Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl kelių būklės kaime gerinimo (priimtas KRK 2003-03-05 d. posėdyje Nr.6)

Kaimo reikalų komitetas pažymi, kad miesto ir kaimo vietovių, taip pat skirtingų savivaldybių gyventojai turi nevienodas susisiekimo sąlygas. Net 62 proc. valstybinės reikšmės rajoninių kelių yra su žvyro danga, o vietinės reikšmės kelių būklė nepatenkinama.

Be to, dar ne visos apskritys perdavė savivaldybėms vietinius kelius, kurie buvo įrengti iš melioracijai skirtų lėšų, neskiriamos lėšos finansuoti 1999 metais pradėtų tiesti vietinės reikšmės kelių baigiamiesiems darbams. Perduoti savivaldybėms vietiniai keliai yra neinventorizuoti ir teisiškai neregistruoti.

Atsižvelgdamas į ypatingą kelių reikšmę kaimo ir atskirų regionų plėtrai bei būtinumą iš esmės spręsti susisiekimo kaime problemas,

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1 Pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2003 metų sąmatą ir minėtos programos finansavimo pajamų padidėjimo sąskaita padidinti asignavimus:

1.1.1 žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti;

1.1.2 savivaldybėms – vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti.

1.2 Skirti 7 mln. lt iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo finansuoti 1999 metais pradėtų tiesti vietinės reikšmės (ūkininkų bendro naudojimo) kelių baigiamuosius darbus.

1.3 Iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje tinkamai pasirengti panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas susisiekimo kaimo vietovėse gerinimui:

1.3.1 parengti valstybinę vietinių kelių plėtros ir priežiūros programą,

1.3.2. skirti savivaldybėms reikiamas lėšas vietinių kelių inventorizavimui ir teisiniam jų registravimui,

1.3.3 organizuoti mokymus ir vykdyti kitus reikalingus parengiamuosius darbus.

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei pateikti informaciją apie melioracijai ir dirvų kalkinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą 2000 – 2002 metais.

3. Informaciją apie šio nutarimo įgyvendinimo eigą pateikti iki 2003 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas