tinklelio projektui, atsižvelgiant į tarybos narių išsakytas pastabas.
 1. Patvirtinti LTV rudens-žiemos tinklelį (2002-2003 m.).

 

 

 1. Patvirtinti LRT korespondentų biuro Briuselyje patikslintą 2002 m. veiklos sąmatą.
 2. Patvirtinti EBU skolos apmokėjimo 2002 m. sąmatą.

 

 

LRT taryba priėmė sprendimą pareiškimą ,,Dėl LR Seimui pateiktų LRT įstatymo pataisų” paskelbti per radiją, televiziją bei spaudos priemones.

 

 

 1. Patvirtinti patikslintą LRT 2002 m. biudžetą.

 

 

 

 

 1. LRT taryba, susipažinusi su Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo sprendimu, įpareigoja ir įgalioja LRT administraciją ginti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kaip trečiojo asmens teises.
 2. Siūloma LRT administracijai atidėti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2002-11-05 patvirtintą agitacijos dėl referendumo visuomenės informavimo priemonėse tvarkos vykdymą iki nebus priimtas sprendimas dėl Vyriausiojo Administracinio teismo 2002-10-25 sprendimo teisėtumo.
 3. Pritarti LRT tarybos pareiškimo LR Prezidentui ir LR Seimui projektui.
 4. Leisti LRT administracijai paskolinti VšĮ Kauno radijas ir televizija 12 tūkst. litų dviejų kompiuterinių montažinių ir išleidimo pulto įsigijimui iki 2002 m. gruodžio 25 dienos.

 

 

 1. Nutarta vesti uždarą LRT tarybos posėdį.
 2. Pritarti LRT administracijos sprendimui skirti LTV direktorei R. Miliūtei drausminę nuobaudą – papeikimą.

 

 

 

 

 1. Pritarti LRT administracijos iniciatyvai eksperimento tvarka ir be papildomų finansinių įsipareigojimų panaudoti Sirijaus palydovą LRT programos transliacijai.
 2. Patvirtinti patikslintą Briuselio korespondentų punkto sąmatą.

 

 

 

LRT tarybos atskaita 2002 m.

2 priedas

LRT TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2002 01 15 Nr. 34

VILNIUS

 

Posėdžio pirmininkas: M.Martinaitis

Posėdžio sekretorė: I.Čivienė

DALYVAUJA: LRT tarybos pirmininkas M.Martinaitis;

nariai: V.Ališauskas, V.Bagdonas, P.Dirgėla, V.Valiušaitis, R.Valatka, D.Vilytė, A.Telksnys, G.Lukšas, S.Vidtmann, R.Pakalnis.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Valstybės Kontrolės tikrinimo rezultatų (tarybos pirm. pav. V.Ališauskas )
 2. Dėl LRT strateginio planavimo ir strateginio verslo plano patvirtinimo ( tarybos nariai D.Vilytė, R.Pakalnis )
 3. Dėl LRT tarybos darbo ataskaitos LR Seimui ( tarybos pirm. M.Martinaitis )
 4. Dėl LRT generalinio direktoriaus atlyginimo.
 5. Dėl LRT tarybos narių atlyginimo už posėdžius.
 6. Dėl kai kurių LR laidų koregavimo ( LR direkt. K.Petrauskis )
 7. Einamieji klausimai.

Svarstyta: 5. Dėl LRT tarybos narių atlyginimo už posėdžius.

Tarybos pirmininkas M.Martinaitis supažindino su tarybos narių atlyginimui už posėdžius skirtu biudžetu šiems metams. Tarybos nariai išsakė savo nuomones dėl atlyginimo už posėdžius skirstymo. Buvo nuspręsta nedalyvavusių posėdyje LRT tarybos narių darbo užmokesčio dalį neskirstyti kitiems – posėdyje dalyvavusiems – tarybos nariams. M.Martinaitis atkreipė dėmesį, kad būtų griežčiau kontroliuojamas dalyvaujančių posėdyje LRT tarybos narių sąrašas.

Nutarta: 1. Pripažinti netekusiu galios 1996-11-15 protokolo Nr. 2 3 punkto nutarimą “ dėl LRT tarybos narių apmokėjimo už posėdžius tvarkos”.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 11 tarybos narių

Susilaiko – nėra

Prieš – nėra.

Vienbalsiai

2. Patvirtinti LRT tarybos narių apmokėjimo tvarką ( pridedama), nustatant, kad tarybos nariui, dalyvavusiam visuose, per vieną mėnesį, įvykusiuose posėdžiuose mokėti 6 BMA, tarybos pirmininkui taikant koeficientą 2 ( 12 BMA), o pirmininko pavaduotojui koeficientą 1,5 ( 9 BMA).

Tuo atveju, kai tarybos narys per mėnesį nedalyvavo posėdyje, jam atlyginimas nustatomas taip : 6 BMA yra dalijama iš tą mėnesį įvykusių posėdžių skaičiaus ir dauginama iš posėdžių skaičiaus, kuriuose dalyvavo konkretus tarybos narys.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 9 tarybos nariai

Susilaiko – 2 tarybos nariai

Prieš – nėra.

 

Tarybos pirmininkas M. Martinaitis

Sekretorė I.Čivienė

 

LRT veiklos ataskaitos 2002 m.

3 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

LRT veiklos ataskaitos 2002 m.

5 priedas

 

LR SIC lyginamieji rodikliai

AIP JŪS VERTINATE, AR PER PASKUTINIUS 12 MĖNESIŲ LIETUVOS RADIJO (LR1 IR LR2) PROGRAMOS PAGERĖJO, PABLOGĖJO AR LIKO TOKIOS PAT KAIP ANKSČIAU?

Pagerėjo

33,4

Pablogėjo

2,0

Nepasikeitė – liko tokios pat

35,5

Nežino, neatsakė

29,1

 

KURIAI RADIJO STOČIAI GERIAUSIAI TINKA TOKS PASAKYMAS:

„Dažniausiai klausausi darbe“

Dažniausiai klausausi darbe

Lietuvos radijo 1 programa (LR1)

9,2

Radiocentras

6,9

M – 1

6,8

M – 1 Plius

5,1

„Lietus“

3,9

Radijo stotis „Pūkas“

2,8

Žinių radijas

1,6

„Ruskoje radijo Baltija“

1,4

„Laluna“

0,8

„Kelyje“

0,8

RC 2

0,7

„Super FM“

0,4

„Tau“

0,3

„Znad Wilii“

0,2

„Laisvoji banga“

0,1

„Pulsas“

0,1

„Bumsas“

0,1

Mažeikių aidas

0,1

Saulės radijas

0,1

Neatsakė

58,5

KURIAI RADIJO STOČIAI GERIAUSIAI TINKA TOKS PASAKYMAS: „Geriausios žinios“

Geriausios žinios

Lietuvos radijo 1 programa (LR1)

31,5

Žinių radijas

14,2

Radiocentras

11,1

M – 1

10,4

M – 1 Plius

5,6

„Lietus“

4,0

Radijo stotis „Pūkas“

3,3

„Ruskoje radijo Baltija“

1,5

„Znad Wilii“

1,3

„Laluna“

0,9

RC 2

0,7

„Kelyje“

0,5

„Raduga“

0,2

„Pulsas“

0,1

„Radijo junost

0,1

„Radijo stolica“

0,1

Mažeikių aidas

0,1

Saulės radijas

0,1

„Tau“

0,1

„Svoboda“

0,0

Neatsakė

14,1

KURIAI RADIJO STOČIAI GERIAUSIAI TINKA TOKS PASAKYMAS:

„Geriausios orų prognozės“

Geriausios orų prognozės

Lietuvos radijo 1 programa (LR1)

30,5

Radiocentras

12,8

M – 1

10,1

„Lietus“

6,0

M – 1 Plius

5,4

Radijo stotis „Pūkas“

4,6

Žinių radijas

3,9

„Laluna“

1,7

„Znad Wilii“

1,2

„Ruskoje radijo“ „Baltija“

1,2

RC 2

0,5

„Kelyje“

0,3

„Raduga“

0,3

„Super FM“

0,1

„Svoboda“

0,1

„Pulsas“

0,1

„Bumsas“

0,1

„Radijo stolica“

0,1

FM 99 (Alytaus radijas)

0,1

Saulės radijas

0,1

„Tau“

0,1

Neatsakė

20,7

LIETUVOS GYVENTOJŲ DAŽNIAUSIAI KLAUSOMOS RADIJO STOTYS

KLAUSO DAŽNIAUSIAI

Lietuvos radijo 1 programa (LR1)

24,2

Radiocentras

13,4

M – 1

13,1

M – 1 Plius

10,5

Radijo stotis „Pūkas“

9,7

Lietus

7,1

Laluna

2,3

Ruskoje radijo Baltija

2,3

Kelyje

1,5

Žinių radijas

1,5

RC 2

1,4

Znad Wilii

1,3

Pulsas

1,5

Super FM

1,2

Tau

0,5

Raduga

0,4

Aukštaitijos

0,4

Saulės radijas

0,3

Svoboda

0,1

Lietuvos radijo 2 programa (LR2)

0,1

Laisvoji Banga

0,1

Labas FM

0,1

Radijo junost

0,1

Radijo stolica

0,1

BBC

0,1

Ventus

0,1

Neatsakė

6,5

 

KURIAI RADIJO STOČIAI GERIAUSIAI TINKA TOKS PASAKYMAS:

„Man labiausiai patinka (simpatiškiausia)“

Man labiausiai patinka (simpatiškiausia)

Lietuvos radijo 1 programa (LR1)

20,7

Radiocentras

14,1

M – 1

13,5

M - 1 Plius

11,3

Radijo stotis „Pūkas“

9,5

Lietus

8,7

Ruskoje radijo Baltija

2,8

Laluna

1,6

RC 2

1,4

Znad Wilii

1,1

Kelyje

1,1

Žinių radijas

1,1

Super FM

1,1

Tau

0,6

Saulės radijas

0,3

Pulsas

0,3

Raduga

0,2

Aukštaitijos

0,2

Laisvoji Banga

0,1

Radijo junost

0,1

Radijo stolica

0,1

BBC

0,1

Lietuvos radijo 2 programa (LR2)

0,1

Neatsakė

9,9

 

 

 

 

Dažniausiai klausausi namie

Lietuvos radijo 1 programa (LR1)

22,3

Radiocentras

13,0

M - 1

11,2

M - 1 Plius

10,0

Radijo stotis „Pūkas“

9,0

Lietus

8,0

Ruskoje radijo Baltija

3,0

Laluna

2,0

Žinių radijas

1,6

Kelyje

1,4

Super FM

1,1

RC 2

1,0

Znad Wilii

0,9

Pulsas

0,6

Bumsas

0,4

Tau

0,3

Raduga

0,3

Saulės radijas

0,3

Ventus

0,2

K F

0,2

Laisvoji Banga

0,1

Stereo plius

0,1

Radijo junost

0,1

Radijo stolica

0,1

BBC

0,1

Aukštaitijos

0,1

Lietuvos radijo 2 programa (LR2)

0,0

Neatsakė

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 13.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2002 metų ataskaitos

LR Seimas