Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999-01-01 – 2003-02-14 veiklos ataskaita

 

 

 

T U R I N Y S

LR SEIMO 2000 M. GEGUŽĖS 4 D. NUTARIMAS NR. VIII-1665 “DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS 1999 METŲ KOVO 10 – 1999 M. GRUODŽIO 31 D. VEIKLOS ATASKAITOS”

LR SEIMO 2001 M. SPALIO 9 D. NUTARIMAS NR. IX-544 “DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS 2000 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS”

LR SEIMO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMAS NR. IX-1002 “DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS”

KOMISIJOS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

KOMISIJOS VEIKLA

KOMISIJOS POSĖDŽIAI

VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS ARCHEOLOGIJOS PAKOMISĖS (2002 M. SAUSIO 1 D. – 2002 M. GRUODŽIO 31 D.) DARBO ATASKAITA

KOMISIJOS SPRENDIMAI

POLITIKOS IR STRATEGIJOS FORMAVIMAS TEIKIANT SIŪLYMUS TEISĖS AKTŲ TOBULINIMUI

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMAS IR SIŪLYMAI JĄ TOBULINTI

SIŪLYMŲ ĮRAŠYTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS Į VALSTYBĖS SAUGOMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRUS IR SIŪLYMŲ KULTŪROS VERTYBES PASKELBTI KULTŪROS PAMINKLAIS VERTINIMAS BEI APROBAVIMAS

ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

PRIEDAI

 

 

LR SEIMO 2000 M. GEGUŽĖS 4 D. NUTARIMAS NR. VIII-1665 “DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS 1999 METŲ KOVO 10 – 1999 M. GRUODŽIO 31 D. VEIKLOS ATASKAITOS”

m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 m. kovo 10 d. - 1999 m. gruodžio 31 d. veiklos ataskaitą ir išnagrinėjęs Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvadą dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 m. kovo 10 d. - 1999 m. gruodžio 31 d. veiklos, n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 m. kovo 10 d. - 1999 m. gruodžio 31 d. veiklai.

2 straipsnis.

Siūlyti Kultūros ministerijai atlikti kultūros paveldo apsaugos sistemos auditą iki 2000 m. liepos 15 d.

3 straipsnis.

Siūlyti Vyriausybei ieškoti būdų, kad kreditinis įsiskolinimas už kultūros vertybių tvarkymo darbus pagal 1999 m. Kultūros vertybių apsaugos departamento vykdytas programas (6,2 mln. Lt) būtų padengtas ne iš 2000 m. kultūros vertybių apsaugos programoms skirtų biudžeto asignavimų.

4 straipsnis.

Rekomenduoti Vyriausybei per artimiausius 2-3 metus padidinti Kultūros vertybių apsaugos departamento kultūros paveldo apsaugos programų finansavimą iki
50 mln. Lt per metus.

5 straipsnis.

Siūlyti Vyriausybės 2000 m. vasario 21 d. nutarimu Nr.21 sudarytai darbo grupei, vadovaujamai Seimo nario A.J.Raškinio, bendradarbiaujant su Valstybine paminklosaugos komisija, paspartinti kultūros paveldą reglamentuojančių įstatymų projektų ir galiojančių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų rengimą.

 

LR SEIMO 2001 M. SPALIO 9 D. NUTARIMAS NR. IX-544 “DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS 2000 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS”

 

m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitą ir išnagrinėjęs Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvadą dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 metų veiklos, n u t a r i a :

1 straipsnis.

Pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitai.

2 straipsnis.

Siūlyti Kultūros ministerijai, įgyvendinant Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 m. kovo 10 d. – 1999 m. gruodžio 31 d. veiklos ataskaitos“ 2 straipsnio nuostatą, atlikti kultūros vertybių paveldo apsaugos sistemos auditą iki 2001 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis.

Siūlyti Vyriausybei, atsižvelgiant į Valstybinės paminklosaugos komisijos rekomendacijas, įsteigti valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje instituciją, kuri rūpintųsi Lietuvos paveldo ir jo vertybių užsienyje reikalais, jų integravimu į Lietuvos kultūrą ir mokslą.

4 straipsnis.

Siūlyti Valstybinei paminklosaugos komisijai paspartinti kultūros paveldą reglamentuojančių įstatymų projektų ir galiojančių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų rengimą.

 

 

 

LR SEIMO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMAS NR. IX-1002 “DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS”

m. d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, išklausęs Valstybinės paminklosaugos komisijos 2001 metų veiklos ataskaitą, n u t a r i a :

1 straipsnis.

Pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos 2001 metų veiklos ataskaitai.

2 straipsnis.

Siūlyti Kultūros ministerijai imtis konkrečių veiksmų siekiant racionaliai administruoti paveldo apsaugos sistemą ir pareikalauti atsakomybės iš Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus už pažeidimus, padarytus saugant kultūros vertybes.

3 straipsnis.

Siūlyti Vyriausybei, atsižvelgiant į Valstybinės paminklosaugos komisijos rekomendacijas, įsteigti valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje instituciją, kuri rūpintųsi Lietuvos paveldo ir jo vertybių užsienyje reikalais, jų integravimu į Lietuvos kultūrą ir mokslą.

4 straipsnis.

Prašyti Kultūros ministerijos ir Valstybinės paminklosaugos komisijos nustatyti, ar į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Vilniaus senamiesčio tvarkymas atitinka Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos bei Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir iki 2002 m. rugsėjo 1 d. pateikti Seimui Vilniaus senamiesčio paveldo būklės įvertinimą bei šios būklės gerinimo priemonių planą.

 

 KOMISIJOS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

Valstybinė paminklosaugos komisija įsteigta 1995 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos įstatymu 1995 m. sausio 24 d. Nr.I-761, Vilnius “Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo”.

Valstybinė paminklosaugos komisija yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga kultūros vertybių apsaugos valstybinę politiką formuojanti ir šios politikos įgyvendinimą kontroliuojanti institucija. Ji yra Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertas kultūros vertybių apsaugos valstybinės politikos klausimais (Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994 m. gruodžio 22 d. Nr.I-733, Vilnius, 4 straipsnis).

Valstybinę paminklosaugos komisiją sudaro 12 narių. 2 narius skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos Prezidentas, 4 narius – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu Seimo Pirmininkas, 4 narius – Kultūros ministro teikimu Ministras Pirmininkas, 2 narius renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos visuomeninės organizacijos, kurių pagrindinė veikla susijusi su nekilnojamųjų kultūros vertybių paieška, saugojimu ir propagavimu. Komisijos narių įgaliojimų terminas – ketveri metai.

Valstybinei paminklosaugos komisijai vadovauja pirmininkas, kurį šios komisijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu skiria ir keičia Seimo Pirmininkas. Komisijos pirmininkas skiriamas dvejiems metams iš komisijos narių (LR NKVAĮ 4 straipsnis).

Valstybinės paminklosaugos komisijos ataskaitinis laikotarpis – 1999-2003 metai.

Atsiskaitomuoju laikotarpiu Komisijos nariai buvo:

dr. Zigmuntas Kiaupa,

dr. Irena Vaišvilaitė,

skirti Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 1999 m. sausio 31 d. Nr.309.

Gražina Drėmaitė,

dr. Povilas Jakučionis,

dr. Napaleonas Kitkauskas,

prof. Antanas Tyla,

skirti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko potvarkiu 1999 sausio 29 d. Nr.73.

prof. Jurgis Bučas,

dr. Alfredas Bumblauskas,

Birutė Kulnytė,

dr. Eugenijus Svetikas,

skirti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu 1999 m. kovo 4 d. Nr.58.

dr. Albinas Kuncevičius,

Juozas Algirdas Pilipavičius,

visuomeninių organizacijų išrinkti 1999 m. vasario 10 d.

Komisijos pirmininku Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 1999 m. kovo 16 d. potvarkiu Nr.79 paskirtas architektas dr. Povilas Jakučionis.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2000 m. birželio 9 d. potvarkiu Nr.103 iš Komisijos narių atšaukiamas dr. Alfredas Bumblauskas ir vietoj jo paskiriamas prof. habil. dr. Algimantas Miškinis.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 2000 m. lapkričio 14 d. potvarkiu Nr.5 atleidžiamas dr. Povilas Jakučionis iš Komisijos pirmininko pareigų ir pavedama iki kadencijos pabaigos Komisijos pirmininko pareigas eiti Gražinai Drėmaitei.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 2001 m. kovo 19 d. potvarkiu Nr.25 Gražina Drėmaitė skiriama Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininke.

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 2001 m. kovo 21 d. Nr.1250, atsistatydinus Valstybinės paminklosaugos komisijos narei dr. Irenai Vaišvilaitei, skiriamas prof. Romas Pakalnis.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko 2001 m. liepos 13 d. potvarkiu Nr.36 iš Komisijos narių atšaukiamas dr. Povilas Jakučionis ir skiriama LR Seimo narė Jūratė Juozaitienė.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2001 m. rugsėjo 4 d. potvarkiu Nr.199 atšaukiamas prof. habil. dr. Algimantas Miškinis ir skiriamas Arūnas Bėkšta.

Valstybinė paminklosaugos komisija dirba pagal Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. birželio 1 d. nutarimu Nr.I-913 patvirtintus Nuostatus, bei pagal Darbo reglamentą, patvirtintą Komisijos posėdyje 1999-05-21.

Komisijos būstinė yra Rūdninkų g. 13, Vilniuje.

Pagrindinės Komisijos funkcijos:

  1. Formuoti kultūros vertybių apsaugos valstybinę politiką ir strategiją;
  2. Vertinti kultūros vertybių apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas;
  3. Vertinti biudžeto lėšų, skirtų vertybių apsaugai, panaudojimą;
  4. Aprobuoti siūlymus kultūros vertybes skelbti kultūros paminklais ir kultūros paminklus išbraukti iš kultūros vertybių registrų;
  5. Išklausyti metines kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucijų ataskaitas;
  6. Vertinti kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucijų veiklą;
  7. Informuoti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą apie kultūros vertybių apsaugos valstybinės politikos vykdymo problemas;
  8. Atlikti kitas įstatymų numatytas funkcijas.

 

KOMISIJOS VEIKLA

Komisijos darbo veikla grindžiama programa, kuri kiekvienų metų pradžioje visų Komisijos narių yra sudaroma ir aprobuojama.

Pagal Komisijos nuostatų 15 punktą KOMISIJOS POSĖDŽIAI vyksta vieną kartą per mėnesį. Be to organizuojami neeiliniai posėdžiai – išvykos į objektus, susitikimai su įvairių suinteresuotų institucijų vadovais bei kitais pareigūnais.

Ypatingos svarbos klausimus Komisijai svarstyti teikė Prezidentūra, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Vyriausybė. Taip pat Komisija svarstė Kultūros, Aplinkos ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių, kitų su kultūros vertybių apsauga susijusių institucijų bei visuomeninių organizacijų ir Lietuvos Respublikos piliečių inicijuotus klausimus.

Kai kuriems klausimams spręsti Komisija pasitelkia nepriklausomus ekspertus. Gauta medžiaga kaupiama, klasifikuojama ir Komisijos tarnybų rengiama posėdžiams.

Visi posėdžiai protokoluojami ir įrašomi į garsąjuostę.

Atsiskaitomuoju 1999-2002 m. laikotarpiu įvyko:

40 plenarinių posėdžių,

6 neeiliniai posėdžiai,

15 išvažiuojamųjų posėdžių,

18 darbo grupių pasitarimų atskirais klausimais.

Be to Komisija organizavo ir parengė kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus Rotuše Vilniaus forumą “Praeities miestas ateičiai”, kartu su LR Vyriausybe konferenciją “Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis, ateitis”, kartu su VŠĮ “Kultūros paveldo akademija” tarptautinį seminarą “Kultūros paveldo apsauga karo ir ekstremalių situacijų atveju”.

KOMISIJOS POSĖDŽIAI

Svarbiausi klausimai svarstyti posėdžiuose:

1.

1999-03-10

Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininko rinkimai.

G.Drėmaitė.

Posėdyje dalyvavo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Ž.Jackūnas ir 6 komiteto nariai. Posėdyje nedalyvavo 2 Komisijos nariai (J.Bučas ir I.Vaišvilaitė). Slaptu balsavimu buvo išrinkti 2 lygiaverčiai kandidatai į pirmininko pareigas (G.Drėmaitė ir P.Jakučionis). Nutarta – dėl kandidatūros apsispręs Seimo komitetas.

2.

1999-04-16

Paminklosauginės politikos formavimo principai ir problemos.

P.Jakučionis, G.Jucys.

Aptarti galiojantys įstatymai, reglamentuojantys paveldo apsaugą, įstatymų pataisos, svarstomos Seimo komitetuose, Komisijos nariams pateiktas G.Jucio paruoštas įstatymų priešprojektinis eskizas "Kultūros paveldo apsauga. Įstatymų, kitų teisės aktų apžvalga ir komentarai".

Nutarta toliau analizuoti esamus įstatymus, paruošti būtinas pataisas pakeitimams.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos veiklos programa 1999 metams.

Visi Komisijos nariai.

Komisijos nariai vardijo, jų nuomone, svarbias temas, kurias būtina aptarti per metus. Nutarta programą dar pakoreguoti ir pateikti ją ateinančiame posėdyje.

 

 

LR Vyriausybės nutarimo "Dėl Valstybinės neteisėtai iš Lietuvos Respublikos išvežtų, užsienyje sukurtų ar sukauptų Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių ir archyvų registravimo ir grąžinimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo" projekto.

B.Kulnytė, Z.Kiaupa, A.Tyla.

Komisijos nariai informavo, kas atlikta šiame bare, ką reikėtų dar padaryti. Kai kurie nariai sutiko projektą koreguoti ir papildyti. Nutarta šį klausimą atidėti sekančiam posėdžiui.

 

 

Nekilnojamosios kultūros vertybės, siūlomos skelbti kultūros paminklais.

A.Tyla, B.Kulnytė, A.J.Pilipavičius.

Pareikšta priekaištų dėl sąrašų kokybės. Laidojimo vietų sąrašuose reikia nurodyti palaidotųjų pavardes, tikslinti datas. Pasigendama apgalvotų paminklų įrašymo kriterijų, tikslesnio verčių nustatymo. Nutarta pritarti siūlomų Kultūros vertybių paskelbimui kultūros paminklais. Atsižvelgti į pastabas ir pasiūlymus.

 

 

Kultūros paveldo centro 1999 metų leidybos programa.

A.Tyla, Z.Kiaupa, E.Svetikas.

Programa aptarta išsamiai. Komisijos nariai nesutiko skirstyti pinigų. Pasigesta leidinių recenzijų, sistemos, kai kurių leidinių leidimas neturi prasmės. Pageidaujama tokio projekto keleriems metams. Nutarta šiai programai nepritarti, pageidaujama parengti kitą, labiau apgalvotą, su recenzijomis.

 

 

Dėl Lietuvos pašto ženklų projektų, skirtų 2000 - mečiui ir Lietuvos vardo 1000 - mečiui, pasiūlymų.

G.Drėmaitė.

Pasikeitę nuomonėmis, dalyvaujant Lietuvos pašto atstovui A.Treigiui, Komisijos nariai nesudarė jokios programos planuotu klausimu, pasiūlė tik paskiras temas.

 

 

Svarstoma koreguota 1999 m. Kultūros vertybių apsaugos departamento programa..

J.Bučas, E.Svetikas, A.J.Pilipavičius.

Programoje esminių pataisymų nerasta. Vėl išlieka prioritetų problema. Trūksta esminių apsaugos programų, kai kur lėšos skiriamos be reikalo (pvz., piliakalnių topografinėms nuotraukoms). Neatsižvelgta į ankstesnės kadencijos Komisijos pastabas. Nutarta sprendimo nepriimti.

 

 

Dėl KVAD programos rezervo paskirstymo.

P.Jakučionis.

Nutarta siūlyti rezervą skirstyti Kultūros vertybių apsaugos departamento Mokslinei tarybai ir apie tai informuoti Komisiją.

 

 

Dėl archeologinių radinių pateikimo muziejams.

E.Svetikas.

Konstatuojama netvarka šioje srityje.

Nutarta KVAD patikslinti leidimų kasinėjimams išdavimo ir archeologinių radinių atidavimo muziejams tvarką.

3.

1999-05-06

Pasitarimas dėl kilnojamųjų kultūros vertybių prevencinės apsaugos bei apskaitos (programa Lobynas).

P.Jakučionis, G.Drėmaitė, I.Vaišvilaitė, A.J.Pilipavičius.

Pasitarime dalyvavo suinteresuotų institucijų atstovai (Kultūros vertybių apsaugos departamentas, KPC, LRV, VRM, Muitinės departamentas). Konstatuota, kad problema aktuali, programa tobulintina, būtina sutvarkyti vertybių apskaitą. Siūlyta kreiptis į LRV, kad būtų parengtas nutarimas šiai programai vykdyti, numatyti finansavimą.

4.

1999-05-07

Neeilinis posėdis dėl Katedros aikštės tvarkymo darbų.

E.Svetikas.

Posėdis rengtas E.Svetiko ir Pilių mokslinės tarybos narių iniciatyva. Pasisakė projektuotojai, archeologai (A.Tautavičius, K.Katalynas), Komisijos nariai. Abejota dėl argumentų, priekaištauta dėl menkų tyrimų, blogo darbų organizavimo, paminklosauginio mąstymo stokos. Komisijos nuomonė pateikta Sprendime Nr. 58.

5.

1999-05-21

Kultūros vertybių apsaugos departamento 1998 metų darbo ataskaita. Visi Komisijos nariai.

Dalyvavo KVAD teritorinių padalinių vadovai. Išsamaus ataskaitos aptarimo rezultatas – priimtas Sprendimas Nr. 60.

 

 

Dėl paveldosauginės literatūros rengimo ir leidybos programos 1999 m. A.Tyla, A.Bumblauskas, E.Svetikas.

Gauta papildomos medžiagos ir programa aptariama pakartotinai. Dauguma Komisijos narių pageidavo atskirti leidinių rengimą nuo jų leidybos. Nutarta pateiktam leidinių sąrašui pritarti.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos ir jų vagysčių prevencijos programų" priėmimas. Visi Komisijos nariai.

Aptariamas Sprendimo Nr. 59 projektas, šiek tiek redaguojamas ir vienbalsiai priimamas.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos darbo reglamento patvirtinimas. Visi Komisijos nariai

Projektas aptariamas – siūloma įvesti Komisijos pirmininko pavaduotojo etatą bei reglamentuoti posėdžių trukmę. Reglamentas priimamas vienbalsiai.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 m. veiklos programa. Visi Komisijos nariai.

Už pataisytą veiklos programą Komisijos nariai balsavo vieningai. Programa priimta.

6.

1999-06-01

Darbinis pasitarimas dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių priklausinių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių registro vedimo tvarkos. G.Drėmaitė, Z.Kiaupa, I.Vaišvilaitė, A.J.Pilipavičius.

Pasitarime dalyvavo KVAD, KPC darbuotojai, N.Tumėnienė (LRV), R.Dalgėda (Arkivyskupijos kurija). Kalbėta apie registrų vedimo tvarką ir kriterijus. Daugiausia kalbėta apie bažnyčiose esančias KV, profesionalių sąvokų naudojimą, korektiškesnį paminklosaugininkų bendravimą su bažnyčių šeimininkais. Galutinai problemas išspręsti sudaryta darbo grupė (G.Žalėnas, S.Poligienė, G.Jucys, V.Niunka), kuriai pavesta savo išvadas pateikti iki birželio 10 d.

7.

1999-06-04

Išvažiuojamasis posėdis Radviliškio raj. Burbiškių dvare ir Daugyvenės etnografiniame muziejuje. G.Drėmaitė, A.Kuncevičius.

Komisija apžiūrėjo restauruojamą Burbiškio dvarą, kalbėjosi su rajono meru ir kultūros skyriaus vedėju. Susipažino su Daugyvenės XIX a. vidurio Lietuvos sodybų ekspozicija, eksponatų rinkimu. Aplankytas Kurtuvėnų regioninis parkas, apžiūrėti rūmų statiniai, svirno restauravimo darbai.

8.

1999-06-18

LR Teritorijos bendrojo plano paveldosaugos dalis.

J.Bučas, A.Tyla.

Svarstyme kalbėjo vienas Bendrojo plano rengėjų prof. P.Kavaliauskas. Komisijos nariai pastebėjo vartojamus netikslius terminus, silpnai akcentuojamą paveldo vietą Plane, ji atskirta nuo žemėtvarkos. Nutarta Komisijos pastabas dėl Bendrojo plano paminklosauginės dalies pateikti Aplinkos ministrui ir UAB "Urbanistika" (1999-06-23 Valstybinės paminklosaugos komisijos raštas Nr. 01-04-160).

 

 

Dėl kultūros vertybių skelbimo paminklais.

J.Bučas.

Pateiktuose sąrašuose trūksta istorinių duomenų, nesuvienodinti terminai, reikia tikslesnio verčių pažymėjimo. Nutarta pritarti šias KV skelbti paminklais, tačiau ištaisyti sąrašuose nurodytus trūkumus.

 

 

 

Dėl objektų siūlomų neįrašyti į LR kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

A.Tyla.

Siūloma apie neįrašymą į KV registrą paskelbti vietos laikraščiuose, atsiprašyti šeimininkus dėl nepagrįsto suvaržymo disponuoti turtu. Nutarta leisti į Registrą neįrašyti lėktuvo liekanas ir Kosciuškiškių dvaro sodybą.

 

 

Vilniaus senamiesčio tvarkymo programos 1999 m. apžvalga.

A.J.Pilipavičius, K.N.Kitkauskas, G.Drėmaitė.

Aptarime kalbėjo A.Gučas, architektė J.Kalmantienė. Priekaištauta dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento ir savivaldybės Plėtros departamento veiksmų nesuderinamumo, kontrolės stokos, atliekamų darbų technologijos nesilaikymo, apie tai, kad paminklosauga tampa kliuviniu, o lėšos naudojamos ne visada racionaliai. Nutarta principiniams senamiesčio tvarkymo programos siūlymams pritarti, tačiau pataisyti pagal pastabas.

 

 

Dėl archeologinių radinių perdavimo muziejams.

E.Svetikas.

D.Varnaitė prižada atsakymus iš muziejų, medžiagą apie nelegalius kasinėjimus pateikti vėliau. Komisijos nariai priekaištavo KVAD, kad jis per mažai kontroliuoja situaciją. Nutarta gautą medžiagą aptarti kitame posėdyje.

9.

1999-07-08

Pasitarimas dėl KVAD priemonių plano, parengto pagal VPK sprendimą Nr. 60 "Dėl KVAD 1998 m. veiklos ataskaitos".

P.Jakučionis, G.Jucys.

Pateiktas planas kritikuojamas: ne visi reikalavimai įvykdyti, siūloma veiksmus sugrupuoti, konkretizuoti, nurodyti atlikimo terminus, atsakingus asmenis. Nutarta pataisytą priemonių planą pateikti iki liepos 15 d.

10.

1999-07-12

Pasitarimas dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos problemų. B.Kulnytė, E.Svetikas.

Kalbėta apie bibliotekų fondo apsaugą (A.Plioplys ir J.Tumelis – M.Mažvydo biblioteka). Siūloma 2000 m. surengti konferenciją knygų ir leidinių restauravimo klausimais. Į naujai rengiamą Vyriausybės programą įrašyti KKV apsaugos ir restauravimo dalykus. Kalbėta apie muziejų fondų apsaugą, apie Muziejų įstatymo 5 straipsnį, apie muziejų kompiuterizavimą, apie judaistikos vertybių apsaugą (I.Bogušienė – Kultūros ministerija, R.Klimavičius – Muziejų asociacija). Kalbėta apie archeologijos vertybių kontrabandą ir perdavimą muziejams (E.Griciuvienė – LNM). Nutarta kitame VPK posėdyje analizuoti metalo ieškiklių vartojimo problemą, siūlyti įstatymų pataisas, reglamentuojančias archeologijos radinių apsaugą.

 

11.

1999-07-16

Išvažiuojamasis posėdis į Videniškių vienuolyną, Baltadvarį, Siaurojo geležinkelio apžiūra, Biržų tvirtovė ir tilto restauravimo problemos.

A.J.Pilipavičius, K.N.Kitkauskas.

Konstatuota, kad Videniškių vienuolyno bažnyčios reikmenų muziejus neapsaugotas, nebaigtas inventorizavimas, neišspręsti muziejaus teisiniai klausimai. Ekspertas Ž.Simonaitis supažindino su Baltadvario bastiono liekanomis, atkūrimo projektu. Pastebėta, kad Siaurojo geležinkelio ruožas Panevėžys – Biržai yra apleistas, juo nesirūpinama. Aptartos Biržų pilies tilto atstatymo galimybės. Bendrauta su rajono meru V.Zurba, su paminklotvarkininkais. Aplankyta Siaurojo geležinkelio Biržų stotis, jos išlikusio paveldo būklė. Aplankyti restauruoti Astravo dvaro rūmai.

12.

1999-07-23

Dėl Valstybinėse saugyklose saugomų Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos problemų.

A.J.Pilipavičius, B.Kulnytė, E.Svetikas, G.Drėmaitė.

Kritikuojamas pateiktas archeologinių radinių perdavimo muziejams sąrašas. Skeptiškai žiūrima į profiliuotų restauravimo centrų įkūrimą muziejuose. Akcentuojama būtinybė patvirtinti ir paskelbti archeologijos perdavimo muziejams tvarką. Aptariamas sprendimo apie valstybinėse saugyklose saugomo kultūros paveldo apsaugą projektas. Nutarta pritarti VPK sprendimui Nr.61.

 

 

Dėl mažųjų hidroelektrinių statybų.

A.Kuncevičius, E.Svetikas.

Kalbėta, kad hidroelektrinių statyba yra susijusi su žemės darbais dideliuose plotuose. Kultūros vertybių apsaugos departamentas privalo reikalauti žvalgomųjų tyrimų. Nutarta parengti sprendimą su siūlymu KVAD dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų mažesniuose nei 5 ha plotuose. Sprendimui Nr. 62 pritarta.

 

 

Dėl objektų įrašymo į registrą ir paskelbimo kultūros paminklais.

Z.Kiaupa, A.J.Pilipavičius, J.Bučas, G.Drėmaitė.

Pritarta siūlomas laidojimo ir įvykių vietas įrašyti į NKV registrą. Pritarta V.Rekašiaus kapo išbraukimui iš Registro, nors priekaištauta dėl proginių atvejų svarstant kultūros vertybes. Pritarta pateiktų statinių puošybos ir įrangos įrašymui į Registrą, nors priekaištauta dėl sistemos trūkumo. Pritarta Plungės dvaro sodybos paskelbimui kultūros paminklu. Pritarta Alytaus areštinės ir dviejų Kauno bažnyčių altorių įrašymui į Registrą. Iš esmės pritarta Kauno banke esančių paveikslų įrašymui į KKV registrą, tik reikia patikslinti atskirų dailininkų paveikslų dailės stilius. Vienbalsiai pritarta, kad Ukmergės sinagoga nebūtų išbraukta iš Registro, nes neparuošti dokumentai, atitinkantys NKVAĮ 11 str. procedūrą.

 

 

Dėl paminklosauginių funkcijų ir atsakomybės paskirstymo tarp valstybinių ir savivaldybių valdymo institucijų: Apskrities viršininko vaidmuo.

J.Bučas, G.Jucys.

Kalbėta apie neatitikimus tarp NKVAĮ ir Apskričių valdymo įstatymo.

Nutarta, kad apskaita liktų valstybės prerogatyva, pritarti KVAD siūlomoms formuluotėms Apskričių valdymo įstatyme. Atsižvelgta.

 

 

LR Vyriausybės 1999-2000 m. veiklos programos įgyvendinimo priemonių kultūros vertybių apsaugos srityje projektas.

A.J.Pilipavičius, B.Kulnytė, Z.Kiaupa.

Priemonių projektui pritarta su pastaba, kad kai kurias formuluotes reikia redaguoti tiksliau (dėl grąžinamų vertybių, dėl investicijų į KV apsaugą ir t.t).

 

 

Kultūros vertybių apsaugos departamento parengtas VPK sprendime Nr. 60 nurodytų trūkumų pašalinimo priemonių plano projektas. J.Bučas.

Komisija Kultūros vertybių apsaugos departamento priemonių planui iš esmės pritarė, tačiau darbo tobulinimo priemonių vykdyme tiesiogiai nedalyvaus.

 

 

Dėl tipinių apsaugos reglamentų sąrašo, parengto Kultūros paveldo centre.

J.Bučas, E.Svetikas, A.J.Pilipavičius.

Pateiktas tipinių apsaugos reglamentų sąrašas kritikuojamas: jis laikinas, pageidautina dailės vertybių apsaugos reglamentų kategorijų, pateiktieji neatspindi darbo turinio.

Nutarta pripažinti, kad tai tik darbo pradžia. Parengti vieną tipinį reglamentą ir prie jo pritaikyti keletą individualių. Patikslinus šį sąrašą jį teikti Komisijai aprobuoti.

 

 

Dėl kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 5 str. 1 d. papildymo kultūros paveldo tvarkymo darbais.

P.Jakučionis.

KVAD teikiamam papildymui Komisija pritarė.

13.

1999-09-10

Išvažiuojamasis posėdis į Klaipėdą ir Šilutę.

P.Jakučionis G.Drėmaitė.

Apžiūrėta Klaipėdos piliavietė, aptarta jos paminklosauga. Išklausyti miesto tarybos narys A.Žalys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus dir. J.Genys, Klaipėdos paminklotvarkininkė R.Noreikienė. Pastebėta, kad KVAD teritorinis padalinys mažai dalyvauja piliavietės tvarkyme, būtina tinkamai konservuoti radinius, reikia rengti visos teritorijos detalųjį planą. Aptartų problemų pagrindu parengti Komisijos sprendimą, akcentuojant šios paminklinės teritorijos būtinų apsaugos dokumentų stoką ir KVAD Klaipėdos apygardos nepakankamą dalyvavimą tvarkant piliavietės paminklosaugos dalykus. Kalbėta apie Senojo uosto problemas ir laivininkystės paveldą. Apsilankyta Šilutėje, kur apžiūrėtas H.Šojaus dvaras ir susipažinta su jo restauravimu.

14.

1999-09-24

Paveldosaugos politikos formavimas (teisės aktų aprobavimas, jų vykdymo kontrolė ir kt.VPK galimybės). Tarptautinių konvencijų taikymas Lietuvoje; teritorinis planavimas ir paminklosauga, apsauginio statuso teisinis registravimas. Savivaldybių vaidmuo paminklosaugoje.

J.Bučas, A.J.Pilipavičius, Z.Kiaupa,G.Jucys.

G.Jucys pateikė Komisijos sprendimo projektą, kuriame įvardijamas Komisijos politikos principų įgyvendinimas, šių problemų susiejimas su Europos teisės dokumentais. Siūloma šią medžiagą skelbti, tekstą šiek tiek trumpinti ir padaryti aiškesnį. J.Bučo nuomonė yra kiek kitokia, tad Komisijos nariams balsuojant už šio sprendimo pagrindą, J.Bučo nuomonė laikyta kaip susilaikymas. Sprendimas Nr. 64.

 

 

Komisijos sprendimas "Dėl Klaipėdos piliavietės ir Lietuvos jūrų paveldo".

E.Svetikas, Z.Kiaupa.

Visi Komisijos nariai pritaria sprendimo projektui. Tekstą redaguoti paskirti A.Kuncevičius, G.Drėmaitė ir J.Lapinskas. Sprendimas Nr. 63.

 

 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato šiandieninė būklė.

Z.Kiaupa, A.J.Pilipavičius, B.Kulnytė, N.Kitkauskas.

Komisija dar kartą aptarė šiandieninę Vilniaus pilių teritorijos būklę, ten vykdomus veiksmus. Vyriausybė delsia vykdyti Seimo nutarimą. Jai trukdo tai, kad rezervato teritorija eliminuojama iš savivaldybės teritorijos, kad sunku įkurti mokslo įstaigą. Nutarta atsisakyti sprendimo šiuo klausimu ir problemą atidėti gruodžio mėn. posėdžiui.

 

 

NKVAĮ 4, 5 bei 9 str. pataisos teikiamos Seimui.

P.Jakučionis, G.Jucys.

Komisijos nariai dauguma balsų pritarė NKVAĮ 9 str. patikslintai formuluotei.

15.

1999-10-08

Išvažiuojamasis posėdis į Kauną.

J.Bučas, G.Drėmaitė .

Komisija aplankė Vieškūnų piliakalnį, susipažino su jo tvarkymo darbais. Aplankytas Pažaislio kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia, su šeimininkais aptartos restauravimo ir apsaugos problemos. Apžiūrėta M.K.Čiurlionio galerija, jos kiauras stogas. Susipažinta su būsimo viešbučio statyba šalia Kauno m. sienos. Lankytasi Šv.Gertrūdos bažnyčioje, Kauno pilies teritorijoje, kalbėtasi apie šių paminklų būklę ir apsaugą. Po apžiūros įvyko aptarimas dalyvaujant KVAD teritorinio padalinio ir savivaldybės paminklosaugininkams. Komisijos išvados ir nuomonė apie kai kurias Kauno apskrities kultūros vertybių apsaugos problemas išdėstyta Sprendime Nr. 65.

16.

1999-10-22

Lietuvos bažnyčių - kultūros vertybių objektų - išsaugojimo, finansavimo, restauravimo - konservavimo darbų analizė 1993-1998 metais. Bažnyčios vaidmuo saugant kultūros vertybes.

B.Kulnytė, Z.Kiaupa, G.Drėmaitė.

LR Vyriausybės patarėjas P.Plumpa informavo apie vagystes iš sentikių cerkvių, apie bažnytinio turto inventorizavimo būtinumą. Menotyrininkė L.Šinkūnaitė kėlė apsaugos ir tinkamo restauravimo problemas. Kalbėta apie finansavimo prioritetus, apie valstybės santykį su bažnyčia, lėšų kooperavimą.

Nutarta sudaryti darbo grupę – I.Vaišvilaitė, B.Kulnytė, Z.Kiaupa, G.Drėmaitė ir organizuoti pasitarimą su bažnyčių bei konfesijų atstovais bažnytinio meno vertybių išsaugojimo klausimams aptarti.

 

 

Išvažiuojamojo VPK posėdžio 1999-10-08 Kaune aptarimo rezultatai, sprendimo projektas "Dėl Kauno miesto kultūros vertybių apsaugos".

E.Svetikas, A.Bumblauskas, J.Bučas, Z.Kiaupa, A.Kuncevičius.

Aptartas sprendimo projektas dėl Kauno miesto kultūros vertybių išsaugojimo. Aptarime dalyvavo KVAD Kauno TP vadovė I.Vaškelienė. Daugumos Komisijos narių nuomone, sprendimo projektas priimamas pagrindu. Siūlyta koreguoti kai kurias pastraipas ir tekstą trumpinti.

 

 

Siūlymai kultūros vertybes skelbti paminklais.

Z.Kiaupa, J.Bučas.

Pritarta siūlomas laidojimo ir įvykių vietas skelbti paminklais, atsižvelgti į keletą pareikštų pastabų. Nutarta Kamaldulių vienuolyno ansamblį, Šiaulių katedros kompleksą bei Rokiškio bažnyčios kompleksą skelbti paminklais, tačiau ištaisyti netikslumus dokumentuose bei papildyti dosjė. Priekaištauta, kad dosjė nėra ekspertų išvadų. Susilaikyta dėl Rumbonių kaimo bažnyčios skelbimo paminklu – trūksta duomenų, abejojama dėl objekto išskirtinumo. Pateikus vertės pagrįstumą, nutarta skelbti paminklu Palėvenės Dominikonų vienuolyno ansamblį.

17.

1999-11-04

Darbo grupės pasitarimas KVAD programų rengimo tvarkos projektui apsvarstyti.

A.J.Pilipavičius, E.Svetikas, A.Kuncevičius, Z.Kiaupa, G.Drėmaitė.

Pateiktas projektas aptartas papunkčiui. Tikslintos formuluotės ir terminai, prioritetai ir avarinės būklės samprata. Nutarta, kad galutinį Programų tvarkos projektą KVAD pateiktų Komisijai iki lapkričio 9 d.

18.

1999-11-19

Kultūros vertybių apsaugos 2000 metų programos projekto apžvalga. A.J.Pilipavičius, E.Svetikas, I.Vaišvilaitė, A.Tyla, A.Kuncevičius.

Projektas atidžiai išanalizuotas. Išsakyta daug priekaištų dėl neracionalaus finansavimo, dėl prioritetų nebuvimo. Nutarta siūlyti Kultūros vertybių apsaugos departamentui peržiūrėti programą atsižvelgiant į pastabas ir laikytis programų rengimo taisyklių. Galutinį sprendimą Komisija priims, kai bus patvirtintas 2000 m. valstybės biudžetas.

 

 

"Dėl kultūros vertybių apsaugos programų projektų rengimo tvarkos" projekto aprobavimas.

A.J.Pilipavičius, E.Svetikas, A.Kuncevičius, J.Bučas.

Pasigendama aiškesnių prioritetų, kai kur reikia nurodyti terminus, procentų lentelę pateikti tvarkos pabaigoje. Nutarta iš esmės pritarti šiam projektui, bet jį pataisyti pagal pateiktas pastabas.

 

 

Siūlymai kultūros vertybes skelbti paminklais.

A.Tyla, I.Vaišvilaitė, Z.Kiaupa, J.Bučas.

Komisija sutiko Rumbonių bažnyčią ir Palėvenės vienuolyną skelbti paminklais. Prašoma dokumentus ruošti atsakingiau. Pritariama siūlomas laidojimo ir įvykių vietas skelbti paminklais, tačiau prašoma kriterijų, pagal kuriuos vertybė siūloma skelbti paminklu. Pritarta Liolių bažnyčios paskelbimui paminklu. Pakartotinai svarstomas komplekso G64K įpaminklinimas.

Nutarta atskirus komplekso statinius, turinčius išskirtinę vertę, skelbti kultūros paminklu. Dviejų pateiktų sąrašų svarstymas atidėtas, kol nebus tinkamai paruošta dokumentacija.

 

 

Kultūros vertybių Geltonoji knyga – apskaita, registras, sąrašai – nuo paminklų iki savivaldybių globojamų kultūros vertybių.

J.Bučas, A.Tyla, A.J.Pilipavičius.

Diskutuota dėl pagrindinių sąvokų, verčių apskaitos, registro ir kadastro. Trūksta reglamentavimo, kas yra saugoma. Konstatuota, kad KPC susidarė apskaitos deficitas. Komisijos Kontrolės tarnyba posėdžiui paruošė pažymą, kurios nutariamojoje dalyje yra išvados, joms Komisija vienbalsiai pritarė. Nutarta prašyti Kultūros ministeriją, KVAD ir KPC skubiai organizacinėmis ir racionalaus lėšų paskirstymo priemonėmis spręsti susikaupusias KV apskaitos problemas esamos teisinės sistemos ir esamo finansavimo rėmuose.

19.

1999-11-26

Neeilinis posėdis dėl Komisijos vidaus darbo klausimų.

A.Bumblauskas, E.Svetikas, A.Kuncevičius.

Kalbėta apie tai, kad Komisija nesprendžia pagrindinių strateginių problemų, per daug svarstoma konjunktūrinių dalykų, turi būti nustatyti metų darbo prioritetai. Reikėtų giliau analizuoti neatliktų darbų priežastis, numatyti būdus veiklai gerinti. Valstybinė paminklosaugos komisija neturi autoriteto ir nėra realiai pripažinta kaip ekspertas. Neaišku, kodėl nevykdomi daugelis sprendimų. Tačiau Komisijos autoritetą lemia visų narių darbas. E.Svetikas nepatenkintas Komisijos Kontrolės tarnybos darbu. Komisija neturi tapti prasto lygio moksline taryba. Tačiau Valstybinė paminklosaugos komisija neturi pretenduoti į visavaldę struktūrą. Daug kas pasikeis, kai Kultūros ministerija paskelbs Kultūros politikos nuostatas, ten bus paveldas išskirtas atskira pozicija. Chaotiškumo į Valstybinės paminklosaugos komisijos veiklą įneša prastas Kultūros vertybių apsaugos departamentas ir KPC darbas. Gerai būtų priimti konstruktyvius profesoriaus J.Bučo pasiūlymus. Mums būtina įtakoti paminklosaugos procesą. O tai priklauso nuo kiekvieno Komisijos nario. Svarbiausias dalykas yra mūsų darbo strategija.

Posėdyje dalyvavo N.Puteikis, kuris pareiškė norą būti 13-u Komisijos nariu. Jam pasiūlyta kreiptis į teisininkus. Be to N.Puteikis išdėstė savo nuomonę apie paveldo politikos strategiją bei Komisijos aparato darbą. Nutarta Komisijos darbą gerinti.

20.

1999-12-02

Pasitarimas bažnytinio meno – kultūros vertybių tvarkymo ir apsaugos problemoms spręsti.

I.Vaišvilaitė, B.Kulnytė, G.Drėmaitė , A.J.Pilipavičius.

Pasitarime dalyvavo vyskupas J.Boruta, vyskupijų ir kitų religinių konfesijų atstovai, URM viceministras G.Šerkšnys, paminklosaugininkai, muziejininkai, menotyrininkai, archyvarai, restauratoriai. Aptartas pastarojo meto Bažnyčios santykis su valstybe: nuo Lietuvos valstybės ir Šventojo sosto –Vatikano sutarties ruošimo iki atskirų KV bažnyčiose tvarkymo darbų finansavimo. Daug kalbėta apie bažnytinio turto inventorizavimą, apskaitą, apsaugą.

Nutarta paruošti šio pasitarimo rezoliuciją (redakcinė grupė – I.Vaišvilaitė, V.Balčiūnas, J.Boruta, L.Šinkūnaitė), kuri bus apsvarstyta Komisijoje ir turėtų būti jos sprendimo pagrindu.

21.

1999-12-16

Pasitarimas apie KV registrą, dailės kūrinių ir kilnojamųjų objektų vertinimo kriterijus ir tvarką.

I.Vaišvilaitė, G.Drėmaitė.

Pasitarime dalyvavo Komisijos Kontrolės tarnybos, KPC darbuotojai, dailėtyrininkai. Kalbėta apie kriterijus, apie įrašymo į registrus tvarką. Terminologija turi būti konkreti, aiški, suprantama. Todėl kriterijus reikia peržiūrėti. Nutarta iki kovo mėnesio posėdžio parengti kriterijų naują redakciją (I.Vaišvilaitė, G.Martinaitienė, R.Janonienė).

22.

1999-12-17

Lietuvos archeologija, privatizavimo problemos, dokumentų tvarkymas.

A.Kuncevičius, E.Svetikas.

Vertinama šiandieninė archeologijos paminklų būklė, jai skiriamos valstybės lėšos, publikavimo problemos, leidimų išdavimo tvarka, archeologinių radinių perdavimas muziejams. Pageidauta griežčiau reglamentuoti archeologų darbą bei rezultatų teikimą mokslui, juos fiksuoti ir publikuoti – pirmoji būtinybė. Nutarta pavesti darbo grupei (A.Kuncevičius, E.Svetikas, B.Kulnytė, Z.Kiaupa, A.Tyla, A.Bumblauskas) paruošti VPK sprendimo projektą.

 

 

Paminklosaugininkų ruošimas Lietuvoje, studijų programos (Vilnius, Kaunas, Šiauliai).

A.Kuncevičius, J.Bučas, A.Bumblauskas.

Paveldo akademija analizuoja paveldo apsaugos situaciją mokslo aspektais, kelia darbuotojų kvalifikaciją. Būtina peržiūrėti paveldosaugos katedrų profilius. Reikia parengti verstinį rinkinį – XX a. paveldosauginė mintis. Deja, poreikiai yra didesni už galimybes. Nutarta rekomenduoti Paveldo akademijai surengti dėstytojų diskusiją dėl paveldosaugos specialistų rengimo programų sudarymo ir jų vykdymo.

 

 

Orvidų sodybos saugojimo statuso aptarimas.

B.Kulnytė, J.Bučas, A.Tyla, A.Bumblauskas.

Nutarta rekomenduoti Orvidų sodybą įrašyti į KV registrą, siūlyti Kultūros ministerijai vesti derybas su sodybos savininku dėl sodybos statuso. Aplinkos ministeriją prašyti parengti Salantų regioninio parko planavimo schemą, numatant Orvidų sodybos teritorijai rezervatinį ar kultūrinio draustinio režimą.

 

 

Siūlymai kultūros vertybes skelbti kultūros paminklais.

A.Tyla, B.Kulnytė, J.Bučas, I.Vaišvilaitė.

Komisija balsų dauguma pritarė Vilniaus Radvilų rūmus, Vilniaus g. 41, Kauno Arkikatedrą baziliką, Šv. Gertrūdos, Vytauto Didžiojo ir Zapyškio bažnyčias, Vilniaus Pranciškonų, Benediktinių ir Videniškių vienuolynų ansamblius, Raguvėlės, Rokiškio, Trakų Vokės ir Verkių dvarų sodybas skelbti kultūros paminklais. Atidėti Šiluvos bazilikos komplekso, 3 Kauno miesto pastatų, Palangos Anapilio vilos ir Lopacinskių (Olizarų) rūmų skelbimą kultūros

paminklais, kol nebus gauti iš KPC vertybių skelbimo paminklais kriterijai.

23.

2000-01-11

Darbo grupės pasitarimas “Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento objektų, numatomų įrašyti į 2000 m. finansinę programą, sąrašo”.

Nutarta pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos Kontrolės tarnybos parengtoms išvadoms ir pasiūlymams.

24.

2000-01-11

Išvykstamasis posėdis į Vilniaus senamiestį.

Nutarta parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą dėl Vilniaus senamiesčio kultūros paveldo objektų tvarkymo teisinės dokumentacijos.

25.

2000-01-21

Kultūros vertybių apsaugos departamento, Kultūros paveldo centro 2000 m. programos projekto svarstymas.

Nutarta Kultūros vertybių apsaugos departamento 2000 m. programai pritarti.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo "Dėl kultūros vertybių išsaugojimo Vilniaus mieste" aptarimas ir balsavimas.

Sprendimas Nr. 66.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo "Dėl archeologijos vertybių apsaugos" aptarimas ir balsavimas.

Sprendimas Nr. 67.

 

 

Dėl retrospektyvinio stiliaus pastatų.

Nutarta, kad KPC turi paruošti bendruosius sovietinio laikotarpio įrašymo į NKV registrą kriterijus; pagal paruoštus kriterijus atrinkti būdingiausius šiam laikotarpiui pastatus Lietuvoje ir rengti sąrašus siūlymui įrašyti juos į Registrą; objektams, kurių kultūrinei vertei gresia praradimas (pvz., buv. Pergalės kino teatras), rengti apskaitos dokumentus iki bendrųjų kriterijų patvirtinimo. Iki šiol kriterijai neparengti.

 

 

Dėl archyvinių dokumentų perdavimo.

Referuoja Komisijos nariai:

B.Kulnytė, Z.Kiaupa, A.Tyla.

Nutarta valstybinių institucijų ir ne valstybinių organizacijų archyviniai dokumentai turi būti perduodami archyvams pagal veikiančius įstatymus. Tai, kas saugoma muziejuose, kataloguojama, aprašoma, informuojama, susitariama su muziejais dėl dokumentų ar jų kopijų perdavimo archyvams. Muziejų katalogus su archyviniais dokumentais skelbti visuomenei.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 metų veiklos ataskaita. Prašoma visų Komisijos narių nuomonė.

Nutarta rengti Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999 metų veiklos ataskaitą Seimui teikiant daugiau išvadų ir problematikos.

 

 

Dėl Vilniaus Senamiesčio reglamento.

Nutarta, kad Reglamentas ir koncepcija turi būti įforminti Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymais. Turi būti greičiau rengiamos ir kitos reglamento dalys. Reglamentą daugiau pagrįsti senamiesčio vertėmis. Dalis reglamento parengta, kitos dalys dar rengiamos.

26.

2

000-02-03

Pasitarimas “LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimas”.

 

27.

2000-02-18

Valstybinės paminklosaugos komisijos posėdis Kultūros paveldo centre. Kultūros paveldo centro 2000 m. programų aptarimas. Kultūros paveldo inventorizavimo darbų preliminari ataskaita. Planai. Apskaitos problemos. Pranešėjai: KPC direktorius V.Karčiauskas, Komisijos nariai – A.Kuncevičius, I.Vaišvilaitė, Z.Kiaupa.

Nutarta bendru sutarimu pritarti patikslintam Kultūros paveldo centro 2000 m. programų projektui.

 

 

Komisijos sprendimo projekto “Dėl sakralinio paveldo išsaugojimo” aptarimas ir balsavimas.

Nutarta iš esmės Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą priimti, bet siūlyti pasitarimo darbo grupei koreguoti rezoliuciją įrašant I.Vaišvilaitės siūlymus. Sprendimas Nr.69.

 

 

Dėl “Palangos” restorano (buv. M.Knakfuso namo) rekonstrukcijos. (Pagrindas Kultūros ministro A.Bėkštos raštas Nr.006-02-222).

Nutarta prašyti Kultūros vertybių apsaugos departamento mokslinę tarybą ir Vilniaus teritorinio padalinio ekspertų tarybą pateikti savo išvadas raštu, kad būtų galima parengti bendrą atsakymą Kultūros ministrui.

28.

2000-03-17

Valstybinės paminklosaugos komisijos išvažiuojamasis posėdis į Kėdainius.

Nutarta Komisijos nuomonę pareikšti sprendimu.

29.

2000-03-24

Valstybinės paminklosaugos komisijos pasitarimas Kultūros ministerijoje “Kultūros paveldo apsaugos valstybinio reguliavimo sistemos tobulinimo kryptys”.

Nutarta šią diskusiją tęsti, tikslinti, derinti įstatymų normas.

Rezultate – parengta paveldosaugos pertvarkymo koncepcija ir parengtas naujas Nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

30.

2000-04-14

Valstybinės paminklosaugos komisijos išvažiuojamasis posėdis į Kernavę.

Nutarta Komisijos nuomonę pareikšti sprendimu.

31.

2000-04-28

Dėl Žižmaukos dvaro sodybos išbraukimo Iš valstybės saugomų kultūros vertybių sąrašų.

Komisijos narių J.Bučo, A.Tylos,

K.N.Kitkausko nuomonė.

Nutarta sodybos svirno leisti neįrašyti į valstybės saugomų kultūros vertybių sąrašus. Pritariama, kad dvarų sodybose gali likti sovietinio laikmečio objektų, kaip privataus turto nusavinimo liudininkų.

 

 

Komisijos sprendimas “Dėl kultūros vertybių tvarkymo”. Balsavimas.

Sprendimas Nr. 70.

 

 

Komisijos sprendimas “Dėl Kernavės muziejaus - rezervato kultūros vertybių apsaugos”.

Aptarimas ir balsavimas.

Sprendimui iš esmės pritarta, tekstą redaguoti. Sprendimas Nr. 71.

 

 

1999 m. Vilniaus senamiesčio tvarkymo programos įvykdymas ir programa 2000 metams. Vertinimas.

Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei:

1. Tikslinti Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategijos principus, daugiau dėmesio skiriant kultūros paveldo išsaugojimui.

2. Rengti metinius ir ilgesnio laikotarpio (5-20 metų) Vilniaus senamiesčio tvarkymo planus, kurių pagrindu būtų sudaroma darbų programa. Šioje programoje numatyti Vilniaus senamiesčio pastatus, kuriems reikalinga ypatinga globa, pastatus, kurie turėtų būti konservuojami, ir pastatus, kuriems reikalingas remontas. Šios programos pagrindu iš anksto ruošti tvarkomų objektų projektinę dokumentaciją.

3. Tvarkymo programas sudaryti atsižvelgiant į lėšų panaudojimo racionalumą.

4. Daugiau dėmesio skirti senamiesčio kultūros vertybių išsaugojimui.

5. Pirmenybę teikti nuolatinei Vilniaus senamiesčio pastatų priežiūrai.

6. Rengiant tvarkymo planus ir programas panaudoti anksčiau atliktus ir, esant reikalui, užsakyti naujus mokslinius tyrimus, kurie leistų prognozuoti galimus atradimus pastatuose remonto metu.

7. Parengti papildomas programas išlikusių architektūrinių ir dekoro elementų restauravimui.

 

 

Savivaldybių (be Vilniaus) lėšų, panaudotų 1999 m. kultūros vertybių tvarkymui analizė.

Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta:

1. Pritarti VPK Kontrolės tarnybos parengtai savivaldybių lėšų skyrimo kultūros vertybėms tvarkyti informacijai. Konstatuoti, kad įvairios savivaldybės skirtingai traktuoja, kokie darbai yra kultūros paveldo. Kai kur į paveldosaugą įskaitomas senamiesčių gatvių ir šaligatvių tvarkymas, statinių-kultūros vertybių-rekonstrukcija ir t.t. Įvairiose savivaldybėse skiriamų lėšų dydis svyruoja nuo nulio iki milijono, kai kurios savivaldybės savo paveldui tvarkyti nuolat neskiria lėšų. Daugiausia savivaldos lėšų skiriama savivaldybės mokyklų, muziejų, administracinių paminklinių pastatų, kapinių ir archeologijos vietų tvarkymui. Kai kurios rėmė savo bažnyčių ir dvarų tvarkymo programas.

2.Atskiru išrašu iš VPK posėdžio protokolo informuoti Savivaldybių asociaciją, savivaldybes, apskritis apie lėšų skyrimo ir paveldo būklę. Kviesti savivaldybes toliau bendradarbiauti su Valstybine paminklosaugos komisija. Valstybinė paminklosaugos komisija ir toliau gilinsis į savivaldybių paminklotvarkos darbą.

 

 

Kultūros vertybių apsauga nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Informacija.

Nutarta siūlyti Kultūros ir Aplinkos ministerijoms bendradarbiauti saugant kultūros paveldą nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bei kooperuoti lėšas. Pažymėti, kad nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose taikomi teritorinio planavimo principai saugant architektūrines, memorialines ir kitokias kultūros vertybes, atkuriant ir formuojant būdingas erdves, reguliuojant statybas bei rekreacinį naudojimą. Šiame procese nedalyvauja ir tokio apsaugos būdo netaiko Kultūros vertybių apsaugos departamentas. Kaip vieną iš galimų etninio kultūros paveldo išsaugojimo būdų nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose skatinti muziejų – skansenų kūrimą. Parkų direkcijoms siūlyti rengti tokias programas, ieškoti finansavimo. Rekomenduoti Kultūros vertybių apsaugos departamentui remti tų etnokultūros objektų tvarkymą, kuriuose naudojamos tradicinės vietos medžiagos ir dirba vietiniai meistrai. Siūlyti Kultūros paveldo centrui teikti nacionaliniams ir regioniniams parkams metodinę pagalbą vykdant kultūros paveldo inventorizavimą ir identifikavimą, kultūros paveldo apskaitoje naudoti parkų surinktą medžiagą.

 

 

Komisijos narių lankomumas posėdžiuose.

Remiantis Valstybinės paminklosaugos komisijos nuostatų 16 str. Komisijos sprendimu kreiptis į LR Ministrą Pirmininką bei Kultūros ministrą, kad Komisijos narys A.Bumblauskas būtų atšauktas iš VPK narių ir į jo vietą būtų paskirtas kitas asmuo. Remiantis Komisijos darbo reglamento 23 punktu, kol bus paskirtas kitas narys, posėdžių kvorumą skaičiuoti 11 narių.

Už šį sprendimą balsavo visi posėdyje dalyvavę 8 Valstybinės paminklosaugos komisijos nariai. Sprendimas Nr. 72.

32.

2000-05-11

Darbo grupės posėdis dėl Rasų kapinių komplekso įrašymo į NKV registrą.

Nutarta:

1. Įrašant į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Rasų kapines, jas laikyti kompleksine kultūros vertybe.

2. Kapas ir antkapis turi būti Registre pažymėtas vienu numeriu.

3. Jeigu kapas turi kultūrinę (istorinę) vertę, įrašant į Registrą palikti galimybę ateityje įrašyti jo antkapiui meninę vertę arba teikti tą patį numerį.

4. Pavardžių rašymą palaidojimų Registre derinti pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuorodas.

5. Klausimą dėl okupacinių karių kapų įrašymo į NKV Registrą tvarkos apsvarstyti plenariniame Komisijos posėdyje. Tuo pačiu išnagrinėti kapinių tvarkymo ir saugojimo teisinius dokumentus.

33.

2000-05-12

Išvažiuojamasis Komisijos posėdis į Alytaus apskritį:

dėl Punios piliakalnio būklės ir tvarkomųjų darbų.

Nutarta pasiūlyti Kultūros vertybių apsaugos departamentui 2000 m. iš rezervo lėšų atlikti griūvančios Punios piliakalnio dalies archeologijos tyrimus. Ieškoti inžinerinių priemonių nuošliaužos stabilizavimui. Parengti piliakalnių šlaitų tvirtinimo 1990-1999 metų projektavimo ir atliktų darbų analizę ir išvadas pateikti Valstybinei paminklosaugos komisijai. Nustatyti griūvančių piliakalnių tyrinėjimo darbų orientacinę kainą ir skaičiavimus. Analizę ir skaičiavimus pateikti Komisijai iki 2000-09-01.

 

 

Pivašiūnų klebonijos pastato restauravimas.

Nutarta pavesti Kultūros vertybių apsaugos departamentui Išnagrinėti klebonijos komplekso tvarkymo, finansavimo ir projektavimo problemas atsižvelgiant į VPK pastabas ir įvertinti specialistų veiksmų atitikimą nustatytai tvarkai ir metodikai. Apie tai informuoti Valstybinę paminklosaugos komisiją iki birželio 15 d. Pareikalauti, kad, prieš pradedant kultūros vertybės tvarkymo darbus, Kultūros vertybių apsaugos departamento ekspertai nustatytų darbų apimtis, orientacinę kainą, darbų trukmę ir seką. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, tolimesnių darbų tikslingumą ir pobūdį turi nustatyti ekspertų taryba.

 

 

Dėl Leipalingio kriptų ir Merkinės.

Nutarta atlikti žvalgomuosius tyrimus ir, radus vertybės požymių, siūlyti Kultūros paveldo centrui rengti dokumentus dėl Leipalingio kriptų teritorijos įrašymo į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Prieš rengiant Merkinės tilto per Nemuną rekonstrukcijos projektą turėjo būti parengtas detalusis (specialusis) planas, sprendžiantis tranzito per Merkinės miestelį problemą. Inicijuoti Merkinės istorinius ir paveldosauginius tyrinėjimus.

 

 

Liškiavos bažnyčios ir dominikonų vienuolyno restauravimas.

Nutarta:

1. Rekomenduoti Kultūros vertybių apsaugos departamentui pasirūpinti, kad būtų nuolat stebima restauruotų kultūros vertybių būklė. Teikti naudotojams metodinę pagalbą; išduoti jiems restauravimo pasus.

 1. Iškilus kultūros vertybių tvarkymo darbų medžiagų, konstrukcijų, plano struktūros ar paskirties keitimo klausimams, juos spręsti tik gavus ekspertų tarybos rekomendacijas.

Dažnėja atvejų, kai rengiant projektinę dokumentaciją nepanaudojama kultūros vertybių tyrinėjimo medžiaga arba ji neatspindima projektuose. Tokios dokumentacijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas neturi derinti ar duoti leidimus darbams.

34.

2000-05-26

Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento 1999 metų veiklos ataskaitos. Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta parengti Komisijos sprendimą ir jį svarstyti.

 

 

Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tipinių apsaugos reglamentų. A.Kuncevičius, E.Svetikas, A.Tyla, Z.Kiaupa, K.N.Kitkauskas, J.Bučas, I.Vaišvilaitė, A.J.Pilipavičius, B.Kulnytė, G.Drėmaitė.

Nutarta pritarti pagrindiniams reglamentų rengimo principams, atsižvelgti į Komisijos narių pastabas, tipinius reglamentus derinti su Nekilnojamojo turto registro reikalavimais.

 

 

Komisijos sprendimas “Dėl Alytaus apskrities kultūros vertybių apsaugos”. Aptarimas ir balsavimas.

Nutarta sprendimo svarstymą atidėti. Kultūros vertybių apsaugos departamentas pateikti protokolines išvadas dėl Punios piliakalnio tvarkomųjų darbų.

35.

2000-06-22

Neeilinis Komisijos posėdis:

Komisijos sprendimas “Dėl Alytaus apskrities kultūros vertybių apsaugos”. Balsavimas.

Sprendimas Nr. 73.

 

 

Komisijos sprendimas “Dėl Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1999 m. veiklos ataskaitos”.

Balsavimas.

Sprendimas Nr. 74.

 

 

Komisijos sprendimas “Dėl Lietuvos archyvų departamento”. Aptarimas ir balsavimas.

Sprendimas priimtas Nr. 75.

36.

2000-06-30

Neeilinis Komisijos posėdis.

Paveldosaugos politikos ir teisinės bazės sutvarkymas pagal tarptautinius standartus. Teisinių dokumentų rengimo darbo grupės darbo rezultatų aptarimas. Referuoja: Komisijos darbuotojas G.Jucys.

Komentuoja Komisijos nariai: J.Bučas, A.Miškinis.

Nutarta suformuluoti Valstybinės paminklosaugos komisijos nuostatas dėl svarbiausių valstybinės reikšmės objektų, kurių pagrindu taptų Kontrolės tarnybos pažyma ir Valstybinės paminklosaugos komisijos narių pasisakymai. Kitame posėdyje aptarti nuostatų projektą. Rengiant svarbiausių valstybinės reikšmės paveldo objektų sąrašą, Kultūros paveldo centre aptarti jo sudarymo kriterijus. Vertybes fiksuoti pagal jų vertę, bet ne pagal priklausomybę arba nuosavybės formas.

 

 

Dėl sovietų politinės socialinės istorijos bei konjunktūriniais sumetimais į LR istorijos ir kultūros paminklų sąrašus įrašytų objektų apskaitos.

Komentuoja Komisijos nariai: A.Tyla, Z.Kiaupa, B.Kulnytė, K.N.Kitkauskas.

Nutarta nepritarti pateiktam Kultūros paveldo centro neįrašytinų į registrą sovietmečio konjunktūrinių paminklų sąrašui. Sąrašą pertvarkyti taip, kad nebūtų teikiami Valstybinei paminklosaugos komisijai jau anksčiau svarstyti objektai; atskirti tuos objektus, kurie neturi istorinės arba architektūrinės reikšmės; pateikti atskirą sąrašą tų objektų, kuriems gautos ekspertų išvados. Klausimą svartyti kitame Komisijos posėdyje.

37.

2000-07-14

Pasitarimas Kultūros ministerijoje “Lietuvos kultūros paveldo užsienyje samprata ir darbo su juo strategija bei taktika”.

Nutarta pagal pasitarimo pranešimus ir pasisakymus parengti pasitarimo išvadas ir siūlymus Kultūros ministerijai. Tai galima atlikti ir Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo forma. Dėl to reikėtų pasitarti kitame Komisijos posėdyje, nes turime nemaža alternatyvių nuomonių bei variantų. Išvadas pravartu skelbti “Kultūros gyvenime”; Šiais klausimais galima ateityje rengti konferenciją. Tai siūloma atlikti Kultūros ministerijai. Sprendimas Nr. 76.

38.

2000-07-21

Išvažiuojamasis Komisijos posėdis į Utenos ir Panevėžio apskritis.

Nutarta atskirais klausimais paruošti raštišką Komisijos nuomonę. Dėl Rokiškio miesto parengti sprendimą.

39.

2000-07-28

Lietuvos kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo problemų aptarimas. Referuoja Komisijos nariai: Z.Kiaupa, A.Miškinis.

Nutarta šiuo klausimu parengtą sprendimo projektą papildyti ir redaguoti.

 

 

Svarbiausių valstybinės reikšmės objektų sąrašo sudarymo nuostatos. Projekto aptarimas.

Referuoja Komisijos nariai: J.Bučas, A.Miškinis.

Nutarta parengti svarbiausių valstybinės reikšmės objektų sąrašą ir įstatymų bei Konstitucijos pakeitimų projektus. Komisija pasiūlymus teikė Seimo komisijai Konstitucinėms pataisoms rengti, tačiau nebuvo atsižvelgta.

 

 

Kultūros vertybių apsaugos departamento parengto “Pavelosaugos politikos ir strategijos metmenų” projekto svarstymas. Referuoja Komisijos darbuotojas G.Jucys.

Nutarta pritarti tokio dokumento reikalingumui. Taisyti ir papildyti jį pagal pastabas. Valstybinė paminklosaugos komisija turi dalyvauti šiame darbe – teikti konkrečių siūlymų ir pasiekti dokumento reikiamą lygį. Pateikti atsakymą Kultūros ministerijai pagal G.Jucio analizę. Pirmasis dokumentas turi būti politikos nuostatos. Tolimesniame dokumento rengime turi dalyvauti ir Valstybinė paminklosaugos komisija.

 

 

Dėl Trinitorių bažnyčios restauravimo.

Nutarta Kultūros vertybių apsaugos departamentui išsiaiškinti situaciją, išnagrinėti ir pateikti Valstybinei paminklosaugos komisijai informaciją. Po to Valstybinė paminklosaugos komisija svarstys lėšų perkėlimo klausimą. Pavesti Kultūros vertybių apsaugos departamentui sustabdyti neteisėtus veiksmus, kaip kultūros vertybę naikinančius, kol nebus parengta teisinė dokumentacija. Nustatyti terminą – vieną savaitę. Prašyti Kultūros ministrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnų veiksmų teisėtumo ir kompetencijos. Sutelkti Valstybinės paminklosaugos komisijos dėmesį į paveldosauginės sistemos strategiją.

40.

2000-09-15

Komisijos posėdis Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos dokumentų restauravimo centre: Knygų, rankraščių, senų spaudinių restauravimas. Situacija. Problemos. Referuoja Komisijos narės: G.Drėmaitė, B.Kulnytė.

 

 

 

Bažnytinių archyvų sąvadas. Konservavimas. Apsauga. Sutartys su konfesijomis. Referuoja Komisijos nariai: I.Vaišvilaitė, Z.Kiaupa.

Nutarta parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą.

 

 

Dėl Lukiškių aikštės įrašymo į Registrą. Komisijos narių J.Bučo, A.Miškinio, K.N.Kitkausko nuomonė.

Nutarta, kad Lukiškių aikštė gali būti įrašyta į Registrą, tačiau prieš tai turi būti atliktas šios teritorijos įvertinimas, nustatyti saugotini elementai ir saugojimo būdai.

 

 

Komisijos sprendimo “Dėl Lietuvos kultūros paveldo užsienyje” priėmimas.

Sprendimas Nr. 76.

41.

2000-09-22

Išvažiuojamasis posėdis į Marijampolės apskritį.

Nutarta atskirais klausimai parengti sprendimus.

42.

2000-10-20

Rajonų savivaldybių veikla saugant kultūros paveldą.

Referuoja Komisijos nariai: G.Drėmaitė, A.Kuncevičius.

Nutarta pritarti VPK Kontrolės tarnybos informacijai ir paraginti savivaldybes toliau tęsti šį darbą.

 

 

 

Lietuvos Kultūros politikos nuostatų projekto įvertinimas bei pastabos dėl Vyriausybės ir Seimo nutarimų projektų.

Nutarta bendru sutarimu iš esmės pritarti Kultūros politikos nuostatų projektui, bet prašyti rengėjų atsižvelgti į Valstybinės paminklosaugos komisijos narių pareikštas pastabas.

 

 

Dėl požeminių garažų statybos Vilniaus centre (senamiestyje).

Referuoja Komisijos nariai: A.Kuncevičius,K.N.Kitkauskas, A.Miškinis.

Nutarta šiuo klausimu parengti sprendimą ir kviesti savivaldybę bei projektuotojus dialogui.

 

 

Dėl Žemutinės pilies archeologinių tyrimų.

Referuoja Komisijos nariai:

K.N.Kitkauskas, E.Svetikas, A.Kuncevičius.

Nutarta Žemutinės pilies teritorijoje vykdyti atkastų plotų ir statinių liekanų konservavimo darbus. Tęsti archeologinius ir kt. Žemutinės pilies teritorijos tyrimus.

 

 

Dėl valstybinės reikšmės objektų sąrašo (Kryžių kalnas ir Orvidų sodyba).

Nutarta bendru sutarimu: inicijuoti LR Vyriausybės kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl sąvokos “Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektas” išaiškinimo. Komisija nemato kliūčių įrašyti Jurgaičių, Domantų piliakalnį ir Kryžių kalną į Valstybinės reikšmės kultūros objektų sąrašą.

Kultūros paveldo centrui parengti Orvidų sodybos įrašymo į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą dokumentus.

 

 

Parengtų sprendimų:

1. “Dėl Rokiškio miesto paveldo ir bendrojo plano”;

2. “Dėl buvusių dvarų apsaugos”;

 

 

3. “Dėl Sodybos–J.Basanavičiaus memorialinio muziejaus ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno paminklo kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės išsaugojimo”;

4. “Dėl bažnytinių archyvų inventorizavimo ir tinkamo jų saugojimo” aptarimas, priėmimas.

Nutarta:

 1. Koreguoti sprendimą atsižvelgiant į pastabas ir jį teikti kitam posėdžiui.
 2. Sprendimui nepritarti, problemos svarstymą įrašyti į kitų metų Komisijos veiklos planą. Atskirais klausimais parengti posėdžio protokolo išrašus.
 3. Sprendimas Nr. 79.

 

 

 

 

4. Sprendimas Nr. 77.

43.

2000-11-17

Kultūros vertybių apsaugos departamento 2001 m. programos projektas.

Referuoja Komisijos nariai: A.J.Pilipavičius, B.Kulnytė, A.Tyla, A.Miškinis, E.Svetikas.

Nutarta iš esmės pritarti Kultūros vertybių apsaugos departamento 2001 m. programos projektui. Komisijos pastabas pateikti raštu. Pataisytą projektą svarstyti ateinančiame Komisijos posėdyje. Dėl Valdovų rūmų finansavimo kreiptis į Seimą ir Vyriausybę atskiru Komisijos raštu.

 

 

Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Referuoja Komisijos nariai:

J.Bučas, A.Miškinis, P.Jakučionis, A.Kuncevičius.

Nutarta Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą teikti Seimui, pataisius jį pagal VPK narių pastabas.

 

 

VPK sprendimo “Dėl Rokiškio miesto kultūros paveldo ir Bendrojo plano” projekto svarstymas ir balsavimas.

Nutarta pavesti VPK Kontrolės tarnybos vadovui G.Juciui koreguoti sprendimą dėl Rokiškio m. bendrojo plano. Jį tikrinti ir konsultuoti pavesti VPK nariui A.Miškiniui.

44.

2000-12-15

Valstybinės paminklosaugos komisijos ataskaita už 2000 m. darbą.

Nutarta ataskaitai pritarti ir teikti LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos 2001 m. veiklos programa.

Nutarta 2001 m. veikos programai pritarti.

45.

2001-01-11

Valstybinės paminklosaugos komisijos viešnagė pas dailininką prof. Kazį Varnelį. Susipažinta su kolekcija.

Nutarta parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą.

46.

2001-01-26

Lėšų, skirtų kultūros vertybių apsaugai 2001 m., paskirstymo vertinimas.

P.Jakučionis, A.Miškinis, A.Kuncevičius, A.Tyla.

Nutarta iš esmės pritarti Komisijai pateiktoms Kultūros vertybių apsaugos departamento ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros programoms, atsižvelgti į VPK narių pastabas ir pasiūlymus.

47.

2001-01-30

Neeilinis posėdis.

Kultūros ministerijos kultūros paveldo apsaugos sistemos pertvarkymo koncepcijos projekto aptarimas, pasiūlymai. A.Tyla, A.Miškinis.

Nutarta iš esmės pritarti Kultūros ministerijos kultūros paveldo apsaugos sistemos tobulinimo koncepcijai. Rekomenduojama projektą derinti su alternatyviomis VPK ir kitų institucijų nuostatomis. Pateikti VPK narių pastabas ir pasiūlymus.

48.

2001-02-23

Tarptautinių paveldosaugos teisės aktų reikalavimai ir jų vykdymas Lietuvoje. J.Bučas.

Nutarta dėl J.Bučo ligos šį klausimą atidėti kitam posėdžiui.

 

 

Paveldosaugos institucijų sistema: dermė, valdymo integralumas ir tobulinimas.

A.Miškinis.

Nutarta paveldosaugos institucijų sistemos dermės valdymo integralumo, tobulinimo klausimus analizuoti toliau, teikti siūlymus Seimui, Vyriausybei. Pasiūlyti, kad Seime būtų įsteigta kultūros paveldo taryba, kuri iškeltų paveldo reikšmę ir būtų atsakinga už jo globą.

 

 

Sprendimo dėl dailininko K.Varnelio namų statuso pakeitimo ir kolekcijos išsaugojimo projekto redagavimas. A.Miškinis.

Siūloma: K.Varnelio namams suteikti valstybinės įstaigos statusą, kolekciją perduoti Nacionaliniam muziejui. Sprendimas Nr. 80.

49.

2001-03-02

Vilniaus forumas “Praeities miestas – ateičiai”. Valstybinė paminklosaugos komisija kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus rotuše. A.Kuncevičius, G.Drėmaitė.

Parengta ir priimta rezoliucija (žr. ataskaitos priedą).

50.

2001-03-23

Lėšų, skirtų kultūros vertybių apsaugai 2000 metais, naudojimo vertinimas ir Kultūros vertybių apsaugos departamento 2000 m. veiklos ataskaita. P.Jakučionis, A.Miškinis, A.J.Pilipavičius.

Nutarta Kultūros vertybių apsaugos departamento 2000 m. veiklą vertinti nepatenkinamai.

 

 

Kultūros vertybių apsaugos departamento dalyvavimas tarptautinėse programose.

A.Kuncevičius.

Nutarta parengti VPK sprendimą.

 

 

Lietuvos archeologija: apsaugos problemos, tyrimų tvarka, užsienio patirtis ir tendencijos.

A.Kuncevičius, E.Svetikas.

Nutarta parengti VPK sprendimą.

51.

2001-05-04

Paveldo inventorizavimo ir saugomų objektų apskaitos būklė, Registro sudarymo metodai ir principai. J.Bučas, A.Kuncevičius, B.Kulnytė, A.Miškinis.

Nutarta pateikti “Kultūros paveldo inventorizavimo programos” svarstymo Komisijoje protokolinį išrašą su VPK narių pastabomis. Rekomenduojama KVAD parengti kultūros paveldo inventorizavimo strategijos dokumentą.

 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. P.Jakučionis, R.Pakalnis, A.Miškinis.

Nutarta pateikti UAB “Urbanistika” Bendrojo plano svarstymo protokolines išvadas.

 

 

Sprendimo “Dėl archeologinio paveldo išsaugojimo politikos” projekto aptarimas ir balsavimas.

Nutarta VPK sprendimą “Dėl archeologinio paveldo Išsaugojimo politikos” priimti. Įpareigoti Komisijos pirmininkę organizuoti archeologijos pakomisės darbo pradžią.

52.

2001-05-18

Išvažiuojamasis posėdis į Tauragės apskritį tema Pilių-dvarų naudojimo problemos. Panemunės pilys, dvarai, piliakalniai. Z.Kiaupa, K.N.Kitkauskas.

Nutarta parengti rekomendacijas Jurbarko rajono savivaldybei, Panemunių regioniniam parkui bei kt. institucijoms.

 

 

53.

2001-06-01

Tarptautinių paveldosaugos teisės aktų reikalavimai ir jų vykdymas Lietuvoje (Europos ministrų, atsakingų už kultūros paveldą, konferencijose priimtų dokumentų apžvalga). J.Bučas, Z.Kiaupa, E.Svetikas.

Nutarta siūlyti Vyriausybei darbo grupę, kuri toliau derintų tarptautinių ES ir ET paveldosaugos ir aplinkosaugos dokumentus su mūsų Lietuvos paveldosaugos nuostatais, rengtų integruotos paveldosaugos strategiją.

 

 

Dėl Lietuvos teritorinės reformos krypčių. R.Pakalnis, B.Kulnytė, A.Tyla.

Nutarta dauguma Komisijos narių pasisako už reformos I variantą.

 

 

Dėl kultūros vertybės išbraukimo iš saugomų apskaitos.

P.Jakučionis, K.N.Kitkauskas, J.Bučas.

Nutarta įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą atlikti Birštono viešbučio sunaikinimo tyrimą ir apie tai informuoti VPK iki š.m. liepos 1 d. Leisti Birštono viešbutį išbraukti iš saugomų apskaitos.

 

 

Dėl Kražių kolegijos (S437) skelbimo kultūros paminklu.

Z.Kiaupa, A.Tyla, K.N.Kitkauskas.

Nutarta pritarti, kad Kražių kolegija būtų paskelbta valstybės saugomu kultūros paminklu.

54.

2001-06-22, 23

LR Vyriausybės, Valstybinės paminklosaugos komisijos konferencija “Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis, ateitis”.

Konferencijos medžiaga atspausdinta atskiru leidiniu. Priimtas Komisijos sprendimas.

55.

2001-07-20

Paveldosauga ir plėtros dermė: paveldosauginio reguliavimo ir statybų reglamentavimo derinimas. G.Jucys.

Nutarta redaguoti pateiktą pažymą ir ją skelbti spaudoje, rengti bendrą VPK ir LR Seimo Aplinkos bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų posėdį Statybos įstatymui ir paveldosaugai svarstyti.

 

 

Kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais aprobavimas.

Z.Kiaupa, A.Tyla.

Nutarta siūlomų objektų paskelbimą kultūros paminklais atidėti, nes nepateiktos anotacijos dėl jų reikšmingumo.

 

 

Komisijos sprendimo “Dėl buvusių dvarų išsaugojimo politikos”projekto aptarimas ir priėmimas.

Z.Kiaupa, K.N.Kitkauskas, R.Pakalnis, A.J.Pilipavičius.

Už sprendimo projektą balsuota vienbalsiai. Sprendimas Nr. 83.

56.

2001-09-21

Komisijos išvažiuojamasis posėdis į Neringą. Tema kultūros vertybių, esančių Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Pasaulio paveldo sąraše (sąrašo Nr.994) apsaugos problemos: kraštovaizdžio ir paveldo santykis. J.Bučas, R.Paklanis.

Nutarta parengti VPK sprendimą ir svarstyti jį artimiausiame posėdyje.

57.

2001-10-05

Lietuvos piliakalniai: tvarkymas, priežiūra, naudojimas.

E.Svetikas, A.Kuncevičius.

Nutarta rengti VPK sprendimą dėl piliakalnių tvarkymo, priežiūros ir naudojimo. Jam parengti sudaryta Komisijos narių ir archeologijos pakomisės darbo grupė.

 

 

Kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais aprobavimas.

Z.Kiaupa, A.Tyla.

Nutarta, kad Valstybinė paminklosaugos komisija neprieštarauja, kad Sukilėlių kalnelis Šiauliuose būtų skelbiamas kultūros paminklu. Tačiau būtina patikslinti šios kultūros vertybės apskaitos dokumentus, aiškiai atskirti jos sudėtines dalis, atsižvelgti į Komisijos narių pastabas.

 

 

Kultūros vertybių, siūlomų neįrašyti į Registrą, aprobavimas.

K.N.Kitkauskas, J.Bučas.

Nutarta nepritarti Žvejo namo Pervalkoje ir namo Pakruojyje išbraukimui iš saugomų kultūros vertybių sąrašų. Sutinkama dėl namo Birutės g. Žvėryne Vilniuje išbraukimo iš registro.

 

 

Pateiktas integruotos paveldosaugos politikos nuostatų projekto pirmasis skaitymas. J.Bučas.

 

58.

2001-10-10

Valstybinės paminklosaugos komisijos narių darbo grupės išvyka į Tado Ivanausko memorialinę sodybą Obelynėje Kauno rajone. R.Pakalnis, A.J.Pilipavičius, G.Drėmaitė.

Susipažinta su šio objekto realia situacija prieš jį įrašant į NKV registrą.

59.

2001-10-26

Apie konferenciją “Kultūros vertybių saugumas. Naujos idėjos ir technologijos” Lenkijoje. G.Drėmaitė.

Nutarta VPK inicijuoti pasitarimą su įvairių žinybų vadovais bei specialistais dėl kultūros vertybių saugumo (2002-10-01 įvyko tarptautinis seminaras).

 

 

Integruotos paveldosaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

J.Bučas.

Nutarta pagal Komisijos narių pastabas dokumento projektą redaguoti, papildyti, parengti jį antrajam skaitymui.

 

 

Komisijos nuomonė dėl LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-762(2)). J.Juozaitienė, R.Pakalnis.

Nutarta – Valstybinė paminklosaugos komisija iš esmės pritaria Saugomų teritorijų įstatymo naujos redakcijos projektui.

 

 

Komisijos sprendimo “Dėl Kuršių nerijos paveldo apsaugos” projekto aptarimas ir balsavimas.

Nutarta patvirtinti, kad Komisijos sprendimo projektas būtų laikomas pagrindu, tekstą redaguoti.

60.

2001-11-30

Integruotos paveldosaugos politikos tikslai ir uždaviniai. Antrasis skaitymas. J.Bučas.

Nutarta formuluoti dokumento kryptį – kultūros ir gamtos paveldo dermės nuostatos. Prašyti Aplinkos ministerijos atstovo prisidėti prie šio dokumento redagavimo.

 

 

Rubinavo ir Plekių dvarų sodybų neįrašymas į NKV registrą.

J.Bučas, R.Pakalnis, A.J.Pilipavičius.

Nutarta pritarti siūlymui Rubinavo ir Plekių dvaro sodybų neįrašyti į Registrą. Pritarti siūlymui atlikti Plekių dvaro namo apmatavimus.

 

 

Kultūros vertybės skelbimo kultūros paminklu aprobavimas.

A.J.Pilipavičius, A.Tyla.

Nutarta pritarti siūlymui Švč. M.Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčios Kražiuose kompleksą skelbti kultūros paminklu. Komisijos nariai prašo patikslinti šios kultūros vertybės apskaitos dokumentus.

 

 

Dėl koreguotų Komisijos sprendimų “Dėl Kuršių nerijos paveldo apsaugos” ir “Dėl Lietuvos piliakalnių apsaugos” projektų, balsavimas.

Nutarta koreguotą Komisijos sprendimą “Dėl Kuršių nerijos paveldo apsaugos” skelbti. Sprendimas Nr. 84. Sprendimą “Dėl Lietuvos piliakalnių apsaugos” redaguoti ir teikti kitam posėdžiui.

61.

2001-12-21

Lietuvos senamiesčių raida per penkmetį.

Nutarta dėl senamiesčių kultūrinio paveldo struktūrinių elementų apsaugos parengti Komisijos posėdžio rekomendacines išvadas ir jas teikti Kultūros vertybių apsaugos departamentui ir savivaldybėms.

 

 

Dėl koreguoto Komisijos sprendimo “Dėl Lietuvos piliakalnių apsaugos” projekto, balsavimas.

Nutarta pritarti vienbalsiai Komisijos sprendimui “Dėl Lietuvos piliakalnių apsaugos”. Sprendimas Nr. 85. Pritarti VPK archeologijos pakomisės nuostatoms ir pakomisės 9 narių skaičiui.

62.

2002-01-25

Kultūros vertybių apsaugos departamento 2002 m. programos projektas.

Nutarta iš esmės pritarti programai. KPC programas 2002 metams svarstyti tik gavus informaciją kaip Kultūros vertybių apsaugos departamentas ruošiasi spręsti susikaupusias problemas.

 

 

Vilniaus senamiesčio atgaivinimo 2002 metų programos projektas.

Prarastų svarbių istorinių statinių Vilniuje atkūrimo programa “Dingęs Vilnius”.

Nutarta dėl Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros pateiktų programų atsakyti raštu, įvardijant Komisijos pastabas.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos veikla:

 1. Komisijos 2001 m. veiklos ataskaita.
 2. Komisijos 2002 m. veiklos planas.

Dėl ataskaitos pateikta redakcinių pastabų. Nutarta koreguoti ataskaitą ir teikti LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

Veiklos planas dar papildytas ir koreguotas.

 

 

Dėl VPK archeologijos pakomisės.

Nutarta archeologijos pakomisei vadovauti paskirti Komisijos narį A.Kuncevičių.

 

 

Kultūros ir gamtos paveldo dermės nuostatų projektas. (Trečiasis skaitymas).

Nutarta nuostatų projektą redaguoti ir pateikti savo variantą Komisijos nariams R.Pakalniui, J.Bučui.

63.

2002-02-22

Valstybės saugomų kultūros vertybių apskaita, apsaugos įteisinimo problemos. (Kultūros paveldo centro 2002 m. programos). Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta siekiant, kad nebūtų nutrauktas kultūros paveldo apskaitos darbas, pritarti KPC skirtų lėšų paskirstymui pagal programas ir įpareigoti KPC parengti programas, atsižvelgiant į išsakytas pastabas, konkrečiai nurodant darbų sąmatas ir vykdytojus.

 

 

Kidulių ir Rūtelių dvarų sodybų neįrašymas į NKV registrą.

Nutarta Kidulių dvaro sodybos pastatų neįrašymą į NKV registrą atidėti, o Rūtelių dvaro sodybos neįrašymui į NKV registrą nepritarti.

 

 

Kultūros ir gamtos paveldo dermės nuostatos. Dokumento priėmimas. J.Bučas.

Nutarta parengti galutinį tekstą iki kovo 1d.

64.

2002-03-22

Kultūros vertybių apsaugos departamento 2001 metų veiklos ataskaita. Reikalinga visų Komisijos narių nuomonė.

Nutarta Kultūros vertybių apsaugos departamento 2001 m. veiklos ataskaitos vertinimą pateikti raštu, nurodant jos trūkumus ir pozityvų darbą.

 

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių skelbimo kultūros paminklais aprobavimas (Kauno senamiesčio namai; Pilies liekanos; rūmai; kompleksai; funikulierius; Marijampolės geležinkelio stotis; Šiaulių Frenkelio rūmai). J.Bučas, J.Juozaitienė, K.N.Kitkauskas.

Nutarta pritarti sąrašuose pateiktų kultūros vertybių skelbimui kultūros paminklais, išskyrus Zabielų rūmus Kaune.

 

 

Valstybinė Lietuvos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcija (metmenų pirmasis skaitymas).

J.Juozaitienė, R.Pakalnis.

Nutarta darbą tęsti bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

65.

2002-04-18

Neeilinis Komisijos posėdis dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projekto.

Nutarta pastabas dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos naujojo įstatymo projekto pateikti Kultūros ministerijai.

66.

2002-04-26

Valdovų rūmų autentiškų liekanų konservavimo problemos. Referuoja: vyriausioji restauravimo technologė E.Telksnienė.

Nutarta sudaryti darbo grupę – G.Drėmaitė, K.N.Kitkauskas, E.Svetikas – nuolat reguliariai kontroliuoti visus Valdovų rūmų liekanų konservavimo darbus. (Monitoringo grupė).

 

 

Lietuvos Kultūros paveldas užsienyje – palaidojimai užsienio valstybėse ir pasiūlymai valstybinei politikai jiems tvarkyti bei išsaugoti. Referuoja: Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistė G.Jakubonienė.

Nutarta priimti Komisijos sprendimą šiuo klausimu ir jį skelbti “Valstybės žiniose”.

 

 

Objektų, siūlomų neįrašyti į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, aprobavimas (Kutymų, Juodainių, Jakštaičių, Gilužių kaimo sodybos ar jų dalys).

A.Tyla, R.Pakalnis, J.Bučas.

Nutarta pritarti siūlomų sodybų neįrašymui į Registrą, išskyrus Gilužių kaimo sodybas.

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimas.

Balsuojant vienbalsiai nutarta Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininko pavaduotoju paskirti Romą Pakalnį.

67.

2002-05-17

Išvažiuojamasis Komisijos posėdis į Dzūkijos Nacionalinį parką (Trasninkas, Dubininkas, Puvočiai, Kašėtos, Zervynos, Marcinkonys).

Pasiūlyta parengti Komisijos sprendimą dėl medinės architektūros išsaugojimo.

68.

2002-05-31

Programos “Lietuvos bažnytkaimių kultūrologiniai tyrimai” pristatymas. J.Bučas.

Nutarta pritarti, kad tokia programa reikalinga ir ją reikėtų finansuoti apjungiant skirtingų institucijų lėšas.

 

 

Informacija apie Valdovų rūmų monitoringo grupės darbą.

E.Svetikas.

Nutarta tęsti darbą.

 

 

Pasirengimas Valstybinės paminklosaugos komisijos urbanistikos-architektūros pakomisės formavimui.

 

Pasiūlytos institucijos, į kurias reikia kreiptis, kad jos deleguotų po vieną narį.

69.

2002-06-28

Kultūros paveldo centro 2002 m. tikslintos programos.

Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta: Valstybinė paminklosaugos komisija susipažino su KPC 2002 m. programa, siūlo darbų nestabdyti, dėl jos patvirtinimo – apsispręsti KVAD.

 

 

Dėl objektų neįrašymo į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Tarybinio laikotarpio objektai.

B.Kulnytė, A.Bėkšta.

Čekoniškių dvaras.

R.Pakalnis, A.Tyla.

 

 

Nutarta pritarti neįrašymui į NKV registrą tarybinio laikotarpio objektų.

Nutarta Čekoniškių dvaro sodybos liekanas neįrašyti į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

 

 

Informacija apie Specialųjį Vilniaus senamiesčio planą.

Nutarta Specialiojo Vilniaus senamiesčio plano svarstymui sudaryti darbo grupę: A.Tyla, K.N.Kitkauskas, A.J.Pilipavičius, R.Pakalnis, G.Drėmaitė, KVAD atstovas.

 

 

Komisijos grupės Valdovų rūmams stebėti informacija apie Valdovų rūmų monitoringo grupės darbą.

Nutarta darbą tęsti.

70.

2002-07-19

Valstybinės paminklosaugos komisijos išvykstamasis posėdis į Aukštaitijos nacionalinį parką. Medinės architektūros paveldo apsauga ir išsaugojimo problemos. B.Kulnytė, K.N.Kitkauskas.

Nutarta parengti sprendimą dėl medinės architektūros išsaugojimo.

71.

2002-07-26

Dėl Lietuvos kultūros kongreso kreipimosi į Valstybinę paminklosaugos komisiją Vilniaus senamiesčio išsaugojimo klausimu. Pristato Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas K.Stoškus.

Nutarta – Valstybinė paminklosaugos komisija pritaria Kultūros kongreso tarybos siekiams dėl Vilniaus senamiesčio vertybių išsaugojimo ir valstybinės komisijos sudarymo jo būklei įvertinti.

 

 

Dėl Komisijos išvažiuojamųjų posėdžių į Dzūkijos ir Aukštaitijos nacionalinius parkus medinės architektūros paveldo apsaugos klausimais išvadų.

R.Pakalnis, B.Kulnytė, K.N.Kitkauskas.

Nutarta sudaryti darbo grupę: R.Pakalnis, K.N.Kitkauskas, A.Tyla, A.Bėkšta, J.Juozaitienė dėl medinės architektūros paveldo apsaugos nacionaliniuose parkuose būklės ir jų išsaugojimo, išvadoms, sprendimui parengti.

 

 

Dėl pakartotino KPC reikalavimo išbraukti iš registro namą Pakruojyje, Vytauto Didžiojo gatvėje.

Nutarta dar kartą nepritarti siūlymui išbraukti iš NKV registro namą Pakruojyje Vytauto Didžiojo gatvėje.

72.

2002-09-13

Nacionalinės Lietuvos kultūros plėtros programos 2003-2009 m. projektas.Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta pateikti Kultūros ministerijai protokolines Valstybinės paminklosaugos komisijos narių pastabas ir siūlymus dėl šios programos.

 

 

Sprendimo “Dėl medinio kultūros paveldo išsaugojimo” priėmimas.

Nutarta galutinį VPK sprendimo tekstą parengti darbo grupei – R.Pakalnis, J.Bučas, G.Jucys. Sprendimas Nr. 88.

 

 

Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcijos projektas.

Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta dvarų koncepciją patvirtinti. Parengti galutinį VPK narių suredaguotą tekstą.

 

 

Dėl vandens malūnų atstatymo ant Siesarties upės.

Nutarta nepritarti vandens malūnų atstatymui ant Siesarties upės.

73.

2002-10-01

Tarptautinis seminaras “Kultūros paveldo apsauga karo ir ekstremalių situacijų atvejais”.

Nutarta parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą.

74.

2002-10-10-11

Išvažiuojamasis Komisijos posėdis į Klaipėdą tema: “Jūrinio kultūros paveldo samprata ir apsauga”.

Nutarta parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą dėl jūrinio kultūros paveldo apsaugos.

75.

2002-11-15

Įvykusio tarptautinio seminaro aptarimas ir Komisijos sprendimo “Dėl kultūros paveldo apsaugos karo ir ekstremalių situacijų atvejais” priėmimas. Z.Kiaupa,

A.Kuncevičius,.

Nutarta patvirtinti Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo “Dėl kultūros paveldo apsaugos karo ir ekstremalių situacijų atvejais” projektą. Galutinį variantą parengti darbo grupei – A.Kuncevičius, A.J.Pilipavičius, A.Tyla. Talkinti R.Kraujaliui, V.Kačinskui. Sprendimas Nr. 89.

 

 

Išvažiuojamojo Komisijos posėdžio į Klaipėdą aptarimas ir Komisijos sprendimo “Dėl jūrinio kultūros paveldo” priėmimas. A.Tyla ir E.Svetikas.

Nutarta redaguoti sprendimo projektą iš esmės. Sulaukti Kultūros vertybių apsaugos departamento Jūrinio paveldo tarybos nuomonės.

 

 

Valdovų rūmų atkastų mūro liekanų išsaugojimui stebėti Monitoringo grupės 5 mėnesių ataskaita. G.Drėmaitė, A.J.Pilipavičius, K.N.Kitkauskas.

Nutarta ataskaitai pritarti. Stebėjimą tęsti toliau.

 

 

Dėl Lietuvos siaurojo geležinkelio paskelbimo kultūros paminklu.

Nutarta pritarti skelbti paminklu siaurojo geležinkelio ruožą Panevėžys-Anykščiai-Rubikiai.

 

 

Dėl VPK architektūros pakomisės sudarymo.

Nutarta dauguma Komisijos narių siūlė pakomisės veiklą pradėti esant naujai Komisijos kadencijai.

76.

2002-12-20

Kultūros vertybių apsaugos departamento 2003 m. programų projektas. Referuoja visi Komisijos nariai.

Nutarta iš esmės pritarti Kultūros vertybių apsaugos departamento 2003 m. tvarkomųjų darbų programai. Pataisyti ją atsižvelgiant į VPK narių pastabas.

 

 

Kaip vykdomas Komisijos 2001-12-21 sprendimas Nr.85 “Dėl Lietuvos piliakalnių apsaugos”.

E.Svetikas.

Nutarta dauguma sprendimo reikalavimų yra įvykdyti arba baigiami įvykdyti, akcentuota, kad KVAD programose turėtų būti numatytos lėšos kultūros paveldo objektų ženklinimui.

 

 

Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo “Dėl jūrinio kultūros paveldo”.

Nutarta pritarti teikiamam VPK sprendimo “Dėl jūrinio kultūros paveldo” projektui. Jį suredaguoti paskirti darbo grupę, į kurią siūlomi Komisijos nariai – A.Bėkšta, A.Kuncevičius, R.Pakalnis. Sprendimas Nr. 90.

77.

2003-01-17

Komisijos 2003 metų veiklos programos projekto svarstymas.

Nutarta Komisijos programos projektą koreguoti pagal pastabas ir teikti tvirtinti naujai Valstybinės paminklosaugos komisijos kadencijai.

 

 

Dėl bažnytinių metrikų bei registracijos knygų neįrašymo į LR Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Nutarta bažnytines metrikų bei registracijos knygas neįrašyti į Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

 

 

Dėl KPC prašymo paskelbti kultūros paminklu Vilniaus universiteto pastatų kompleksą.

Nutarta pritarti. Skelbti Vilniaus universitetą kultūros paminklu.

78.

2003-02-14

Dėl specialiai saugomų kultūros vertybių registro.

Pasisako visi Komisijos nariai.

Nutarta pateiktam sąrašui nepritarti, pavesti KPC rengti kultūros vertybių, kurias reikėtų ypatingai saugoti ekstremalių situacijų sąlygomis sąrašą. Parengti tokio sąrašo sudarymo kriterijus.

 

 

Informacija apie Komisijos archeologijos pakomisės 2001-2002 m. darbą. A.Kuncevičius.

Nutarta pritarti archeologijos pakomisės darbui.

 

 

Sprendimo dėl Kuršių nerijos apsaugos svarstymas ir priėmimas skubos tvarka.

Nutarta priimti Komisijos sprendimą, redaguoti netikslumus. Sprendimas Nr.91.

 

 

Valstybinės paminklosaugos komisijos narių nuomonės dėl LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos. IXP-2281.

Nutarta apibendrintą naujos kadencijos Komisijos nuomonę pateikti svarstant šį įstatymą.

Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės (2002 m. sausio 1 d. – 2002 m. gruodžio 31 d.) DARBO ATASKAITA

Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisė įsteigta 2001 m. spalio 29 d. vykdant Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimą Nr. 82 "Dėl Lietuvos archeologinio paveldo išsaugojimo politikos". Savo narius į Archeologijos pakomisę paskyrė Klaipėdos, Vilniaus pedagoginis ir Vilniaus universitetai, Kultūros paveldo centras, Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos dailės ir Lietuvos nacionalinis muziejai, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos muziejų asociacija. 2001 metais įvyko du posėdžiai, kurių metu buvo aptarti ir parengti Archeologijos pakomisės nuostatai, kuriuos 2002-01-02 įsakymu Nr. 01-15-02 patvirtino Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas.

2002 metais įvyko 7 Archeologijos pakomisės posėdžiai, kurių metu svarstyti:

1. Klausimai susiję su Kultūros paveldo centru:

1.1. Archeologijos objektų valstybinė apskaita ir jos prioritetai.

Siūlyta prioritetiniu uždaviniu archeologinių vietų apskaitoje laikyti archeologinių vietų įrašymą į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, laikinai sustabdyti "Kultūros vertybių pagrindinių dosjė" sudarymą archeologinėms vietoms. Vietoj kultūros vertybių dosjė, kiekvienam objektui formuoti bylą, kurioje teisinė ir kitokia informacija turėtų būti kaupiama laisvesne forma. Įrašant archeologines vietas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą privalomais laikyti tik pagrindinius duomenis, reikalingus teisinei archeologinių vietų apsaugai: unikalų Kultūros vertybės identifikavimo kodą, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro šiam objektui suteiktą kodą, vertybės pavadinimą, adresą, situaciją, plotą ir teritorijos ribų planą.

1.2. Archeologinių vietų teritorijų įregistravimas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastre.

Archeologijos pakomisė reikalavo, kad archeologinių objektų paveldosauginis statusas, jų teritorijos konservacinė tikslinė paskirtis bei naudojimo apribojimai turi būti įteisinami Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka – įregistruojant viešame (Nekilnojamojo turto) registre. Todėl Kultūros paveldo centrui siūlyta imtis skubių priemonių įregistruojant archeologines vietas Žemės ir kito nekilnojamojo turto registre ir kadastre.

1.3. Archeologinėms vertybėms nustatomų apsaugos zonų dydžių pagrįstumas.

Archeologijos pakomisė konstatavo, kad archeologinių vertybių apsaugos zonų dydžių nustatymas yra problematiškas, nes neaišku, pagal kokius kriterijus tai yra daroma, kokie reikalavimai taikomi nustatant apsaugos zonas atskiriems archeologijos objektams (piliakalniams, pilkapiams, senovės gyvenvietėms, kapinynams ir panašiai).

Archeologijos pakomisė pasiūlė tuos naujus archeologinius objektus, kuriuos Kultūros paveldo centras siūlo įrašyti į Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir kuriems nėra nustatomos vizualinės apsaugos zonos, iš karto svarstyti Valstybinės paminklosaugos komisijos posėdžiuose. Naujai siūlomus įrašyti į Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą archeologinius objektus, kuriems yra nustatomos vizualinės apsaugos zonos, Archeologijos pakomisės nariai apsvarsto individualiai ir pateikia nuomonę dėl jų dydžių pagrįstumo. Taip pat pasiūlyta, kad, įrašant naujus archeologinius objektus į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, ekspertizę atliktų ne vien Kultūros paveldo centro archeologai, bet ir bent vienas Valstybinės paminklosaugos komisijos ar Archeologijos pakomisės archeologas.

1.4. Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų skyriuje dirbančių žmonių ir etatų klausimai.

Siūlyta, kad visi Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų skyriaus darbuotojai gautų atlyginimą iš Kultūros paveldo centro darbo užmokesčio fondo.

1.5. Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų 2002 metų apskaitos ir tyrimo darbų programos (2002 metų pirmo ir antro pusmečių programos) projektas.

Vasario mėnesį siūlyta Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų 2002 metų apskaitos ir tyrimo darbų programose numatyti lėšų naujų archeologijos vertybių (įskaitant ir esančių po vandeniu) paieškai ir inventorizavimui. Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų 2002 metų apskaitos ir tyrimų darbų programose turi būti konkrečiai nurodytos darbų sąmatos ir vykdytojai, tačiau jose neturi būti numatyti dosjė rengimai ir darbuotojų atlyginimai. Naujos programos, prieš pateikiant jas svarstyti Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisei, turi būti apsvarstytos Kultūros vertybių apsaugos departamento Mokslinėje archeologijos komisijoje.

Birželio mėnesį svarstytos Kultūros paveldo centro tikslintos Archeologinių vietų 2002 metų tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų rengimo programos antram pusmečiui. Konstatuota, kad Kultūros paveldo centras iš esmės neatsižvelgė į 2002 m. vasario mėnesį pareikštas principines rekomendacijas dėl archeologinių vietų (objektų) apskaitos, todėl Archeologijos pakomisė nepritarė pateiktoms tikslintoms programoms. Kultūros paveldo centro darbas yra organizuotas neracionaliai ir neefektyviai. Pateiktose Kultūros paveldo centro programose nėra išskirti principiniai kultūros vertybių apskaitos prioritetai: atliekami paviršutiniški archeologinių objektų kasinėjimai, neretai dubliuojantys Lietuvos archeologų jau atliktą darbą, toliau tęsiamas brangiai kainuojantis "kultūros vertybių pagrindinių dosjė" sudarymas, neatliekama integruota kultūros vertybių geoinformacinė apskaita (Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenų integravimas ir teisinė kultūros vertybės teritorijos registracija Nekilnojamojo turto registre ir kadastre), per ilgai trunka naujai išaiškintų archeologijos objektų įrašymas į Registrą.

6. Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų 2003 metų tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų rengimo programa bei Archeologinių vietų 2003-2005 metų tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų rengimo programos.

Pritarta Kultūros paveldo centro Archeologinių vietų 2003 metų tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų rengimo programai. Tačiau Archeologijos pakomisės nariams kilo abejonių dėl Archeologinių vietų 2003-2005 metų tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų rengimo programos įvykdymo galimybių.

2. Klausimai susiję su Kultūros vertybių apsaugos departamentu:

2.1. Kultūros vertybių apsaugos departamento „Apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų 2002 metų programos“ bei Kultūros vertybių apsaugos departamento „Apsaugos tikslais tiriamų archeologijos vertybių 2003 metų programos“ projektai.

Archeologijos pakomisė pritarė "Apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų 2002 metų programos" projektui. Konstatuota, kad lėšų šiai programai skirta nepakankamai. Siekiant efektyviau jas panaudoti, siūlyta, vykdant archeologinius tyrimus, autorines sutartis sudaryti su archeologais arba mokslinėmis institucijomis. Sudarius sutartis su konkrečiais archeologais, pateikti jų sąrašą Archeologijos pakomisei. Siūlyta, kad po to, kai Kultūros vertybių apsaugos departamento Mokslinė archeologijos komisija parengs detalų "Apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų 2002 metų programos" archeologijos objektų sąrašą, jis turėtų būti pateiktas svarstyti Archeologijos pakomisėje.

Archeologijos pakomisė pritarė "Apsaugos tikslais tiriamų archeologinių vietų 2003 metų programos" projektui be pastabų.

2.2. Kultūros vertybių apsaugos departamento kultūros vertybių apsaugos 2002 metų programos projekte skirtos lėšos 8 piliakalnių tvarkymui bei Kultūros vertybių apsaugos departamento kultūros vertybių apsaugos 2003 metų programos projekte skirtos lėšos 5 piliakalnių ir vieno mitologinio objekto (Rambyno kalno) tvarkymui.

Archeologijos pakomisė pritarė 2002 ir 2003 metų piliakalnių tvarkymo darbų programų projektams.

3. Klausimai susiję su kitomis institucijomis:

Balandžio mėnesį buvo svarstytas Kultūros ministerijos pateiktas naujas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektas. Archeologijos pakomisė pažymėjo, kad per greitai skubama suderinti šį įstatymo projektą. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas tiesiogiai daro įtaką Lietuvos archeologijos reikalams, todėl archeologų bendruomenė norėtų daugiau laiko dėl jo padiskutuoti ir pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus. Pasigendama aiškaus kultūros paveldo apsaugos viešojo administravimo struktūros apibūdinimo. Neaišku, ar dabartinio įstatymo projekto rengėjai turi aiškią ir konkrečią kultūros paveldo apsaugos viešojo administravimo sistemos viziją. Šiuo įstatymo projektu neatskleidžiama, kokia kultūros paveldo apsaugos viešojo administravimo struktūra yra sukuriama. Nesuprantama Valstybinės kultūros paveldo komisijos steigiamos Kultūros paveldo kontrolės tarnybos esmė ir jos reikalingumas. Šiame įstatymo projekte mažai akcentuojama mokslinių tyrimų ir mokslinių institucijų svarba. Pateikta konkrečių pastabų dėl tam tikrų įstatymo straipsnių.

 

KOMISIJOS SPRENDIMAI

Pagal Komisijos nuostatų 20 p. KOMISIJOS SPRENDIMAI skelbiami Valstybės žiniose. Per ataskaitinį 1999-2003 m. laikotarpį paskelbta 34 sprendimai svarbiausiais klausimais. Pateikiame jų apibendrinimą pagal 2003 m. vasario mėnesio būklę.

SPRENDIMO

DATA IR NUMERIS

"VALSTYBĖS ŽINIŲ"

DATA IR NUMERIS

SPRENDIMO

PAVADINIMAS

PASTABOS

1999-05-07

Nr. 58

1999-05-19

“VŽ”

Nr.42 (1357)

Dėl Vilniaus pilių teritorijoje Katedros aikštėje atliekamų darbų

1. Prašyti LR Vyriausybę paspartinti 1997 m. LR Seimo nutarimo Nr. VIII - 388 "Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo" nuostatų įgyvendinimą.

2. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas nedelsdamas privalo parengti Katedros aikštės priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygų nustatymo pagrindinį dokumentą - apsaugos Reglamentą.

3. Siūlyti Kultūros ministerijai įvertinti Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnų veiksmus ir užtikrinti visų Katedros aikštėje ir jos prieigose esančių Kultūros paveldo vertybių apskaitą ir apsaugą.

4. Atkreipti Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės dėmesį į tai, kad statybos - tvarkymo darbai valstybės saugomoje teritorijoje ir darbų sparta negali tapti prielaida kultūros vertybės žalojimui.

 

 

 

1. LR Vyriausybė 2002-07-11 nutarimu Nr. 1111 patvirtino Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatus (VŽ., 2002, Nr.13- 499).

 

2. Reglamentas iki šiol neparengtas.

 

 

 

 

 

 

3. Neįvertino.

Kultūros vertybės G 205 KP pagrindinis dosjė yra papildytas.

 

 

 

 

4. Neatkreipė.

1999-05-21

Nr.59

1999-06-02

“VŽ”

Nr.48 (1563)

Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos ir jų vagysčių prevencijos programų

1. Prašyti, kad LR Vyriausybė:

įpareigotų Kultūros ministeriją sutvarkyti kilnojamųjų kultūros vertybių valstybinę apskaitą bei parengti konkrečių šių vertybių praradimų prevencijos programą.

Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigtų specializuotą pareigūnų grupę, kuri rūpintųsi kultūros vertybių vagysčių ir dingimo prevencija ir organizuotų pavogtų bei dingusių kultūros vertybių paiešką.

2. Pasiūlyti LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui įstatymų pataisomis vėl įvesti antikvariniais daiktais prekiaujančių įmonių licencijavimą.

 

 

 

 

1. Apskaita nevyksta, saugomų vertybių prevencijos nauja programa neparuošta, išskyrus "Lobynas".

1999 07 02 LR Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus V.Skapcevičiaus raštas Nr.1/1537, kuriame pritariama Komisijos nuomonei, tačiau negali padėti, nes trūksta pareigūnų, o esami tobulinosi Paveldo akademijos organizuotuose kursuose.

 

 

 

2. KPC direktoriaus pavaduotojas V.Kačinskas pateikė tokią įstatymų pataisą, tačiau Kultūros vertybių apsaugos departamentas neparuošė antikvariatų tikrinimo (kontroliavimo) tvarkos neesant licencijavimui.

1999-05-21

Nr.60

1999-06-02

“VŽ”

Nr.48 (1564)

Dėl Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 1998 m. veiklos ataskaitos

1. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės padidinti kultūros vertybių apsaugai skiriamas biudžetines lėšas.

2. Prašyti Kultūros ministro užtikrinti, kad Kultūros vertybių apsaugos departamentas efektyviau vykdytų įstatymais nustatytas funkcijas, ypač atkreipiant dėmesį į kultūros vertybių apskaitą, paminklinio statuso bei paveldosauginių apribojimų įteisinimą ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą.

3. Rekomenduoti Kultūros ministerijai ir Kultūros vertybių apsaugos departamentui organizacinėmis ir finansinėmis priemonėmis užtikrinti Departamento teritorinių padalinių pajėgumą vykdyti jiems nustatytas funkcijas.

4. Kultūros vertybių apsaugos departamentas turi paruošti ataskaitoje bei Komisijos nurodytų trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pateikti jį Komisijai iki 1999m. liepos 15d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vyriausybė neatsižvelgė.

 

 

2. KVAD rengia dokumentų projektus, tačiau labai lėtai, vėluodamas. Didelė atsilikimo inercija.

 

 

 

 

 

 

 

3. KVAD direktorės įsakymas Nr. 57 "Dėl bažnytinio inventoriaus skyriaus funkcijų" vykdyti KKV apskaitos funkcijas.

Parengtas KPC apskaitos metodinės ekspertų tarybos nuostatų projektas.

 

 

4. Pirmas priemonių planas VPK pateiktas liepos 13 d., aptartas, pasiūlyti pataisymai. VPK liepos 23 d. posėdyje šiam planui iš esmės pritarė. Kultūros vertybių apsaugos departamentas sudarė daug darbo grupių atskiriems klausimams spręsti. Dokumentų projektai rengiami labai lėtai.

1999-07-23

Nr. 61

1999-07-31

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.30 (66)

Dėl valstybinėse saugyklose saugomo kultūros paveldo apsaugos

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

įrašyti į 1999-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių planą: regioninių profilinių restauravimo centrų kūrimą ir esamų plėtimą; valstybinėse kultūros vertybių saugyklose fondų saugojimo sąlygų gerinimą, įrengiant oro kondicionavimą ir būtinos apsaugos įrengimą;

nemažinti lėšų, skirtų 1999 metais Lietuvos kultūros paveldo, saugomo valstybinėse saugyklose, apsaugai;

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui, svarstant 2000 metų valstybės biudžetą, padidinti lėšas Lietuvos kultūros paveldo, saugomo valstybinėse saugyklose, apsaugai;

3. Prašyti Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją greičiau patvirtinti archeologinių radinių perdavimo muziejams tvarką.

 

 

 

1. Neįrašė, tačiau Kultūros ministerijoje laikomas kelių šimtų tūkstančių litų rezervas sustiprinti esamus restauravimo centrus. Be to, paruošta UNESCO programa dėl restauravimo centro įkūrimo Buities muziejuje Rumšiškėse, kur turėtų būti restauruojama mediena, metalas, tekstilė ir oda.

 

 

 

 

 

 

 

2. Nepadidino, sumažino.

 

 

 

 

 1. 1999-08-17 priimtas Kultūros ministro įsakymas Nr. 314 „Dėl archeologinių radinių perdavimo muziejams nuostatų patvirtinimo“, kuriuo nustatė archeologinių radinių perdavimo valstybiniams muziejams tvarką."VŽ" 1999-09-08 Nr. 75 (2288).

1999-07-23

Nr.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-07-31

“VŽ”

Informaciniai pranešimai”

Nr.30 (67)

Dėl archeologijos tyrimų numatomų statybų plotuose

Rekomenduoti LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui, kad jo teritoriniai padaliniai skirtų ypatingą dėmesį kultūros vertybių paieškai numatomų statybų plotuose, apimančiuose daugiau nei 5 ha, o atskirais atvejais teritorijose, kur tikėtina esant kultūros vertybių (pvz., palei vandens telkinius), atlikti archeologijos žvalgomuosius tyrimus ir žemės plotuose mažesniuose nei 5 ha.

 

 

 

 

Tokio tipo darbai, kuriais būtų pažeista Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendime minima problema, VPK Kontrolės tarnybai nėra žinoma.

1999-09-24

Nr.63

1999-10-02

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr. 39 (147)

Dėl kultūros vertybės – Klaipėdos senamiesčio ir paminklo – Pilies ir Bastionų komplekso beI senojo uosto paveldo

1. Prašyti LR Vyriausybę priskirti Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso G 136 KP teritoriją Klaipėdos miesto savivaldybei, kuri parengtų detalųjį planą visai kultūros paminklo teritorijai.

2. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui:

2.1. Peržiūrėti Klaipėdos pilies, bastionų ir Senojo uosto statinių kompleksų teritorijas, nustatyti jų ribas ir jas įteisinti;

2.2. Parengti privalomus apskaitos dokumentus;

2.3. Parengti kultūros vertybėms – Klaipėdos miesto istorinei daliai U 16, Klaipėdos senamiesčiui U 17, kultūros paminklui – Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksui G 136 KP, Senojo uosto statinių kompleksui reglamentus bei nustatyta tvarka juos įteisinti;

2.4. Labiau rūpintis jūrinio paveldo išsaugojimu;

2.5. Aktyviau bendradarbiauti su Apskrities viršininko administracija ir Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant kultūros paveldo išsaugojimo problemas.

 

 

 

 

 

 

1. LR Vyriausybė prašymą įvykdė. Savivaldybė parengė detalųjį planą, tačiau jį patvirtino ne bendrąja, bet supaprastinta tvarka (Valdybos 2002-02-14 sprendimas Nr. 69).

 

 

 

 

2.1. Iš dalies įvykdytas.

 

 

 

 

2.3. Parengtas Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP) apsaugos reglamentas.

 

 

 

 

 

2.4. Rūpinamasi.

2.5. Bendradarbiaujama.

1999-09-24

Nr.64

1999-10-09

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.40 (156)

Dėl bendraeuropinės kultūros paveldo išsaugojimo politikos integravimo į Lietuvos paveldosauginę sistemą

Dar kartą informuoti Lietuvos Respublikos Seimą, kad Vyriausybė iki šiolei neįvykdė 1997 m. LR Seimo nutarimo Nr.VIII-388, kuriuo būtų garantuota reikšmingos valstybei Vilniaus pilių istorijos ir kultūros vertybių apsauga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai politiką formuojantys sprendimai, užduodantys kryptį Kultūros vertybių apsaugos departamento darbui. Deja, KVAD savo darbe to nerodo. Pvz.,

1999-12-10 D.Varnaitės rašte Nr.01-05-1502 "Dėl Europos konvencijų vertimo" KVAD nesutinka su VPK pozicija.

1999-10-22

Nr.65

1999-11-06

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr. 44 (2141)

Dėl Kauno miesto kultūros vertybių išsaugojimo

1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai:

1.1. Išnagrinėti, ar Kultūros vertybių apsaugos departamentas racionaliai panaudojo Vieškūnų piliakalnio tvarkymo lėšas.

1.2. Įvertinti Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus vadovybės ir kitų institucijų pareigūnų veiklą (neveikimą) rūpinantis M.K.Čiurlionio paveikslų galerijos pastato remontu.

2. Pasiūlyti Kultūros vertybių apsaugos departamentui:

2.1. Parengti Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliui paminklosauginius dokumentus, nustatyti vertybių tvarkymo darbų prioritetus, paruošti strateginę darbų programą, kuri garantuotų ansamblio išsaugojimą;

 

2.2. Kartu su Kauno miesto savivaldybe parengti ir patvirtinti Kauno pilies naudojimo ir tvarkymo koncepciją.

3. Prašyti Aplinkos ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės skirti lėšų Vieškūnų piliakalnio tvarkymo darbams užbaigti dar šiais metais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siūlyti Kauno miesto savivaldybei avarinės būklės Panemunės kareivinių pastatus, esančius Kareivių g., perduoti Lietuvos Krašto apsaugos ministerijai.

 

 

 

 

1.1. Iki šiol neišnagrinėjo.

 

 

 

1.2. Iki šiol neįvertino.

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 1999-11-05 I.Vaškelienės raštas Nr. 277 "Dėl lėšų Kamaldulių vienuolynui" informuoja, kad pasirašys sutartį su Lietuvos Šv.Kazimiero seserų kongregacija, kaip su užsakovu ir finansuos. 2000 m. parengta ir Kauno TP patvirtinta vienuolyno ansamblio tvarkymo darbų programa su tvarkymo darbų prioritetais.

2.2. Neįvykdytas. Konkrečios strateginės programos nėra.

 

 

3. 1999-11-19 Aplinkos ministro raštas Nr. 01-13-5064, kuriame pritariama sprendimo teiginiams, bet Vieškūnų piliakalniui lėšų neturi.

1999-11-25 Kauno vicemero A.A.Balučio raštas Nr. 04-2179, kuriame rašoma, kad jei KVAD užsakytų Kamaldulių vienuolynui darbų programą, ją mielai atliktų AB Kauno PRPI. Vieškūnų piliakalniui 1994 m. skyrė 21,77 tūkst. Lt už tvarkymo projektą, tačiau 1999 m. pinigų neturi. Kauno piliai 1998 m. parengė detalųjį planą ir turi pilies atkūrimo viziją, kurią pasiūlė Tūkstantmečio programai.

4. Dėl kareivinių – savivaldybė sutinka su VPK nuomone, tačiau kareivinės Krašto apsaugos ministerijai neperduotos.

2000-01 21

Nr. 66

2000-01-29

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr. 5 (71)

DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO VILNIAUS MIESTE

 1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
 1. Inicijuoti 1998-1999 metais Vilniaus senamiesčio tvarkymo programos Vyriausybės skirtų lėšų panaudojimo patikrinimą;
 2. Nustatyti tvarką, kad Vilniaus senamiesčio tvarkymo programos būtų tvirtinamos tik pritarus Valstybinei paminklosaugos komisijai, o jų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros procese dalyvautų Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas;
 3. Pareikalauti, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos griežčiau kontroliuotų Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų ir Statybos įstatymų reikalavimų vykdymą kultūros vertybėse.
 1. Rekomenduoti Kultūros ministerijai įvertinti Kultūros vertybių apsaugos departamento atsakingų pareigūnų, savo veiksmais pažeidusių paveldosaugos teisės aktus ir neužtikrinusių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos Vilniuje, veiklą.
 2. Kultūros vertybių apsaugos departamento vadovybė privalo:
 1. Griežčiau kontroliuoti savo įsakymais patvirtintų teisės aktų nuostatų vykdymą teritoriniuose padaliniuose;
 2. Pareikalauti, kad Vilniaus teritorinis padalinys, išduodamas leidimus ir derindamas projektinę dokumentaciją, įgyvendintų Nekilnojamosiose kultūros vertybėse atliekamų priešavarinių, remonto, pritaikymo, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbų tvarkos (KVAD 1999-02-10 įsakymas Nr. 29) nuostatas;
 3. Užtikrinti, kad tvarkymo darbai būtų vykdomi tik turint privalomus nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kitus apsaugos dokumentus;
 4. Užtikrinti, kad Senamiestyje Vilniaus teritorinio padalinio suderinta projektinė dokumentacija ir tvarkymo darbams išduoti leidimai atitiktų Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimus;
 5. Užtikrinti, kad būtų rengiamos (derinamos) paminklosaugos sąlygos, kurios laiduotų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą ir kultūrinės vertės išsaugojimą;
 6. Užtikrinti, kad teritoriniai padaliniai įgyvendintų 1992-10-06 Vyriausybės nutarime Nr. 735 “Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose“ nustatytus paminklosaugos principus, prižiūrėdami tvarkymo darbus ir kitą veiklą nekilnojamosiose kultūros vertybėse.

 

 

 

 

1.1. Nebuvo atsižvelgta.

 

 

 

1.2. Tokia tvarka neparengta. Vilniaus miesto savivaldybė Komisijai derinimui programų nepateikia.

 

 

 

 

 

 

1.3. Kontrolėje griežtumo nepastebėta.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neįvertino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Griežtai nekontroliuojama.

 

 

3.2. Nesivadovauja, nes priimta nauja Statybos įstatymo redakcija (“VŽ”., 2002, Nr.101-3597) pakeitė šią tvarką.

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Neužtikrino.

 

 

 

3.4. Neužtikrino.

Šiuo metu yra pradėtos rengti Reglamento trūkstamos dalys (“VŽ” “Informaciniai pranešimai”

2002 m. Nr. 59 pirkimo kodas: 12060).

 

3.5. Neužtikrinta.

Šiuo metu Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 2002-09-18 įsakymu Nr. 268 patvirtinta nauja sąlygų išdavimo tvarka (“VŽ”, 2002 Nr. 100-4485).

3.6. Nesivadovaujama.

2000-01-21

Nr.67

2000-01-29

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr. 5 (72)

DĖL ARCHEOLOGIJOS VERTYBIŲ APSAUGOS

1. Prašyti Kultūros ministeriją:

 1. Patvirtinti iki 2000 m. kovo 1 d. valstybinių muziejų sąrašą, kurie gali tinkamai konservuoti ir saugoti archeologinius radinius.
 2.  

 3. Įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą, kad pareikalautų iš archeologų tyrėjų visas archeologinių radinių kolekcijas (pagal 1989-1998 m. patikrinimo rezultatus) per 2000 m. laikotarpį perduoti į valstybinių muziejų archeologijos skyrių fondus.

2. Rekomenduoti Kultūros vertybių apsaugos departamentui:

2.1. Archeologijos vertybių apsaugą laikyti viena iš prioritetinių valstybės paveldosaugos sričių;

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Archeologijos vertybių apskaitai skirti daugiau dėmesio ir per 2000-2002 metus iš esmės užbaigti archeologinių vietų registravimą;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Atliekant archeologijos vertybių apskaitą, panaudoti archeologų mokslinį potencialą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Pateikti Valstybinei paminklosaugos komisijai ataskaitą (iki kovo 1 d.) kaip buvo vykdomas VPK 1998 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr.55 "Dėl valstybės saugomų archeologinių objektų privatizavimo eigos";
 2.  

   

   

   

 3. Nuo 2001 m. pradėti leisti tęstinį (periodinį) mokslinį leidinį ,,Archeologijos paminklai”, kuriame būtų publikuojami archeologijos vertybių tyrimų (iš apsaugos ir apskaitos programų) rezultatai;
 4.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 5. Per 2000 m. I ketvirtį sudaryti leidinio redakcinę kolegiją ir jai pavesti paruošti leidybinę programą.

 

 

1.1. 2000-04-10 priimtas Kultūros ministro įsakymas Nr.128 „Dėl valstybinių muziejų, sistemingai kaupiančių archeologinę medžiagą, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas valstybinių muziejų, sistemingai kaupiančių archeologinę medžiagą, sąrašas.

1.2. Kultūros vertybių apsaugos departamentas Valstybinei paminklosaugos komisijai yra atsiuntęs ataskaitą apie 1989-1998 m. archeologams išduotus leidimus tyrinėjamiems objektams bei archeologinius radinius perduotus muziejams.

 

 

 

 

 

 

2.1. 2000-11-15 KVAD direktoriaus įsakymu Nr.317 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos programų, finansuojamų iš Kultūros vertybių apsaugos departamentui skiriamų valstybės biudžeto lėšų, rengimo tvarkos patvirtinimo" buvo partvirtinta apsaugos programos lėšų procentinis paskirstymas, 2000 m. archeologijos vertybių apsaugai skirta Lt., 2001 m. - Lt.

2.2. Nuo 1998 metų archeologinių vertybių apskaitos ir tyrimų programų finansavimas ir įrašymo į Registrą dinamika: 1998 metais skirta 284900 Lt, įrašyta – 251 vertybė, 1999 metais skirta 205500 Lt., įrašyta – 0 vertybių, 2000 metais skirta 295000 Lt., įrašyta – 58 vertybės, 2001 metais skirta 256840 Lt., įrašyta – 32 vertybės, 2002 metais skirta 235060 Lt., įrašyta – 23 vertybės.

Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą dėl nepagrįstos archeologinės vertės ar neaiškių teritorijų dar neįrašytas 731 objektas, kuris yra respublikinės ir vietinės reikšmės istorijos ir kultūros paminklų (AR ir AV) ir naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų (IP) sąrašuose bei paimtas į laikiną istorijos ir kultūros paminklų apskaitą (LA).

2.3. 2002-08-26 Kultūros paveldo centras ir Lietuvos istorijos institutas pasirašė sutartį dėl nekilnojamųjų kultūros paveldo mokslinių tyrimų ir jo propagavimo. Lietuvos Istorijos instituto mokslininkai turėtų padėti KPC tyrėjams pagal suderintas programas tirti istorinius objektus Lietuvoje, bei rengti jų apskaitos dokumentaciją. Įsteigus Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisę, į Nekilnojamąjį kultūros vertybių registrą įrašomi archeologijos objektai yra ekspertuojami Archeologijos pakomisės narių.

2.4. 1999 metais Kultūros vertybių apsaugos departamentas pradėjo rengti nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinius apsaugos reglamentus (tarp jų ir archeologijos objektams). 2002-01-31 Vyriausybė nutarimu Nr.152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ patvirtino Nekilnojamosios kultūros vertybės – archeologinės vietos tipinį apsaugos reglamentą.

2.5. 2001 metų KPC programoje buvo numatyta mokslinių straipsnių rinkiniui "Archeologijos paminklai" skirti 25000 Lt. 2001 metais šis leidinys rengti spaudai nepradėtas, nes tik metų gale redakcinė kolegija suformavo leidinio koncepciją (leidinio pavadinimas pakeistas į "Archeologinių tyrinėjimų medžiaga"). Leidykla gautus neanotuotus 2 straipsnius (3-ias taip ir nebuvo pateiktas) grąžino redkolegijai įvertinti ir recenzuoti. Šie straipsniai iki metų pabaigos į leidyklą nebuvo grąžinti, todėl leidinys net nepradėtas rengti spaudai.

Atsižvelgdami į susidariusią situaciją, KPC kreipėsi į KVAD, kad direktoriaus įsakymu būtų pakeistas šis programos punktas. 2001-12-20 KVAD direktoriaus įsakymu Nr.448 "Archeologinių tyrimų medžiagos" rengimui spaudai palikta 10'000 Lt, o 15'000 Lt skirta "Baltų archeologijos" žurnalo rengimui spaudai.

2002 metų KPC programoje numatyta mokslinių straipsnių rinkiniui "Archeologijos paminklai" skirti 15'000 Lt.

 1. KVAD 2000-05-03 įsakymu Nr.127 patvirtinta tęstinio leidinio „Archeologijos paminklai“ redakcinė kolegija ir jai pavesta iki 2000-09-01 paruošti leidybinę programą.

 

 

 

 

2000-01-21

Nr.68

2000-01-29

Nr.5 (73)

DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DARBŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, 2000 METŲ PROGRAMOS

 1. Iš esmės pritarti Kultūros vertybių apsaugos departamento parengtai kultūros vertybių apsaugos darbų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, 2000 metų programai.
 2. Pritarti Kultūros vertybių apsaugos departamento siūlymui iš 2000 metų kultūros vertybių apsaugos programos lėšų 2 mln. Lt skirti kultūros vertybių apskaitos darbams finansuoti. Šią sumą Komisija pasiūlė atitinkamai perskirstyti tarp Kultūros paveldo centro programų, atsižvelgiant į programų reikšmę ir faktišką darbų imlumą, nes pateiktas Kultūros paveldo centro lėšų poreikio pagrindimas Komisijos netenkino.
 3. Prašyti Kultūros vertybių apsaugos departamentą rasti galimybę 2000 m. finansuoti unikalių kultūros paveldo objektų - Vilniaus Bernardinų bei Pranciškonų bažnyčių ir Vilniaus bastėjos tvarkymo darbus.
 4. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Finansų ministeriją, kad būtų priimtas sprendimas 1999 m. kreditorinį įsiskolinimą už kultūros vertybių tvarkymą padengti ne iš 2000 m. kultūros vertybių apsaugos darbams skirtų asignavimų.

Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad kultūros vertybių tvarkymui būtų pritraukiamos lėšos iš kitų finansavimo šaltinių: Privatizavimo, Kelių, Kaimo rėmimo ir kitų fondų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vilniaus bastėja iki šiol nėra tvarkoma.

 

 

 

 

 

4. Neatsižvelgta.

2000-02-18

Nr.69

2000-03-04

“Informaciniai pranešimai”

Nr.10 (143)

DĖL SAKRALINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMO

Pritarti 1999 m. gruodžio 2 d. paminklosaugininkų, menotyrininkų, muziejininkų ir Lietuvos religinių bendruomenių atstovų bendro pasitarimo rezoliucijai ir ją paskelbti “Valstybės žiniose”,

prašyti LR Vyriausybę ir tradicinių religinių religijų bendruomenes susitarti dėl kultūros vertybių saugojimo ir tvarkymo.

 

2000-03-17

Nr.70

2000-05-06

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.19 (297)

DĖL KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO

1. Prašyti LR Seimą paspartinti Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos priėmimą, kuri įteisintų didesnį savivaldybių vaidmenį kultūros vertybių apsaugoje bei jų tvarkyme;

2. Atkreipti LR Vyriausybės dėmesį į tai, kad Valstybės turto fondas jam priklausančio kultūros paveldo neprižiūri; jis turėtų tokiam turtui kuo greičiau rasti tinkamiausią naudotoją;

2.1. LR Vyriausybė kultūros vertybių išsaugojimo programoms turėtų skirti ir Privatizavimo fondo lėšų;

3. LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas privalo:

3.1. Paspartinti Kėdainių senamiesčio ir reikšmingiausių jo kultūros vertybių įrašymą į kultūros vertybių registrus ir parengti medžiagą skelbti jas paminklais;

3.2. Parengti ir patvirtinti Kėdainių ir kitų šalies senamiesčių apsaugos reglamentus;

3.3. Rengiant nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus ir paveldosaugines sąlygas, pasitelkti savivaldybėse dirbančius kvalifikuotus paminklotvarkininkus; teikti savivaldybėms didesnę metodinę paramą organizuojant vietinių kultūros vertybių registravimą ir apsaugą.

 

1. Atsižvelgta.

 

 

 

 

2. Kol kas ši problema išlieka aktuali.

 

 

 

 

2.1. Atskirais atvejais skiriama lėšų iš Privatizavimo fondo.

 

 

 

 

3.1. Atsižvelgta.

 

 

 

 

3.2. Neatsižvelgta.

 

2000-04-28

Nr.71

2000-05-06

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.19 (298)

DĖL KERNAVĖS MUZIEJAUS – REZERVATO KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS

1. Prašyti LR Vyriausybę:

kad specialiosios lėšos, muziejų, bibliotekų uždirbtos iš muziejinės ar leidybos veiklos, nustatyta tvarka būtų paliktos naudoti jų reikmėms, tarp jų ir Kernavės muziejui - rezervatui;

 

 

 

 

 

 

 

 

nustatyti teritorijos tikslinio tvarkymo bei mokslinių tyrimų programų, kitos Rezervato veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto tvarką, kooperuojant įvairių šaltinių lėšas ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skirti lėšų Kernavės miestelio infrastruktūros plėtrai, ypač vandenvalos įrengimų statybai, siekiant tinkamai pasiruošti vis didėjančiam turistų ir kitų lankytojų srautui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kultūros vertybių apsaugos departamentui, rengiant metines kultūros vertybių tvarkymo programas, Kernavės muziejaus - rezervato nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo programas laikyti prioritetinėmis.

3. Prašyti Valstybinę tūkstantmečio komisiją prioritetiškai numatyti lėšas Kernavės muziejaus - rezervato programų finansavimui.

 

 

 

 

4. Rekomenduoti Širvintų savivaldybei organizuoti Kernavės muziejaus - rezervato ir jo apsaugos zonos detaliojo teritorijos plano rengimą bei būtinų infrastruktūros objektų statybą.

 

 

 

 

 

1.1. 2000-07-11 priimtas “Biudžetinės sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo“ 3 straipsnis nustatė, kad „Lietuvos Respublikoje surenkami mokesčiai, privalomos įmokos, rinkliavos gali būti perskirstomi tik per nacionalinį biudžetą“. Tai reiškia, kad biudžetinių įstaigų uždirbtos lėšos turės būti surenkamos į biudžetą, o paskui perskirstomos ir grąžinamos toms pačioms įstaigoms tam tikroms programoms finansuoti.

1.2. 2002-11-05 Vyriausybė nutarimu Nr.1745 patvirtino Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatus, o 2002-12-11 Kultūros ministro įsakymu Nr.461 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr.1745 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo" įgyvendinimo buvo patvirtinti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatai. Šiuose teisės aktuose yra reglamentuotos VPK sprendimo nuostatos.

1.3. 2002-05-29 Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.782 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr.1105 ,,Dėl šalies programų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 25 d. nutarimo Nr.882 ,,Dėl Rytų Lietuvos rajonų socialinio plėtojimo 1996-2000 metų programos" papildymo" pakeitimo, kuriuo, pagal 1998 metų Privatizavimo fondo lėšų, skiriamų kultūros institucijų sanitarinės būklės gerinimo rėmimo programos paskirstymą, Valstybiniam Kernavės archeologijos ir istorijos muziejui-rezervatui skyrė 161020 Lt.

2002-09-18 Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1469 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2002 metų lėšų rezervo kitoms valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti likusios dalies paskirstymo“, kuriuo vietinės reikšmės vidaus keliui valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate nuo Kernavės miestelio Pajautos gatvės iki Semeniškių kaimo projektuoti skyrė 50000 Lt.

Vandenvietės ir vandenvalos projektui įgyvendinti lėšų dar nėra skirta.

2. Kultūros vertybių apsaugos departamentas Kernavės muziejaus-rezervato teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymui skyrė: 2001 m. – 206770 Lt, 2002 m. – 60000 Lt, 2003 m. – 240000 Lt.

3. 2000 metais buvo parengta Kernavės komplekso tyrimo, regeneracijos ir pristatymo visuomenei kompleksinė programa, kuriai pritarė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. Tačiau 2000 m. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijai biudžeto lėšos, skirtos kultūros vertybių apsaugai, nebuvo skirtos.

4. Vykdymas nežinomas.

2000-04-28

Nr.72

Neskelbtas

DĖL VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS NARIO ATŠAUKIMO

1. Prašyti LR Ministrą Pirmininką bei Kultūros ministrą atšaukti Komisijos narį A.Bumblauską ir į jo vietą paskirti kitą asmenį;

2. Remiantis Komisijos darbo reglamento 23 punktu, nuo šios dienos iki bus paskirtas kitas Komisijos narys, Komisijos posėdžių kvorumą skaičiuoti nuo vienuolikos narių.

 

 

 

LR Ministro Pirmininko 2002-06-09 potvarkiu Nr. 103 iš Komisijos narių atšaukiamas Alfredas Bumblauskas ir vietoje jo paskiriamas Algimantas Miškinis.

2000-06-22

Nr.73

2000-07-01

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.27 (414)

DĖL ALYTAUS APSKRITIES KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS

1. Prašyti Kultūros ministerijos:

1.1. Atkreipti dėmesį į reikiamos metodikos bei veiksmų nuoseklumo stoką projektuojant ir tvarkant Pivašiūnų kleboniją, Liškiavos vienuolyną ;

1.2. Atlikti Pivašiūnų klebonijos tvarkymo darbams skirtų valstybės lėšų panaudojimo patikrinimą ;

1.3. Įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą parengti paveldo apsaugos nuostatomis pagrįstą ir tinkamą praktinei veiklai nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektinės dokumentacijos rengimo ir derinimo tvarką.

2. Kultūros vertybių apsaugos departamentui :

2.1. Ieškoti inžinerinių priemonių Punios piliakalnio šlaitų irimui sustabdyti. Padaryti piliakalnių 1990-1999 metais atliktų šlaitų tvirtinimo projektavimo bei tvarkymo darbų analizę ir išvadas pateikti Valstybinei paminklosaugos komisijai. Paskaičiuoti visų griūvančių piliakalnių tyrinėjimo darbų orientacinę kainą. Analizę bei skaičiavimus iki 2000 metų rugsėjo 1 dienos pateikti Valstybinei paminklosaugos komisijai ;

2.2. Nedelsiant parengti kultūros paveldo objekto - Pivašiūnų klebonijos komplekso apskaitos ir apsaugos dokumentus;

2.3. Išnagrinėti Pivašiūnų klebonijos komplekso tvarkymo, finansavimo ir projektavimo problemas atsižvelgiant į Valstybinės paminklosaugos komisijos pastabas, įvertinti, ar specialistų veiksmai atitinka nustatytą tvarką ir metodiką. Apie patikrinimo rezultatus informuoti Valstybinę paminklosaugos komisiją iki 2000 metų liepos 30 dienos;

2.4. Atlikti žvalgomuosius tyrimus ir, nustačius esant vertybės požymių, siūlyti Kultūros paveldo centrui rengti dokumentus, kad spėjamos Sapiegų kriptos Leipalingyje būtų įrašytos į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ;

2.5. Programose numatyti istorinius ir archeologinius tyrinėjimus Merkinėje ;

2.6. Organizuoti kultūros vertybių būklės pakitimų stebėjimą (monitoringą) ir teikti naudotojams metodinę pagalbą jų priežiūros, tvarkymo ir naudojimo klausimais. Išduoti naudotojams kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo dokumentus;

2.7. Medžiagų, konstrukcijų, plano struktūros ar paskirties keitimo klausimus, iškilusius tvarkant kultūros vertybes, spręsti tik gavus ekspertų tarybos rekomendacijas ;

2.8. Užtikrinti, kad kultūros vertybių tyrimų išvados, teritorijų planavimo dokumentai, projektavimo užduotys ir kiti privalomi bendrieji duomenys būtų įjungti į nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų projektų bendruosius duomenis;

2.9. Susieti tyrimų programas su kultūros vertybių tvarkymo darbų projektų rengimu ;

2.10. Parengti ir patvirtinti praktinei veiklai pritaikytus norminius dokumentus :

2.10.1. Konservavimo, restauravimo, pritaikymo darbų ir jų technologijų sąvadą, jų bendruosius principus ir jų taikymo tvarką (principus) ;

2.10.2. Tiesiogiai susietą su personaline atsakomybe kultūros vertybių saugomų dalių bei elementų apskaitos tvarką, taip pat - jų nurašymo tvarką, vertybėms sunykus ar jas sunaikinus.

 

 

 

 

1.1. Nereaguota.

 

 

 

 

 1. Neatlikta.
 2.  

   

 3. Parengta “Statinių projektų ir projektinių pasiūlymų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams parengimo reikalavimai” (2002-08-02 “V.Ž.” Nr. 109-3331).

 

 

 

 

2.1.Kultūros vertybių apsaugos departamento darbuotojų teigimu ši punkto dalis yra įvykdyta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Neparengta.
 2.  

   

 3. Oficiali informacija iš KVAD apie šio punkto įvykdymą negauta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Žvalgomieji tyrimai atlikti 2001 metais.
 2.  

   

   

   

   

 3. Tyrinėjimai Merkinėje buvo numatyti 2000 m. programose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Neparengti.

 

 

 

 

 

 

2000-06-22

Nr.74

2000-07-01

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.27 (415)

DĖL KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO 1999 M. VEIKLOS ATASKAITOS

1. Pažymėti, kad Kultūros vertybių apsaugos departamento vadovybės parengta 1999 metų veiklos ataskaita pateikta labai pavėluotai ir neatitinka ataskaitoms keliamų reikalavimų.

2. Pripažinti Kultūros vertybių apsaugos departamento vadovybės 1999 metų veiklą vykdant kultūros paveldo apsaugą nepakankama ir iš esmės nesprendžiančia jai nustatytų uždavinių.

3. Prašyti Kultūros ministro daugiau dėmesio skirti kultūros paveldo apsaugai stiprinti ir tobulinti, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti, kad ministerijos struktūrinis padalinys - Kultūros vertybių apsaugos departamentas griežtai vykdytų įstatymais jam nustatytas funkcijas, atkreipiant ypatingą dėmesį į kultūros vertybių apskaitą bei paveldosauginių reikalavimų įteisinimą.

4. Siūlyti Kultūros ministerijai atlikti Kultūros vertybių apsaugos departamento valdymo organizavimo ir finansinės veiklos patikrinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kultūros ministras į Komisijos prašymą neatsižvelgė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2002 m. Kultūros ministerija atliko tik turto auditą.

2000-06-22

Nr.75

2000-07-01

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.27 (416)

DĖL LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO

Nepritarti siūlymui reorganizuoti Lietuvos archyvų departamentą ir prašo Vyriausybę nekeisti jo pavaldumo.

 

 

LR Vyriausybė nereorganizavo ir nepakeitė Lietuvos archyvų departamento pavaldumo.

2000-09-15

Nr.76

2000-09-23

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.40 (572)

DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IR JO VERTYBIŲ UŽSIENYJE

1. Dar kartą kreiptis į LR Vyriausybę, kad būtų įsteigta Valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje institucija, kuri rūpintųsi Lietuvos paveldo ir jo vertybių užsienyje reikalais, jų integravimu į Lietuvos kultūrą ir mokslą.

1.1 Steigiamos institucijos finansavimas galėtų būti programinis. Tai sudarytų geresnes sąlygas pasitelkti šiam darbui Lietuvos mokslo institucijas ir mokslininkus.

1.2 Pavesti naujajai institucijai parengti darbo su kultūros paveldo vertybėmis užsienyje programą, kurią sudarytų šio paveldo vertybių paieška, tyrimas ir sukauptos informacijos skelbimas, o atskirais atvejais – grąžinimas, globa, kopijų įsigijimas;

1.3. Daugiau dėmesio skirti Amerikos žemyne, Australijoje esančioms išeivijos kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms. Sudaryti palankiausias sąlygas Lietuvoje priimti perduodamo saugoti kilnojamojo paveldo vertybes. Valstybiniu lygiu pasirūpinti likusių užsienyje paveldo vertybių apsauga;

1.4. Lietuvių etninių ir istorinių žemių, taip pat išeivijos ir tremties paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo reikalus spręsti tarpvalstybinių sutarčių būdu;

2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai surengti mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos paveldo užsienyje problemoms aptarti.

 

 

 

1. Valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje institucija neįsteigta.

2000-10-20

Nr. 77

2000-11-04

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr.46 (674)

DĖL BAŽNYTINIŲ ARCHYVŲ INVENTORIZAVIMO IR TINKAMO JŲ SAUGOJIMO

1. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę:

1.1. Paspartinti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties straipsnių, kalbančių apie bažnytinį paveldą, įgyvendinimą.

1.2. Sudaryti susitarimus su kitomis Lietuvos Respublikoje veikiančiomis tradicinėmis konfesijomis dėl bendradarbiavimo jų paveldo, tarp jų ir archyvų, saugojimo bei naudojimo srityje.

2. Siūlyti Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupų konferencijai:

2.1. Skatinti parapinių bažnyčių klebonus rūpintis bažnyčiose esančiu kilnojamuoju paveldu, tarp jų ir archyvais, saugoti, inventorizuoti bei sudaryti sąlygas naudoti juos mokslo reikalams. Tuo tikslu vyskupijose organizuoti renginius, kurių metu Lietuvos archyvų departamento ir mokslo institucijų specialistai perduotų žinias apie tokių archyvų vertę, tvarkymą, inventorinimą, saugojimą;

2.2. Kunigų seminarijose skaityti darbo su senaisiais bei naujai kaupiamais bažnytiniais archyvais (tvarkymo, saugojimo, naudojimo, raštvedybos pagrindų) įvadą.

3. Prašyti LR Švietimo ir mokslo ministeriją remti koordinuotas mokslo institucijų bažnytinio paveldo tyrimo programas. Skatinti Lietuvos mokslo institucijas, tyrinėjančias bažnytinį kilnojamąjį paveldą, tarp jų ir archyvus, koordinuoti savo programas ir veiksmus.

4. Prašyti LR Kultūros ministeriją inicijuoti ilgalaikių ir vieningų kilnojamojo bažnytinio paveldo saugojimo, tvarkymo, restauravimo ir finansavimo programų parengimą.

5. Kviesti Lietuvos archyvų departamentą aktyviau įsijungti į bažnytinių archyvų, esančių parapinėse bažnyčiose ir kitose Bažnyčios institucijose, tvarkymo ir inventorinimo darbą, siūlyti Bažnyčiai metodinę ir praktinę pagalbą.

6. Kultūros vertybių apsaugos departamentui, rengiant metines kultūros vertybių tvarkymo programas, priimti paraiškas ir skirti lėšų kilnojamajam bažnytiniam paveldui, tarp jų ir archyvams bei seniesiems spaudiniams restauruoti ar konservuoti.

 

 

 

 

 

1.1. Šiuo metu Vyriausybė organizuoja dvišalę komisiją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Keletui svarbių bažnyčių – Bernardinų, Šv.Kotrynos, Pažaislio ansambliui yra parengtos ilgalaikės tvarkymo darbų programos.

 

 

5. Lietuvos archyvų departamentas kol kas nesulaukė iš bažnyčios iniciatyvos.

 

 

 

 

6. Kultūros vertybių apsaugos departamentas į metines programas nuolat įtraukia ir finansuoja bažnytinio turto tvarkymą.

2000-10-20

Nr. 78

2000-11-04

“VŽ” “Informaciniai pranešimai”

Nr. 46 (675)

Dėl požeminių garažų statybos Vilniaus senamiestyje

 1. Nepritarti požeminių automobilių garažų statybų projektui Vilniaus senamiestyje, tose jo ribose, kuriomis jis yra įrašytas į Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą.
 2. Pasiūlyti Vilniaus miesto plėtros departamentui ieškoti kitų eismo sureguliavimo ir automobilių parkavimo Vilniaus centre sprendimo būdų, primenant pareigą laikytis Vilniaus miesto tarybos patvirtinto Bendrojo plano reikalavimų ir pareigą nuo pačių pirmųjų sprendimo rengimo žingsnių konsultuotis su atsakingomis institucijomis už senamiesčio išsaugojimą.

 

 

1. Projektas neįgyvendintas, nes požeminiai garažai statomi Savivaldybės aikštėje ir Gedimino prospekto dalyje.

 

 

2. Kitokie būdai nerasti. Senamiesčio gatvės užpildytos apmokamomis automobilių stovėjimo vietomis.

2000-10-20

Nr.79

2000-11-04

“VŽ” “Informaciniai pranešimai”

Nr.46 (676)

DĖL BASANAVIČIAUS GIMTINĖS IR LIETUVOS TAUTINIO

ATGIMIMO ĄŽUOLYNO OŽKABALIUOSE ISTORINĖS KULTŪRINĖS VERTĖS IŠSAUGOJIMO BEI JOS ATSKLEIDIMO

 1. Prašyti LR Seimą priimti nutarimą dėl Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės patriarcho J.Basanavičiaus gimimo 150-ies metų jubiliejaus paminėjimo programos.
 2. Prašyti LR Vyriausybę:
 1. Įgalioti Nepriklausomybės akto signatarų klubą, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno draugiją ir Vilkaviškio rajono savivaldybę parengti paminklo “Sodyba - J.Basanavičiaus memorialinis muziejus ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas”; jo teritorijos, kraštovaizdžio plėtotės programą ir parengti bei pateikti LR Vyriausybei planą kultūros paminklo tvarkymo darbams užbaigti;
 2. Įvertinti atliktus J.Basanavičiaus gimtinės statinių atkūrimo, aplinkos kraštovaizdžio formavimo darbus.
 1. Pasiūlyti Kultūros vertybių apsaugos departamentui:
 1. Parengti ir nustatyta tvarka įteisinti kultūros paminklui - statinių kompleksui ir jo sudėtinėms dalims - trūkstamus apskaitos ir priežiūros, tvarkymo beis naudojimo sąlygas nustatančius dokumentus, ištaisyti netikslumus galiojančiuose dokumentuose;
 2. Užtikrinti, kad visi komplekso statiniai ir teritorijos, visos teisės ir teisių apribojimai būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

 

 

 

 

 

 

 

1. Nepriėmė.

 

 

 

 

 

 

2.1. Programa neparengta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Neįvertinti.

Darbai ir finansavimas po jubiliejaus - nutraukti.

 

 

 

 

3.1. 2001-07-05 KVAD direktorės įsakymu Nr. 245 papildytas kultūros paminklo dosjė.

 

 

 

 

 

3.2. Neįregistruoti.

2001-02-23

Nr. 80

2001-02-28

“VŽ”

Nr. 18 (583)

DĖL KAZIO VARNELIO KOLEKCIJOS IŠSAUGOJIMO

Siūlyti Vyriausybei suteikti Kazio Varnelio namams – muziejui valstybinės įstaigos statusą perduodant jį Lietuvos Nacionaliniam muziejui.

 

 

Viešosios įstaigos Kazio Varnelio -muziejus steigėjai nepritarė pasiūlymui suteikti muziejui valstybinės įstaigos statusą perduodant jį Lietuvos nacionaliniam muziejui. Šiam siūlymui prieštarauja ir pats vertybių savininkas K.Varnelis, kuris pasiūlė neeskaluoti įstaigos pavaldumo bei statuso keitimo, o susikoncentruoti muziejaus atidarymo visuomenei darbams.

2001-03-23

Nr.81

2001- 03-31

“VŽ”

“Informaciniai pranešimai”

Nr. 26 (172)

DĖL LIETUVOS DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PROGRAMOSE

Prašyti LR Kultūros ministeriją užtikrinti Lietuvos dalyvavimą ir viešumą Europos Tarybos bei kitose dvišalėse ar daugiašalėse paveldosauginėse programose (projektuose).

Įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą:

rengti metinius bei ilgalaikius strateginius dalyvavimo tarptautinėse programose bei projektuose planus;

per dvi savaites pateikti lėšų, reikalingų šiais metais dalyvauti tarptautinėse programose bei projektuose, apskaičiavimus, nurodyti galimus finansavimo šaltinius;

kontroliuoti Lietuvos dalyvavimą programose ir projektuose bei užtikrinti jo skaidrumą ir viešumą;

koordinuoti institucijų, nuo kurių priklauso dalyvavimas, veiklą.

 

 

 

 

2002 m. Lietuvoje įvyko keli Baltijos jūros regiono šalių pasitarimai dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje. Parengti ir pateikti projektai ES programos “Phare” ir “Interreg” finansuoti.

Finansuojama ir ET “HEREIN” programa. Bendradarbiaujama su ET Europos kultūros kelių institutu.

Kultūros vertybių apsaugos departamentas nerengia ilgalaikių planų, nors būtina žinoti bent 5 metų tarptautines perspektyvas. Juo labiau tarptautinės programos trunka ne vienerius metus.

 

 

 

 

2001-05-04

Nr.82

2001-05-16

“VŽ”

Nr.41(1446)

DĖL LIETUVOS ARCHEOLOGINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMO POLITIKOS

 1. Prašyti Lietuvos Respublikos Seimą apsvarstyti ir eventualiai redaguoti ar išbraukti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio nuostatą, kuri istorijos, archeologijos ir kultūros objektų reikšmę susieja su jų nuosavybės forma.

 

 

 

 

2. Steigti Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisijį, kuris parengtų archeologijos reikalus koordinuojančios ir už juos atsakingos valstybinės institucijos koncepciją, nuostatų ir kitų tokios institucijos steigimui reikalingų aktų projektus.

3. Prašyti archeologijos objektų apsaugą, apskaitą, mokslinius tyrimus ir jų rezultatų skelbimą, archeologų kadrų rengimą, jų kvalifikacijos kėlimą, archeologijos radinių apsaugą, restauravimą vykdančias valstybines ir mokslo institucijas bei visuomenines organizacijas skirti savo atstovus darbui Archeologijos pakomisijyje.

 

 

 

1. Seime 2001-11-26 buvo pateikti Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko A.Macaičio pasiūlymai Konstitucijos 47 str. pakeitimo įstatymo projektui (IXP-1118), kurie atitiko Valstybinės paminklosaugos komisijos poziciją Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio keitimo atžvilgiu. Tačiau kadangi projektą (IXP-1118) rengė Seimo komisija LR Konstitucijos pataisoms rengti ir pasiekė sutarimą dėl šio straipsnio pateiktos redakcijos, šioms A.Macaičio pataisoms nepritarė.

2. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisė įsteigta 2001-10-29, kada įvyko pirmasis posėdis. Jo metu nutarta parengti Archeologijos pakomisės nuostatus bei laikinuoju pirmininku išrinktas Lietuvos Istorijos instituto deleguotas V.Vaitkevičius.

 

3. Savo narius į Archeologijos pakomisę paskyrė Klaipėdos, Vilniaus pedagoginis ir Vilniaus universitetai, Kultūros paveldo centras, Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos dailės ir Lietuvos nacionalinis muziejai, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos muziejų asociacija.

2001-07-20

Nr.83

2001-07-25

“VŽ”

Nr.64 (2382)

DĖL DVARŲ PAVELDO IŠSAUGOJIMO POLITIKOS

 1. Inicijuoti dvarų paveldo išsaugojimo koncepcijos parengimą.
 2.  

   

 3. Teikti LR Seimui siūlymus dėl dvarų palikimo apsaugą reglamentuojančių įstatymų.
 4. Prašyti LR Seimo inicijuoti 2001-06-21 įstatymu Nr. IX-387 ratifikuotos sutarties su Europos Sąjunga papildymą, sugrąžinant kaimo paveldo saugojimą į SAPARD remiamų prioritetinių krypčių sąrašą.
 5.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 6. Prašyti LR Vyriausybės į 2001-2004m. LR Vyriausybės veiklos programos įgyvendinimo priemonių planą įrašyti patikslintą buvusių dvarų išsaugojimo programos parengimo ir poįstatyminių teisės aktų pataisymo punktą, kuris numatytų LR Vyriausybės nutarimų – 1992m. Nr.256, 1993 m. Nr.369 ir kt. suderinimą su galiojančiais teisės aktais.

Komisija ragina susitelkti Lietuvos visuomenę, neabejingą valstybingumo tradicijai ir dvarų kultūros paveldo likimui, kad būtų sukurtos prielaidos unikalaus dvarų kultūrinio paveldo išsaugojimui bei jo perdavimui būsimosioms kartoms.

 

 

1. Valstybinės paminklosaugos komisijos 2002-09-13 sprendimu Nr.87 paskelbta “Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcija”.

2. Kol kas siūlymų neteikta.

 

3. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas J.Kraujelis 2001-08-16 raštu Nr.450/531/12/110-09-198 kreipėsi į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorių E.Čijauską, kad būtų teigiamai išspręstas Valstybinės paminklosaugos komisijos sprendimo punktas.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius E.Čijauskas 2001-08-29 raštu Nr.1200-11-276 paaiškino, kad reikia kreiptis į Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamentą, kuris koordinuoja Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos 2000-2006 metams įgyvendinimą, programos priežiūrą ir efektyvumo vertinimą bei atlieka Programos priežiūros komiteto sekretoriato funkcijas.

Valstybinė paminklosaugos komisija 2001-09-12 raštu Nr.01-04-267 kreipėsi į Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos priežiūros komiteto pirmininką K.Kristinaitį prašydami išnagrinėti mūsų sprendimo 3 punktą.

LR Žemės ūkio viceministrė D.Miniataitė 2001-09-26 raštu Nr.1402-02-3735 nuosekliai nurodo veikimo būdus bei eigą. Siekiant įtraukti naują priemonę į Programą, Europos Komisijai būtinas pagrindimas, kodėl ši sritis tapo prioritetine, siūlymai, kurių priemonių sąskaita numatoma finansuoti naująją priemonę, kokių tikslų siekiama, kaip pasikeis situacija. Ši situacija gali užtrukti apie metus laiko. LR Seimo ratifikuotos daugiametės sutarties papildymas būtų netikslingas.

4. "Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių plane" (2001-10-04 nut. Nr. 1196) skyriuje "IV Kultūra" 114 numeriu įrašyta "Buvusių dvarų išsaugojimo programa". 2003 m. sausio mėnesį tokia programa yra derinama Vyriausybėje.

2001-11-30

“VŽ”

Nr.84

2001-12-14

Nr.105 (3784)

DĖL KURŠIŲ NERIJOS PAVELDO APSAUGOS

 1. Prašyti LR Vyriausybę parengti sutartį su Rusijos Federacija, kuri nustatytų sąveiką ir bendradarbiavimą, reikalingą bendromis abiejų valstybių pastangomis užtikrinti pasaulinės vertės kultūrinio kraštovaizdžio išsaugojimą.
 2. Inicijuoti Kuršių nerijos teritorijos valdymą bei apsaugą nustatančių įstatymų koregavimą arba specialaus šios teritorijos valdymo principus nustatančio įstatymo parengimą.

3. Prašyti Aplinkos ministeriją kartu su Kultūros ministerija parengti šios teritorijos viso paveldo apsaugos sistemą; peržiūrėti ir patikslinti Kuršių nerijos kultūros ir gamtos vertybių sąrašus, parengti jų apsaugos reglamentus.

 

1. Kol kas tokia sutartis nėra parengta.

 

 

 

 

 

 

2. Šiuo metu vyksta eilės įstatymų, reglamentuojančių paveldo apsaugą, koregavimas.

 

 

 

3. Aplinkos ministerija parengė Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentą. Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai patikslinti. 2003 m. skirtos valstybės lėšos Kuršių nerijos gyvenviečių individualių reglamentų rengimui ir bendrojo plano korektūrai.

2001-12-21

Nr.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-01-04

“VŽ”

Nr.1 (33)

DĖL LIETUVOS PILIAKALNIŲ APSAUGOS

 1. Siūlyti Kultūros ministerijai:

1.1. Parengti ir teikti Vyriausybei tvirtinti valstybei priklausančių archeologijos objektų valdymą reglamentuojantį teisės aktą, kuriuo remiantis archeologinės vertybės būtų priskirtos už vertybių priežiūrą įgaliotiems valdytojams (valstybinių parkų administracijoms, savivaldybėms, miškų urėdijoms ar kitoms institucijoms);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą parengti nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijų ženklinimo tvarką, o piliakalnių tvarkymo programose numatyti jų pritaikymo pažintiniam lankymui priemones;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Priminti, kad archeologinių objektų paveldosauginis statusas, jų teritorijos konservacinė tikslinė paskirtis bei naudojimo apribojimai turi būti įteisinami Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka – įregistruojant viešame (Nekilnojamojo turto) registre.

Įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą kartu su Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmone ne vėliau kaip per tris mėnesius parengti trūkstamus norminių aktų projektus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prašyti apskričių viršininkus, kad jiems pavaldūs departamentai, formuodami prie piliakalnių esančius žemės sklypus ir rengdami jiems žemėtvarkos projektus, suderintų visuomeninius ir privačius interesus, pritaikant piliakalnius pažintiniam lankymui ir kitokiam viešajam naudojimui.

 

 

1.1. Kultūros ministrės įsakymu sudaryta darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Šio projekto 2 str. 28 dalis apibrėžia, jog valdytojas -kultūros paveldo objekto bei kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje, vietovėje, savininkas ar kitoks valdymo ir (ar) naudojimo teisių turėtojas, atsakingas už nekilnojamosios kultūros vertybės ar atskirų jos vertingų dalių priežiūrą. Įstatymo projekto 10 str. „Valdytojo teisės ir pareigos" 2 dalyje nurodoma, jog valdytojas privalo prižiūrėti kultūros paveldo objektą, tvarkyti teritoriją, likviduoti taršos šaltinius, pranešti paveldosaugos tarnybai apie iškilusią grėsmę ir t.t.

1.2. Vyriausybės 2001-10-04 nutarimu Nr.1196 buvo patvirtintos "Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2001 metų programos įgyvendinimo priemonės", kurių 118 punktas numatė, kad Kultūros ministerija, Kultūros vertybių apsaugos departamentas ir Finansų ministerija parengs kultūros vertybių ženklinimo tvarką iki 2002 metų I ketvirčio. 2002-03-20 Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr.054 patvirtinta Kultūros vertybių ir kultūros paminklų ženklinimo bei ženklo naudojimo tvarka. Joje buvo nustatyta, kad Kultūros vertybių apsaugos departamentas dar turi nustatyti kultūros vertybių ir kultūros paminklų ženklinimo kriterijus ir ženklinimo procedūrą. Kultūros vertybių ir kultūros paminklų ženklinimo kriterijai nustatomi kiekvienai Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų kultūros vertybių grupei atskirai, parengus tipinius kiekvienos kultūros vertybių ar kultūros paminklų grupės ženklinimo projektus. Jie dar nėra parengti.

2002 m. KVAD Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programoje numatyta įrengti pritaikymo lankymui technines priemones tvarkomuose Alytaus, Vieškūnų, Laužiškių piliakalniuose. Šiuo metu tvarkomi Kernavės, vad. Lizdeikos kalnu, Ąžuolpamūšės, Birštono miesto piliakalniai. Nepritaikomi lankymui, tikintis, kad tuo pasirūpins regioniniai parkai, Bradeliškių ir Norkūnų piliakalniai.

1.3. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės specialistai atliko Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenų bazės ir integravimo su Nekilnojamojo turto registru analizę. Buvo konstatuota, kad dabartiniu metu Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras egzistuoja izoliuotai, nesinaudojama kitų registrų duomenimis, neteikiami duomenys (ypač skaitmenine forma) kitiems registrams. Šioje analizėje pateikti Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro integracijos principai.

2002-07-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1129 buvo patvirtinti nauji Nekilnojamojo turto registro nuostatai nustatė, kad žymos apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 17, 18 ir 19 punktuose nurodytus juridinius faktus daromos pagal duomenis, pateikiamus iš Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo naujos redakcijos 15 straipsnis sako, kad juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, registruojami padarant šio straipsnio 2 dalyje numatytą žymą atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše.

Žemės ūkio ministerija 2002-05-17 raštu Nr. 1321-02-1896 pateikė Kultūros ministerijai derinimui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo naują redakciją. Naujojoje redakcijoje nebuvo numatytas nekilnojamojo kultūros paveldo duomenų registravimas Nekilnojamojo turto kadastre. Kultūros ministerija 2002-06-07 raštu Nr. 010-01-1376 pasiūlė Žemės ūkio ministerijai papildyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 22 str. 4 dalį, numatant, jog Nekilnojamojo turto kadastro sandaroje turi būti žymos apie žemės sklypo buvimą gamtos ar kultūros vertybių teritorijose taip pat apie statinio (jo dalies) priskyrimą gamtos ar kultūros vertybėms ar jų buvimą šių vertybių teritorijose ar apsaugos zonose arba saugomose teritorijose. Kultūros ministerija pasiūlė taip pat papildyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. įrašant, jog registre būtų registruojami veiklos apribojimai ir kiti naudojimo reikalavimai, nustatyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu.

2. Apskrityse rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus stengiamasi suformuoti privažiavimus prie piliakalnių ir kitų saugomų bei valstybės išperkamų teritorijų. Projektų autorių darbą priima rajonų žemėtvarkos skyriai, kontroliuoja apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento specialistai. Žemės reformos žemėtvarkos projektai nustatyta tvarka suderinami su KVAD teritoriniais padaliniais. Atkuriant nuosavybės teisę piliečiams į turėtą žemę-mišką prie piliakalnių ir kitų paveldo objektų, į nuosavybės teisių atkūrimo dokumentus jiems įrašomi ūkinės veiklos apribojimai pagal LRV 1992-05-12 nutarimą Nr.343.

1992-05-12 Vyriausybės nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" 1996 metų redakcija nustatė, kad "svarstant preliminarinius žemės reformos žemėtvarkos projektus, kompleksinius žemės reformos žemėtvarkos projektus ir detaliuosius planus, kartu turi būti patvirtinti ir ūkinės veiklos apribojimai, kurių pagrindu nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai kiekvienam įsigyjamam privatinėn nuosavybėn, suteikiamam naudotis bei išsinuomojamam žemės sklypui" bei "žemės sklypams nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, taip pat valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai įrašomi į Valstybinio žemės kadastro duomenų registrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 316 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų tvirtinimo" nustatyta tvarka.

2002-04-26

Nr.86

2002-05-05

“VŽ”

Nr.45 (1742)

DĖL LIETUVIŲ KAPINIŲ IR KAPŲ UŽSIENYJE

 1. Prašyti LR Vyriausybę:

1.1. Įsteigti valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje instituciją, kuri tvarkytų Lietuvos kultūros paveldo užsienyje reikalus, taip pat lietuvių kapus ir kapines;

1.2. Paspartinti Lietuvos Respublikos tarpvalstybines sutartis su Rusijos Federacija, Kazachstanu, Baltarusija, Lenkija, Vokietija ir kitomis valstybėmis, kuriose yra saugotinos lietuvių kapinės ir kapai;

1.3. Įpareigoti Kultūros ministeriją organizuoti valstybinės lietuvių kapinių ir kapų užsienio valstybėse apskaitos ir saugojimo programos parengimą; parengtą programą teikti LR vyriausybei tvirtinti. Siūlyti šios programos rengimui pasitelkti Lietuvos Respublikos institucijas – Krašto apsaugos ministeriją, Užsienio reikalų ministeriją, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, Kultūros vertybių apsaugos departamentą, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, kitas valstybines ar visuomenines organizacijas, kurių veiklos objektais yra ar turi būti lietuvių kapinės ir kapai užsienyje.

2. Kviesti Pasaulio lietuvių bendruomenę prisidėti prie rūpesčio lietuvių palaidojimais užsienyje.

 

 

 

1.1. Neįsteigė, pavedė Kultūros ministerijoje sudaryti darbo grupę tokiems reikalams spręsti.

 

 

1.2. LR Kultūros ministerija vis dar rengia sutartis su Rusijos federacija; su Lenkija rengiama sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje; su Vokietija dirba viešoji įstaiga “Kultūros vertybių globos tarnyba”.

 

1.3. Programa nerengiama.

2002-09-13

Nr.87

2002-10-04

“VŽ”

Nr.96 (4240)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DVARŲ PAVELDO IŠSAUGOJIMO IR JO INTEGRAVIMO I VISUOMENĖS GYVENIMĄ KONCEPCIJOS

Nuspręsta paskelbti “Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepciją”.

 

 

 

 

 

 

Kultūros vertybių apsaugos departamentas parengė dvarų paveldo išsaugojimo programą. Dabar ji yra derinama LR Vyriausybėje.

2002-09-13

Nr.88

2002-10-18

“VŽ”

Nr.100 (4477)

DĖL MEDINIO KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1. Pavesti Lietuvos Respublikos Kultūros ir Aplinkos ministerijoms, atsižvelgiant į medinio paveldo apsaugos specifiškumą, parengti supaprastintą tokio paveldo renovavimo, atstatymo ir statybos darbų projektų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką, įgalinančią naudotis vietines tradicijas išsaugojusių meistrų paslaugomis.

1.2. Įpareigoti Kultūros ministeriją kartu su Ūkio ir Finansų ministerijomis bei Turizmo departamentu parengti kultūrinio turizmo plėtros programą ir priemones bei valstybinės paramos teikimo tvarką asmenims, savo lėšomis prižiūrintiems, renovuojantiems ar atstatantiems kultūrinio turizmo, rekreacijos, mokslo ir kitokių visuomenei naudingų veiklų išteklius – medinio kultūros paveldo objektus.

1.3. Įpareigoti Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentą ir Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos parengti verčių nustatymo kriterijus medinio kultūros paveldo objektams, atsižvelgiant į jų vertę Lietuvos apgyvendinimo proceso, agrarinės ir etninės kultūros raidos pažinimui ir jų tąsai, bei tokio paveldo išsaugojimą užtikrinančius reglamentus.

2. Siūlyti Kultūros ministerijai kiekvienų metų biudžete numatyti lėšų unikalių medinio paveldo objektų, kuriuos savoje aplinkoje išsaugoti nerealu, perkėlimui į Liaudies buities muziejų.

3. Rekomenduoti valstybinių parkų direkcijoms, vietos savivaldos institucijoms ir vietos bendruomenėms:

3.1. Aktyviau dalyvauti SAPARD ir kitose tarptautinių fondų finansuojamose programose ir gauti paramą tradicinių kaimo amatų atgaivinimui bei plėtrai, profesiniam meistrų, dirbančių su mediniu paveldu, mokymui, medinio paveldo pastatų renovavimui pritaikant juos produktyviam ūkininkavimui, kaimo turizmui, rekreacinei ar kitokiai alternatyviai kaimo vietovėje veiklai, nuostolių, patiriamų dėl apsaugos reikalavimų laikymosi, kompensavimui.

3.2. Steigti ir išlaikyti regioninius ir vietinius buities muziejus ir į juos perkelti tuos vertingus nykstančius medinio paveldo objektus, kurių nebegalima išsaugoti savoje aplinkoje.

 

 

 

1.1. Dar neparengta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Neparengti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2003 metų Kultūros vertybių apsaugos departamento programoje yra numatyta tvarkyti keletą medinio paveldo objektų.

2002-11-15

Nr.89

2002-11-27

“VŽ”

Nr.113 (5088)

DĖL KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS KARO IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS

1. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę:

1.1.Patvirtinti specialųjį saugomų kultūros vertybių registrą, į kurį būtų įrašyti reikšmingiausi šalies kultūros paminklai, saugotini karinių konfliktų ir ekstremalių situacijų metu;

1.2. Parengti topografinius žemėlapius, kuriuose būtų pažymėtos reikšmingiausios kultūros vertybės ir naudoti juos planuojant operacijas karo ir taikos metu;

1.3.Parengti specialias instrukcijas dėl karinių pajėgų dalyvavimo gelbstint valstybinės reikšmės objektus – kultūros paminklus stichinių nelaimių ir katastrofų metu;

1.4.Paruošti kilnojamųjų kultūros paminklų, reikšmingiausių vertybių, eksponatų, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose, kulto pastatuose ir kt., apsaugos bei evakuacijos instrukcijas karo ir stichinių nelaimių atvejais;

1.5.Organizuoti kultūros objektų, esančių kariuomenės vykdomų veiksmų zonoje, žymėjimą Hagos konvencijos numatytais skiriamaisiais ženklais;

1.6.Organizuoti seminarus bei mokymo kursus asmenims, dirbantiems su kultūros vertybėmis, bei specialiųjų tarnybų pareigūnams apie kultūros vertybių gelbėjimą ekstremalių situacijų atvejais;

1.7.Į valstybinę programą įrašyti tranzitinio ir pramoninio transporto su pavojingais kroviniais apvažiavimo šalies kultūros paminklų teritorijas (ypač Vilniaus senamiesčio) projekto rengimą.

2. Pasiūlyti Vilniaus universitetui, sudarančiam Lietuvos nacionalinį atlasą, parengti specialų kultūros vertybių puslapį.

 

 

 

 

 

1.1. 2003 m. vasario mėn. Komisijos posėdyje svarstytas labiausiai saugomų objektų sąrašas, tačiau grąžintas KPC tobulinimui.

 

1.2. Krašto apsaugos ministerija įsipareigojo pažymėti saugomus objektus LR kariuomenės naudojamuose topografiniuose žemėlapiuose.

1.3. Krašto apsaugos ministerijoje yra parengta mokymo programa kariams. Krašto apsaugos sistemoje numatoma įsteigti kultūros vertybių apsaugos specialisto prie Lietuvos kariuomenės vadovybės pareigybę. Kultūros ministerija šiuo metu formuoja Civilinės saugos tarnybą.

 

 

 

 

 

 

1.5. Krašto apsaugos ministerijos nuomone objektus ženklinti privalo organizuoti Kultūros ministerija.

 

1.6. VŠĮ “Kultūros paveldo akademija” kartu su LR Krašto apsaugos ministerija 2003 m. numato seminarus.

 

 

1.7. SP AB “Lietuvos geležinkeliai” informavo, kad traukiniai atvyksta per Nemėžį, aplenkdami Vilniaus geležinkelio stotį, išvyksta taip pat iš Vaidotų. Krovinius gabenantys traukiniai yra nukreipti aplinkiniu keliu.

2002-12-20

Nr.90

2002-12-20

“VŽ”

Nr.3 (107)

DĖL JŪRINIO KULTŪROS PAVELDO

1. Siūlyti Kultūros ministerijai sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kartu su nepriklausomais specialistais, kuri suformuluotų jūrinio kultūros paveldo sampratą ir parengtų jo koncepciją. Valstybinė paminklosaugos komisija mano, kad jūrinis kultūros paveldas – tai materialus, esantis lagūniniuose ežeruose, vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, gretutinėje zonoje bei krante, ir dvasinis kultūros paveldas, tiesiogiai susijęs su žmogaus veikla jūroje. Jūrinio kultūros paveldo sudedamosios dalys yra: povandeninis kultūros paveldas, pakrančių jūrinis kultūros paveldas ir marinistiniai kultūriniai kraštovaizdžiai.

2. Siūlyti Kultūros ministerijai inicijuoti UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos (UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage) ratifikavimą ar prisijungimą prie jos.

3. Atkreipti Susisiekimo ministerijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direktorių tarybos dėmesį į tai, kad:

3.1. Numatant keisti nuosavybės santykius Klaipėdos piliavietės teritorijoje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija privalo užtikrinti uosto kultūros vertybių išsaugojimą ir naudojimą;

3.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija privalo bendradarbiauti su atitinkamomis paveldosauginėmis ir mokslinėmis institucijomis, užtikrinant uosto kultūros vertybių išsaugojimą ir naudojimą, rengiant uosto plėtros projektus.

4. Sprendžiant Šventosios uosto atstatymo klausimus (remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Valstybės ilgalaikės raidos strategija), Kultūros vertybių apsaugos departamentui numatyti ten esančių kultūros vertybių inventorizavimo, jų žymėjimo ir atskleidimo pažintiniam turizmui priemones.

5. Įpareigoti Kultūros vertybių apsaugos departamentą įrašyti į valstybinę apskaitą (Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą) tyrėjų nustatytus povandeninės archeologijos objektus.

6. Priminti Klaipėdos, Neringos ir Palangos miestų, Šilutės, Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybėms bei Klaipėdos apskrities viršininkui, kad Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu yra nustatyta specializuoti šį regioną rekreacinės veiklos ir pažintinio turizmo plėtrai. Šios nuostatos įgyvendinimui, formuojant biudžetus, turi būti skiriamas tinkamas dėmesys kultūrinio turizmo ir rekreacinės veiklos išteklių apsaugai bei priežiūrai.

 

1. LR Seimo kanceliarija sprendimą perdavė susipažinti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros, Aplinkos apsaugos komitetams bei Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijai.

Kultūros ministerija įpareigojo Kultūros vertybių apsaugos departamentą numatyti priemones pilnai parengti ir įteisinti jūrinio kultūros paveldo sampratą.

2003 m. vasario 8-10 d., Vilniuje įvyko Baltijos jūros šalių kultūros paveldo monitoringo grupės pasitarimas, kurį surengė Kultūros vertybių apsaugos departamentas (povandeninės archeologijos paveldo apskaita).

 

 1. Kultūros ministerija įpareigojo Kultūros vertybių apsaugos departamentą imtis veiksmų siekiant, kad Lietuva ratifikuotų ar prisijungtų prie šios konvencijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-02-14

Nr. 91

2003-02-21

“VŽ”

Nr.18-809

Prašyti LR Vyriausybę:

 1. Atkreipti Rusijos Federacijos Vyriausybės dėmesį, kad jos ūkio subjektai planuoja ūkinę veiklą – eksploatuoti naftos išteklius greta Kuršių nerijos – prieštaraujančią Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies nuostatoms;
 2. Pavesti Lietuvos Respublikos Kultūros, Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijoms sudaryti komisiją tarptautinei bendradarbiavimo sutarčiai su Rusijos Federacija parengti ir praktiniams veiksmams koordinuoti, kad būtų užtikrinta Kuršių nerijos – pasaulio paveldo objekto apsauga.

 

 

POLITIKOS IR STRATEGIJOS FORMAVIMAS TEIKIANT SIŪLYMUS TEISĖS AKTŲ TOBULINIMUI

Teisės aktų tobulinimą dažniausiai inicijuoja Valstybinė paminklosaugos komisija, o konkretus darbas vyksta LR Seimo komitetuose, ministerijų sudarytose darbo grupėse, pačioje Komisijoje.

Valstybinė paminklosaugos komisija, formuodama kultūros vertybių apsaugos valstybinę politiką, daug dėmesio skiria galiojančių teisės aktų suderinamumui, jų efektyvumui saugojant kultūros paveldą. Nuolat analizuojama, kaip Lietuvos ratifikuotų ir pasirašytų konvencijų bei jų pagrindu teikiamų rekomendacijų reikalavimus atitinka Lietuvos teisės aktai.

DĖL KONSTITUCINIŲ NUOSTATŲ

Valstybinė paminklosaugos komisija (toliau – Komisija) pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-03-02) LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui Ž.Jackūnui dėl Muziejų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo projekto.

LR Ministro Pirmininko potvarkiu (2000-02-21 d., Nr. 36) sudaryta darbo grupė svarstė klausimą dėl LR išimtinės nuosavybės sampratos išaiškinimo. Pasitarimo išvados:

1) Nuspręsta kreiptis į LR Seimą dėl įstatymų ir Konstitucijos 47 str. atitikimo problemų, dėl to, kad Konstitucinis teismas sąvokas "Lietuvos Respublikos nuosavybė" ir "valstybinė nuosavybė" nelaiko tapačiomis;

2) Nuspręsta ieškoti būdų, kaip užtikrinti kompensavimą dėl apribojimų, kadangi paveldosaugos įstatymai to nenumato.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-03-215) LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui Ž.Jackūnui, Seimo nariui R.Ozolui dėl kultūros vertybių apsaugos ekstremalių situacijų atvejais, siūlant Seimo nariams inicijuoti kreipimąsi į Konstitucinį teismą.

Komisijos posėdyje buvo svarstomas klausimas – Svarbiausių valstybinės reikšmės objektų sąrašo sudarymo nuostatos (projektas). Nutarta:

 1. Rengti svarbiausių valstybinės reikšmės objektų sąrašą;
 2. Parengti Seimui įstatymų ir Konstitucijos pakeitimų projektus.

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, svarstant siūlymus įrašyti objektus į valstybinės reikšmės objektų sąrašą, prašyta Komiteto inicijuoti Vyriausybės kreipimąsi dėl šios problemos į Konstitucinį teismą.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-292) LR kultūros ministrui A.Bėkštai dėl valstybinės reikšmės objektų sąrašo. Raštu prašoma inicijuoti, kad Vyriausybė kreiptųsi į Konstitucinį teismą dėl Konstitucijos nuostatos suderinamumo su nuosavybės teisėmis išaiškinimo, ar objektai gali būti skelbiami valstybinės reikšmės objektais jų neperimant valstybės nuosavybėn.

Konstitucinio teismo pirmininkui pateikta Komisijos Kontrolės tarnybos vedėjo G.Jucio nuomonė dėl Seimo narių paklausimo, ar atitinka LR Vyriausybės 1998-12-31 nutarimas Nr. 1532 “Dėl demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų perdavimo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto” įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.

Komisija ragina LR Kultūros ministeriją paskubinti užbaigti LR Vyriausybės pavedimą dėl Konstitucinio teismo 1999-03-16 nutarimo įgyvendinimo.

Daug pastangų dėta dėl LR Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo projekto redakcijos siekiant patikslinti jo nuostatą dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų priklausymo valstybei išimtine nuosavybės teise. Darbas vyko LR Seimo komisijoje Konstitucijos pataisoms rengti (2001 m. gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais). Deja, šios Komisijos vardu įregistruotas Konstitucijos pakeitimo projektas yra be mūsų siūlyto patikslinimo. Alternatyvų, mūsų siekius atitinkantį keitimo projektą, įregistravo Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A.Macaitis.

DĖL TARPTAUTINĖS TEISĖS NUOSTATŲ

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-243) LR Kultūros ministerijos sekretorei D.Paknytei dėl tarpvyriausybinės sutarties su JAV projekto.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-261) LR Kultūros ministrui A.Bėkštai dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos. Komisija pritarė Europos kraštovaizdžio konvencijai.

Komisija pateikė nuomonę, pasiūlymus (2000 m.rašto Nr. 01-05-294) LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublika kultūros paveldo srityje projekto.

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone kreipėsi į Komisiją dėl pritarimo pasirašyti JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros paveldo apsaugos. Prašo pasiūlymų dėl prioritetinių projektų sąrašo.

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje Vilniuje svarstyta kultūrinio paveldo apsauga Baltijos valstybėse: kultūros paveldo apsaugos būklės vertinimas Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos reikalavimų šviesoje; apie regioninį kultūros paveldo mokymo centrą; buvo parengta rezoliucija dėl kultūros paveldo išsaugojimo Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Baltijos Asamblėjos kultūros ir mokslo komitetas, vadovaujamas R.Hofertienės, priėmė rezoliuciją dėl kultūros paveldo išsaugojimo Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.

Komisija pateikė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui nuomonę dėl Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos ir Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencijos vertinimo. Nurodomi netikslumai.

Komisija pateikė pastabas, pasiūlymus (2000 m. rašto Nr. 01-03-69) LR Seimo Valdybai, Seimo Finansų ir biudžeto komitetui, Kultūros ministrui dėl Europos teisės departamento išvados dėl įstatymo projekto P- 2223 atitikimo Europos Sąjungos teisei. Įstatymo projektas siūlė taikyti PVM lengvatą kultūros vertybių tvarkymo darbams, tačiau pagal Europos sąjungos direktyvą tokia lengvata nėra teiktina.

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete buvo aptariamas Hagos konvencijos II-jo protokolo ratifikavimas.

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 9, 23, 24 str. pakeitimo ir papildymo projektą, derinant jį su Europos Sąjungos direktyva dėl neteisėtai išvežtų kultūros vertybių grąžinimo, gautą iš LR Kultūros ministerijos svarstėme, bet nederinome – nes siūlėme koreguoti atsižvelgiant į ratifikuotos UNIDROIT konvencijos reikalavimus.

Komisija pritarė (2002 m. raštas Nr. 01-04-143) Europos kraštovaizdžio konvencijos, pasirašytos 2002 m. spalio 20 d. Florencijoje, ratifikavimui.

Komisija pateikė nuomonę (2002 m. rašto Nr. 01-05-279) KVAD direktorei D.Varnaitei dėl Švedijos mokslininkų kreipimosi apie povandeninį archeologinį paveldą. Komisijos nuomone, Kultūros ministerija turi sudaryti darbo grupę, kuri nuodugniai įvertintų UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją bei kitus tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius povandeninį kultūros paveldą, atliktų jų analizę, įvertintų prisijungimo pasekmes Lietuvai bei pareikštų savo nuomonę, ar Lietuvai yra naudinga prisijungti prie minėtos konvencijos, kokias Lietuvos teisės aktų nuostatas reikėtų taisyti, jeigu jos neatitinka konvencijos reikalavimų.

Komisija pateikė (2002 m. rašto Nr. 01-03-293) Lietuvos Respublikos Seimui nuomonę apie tai ar į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Vilniaus senamiesčio tvarkymas atitinka pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2000 metais Komisijos Kontrolės tarnyba atliko užsienio šalių teisės aktų, reglamentuojančių paveldosaugą, analizę:

1. Paveldosauginių teisės aktų sistemos užsienio šalyse.

2. Apskaita – inventorizavimas, skelbimas saugomu, įteisinimas.

3. Paveldosauginiai reikalavimai įstatymuose ir kompensavimas, jei reikalavimai sumažina savininkų turimo turto vertę.

4. Saugomų kultūros paveldo teritorijų, objektų, paveldosauginių sąvokų apibrėžimai tarptautiniuose ir užsienio teisės aktuose.

5. Valstybinis reguliavimas – Paveldosauginių funkcijų ir atsakomybių paskirstymas įvairiose šalyse.

6. Tęstinis darbas – Kultūros paveldo apsauga – Įstatymų ir kitų teisės aktų apžvalga ir komentarai (sulyginant su reglamentavimu užsienio šalyse).

DĖL ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ

LR Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija pateikė Komisijai Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Komisija pateikė nuomonę dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, nurodė trūkumus.

Valstybinė paminklosaugos komisija pateikė Kultūros ministrui komentarą dėl Muziejų įstatymo 5 str. 2 dalies pakeitimo įstatymo projekto.

Vykdydama LR Seimo nutarimą Nr. VIII-1165, Komisija pateikė Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 ir 9 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir paprašė kai kurių ministerijų ir visuomeninių organizacijų nuomonės.

Komisija LR Kultūros ministerijai pateikė komentarus apie mokesčių lengvatas kultūros vertybių savininkams, apie PVM taikymą kultūros paminklų restauravimo ir konservavimo atvejais.

Komisija pateikė nuomonę dėl Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Komisija pateikė Vyriausybei nuomonę dėl Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos 3 projekto.

Komisija pateikė nuomonę dėl Statinių priežiūros įstatymo projekto (LRV sekretoriaus O.Romančiko pavedimas Nr. 22 –1469).

Komisija dalyvavo LR Seimo Biudžeto ir finansų komitete dėl įstatymo projekto P-878 (2) "Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 str. pakeitimo įstatymas" (prašoma neatmesti projekto, o jį tinkamai redaguoti).

Dalyvaujant Komisijai, LR Seimo Valstybinio valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje svarstyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 6 str. papildymo įstatymo projektas Nr.P-2122, įstatymų projektai P-897 (2), P-2221, P-2225. Prašoma nepritarti teikiamoms įstatymo projekto redakcijoms. Reikia jas tobulinti.

Komisija prašo LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto įstatymų projektams P-898(2) ir P-2226 (dėl Civilinio ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų) nepritarti. Komisija pateikė argumentaciją.

Seimo kanceliarijos konsultantai kreipėsi į Komisiją dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo.

Komisija bendradarbiavo su LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir svarstė kompensavimo klausimus už ūkinės veiklos apribojimus saugomose teritorijose. Komisija teikė pasiūlymus.

Komisija kreipėsi į LR Seimo valdybą ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo. Buvo prašoma paspartinti projekto svarstymą Seime, dėl kultūros vertybių tvarkymo darbų atleidimo nuo PVM.

Vykdant LR Seimo nutarimą Nr. VIII-1165 Komisija kartu su Kultūros ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis buvo įpareigota parengti papildymus bei pataisas, įgalinančias pašalinti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų prieštaringas nuostatas, reguliuojančias kultūros paveldo apsaugą. LR Seimo valdybos sprendimu sudaryta 17 asmenų tarpžinybinė darbo grupė. Grupės pirmininkas A.Raškinis, grupės pirmininko pavaduotojas P.Jakučionis, grupės nariai – A.J.Pilipavičius ir G.Jucys.

Komisija pateikė nuomonę LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 10 ir 9 str. pakeitimo ir papildymo projekto (dėl Seimo įpareigojimo praplėsti Komisijos kompetenciją).

Komisija pateikė nuomonę LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo naujos redakcijos projekto P-878(2) ir su juo susijusių kitų S.Pečeliūno teikiamų projektų.

LR Seimo inicijuota darbo grupė svarstė klausimą dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto. Pasitarimo metu nuspręsta laikytis principo: negalima nuo Saugomų teritorijų atriboti kultūros vertybių apsaugos. Reikia suderinti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo ir Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas bei požiūrį į kultūros vertybių apsaugą. Suvienodinti sąvokas. Darbo grupė pateikė nuomonę, pastabų LR Vyriausybei, Aplinkos ministrui D.Lygiui dėl LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto.

Komisija pateikė pastabas (2000 m. rašto Nr. 01-03-81) LR Vyriausybei, Kultūros ministrui A.Bėkštai, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministrui J.Rudalevičiui dėl apskrities viršininko įgaliojimų kultūros paveldosaugos srityje pagal įstatymo projektą P-897(2). Komisijos siūlymas – Seimo nario S.Pečeliūno pateiktam projektui nepritarti, nes siūlomos paveldosauginės apskrities viršininko funkcijos yra nesuderintos su kitais įstatymais.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-148) Kultūros ministrui A.Bėkštai, LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorei D.Varnaitei dėl Apskrities valdymo įstatymo 5 ir 9 str. pakeitimo įstatymo projekto. Pritarta, kad įstatymu nustatytos, tačiau realiai nevykdomos apskrities viršininko paveldosauginės funkcijos būtų išbrauktos.

Komisija pateikė nuomonę, pasiūlymus (2000 m. rašto Nr. 01-03-51) LR Seimo Aplinkos apsaugos, Kaimo reikalų, Švietimo, mokslo ir kultūros, Teisės ir teisėtvarkos komitetams, Teisės departamentui dėl Žemės įstatymo 3, 6, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49 ir 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. P-2330. Komisijos nuomonė – būtina projektą koreguoti. Pakoreguotas projektas LR Seimo priimtas 2000-05-04 d., Nr. VIII-1664.

Komisija pateikė nuomonę, pasiūlymus (2000 m. rašto Nr. 01-05-340) LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui dėl žalos ir nuostolių nustatymo tvarkos projekto. Projektas neatsižvelgia į įstatymo ir Grenados konvencijos nuostatą, kad savininkas turi atstatyti padarytą žalą (atlyginti natūra), ir neatitinka Civilinio kodekso nuostatų.

Komisija pateikė nuomonę, pastabas (2000 m. rašto Nr. 01-03-103) LR Vyriausybei, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto. Komisija projektui nepritarė.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-03-219) LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl religinių rankraštinių tekstų, perrašinėtų išimtinai apeiginei paskirčiai (torų), perdavimo žydų religinėms bendruomenėms ar bendrijoms" projekto.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-283) Kultūros ministrui A.Bėkštai dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 9 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Projektui, pagal kurį būtų grąžintas prekybos antikvariniais daiktais licencijavimas, pritarė be pastabų.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-03-03) LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui A.Šimėnui dėl įstatymų projektų P-2222 (Įmonių įstatymo papildymo projektas), P-2224 (Statybos įstatymo 29 straipsnio papildymo projektas). Siūloma įvesti prekybos antikvariniais daiktais licencijavimą.

2001 metais daugiausia laiko ir darbo buvo skirta naujiems Statybos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų projektams parengti ar tikslinti.

LR Aplinkos ministerija prašė vizuoti arba teikti siūlymų dėl jos parengto Statybos įstatymo naujos redakcijos projekto. Komisija teikė pastabų, į kurias LR Vyriausybė neatsižvelgė. Tačiau šio projekto svarstymo LR Seimo komitetuose metu į Komisijos siūlymus buvo iš dalies atsižvelgta.

2001 metais kartu su LR Kultūros ministerijos juridinio skyriaus darbuotojais buvo rengiamas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo projektas derinant jį su naujuoju Civiliniu kodeksu.

Komisija LR Teisingumo ministerijai pateikė savo nuomonę dėl naujo Administracinių teisės pažeidimų kodekso projekto.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimai ir papildymai buvo rengiami vykdant LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą Kultūros paveldosaugos pertvarkymo koncepciją, derinant šį įstatymą su ratifikuotomis tarptautinėmis konvencijomis bei kitais galiojančiais LR įstatymais.

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 str. pakeitimo įstatymo projektas buvo aptariamas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete. Jam medžiagą parengė G.Jucys.

Bendradarbiauta su LR Aplinkos ministerijos darbuotojais rengiant naujos Saugomų teritorijų įstatymo redakcijos projektą.

Keletas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžių buvo skirta Etninės kultūros globos įstatymo pakeitimų projektui rengti, kartu keičiant bei papildant Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 str. nuostatas.

Komisija buvo neabejinga azartinių lošimų įstatymo projekto nuostatoms ir teikė 10 str. papildymą “Lošimų organizavimo draudimai ir apribojimai”, siūlydama uždrausti organizuoti lošimus nacionaliniuose parkuose ir valstybės saugomose miesto dalyse – senamiesčiuose (siūlymo iniciatorius – Komisijos narys R.Pakalnis). Siūlymas teiktas LR Seimo Pirmininkui ir LR Prezidentui. Deja, į tai nebuvo atsižvelgta.

Komisija LR Aplinkos ministerijai teikė pastabų ir papildymų dėl rengiamo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano.

2002 m. sausio mėn. Komisijos Kontrolės tarnybos vedėjas G.Jucys buvo kviečiamas dalyvauti LR Aplinkos ministerijos patarėjų tarybos posėdyje Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano projekto. Šiuo klausimu Komisija pateikė (2002 m. raštas Nr. 01-04-117) nuomonę Aplinkos ministrui. Rašte buvo pateikti neigiami ir teigiami sprendinių aspektai, išvados.

2002 metų Aplinkos ministro įsakymu Nr.58 buvo sudaryta darbo grupė Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto parengimo. Į šią darbo grupę buvo paskirtas Komisijos Kontrolės tarnybos vedėjas G.Jucys.

Komisijos Kontrolės tarnyba pateikė nuomonę (2002 m. raštas Nr. 01-05-75) LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės pavaduotojui A.Degučiui dėl Saugomų teritorijų įstatymo (naujos redakcijos) taikymo.

Komisija delegavo (2002 m. rašto Nr. 01-04-82) Kontrolės tarnybos vedėją G.Jucį į LR Ūkio ministerijoje sudarytą darbo grupę, kuri teiks pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

Komisija pateikė (2002 m. rašto Nr. 01-04-095) Kultūros ministrei R.Dovydėnienei pastabas dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projekto. Konkrečias pastabas Komisijos nariai išdėstė posėdyje dalyvavusiems projekto rengėjams. Sudarytoje darbo grupėje daug dirbo Komisijos Kontrolės tarnybos vedėjas G.Jucys.

Komisija pateikė pastabas ir pasiūlymus (2002 m. rašto Nr. 01-03-111) LR Vyriausybei dėl Valstybės tarnautojo elgesio kodekso projekto.

Komisija pateikė (2002 m. rašto Nr. 01-03-138) pastabas ir pasiūlymus LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui A.Macaičiui, LR Seimo Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pirmininkui V.Einoriui ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui R.Pavilioniui dėl LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 21 straipsnio papildymo, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo.

Komisija pateikė išvadas (2002 m. rašto Nr. 01-03-152) LR Prezidentūrai dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

Komisija informavo (2002 m. rašto Nr. 01-04-179) Finansų viceministrą V.Vasiliauską, jog dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projekto bei su juo susijusių kitų teisės aktų pakeitimų projektų Komisija pastabų neturi.

Komisija pareiškė nuomonę (2002 m. raštas Nr. 01-04-208) Kultūros ministrei R.Dovydėnienei bei Vilniaus miesto merui A.Zuokui dėl reklamos ir viešųjų užrašų kultūros vertybėse ir saugomose teritorijose. Rašte buvo siūloma papildyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 18 str. 4 p.

2002 m. spalio mėn. Komisijos Kontrolės tarnybos vedėjas G.Jucys ir vyr. specialistas R.Martinaitis buvo paskirti į Kultūros ministrės sudarytą konsultacinę darbo grupę. Jai yra pavedama analizuoti ir vertinti teisės aktus, rengiamus Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 21, 22, 23 straipsnių įgyvendinimui.

Komisija pasiūlė (2002 m. rašto Nr. 01-03-275) LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ištaisyti LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje Nr. IXP-2140 Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateiktą nuostatą. Atsižvelgus į Komisijos siūlymą, nuostata buvo pataisyta.

DĖL POĮSTATYMINIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ

1999 metais Valstybinė paminklosaugos komisija pateikė pasiūlymus LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl 1997-07-02 LR Seimo nutarimo Nr. 388 įgyvendinimo (dėl Vilniaus pilių rezervato).

LR Vyriausybei buvo pateikta Komisijos nuomonė dėl LR Vyriausybės nutarimo “Statyti (rekonstruoti) pastatus pajūrio juostoje” projekto.

Komisija pateikė nuomonę LR Vyriausybei dėl Statybos reglamento STR 1.07.01:1999 “Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos”.

Komisija apsvarstė Kultūros viceministro N.Puteikio pateiktą LR Vyriausybės nutarimo projektą “Dėl neteisėtai iš Lietuvos Respublikos išvežtų, užsienyje sukurtų ar sukauptų Lietuvai reikšmingų kilnojamųjų kultūros vertybių ir archyvų registravimo ir grąžinimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo”. Komisija pateikė savo nuomonę, kaip tai turėtų būti.

LR Vyriausybė prašo Komisijos pastabų bei derinimo dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto “Dėl prekybos antikvariniais daiktais taisyklių” patvirtinimo. Komisija nutarimo projektui pritarė ir pateikė pastabų.

Komisija pateikė nuomonę ir pastabas LR Vyriausybei dėl ruošiamo Kultūros vertybių apsaugos departamento nuostatų projekto.

2000 m. darbo grupė svarstė klausimą – “Paveldosauginio valstybinio valdymo sistemos tobulinimo strateginės nuostatos (kryptys)”. Pasitarimo išvados:

1) Valstybinio paveldosauginio valdymo sistemą reikia nuolat tobulinti pagal valstybės prisiimtus įsipareigojimus, kurie yra nustatyti ratifikuotų Europos architektūros ir archeologijos paveldo apsaugos konvencijų ir numatyti Vyriausybės 1999-2000 m. darbo programoje.

2) Apskaita (materialaus paveldo inventorizavimas, atrinkimas valstybinės apsaugos reikalingų kultūros vertybių, aiškus nustatymas, kokios tų vertybių savybės yra saugomos bei apsauginių reikalavimų įteisinimas) yra sistemos grandis, reikalaujanti kardinalaus apskaitos darbo reorganizavimo.

3) Vieną iš pagrindinių paveldosaugos valdymo tobulinimo krypčių laikyti – sistemos decentralizavimą tinkamai konkretizuojant įvairaus pavaldumo ir lygių valdymo institucijų kompetencijas ir atsakomybę bei tarpusavio sąveikas.

4) Kultūros vertybių apsaugos departamentui nustatytų uždavinių įgyvendinimo organizavimas ir atsakomybė už šį ministerijos darbo barą turėtų būti priskirta ministrui arba viceministrui.

5) Valstybinės paminklosaugos komisijos ir jos tarnybų funkcijos turi būti suderintos su jai suteiktomis galimybėmis jas vykdyti. Nustatytai Komisijos pareigai kontroliuoti, kaip yra įgyvendinama valstybės paveldosauginė politika, turi būti ir atitinkama poveikio priemonė – Komisijos sprendimai, įpareigojantys vykdyti teisės aktais nustatytas pareigas. Šie turėtų būti privalomi valstybinėms ir savivaldos institucijoms.

6) Lygiagrečiai su kultūros vertybių tvarkymo darbų finansavimui skirtomis biudžeto lėšomis pagal tvarkymo programas turi būti įvestas ir kompensavimo savininkams už visuomenės labui nustatytų paveldosauginių reikalavimų įgyvendinimą principas.

2000 metais darbo grupė svarstė klausimą – Paveldosaugos sistemos struktūrinės schemos. Pasitarimo išvada – pritarti Komisijos Kontrolės tarnybos vedėjo G.Jucio parengtai Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio reguliavimo schemai, kartu teikiant alternatyvą ir dvi atskiras nuomones.

Komisija pateikė siūlymus (2000 m. rašto Nr. 01-04-226) Kultūros ministrui A.Bėkštai dėl Kultūros paveldo apsaugos tobulinimo ir paveldosauginio valdymo institucijų pertvarkymo nuostatų projekto. Nuostatai buvo koreguojami atsižvelgiant į ministerijų, derinusių projektą, pastabas.

Komisija pateikė nuomonę, pastabas (2000 m. rašto Nr. 01-05-43) LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorei D.Varnaitei dėl Nacionalinės saugomų teritorijų vystymo strategijos projekto.

Komisija pateikė komentarą dėl LR Vyriausybės nutarimo Nr. 208 “Dėl kompensavimo už veiklos apribojimą tvarkos” ir nepritarė LR Aplinkos ministerijos siūlymui steigti specializuotą kompensavimo už ūkinės veiklos apribojimus fondą.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-03-40) LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui Ž.Jackūnui dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų projekto.

Komisijos posėdyje buvo svarstomas klausimas – Nekilnojamųjų kultūros vertybių tipiniai apsaugos reglamentai. Nutarta pritarti pagrindiniams Kultūros vertybių apsaugos departamento tipinių reglamentų rengimo principams, pateiktus redaguoti pagal Komisijos narių pastabas. Darbą pavesti bendrai Kultūros vertybių apsaugos departamento ir Komisijos Kontrolės tarnybos darbo grupei. Tipinius reglamentus derinti su Nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimais.

Komisija pateikė siūlymus, nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-171) Kultūros ministrui A.Bėkštai dėl Tipinių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų projekto.

Komisija pateikė pasiūlymus (2000 m. rašo Nr. 01-05-114) LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorei D.Varnaitei, Kultūros paveldo centro direktoriui V.Karčiauskui dėl išbraukimo iš kultūros vertybių registrų tvarkos projekto. Kultūros ministras pakoreguotą tvarką patvirtino įsakymu Nr. 394.

Komisija pateikė pasiūlymus, pastabas (2000 m. rašo Nr. 01-05-210) LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorei D.Varnaitei dėl Vertinimo kriterijų projekto.

Komisija pateikė nuomonę, pasiūlymus (2000 m. rašo Nr. 01-03-272) LR Vyriausybei, LR Žemės ūkio ministerijai dėl LR Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos dalinio pakeitimo projekto”. Pagal galiojančią tvarką kultūros vertybių ir paminklų teritorijose žemės mokestis yra kelis kartus didesnis negu analogiškose nepaminklinėse.

Komisija pateikė nuomonę (rašto Nr. 01-04-236) Kultūros ministrui A.Bėkštai, LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorei D.Varnaitei dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto “Dėl LR statybos ir verslo įmonių ir užsienio firmų, atliekančių statinių statybos darbus, taip pat rengiančių šių darbų sąlygas, programas ir projektus, atestavimo tvarkos”. Komisija projektui nepritarė.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-195) Kultūros ministrui A.Bėkštai dėl LR Vyriausybės nutarimų projektų:

1) Dėl LR Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 256 “Dėl buvusių dvarų sodybų –istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teisę, vykdant privatizavimą ir žemės reformą dalinio pakeitimo”;

2) Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 369 “Dėl buvusių dvarų ir palivarkų paminklinių sodybų apsaugos dalinio pakeitimo”;

3) Dėl LR Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 755 “Dėl Užutrakio buvusio dvaro sodybos perspektyvinio panaudojimo (paskirties) programos matmenų patvirtinimo dalinio pakeitimo”.

Vyriausybės nutarimų patikslinantiems projektams Komisija pritarė be pastabų.

Komisija pateikė nuomonę (2000 m. rašto Nr. 01-04-336) Kultūros ministrui G.Kėvišui dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Dėl LR statybos ir verslo įmonių ir užsienio firmų, atliekančių statinių statybos darbus, taip pat rengiančių šių darbų sąlygas, programas ir projektus, atestavimo tvarkos. Komisija projektui iš esmės pritarė su redakcinėmis pastabomis.

2001 m. Kultūros ministerija prašė Komisijos pritarti Kultūros paveldosaugos sistemos pertvarkymo koncepcijai. Į mūsų nuomonę buvo atsižvelgta ir pateikta LR Vyriausybei tvirtinti.

Komisija pateikė (2002 m. raštas Nr. 01-04-05) siūlymus LR Kultūros ministerijai dėl LR Vyriausybės nutarimo Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų įvežimo į Lietuvos Respubliką tvarkos patvirtinimo projekto.

Komisija atsakė į LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės D.Varnaitės raštą 2002-01-15 Nr. 01-25-049, kuriame ji prašo į Komisijos posėdžio darbotvarkę įtraukti Statinių, jų kompleksų, ansamblių bei urbanizuotų vietovių, siūlytinų įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, skelbti kultūros paminklais, įrašyti į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, savivaldybių vietinius nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus, vertinimo kriterijų ir atrankos reikalavimų projektą. Komisija atsisakė tai padaryti, motyvuodama tuo, jog Projektas nėra iki galo parengtas: skiriasi darbo grupės narių nuomonės dėl projekto koncepcijos, neatsižvelgta į Juridinio skyriaus pateiktas pastabas. Į Komisijos pastabas buvo atsižvelgta (raštas Nr. 01-25-747).

Komisija pateikė (2002 m. rašto Nr. 01-04-052) nuomonę Kultūros ministrei R.Dovydėnienei ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorei D.Varnaitei dėl valstybės saugomų kultūros vertybių apskaitos ir šių vertybių apsaugos įteisinimo.

Komisija pateikė nuomonę (2002 m. rašto Nr. 01-03-120) LR Ministrui Pirmininkui A.Brazauskui dėl verslo sąlygų gerinimo.

Komisija pritarė (2002 m. rašto Nr. 01-03-135) LR Vyriausybės 2002-05-20 nutarimui Nr. 698 Dėl LR Seimo nutarimo Dėl valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato statuso pakeitimo, valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų pakeitimo ir ribų plano patvirtinimo projekto pateikimo LR Seimui.

Komisija pateikė (2002 m. rašto Nr. 01-04-20) nuomonę ūkio viceministrui Gediminui Miškiniui dėl paveldosaugos integravimo į Valstybės ilgalaikės raidos strategijos koncepcijos.

2002 metų sausio ir vasario mėnesiais Komisijos posėdžiuose buvo svarstomas “Kultūros ir gamtos paveldo dermės” nuostatų projektas.

Komisija pateikė (2002 m. raštas Nr. 01-04-69) nuomonę Kultūros viceministrei I.Marčiulionytei dėl Nacionalinės kultūros plėtros programos ir nurodė keletą siūlymų.

Komisija pateikė (2002 m. raštas Nr. 01-04-96) nuomonę Kultūros viceministrei I.Marčiulionytei dėl LR Vyriausybės programos priemonės – “Dvarų sodybų išsaugojimo programos” projekto. Komisijos nuomone, pateiktas programos projektas turi būti iš esmės pakeistas.

Komisija 2002 m. rugsėjo mėn. posėdyje susipažino su Nacionalinės Lietuvos kultūros plėtros programos 2003-2009 m. projektu ir jį apsvarstė. Kultūros ministrei R.Dovydėnienei buvo pateikta bendra Komisijos narių nuomonė (rašto Nr. 01-04-202) – pateiktas projektas yra geras pagrindas tolimesniam darbui, bet dokumentą reikia iš esmės tikslinti ir papildyti.

Komisija pritarė (2002 m. rašto Nr. 01-04-237) LR Vyriausybės nutarimo “Dėl dvarų paveldo išsaugojimo programos” ir “Dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo” projektui.

Komisija pateikė nuomonę (2002 m. rašto Nr. 01-03-255) LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui Dėl Seimo istorinės aplinkos koncepcijos.

2002 m. Komisija, susipažinusi su žemės ūkio ministro J.Kraujelio pateiktu derinti LR Vyriausybės nutarimo “Dėl Lietuvos etnografinių kaimų ilgalaikės išlikimo programos ir Lietuvos etnografinių kaimų ilgalaikės išlikimo programos priemonių plano 2003-2004 metais patvirtinimo” projektu, nepritarė tokio projekto teikimui (rašto Nr. 01-04-301).

Teisės aktų papildymų, derinimų bei pakeitimų projektų rengime nuolat dalyvavo Komisijos nariai R.Pakalnis, A.J.Pilipavičius, G.Drėmaitė, Komisijos Kontrolės tarnyba.

2001–2002 metais Komisija prisidėjo prie tarptautinių paveldosauginių programų įgyvendinimo Lietuvoje.

Domėdamasi paveldo apsaugos tarptautiniais projektais bei programomis, Komisija pastebėjo, jog daugelyje jų Lietuva nedalyvauja, arba dalyvauja neefektingai bei formaliai. Šį darbą koordinuoti yra pavesta Kultūros vertybių apsaugos departamentui, tačiau aplaidumo jo darbe yra daug. Todėl Komisija ėmėsi iniciatyvos išsaugoti Lietuvos dalyvavimą kai kuriose tarptautinėse programose: tartasi su programų koordinatoriais ir siūlyta bendradarbiauti.

Šiaurės ir Baltijos šalių programos “Pramonės paveldo praktika 2000-2002” komiteto du parengiamieji posėdžiai vyko Komisijos patalpose, dalyvaujant A.Kuncevičiui, G.Drėmaitei. Šios programos seminaras ir tarptautiniai mokymo kursai vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Seminaro “Gyvojo pramonės paveldo dokumentavimas” atidaryme dalyvius Komisijos vardu sveikino G.Drėmaitė, A.Kuncevičius. Pastarieji taip pat dalyvavo kursų rezultatų aptarime.

Komisijoje dirbo Europos Tarybos HEREIN – Europos šalių kultūros paveldo nuolat veikiančios informacinės-kompiuterinės sistemos programos – organizacinis komitetas (7 valstybės). Šiame darbe dalyvavo A.Kuncevičius, G.Jucys, G.Drėmaitė.

Užsienio reikalų ministrui A.Valioniui buvo įteiktas Lietuvos kultūros organizacijų pasirašytas pareiškimas dėl barbariško budizmo paminklų naikinimo Afganistane. Jį Komisijos vardu pasirašė G.Drėmaitė.

Komisijoje viešėjo Britų paveldo English Heritage vadovas Pasaulio ir tarptautinei politikai p. Christopher Young. Valstybinę paminklosaugos komisiją jam pristatė G.Drėmaitė. Kultūros ministerijoje iškilmingame Britų dienų pristatyme klausėmės p. Ch.Young pranešimo apie britų paveldą. Jame dalyvavo A.J.Pilipavičius, A.Kuncevičius, G.Drėmaitė, G.Jucys.

Komisijos nariai ir darbuotojai – A.J.Pilipavičius, G.Drėmaitė, R.Martinaitis, A.Gražulis dalyvavo Gotlando (Švedija) paminklosaugininkų seminare Lietuvos specialistams.

2001 m. Konferencijoje “Kultūros vertybių apsauga. Naujos idėjos ir technologijos” Varšuvoje dalyvavo G.Drėmaitė.

2002 m. Europos paveldo atkūrimo informacijos biržos konferencijoje “Investicijos, numatomos 2002 metais renovuojant valstybių paveldą, atsižvelgiant į naudojamas technologijas ir medžiagas” Krokuvoje dalyvavo ir skaitė pranešimą tema “Naudojamos technologijos ir medžiagos restauruojant Lietuvos architektūrinį paveldą” G.Drėmaitė.

2002 m. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Fortifikacinių įrenginių paveldas Lenkijos turizmui” Borny Sulinove Lenkijoje dalyvavo ir skaitė pranešimą tema “Kauno fortai” G.Drėmaitė.

 

KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMAS IR SIŪLYMAI JĄ TOBULINTI

Valstybinė paminklosaugos komisija vertino biudžeto lėšų, skirtų kultūros vertybių apsaugai, panaudojimą (Komisijos nuostatų 6 p. 7 d.).

Posėdžiuose buvo nagrinėtos Kultūros vertybių apsaugos departamento, Kultūros paveldo centro 1999-2002 m. programos. Be to Komisija rinko informaciją iš savivaldybių, kiek jos skiria lėšų kultūros vertybių tvarkymui finansuoti. Pagrindinis Komisijos vertinimo kriterijus buvo lėšų panaudojimo racionalumas paminklosauginiais, o ne ūkiniais ar kitokiais interesais. Svarstymo metu išryškėjo tendencija – lėšų, skirtų kultūros vertybių tvarkymui iš valstybės biudžeto tiesiogiai per Departamentą, per ataskaitinį laikotarpį kasmet mažėjo. 1998 metais iš biudžeto programų vykdymui buvo skirta 18.692.000 Lt, 1999 metais - 15.824.000 Lt, 2000 metais - 13.695.000 Lt, 2001 metais - 12.892.000 Lt, 2002 metais - 11.753.000 Lt.

Komisija nuo 1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui kasmet siūlė padidinti valstybės skiriamas lėšas kultūros vertybių tvarkymui, atsižvelgiant į nacionalinius poreikius bei infliaciją, iki 30-50 mln. Lt.

Šių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Departamento programoms finansuoti buvo numatyta skirti 16.708.000 Lt. Iš jų 11.753.000. Lt buvo numatyta skirti Kultūros vertybių apsaugos programai. Svarstant šį projektą Lietuvos Respublikos Seime, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Biudžeto ir finansų komitetas bei Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisija atsižvelgė į Kultūros ministerijos, Valstybinės paminklosaugos komisijos bei Departamento prašymus 2003 metams padidinti valstybės asignavimus Departamento programoms vykdyti. Vyriausybė iš dalies atsižvelgė į Seimo siūlymus ir papildomai skyrė Departamentui 1,4 mln. litų (iš jų. vieną mln. litų arba 8,5% daugiau negu pernai skyrė Kultūros vertybių apsaugos programai).

Kad kultūros vertybių tvarkymo programos būtų sistemingiau ir geriau ruošiamos, 1999 metais Komisija siūlė parengti Kultūros vertybių apsaugos programų ruošimo tvarką (Komisijos sprendimas Nr. 60). Vykdydamas šį sprendimą KVAD paruošė ir patvirtino Kultūros vertybių apsaugos programų, finansuojamų iš Kultūros vertybių apsaugos departamentui skiriamų valstybės biudžeto lėšų, rengimo tvarką, kuri įsigaliojo nuo 2000-04-02. Ši tvarka nustato kultūros paminklų ir vertybių įrašymo į apsaugos programas principus, prioritetus ir kriterijus bei procentinį paskirstymą tarp atskirų apsaugos programų ir lėšų rezervą finansuoti skubius ir nenumatytus saugojimo darbus.

Komisija išklausė Kultūros vertybių apsaugos valdymo institucijų veiklos ataskaitas, vertino jų veiklą ir teikė siūlymų jai tobulinti. 1999 - 2002 m. veiklos ataskaitas pateikė Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo centras, VĮ “Kultūros paveldo akademija”, UAB “Lietuvos paminklai”, savivaldybės, kurios lėšas panaudojo kultūros vertybių tvarkymui.

 

KVAD ir kultūros vertybių tvarkymo darbų programų finansavimo iš valstybės biudžeto dinamika 1998-2003 metais

 

SIŪLYMŲ ĮRAŠYTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS Į VALSTYBĖS SAUGOMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRUS IR SIŪLYMŲ KULTŪROS VERTYBES PASKELBTI KULTŪROS PAMINKLAIS VERTINIMAS BEI APROBAVIMAS

Valstybinės kultūros vertybių apsaugos sandaros dalis, nuo kurios priklauso kultūros paveldo apsaugos efektyvumas, yra valstybinė kultūros vertybių apskaita. Viena Komisijos funkcijų, numatytų jos nuostatuose, yra įvertinti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo objektus įrašyti į Valstybės saugomų kultūros vertybių registrus, siūlymus valstybės saugomas kultūros vertybes paskelbti kultūros paminklais ir siūlymus išbraukti kultūros vertybes iš valstybės saugomų kultūros vertybių sąrašų.

Vykdydama šią funkciją, 1999 – 2002 metais Komisija pritarė siūlymui paskelbti kultūros paminklais 163 nekilnojamųjų kultūros vertybes (veikiančio siaurojo geležinkelio ruožą Panevėžys - Anykščiai - Rubikiai, Kražių kolegiją ir Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios kompleksą, Šiaulių Sukilėlių kalnelį ir Chaimo Frenkelio rūmų kompleksą, Chodkevičių rūmų kompleksą Vilniuje, Marijampolės geležinkelio stotį, Kauno Žaliakalnio funikulierių, Karininkų ramovę, Valstybinį muzikinį teatrą, Lietuvos banko pastatą, Prezidentūros rūmų ir meno mokyklos statinių kompleksus bei kitus statinius ir jų kompleksus Kaune).

Per šį laikotarpį Komisija įvertino ir aprobavo siūlymus įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 1173 kultūros vertybes, į Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą - 448 vertybes. Dalį aprašų Komisija grąžindavo Kultūros paveldo centrui tobulinti.

Pastaruoju metu Komisija sutiko su siūlymu išbraukti iš valstybės saugomų objektų sąrašų (neįrašyti į Registrą) 12 sovietmečio laikotarpio paminklų, Šilalės r. Kūtymų kaime esančą sodybą (Atv-632) bei svirną (Atv-633) ir Kretingos raj. Jakštaičių kaime sudegusį tvartą bei Čekoniškių dvaro sodybos fragmentus, tačiau priminė KPC, jog būtina atlikti išlikusių kultūros vertybių išsamią esamos būklės fiksaciją. Dėl 12 sodybų gatvinio Gilužių kaimo (Atv-520) neįrašymo į registrą Komisija susilaikė, nes, gerai nežinodami valstybės saugomų kaimų dabartinės fizinės ir kultūrinės būklės bei neturėdami sisteminio požiūrio į jų išsaugojimą, tenkindami gausėjančius prašymus, galime prarasti ne tik tipiškas, bet ir etalonines bei raritetines vertybes. Komisija taip pat susilaikė ir dėl pastato Pakruojyje, Vytauto Didžiojo g. 42-44 (IP 75) bei Šilutės (Šojaus) dvaro sodybos svirno (G115K2) išbraukimo iš valstybės saugomų objektų sąrašų.

Kultūros vertybių apskaita iki šiol išlieka viena opiausių kultūros vertybių apsaugos problemų. Svarstydama gautą medžiagą Komisija dažnai priekaištavo Kultūros paveldo centrui dėl netinkamai paruoštų apskaitos dokumentų (dosjė) bei jų nepakankamo informatyvumo. Nuo 1995 m. Komisija nuolat reikalavo moksliškai pagrįstų Registro vedimo principų ir kriterijų. 1999 metais Kultūros vertybių apsaugos departamentas, vykdydamas Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999-05-21 sprendimą Nr. 60, parengė nurodytų trūkumų pašalinimo priemonių planą, kuriame įsipareigojo iki 1999-12-01 parengti kultūros vertybių atrankos įrašyti į Registrus ir skelbti kultūros paminklais kriterijų projektus bei rekomendacijas įrašyti į savivaldybių registrus, tačiau šis darbas iki šiol nebaigtas.

 

Siūlymų įrašyti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir skelbti kultūros paminklais, svarstytų Komisijoje 1999 - 2002 metais, dinamika

Siūlymų įrašyti į Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą, svarstytų Komisijoje

1999 - 2002 metais, dinamika

ŪKINĖ IR FINANSINĖ VEIKLA

Valstybinė paminklosaugos komisija, siekdama išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą, vykdo Kultūros vertybių apsaugos valstybės strategijos ir politikos formavimo ir šios politikos įgyvendinimo kontrolės programą. Programos uždavinys – užtikrinti efektyvią ir nepertraukiamą Komisijos veiklą, ruošiant informaciją Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei, teikiant siūlymus įstatyminei bazei tobulinti. Pagrindinis Valstybinės paminklosaugos komisijos programos finansavimo šaltinis buvo ir išlieka valstybės biudžeto lėšos (priedas 1).

Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (2001 m. gruodžio 13d. Nr.IX-643) Valstybinei paminklosaugos komisijai biudžetiniai asignavimai, palyginus su 2001 metais, sumažinti 24 tūkst. litų arba 4,23 procento, darbo užmokesčiui skirti asignavimai sumažinti 34 tūkst.litų arba 8,1 procento.

Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymu (2002 m. liepos 4 d. Nr. IX-1031) Valstybinei paminklosaugos komisijai tarptautinių paveldosaugos teisės aktų sisteminimui bei Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravimo į visuomenės gyvenimą koncepcijos parengimui skirta 50 tūkst.litų.

Taigi 2002 metais gauta asignavimų 590.2 tūkst.litų, iš jų darbo užmokesčiui 386.8 tūkst.litų. Gauti biudžetiniai asignavimai panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

2003m. sausio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas sudarė 643,93 lito AB “Lietuvos telekomui”, debitorinis įsiskolinimas sudarė 1219,90 litų dėl leidinių prenumeratos 2003 metams.

2003m. sausio 1 d. Valstybinės paminklosaugos komisijos biudžetinėje sąskaitoje pinigų likučio nebuvo.

Vadovaujantis LR Valstybės tarnybos įstatymu (2002-04-23 Nr.IX-855), LR Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 685 “Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo” patvirtinta “Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika”, LR Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 909 “Dėl valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų” sudaryta Valstybinės paminklosaugos komisijos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija.

Atsižvelgiant į 2002-06-27 LR Seimo nutarimu Nr. IX-992 patvirtintą Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, Komisijoje aprašytos valstybės tarnautojų pareigybės ir patvirtintas viešojo administravimo Valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas.

Siekiant užtikrinti Komisijai priskirtų funkcijų vykdymą, didėjant strateginių užduočių apimčiai, ji pertvarkoma. Pagrindinis uždavinys – optimizuoti Komisijos darbą, kad esamais darbo ištekliais bei esamomis lėšomis būtų galima susidoroti su neproporcingai darbuotojų skaičiui didėjančiu darbo krūviu. 2002 metais reorganizuotas Ūkio skyrius į Finansų-bendrųjų reikalų skyrių, sumažinti 4,9 etato. 2002 metais priimti du darbuotojai. Per 1999-2002 metus konkurso tvarka priimti trys viešojo administravimo valstybės tarnautojai, vienas iš jų išėjo savo noru. Šiuo metu komisijoje yra 17,5 etato. Nuo 2002 m. liepos 1d. Valstybinės paminklosaugos komisijos viešojo administravimo valstybės tarnautojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatyme numatytais valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo pakeitimais. Komisijos valstybės tarnautojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga ir priedas už tarnybos stažą. Valstybės tarnautojams nesuteiktos kvalifikacinės klasės, neesant lėšų.

1999 – 2002 metų kadencijos laikotarpiu baigėme dalies savo administracinio pastato Rūdninkų g. 13 remonto – restauravimo darbus. Trūkstant lėšų pastato fasado, vartų ir kiemo remonto darbai atidėti. Taupant lėšas atsisakėme tarnybinio automobilio garažo paslaugų, darbo vietose įrengtas vietinio ryšio telefonas, 6-iems telefono numeriams išjungtas tarpmiestinis ir tarptautinis ryšys (blokuotas “8”), organizuotas nusidėvėjusio nurašyto materialiojo turto pardavimo aukcionas.

Iš sutaupytų lėšų 2000-2002 metais kompiuterinės technikos atnaujinimui, trūkstamų bei turimų kompiuterinių programų legalizavimui ir įsigijimui skyrėme 23.9 tūkst. litų.

priedas 1

VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI SKIRTŲ BIUDŽETINŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 1999 -2002 METŲ LAIKOTARPIU

Programos,

Metai

Teisės

Finansavimo

Numatyta išlaidų

Gauta asignavimų

Patvirtintas

priemonės

aktas

šaltiniai

Iš viso:

Iš jų

Iš viso:

Iš jų

etatų skai-

pavadinimas

Paprastosios išlaidos

nepapars-

Paprastosios

nepapars-

čius progra-

tosios

tosios

mai vykdyti

Iš viso

Iš jų darbo

išlaidos

Iš viso

Iš jų darbo

išlaidos

metų pabai-

užmokesčiui

užmokesčiui

goje

Kultūros vertybių

1999

LR 1999 metų valstybės biudžeto

Valstybės

apsaugos valstybinės

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

strategijos ir politikos

rodiklių patvirtinimo įstatymas

formavimas ir šios

(1998 m. gruodžio 3d. Nr.VIII-94)

922,0

732,0

445,0

190,0

politikos įgyvendinimo

LR 1999 metų valstybės biudžeto

Valstybės

kontrolė

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

rodiklių patvirtinimo įstatymo pakei-

timo įstatymas

(1999 m. spalio 14d. Nr.VIII-1354)

853,0

712,0

445,0

141,0

718,9

646,9

432,7

72,0

Iš viso 1999 metais:

853,0

712,0

445,0

141,0

718,9

646,9

432,7

72,0

27

Kultūros vertybių

2000

LR 2000 metų valstybės biudžeto

Valstybės

apsaugos valstybinės

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

strategijos ir politikos

rodiklių patvirtinimo įstatymas

formavimas ir šios

(1999 m. gruodžio 23d. Nr.VIII-1503)

604,0

604,0

418,0

574,2

574,2

390,0

politikos įgyvendinimo

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl

Privatizavimo

kontrolė

valstybės investicijų 2000-2002 metų

fondas

(2000 metai) programos" (2000 m.

vasario 21 d. Nr.181) investiciniam

projektui "Pastato Vilniuje, Rūdninkų

g.13, remontas-restauravimas"

46,0

46,0

39,8

39,8

Iš viso 2000 metais:

650,0

604,0

418,0

46,0

614,0

574,2

390,0

39,8

25

priedas 1

VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI SKIRTŲ BIUDŽETINŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 1999 -2002 METŲ LAIKOTARPIU

Programos,

Metai

Teisės

Finansavimo

Numatyta išlaidų

Gauta asignavimų

Patvirtintas

priemonės

aktas

šaltiniai

Iš viso:

Iš jų

Iš viso:

Iš jų

etatų skai-

pavadinimas

Paprastosios išlaidos

nepapars-

Paprastosios

nepapars-

čius progra-

tosios

tosios

mai vykdyti

Iš viso

Iš jų darbo

išlaidos

Iš viso

Iš jų darbo

išlaidos

metų pabai-

užmokesčiui

užmokesčiui

goje

Kultūros vertybių

2001

LR 2001 metų valstybės biudžeto

Valstybės

apsaugos valstybinės

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

strategijos ir politikos

rodiklių patvirtinimo įstatymas

formavimas ir šios

(2000 m. gruodžio 19d. Nr.IX-89)

567,0

567,0

418,0

politikos įgyvendinimo

LR 2001 metų valstybės biudžeto

Valstybės

kontrolė

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

rodiklių patvirtinimo įstatymo pakei-

timo įstatymas

(2001 m. liepos 12d. Nr.IX-454)

587,0

587,0

418,0

553,2

547,9

371,6

5,3

Tarptautinė konferen-

LR Kultūros ministerija pavedimo

cija - "Lietuvos dvarai-

sutartis Nr.01/125, 2001-06-19

1,4

1,4

1,4

1,4

praeitis, dabartis ir

Valstybinis turizmo departamentas

ateitis"

pavedimo sutartis Nr.1, 2001-06-15

3,0

3,0

3,0

3,0

Iš viso 2001 metais:

591,4

591,4

418,0

557,6

552,3

371,6

5,3

22

Kultūros vertybių

2002

LR 2002 metų valstybės biudžeto

Valstybės

apsaugos valstybinės

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

strategijos ir politikos

rodiklių patvirtinimo įstatymas

formavimas ir šios

(2001 m. gruodžio 13d. Nr.IX-643)

543,0

543,0

384,0

politikos įgyvendinimo

LR 2002 metų valstybės biudžeto

Valstybės

kontrolė

ir savivaldybių biudžetų finansinių

biudžetas

rodiklių patvirtinimo įstatymo pakei-

timo įstatymas

(2002 m. liepos 04d. Nr.IX-1031)

593,0

593,0

389,0

590,2

571,7

386,8

18,5

Iš viso 2002 metais:

593,0

593,0

389,0

590,2

571,7

386,8

18,5

17,1

 

 

PRIEDAI

Valstybinės paminklosaugos komisijos Sprendimai publikuoti “Valstybės žiniose”

Rezoliucija

 

 

 

  

LR VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS

1999-01-01 – 2003-02-14

ATASKAITĄ

PARUOŠĖ KOMISIJOS PIRMININKĖ

 

 

GRAŽINA DRĖMAITĖ

 

 

VILNIUS, 2003 m. VASARIO 14 D.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 03 03.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2002 metų ataskaitos

LR Seimas