Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką atsakaita( 2003 01 13 –15 )

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m. sausio 14 d. Paryžiuje dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdyje. Monitoringo komiteto užduotis – stebėti, kaip valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus Europos Tarybai. Šio komiteto posėdžiai vyksta uždari, tad ataskaitoje tik informuoju apie komitete svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Padėtis Bosnijoje-Hercegovinoje. Ši valstybė yra naujausia ET narė, stojimo sutartyje prisiėmusi labai daug ženklių įsipareigojimų, susijusių su šios šalies vidaus politine sąranga. Apsikeista nuomonėmis, paskirta papildoma komiteto reporterė – Azerbaidžano parlamento narė Šachtachtinskaja.

2. Padėtis Turkijoje. Aptarta situacija Turkijoje po neseniai įvykusių parlamento rinkimų, pastebėta į valdžią atėjusių partijų pažadai tęsti demokratines reformas, komiteto reporteriai netrukus ketina su vizitu lankytis Turkijoje.

3. Padėtis Gruzijoje. Vasario viduryje komiteto reporteriai vyks į Gruziją. Posėdžio metu kilo aštrūs Rusijos ir Gruzijos atstovų ginčai dėl Rusijos politikos Abchazijos atžvilgiu. Neišvengta abipusių kaltinimų.

4. Padėtis Moldovoje. Nors pastebėta, jog padėtis po truputį normalizuojasi, baigėsi masiniai stichiniai protestai, tačiau Moldovoje politinė opozicija pilnai naudotis demokratinėmis teisėmis negali. Pavyzdžiui, opozicija surinko pakankamai piliečių parašų, kad būtų surengtas referendumas dėl šalies rinkiminės sistemos pakeitimo, tačiau valdančioji dauguma parlamente balsų dauguma atmetė šį pasiūlymą.

5. Makedonija. Komiteto pirmininkė pristatė savo vizito Makedonijoje rezultatus, jos nuomone, pati Makedonija jaučiasi pakankamai izoliuota, atstumta nuo Europos. Diskusijoje vyravo nuomonė, jog Europos Taryba prieš kelerius metus padarė klaidą, skubotai ir per anksti nutraukdama monitoringo procedūrą Makedonijai.

6. Latvija. Sausio 15-16 dienomis komiteto pirmininkė J.Durrieu lankysis Latvijoje, kur nagrinės, kiek teisingas ir pagrįstas Rusijos delegacijos kiek anksčiau inicijuotas pasiūlymas atnaujinti Latvijai monitoringo procedūrą dėl neva pažeidžiamų tautinių mažumų teisių. Išsami diskusija numatyta kitam komiteto posėdžiui.

7. Ukraina. Informuota, jog ETPA Biuras nepritarė siūlymui surengti sausio mėnesio sesijoje neeilinius debatus žiniasklaidos laisvių Ukrainoje klausimu. Tačiau bus nagrinėjamas bendras klausimas apie žiniasklaidos padėtį Europoje, kur galutinėje rezoliucijoje tikimasi atspindėti ir Ukrainos situaciją. Debatai apie Ukrainos įsipareigojimų vykdymą numatyti 2003 m. pavasario sesijoje.

8. Lichtenšteinas. Ypatingo dėmesio sulaukė Lichtenšteino karališkosios šeimos pasiūlymai pakeisti šios nedidelės valstybės konstituciją, dar labiau sustiprinant jos teises ir galias, kurios gali viršyti demokratines normas. Sausio mėn. sesijoje numatyti neeiliniai debatai šiuo klausimu, ETPA rezoliucijos projektą ruoš ETPA Politinių reikalų komitetas.

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m. sausio 15 d. Paryžiuje dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Politinių reikalų komiteto bei posėdyje bei pirmininkavau Baltarusijos pakomitečio posėdžiui, kurio pirmininku esu išrinktas.

Šioje ataskaitoje informuoju apie posėdžiuose svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus.

1. Baltarusija. 2002 m. gruodžio mėn. ETPA Biuras nutarė įsteigti specialų pakomitetį Baltarusijai, kurio pirmininku buvau išrinktas. Sausio 15 d. vyko jau antrasis pakomitečio posėdis. Jame aptarėme ligšiolinę Europos Tarybos veiklą Baltarusijoje. Vokietijos parlamentaras V.Behrendt pristatė ETPA veiklą, ET Ministrų komiteto atstovas R.Messie informavo apie jo institucijos darbus Baltarusijos kontekste. Verta pastebėti, jog nors Baltarusija nėra Europos Tarybos narė, o jos prašymas gauti specialiojo svečio statusą iki šiol yra suspenduotas, tačiau Baltarusijos valdžios bei pilietinės visuomenės atstovai dalyvauja dažnuose Europos Tarybos seminaruose, o nemaža dalis jų rengiama būtent Baltarusijos atstovams. Ypatingą dėmesį ET skiria žiniasklaidos laisvių, demokratijos plėtros, pilietinės visuomenės plėtros, valdžios ir opozicijos santykių gerinimui. Po diskusijos komitetas priėmė šiuos sprendimus:

a) kreiptis į ETPA Biurą, primygtinai siūlant siųsti stebėtojus kovo mėn. vyksiančių vietinių tarybų rinkimų Baltarusijoje monitoringui.

b) ETPA sausio mėn. sesijos metu susitikti su Strasbūre viešėsiančia Baltarusijos delegacija, sudaryta iš valdžios bei opozicijos atstovų

c) Organizuoti susitikimą su ESBO PA atstovais, dirbančiais Baltarusijos klausimu, siekiant dviejų tarptautinių organizacijų veiksmų koordinavimo.

d) Rekomenduota ET Ministrų komitetui – tęsti ir plėtoti ryšius su pilietine visuomene, ypač su universitetais ir moksliniu elitu; tęsti dialogą su Baltarusijos valdžia bei nevyriausybinėmis organizacijomis; sudaryti seminarų ciklą Baltarusijos žiniasklaidos atstovams.

2. Europos Tarybos santykiai su Jungtinių Tautų Organizacija. ET reporterė H.Severinsen (Danija) pateikė memorandumą, kuriame siūloma stiprinti parlamentarų vaidmenį JTO veikloje, rekomenduoti valstybėms į JTO Generalinės Asamblėjos posėdžių delegacijas įtraukti ir parlamentarus, ET PA siūloma siekti aktyvesnių ryšių su kitomis regioninėmis parlamentinėmis organizacijomis. Nemažai kritikos diskusijų metu sulaukė JAV, kurios JTO GA prieštaravo dėl palankios Europos Tarybai Jungtinių Tautų rezoliucijos priėmimo.

3. Padėtis Čečėnijoje. Komiteto reporteris L.Judd vyks į Čečėniją sausio pabaigoje, prieš pat ETPA sesiją, kurioje numatyti išsamūs debatai Čečėnijos klausimu. Komiteto nariams L.Judd pristatė memorandumą, kuriame išdėstė klausimų sąrašą, kurį ketins pateikti Rusijos pareigūnams vizito metu. Posėdžio metu kilo nelauktai ilgi ir išsamūs debatai. Rusijos atstovai teigė, jog padėtis Čečėnijoje gerėja, jog kovo mėn. numatytas referendumas dėl Čečėnijos konstitucijos. Tačiau kitiems komiteto nariams kilo nemažai abejonių, ar įmanomas referendumas karo veiksmų sąlygomis, ar tikrai į rinkėjų sąrašus įtraukti ne tik nuolatiniai Čečėnijos gyventojai, bet ir Rusijos kariškiai, kodėl nevyksta joks dialogas su A.Maschadovu, kuris bent formaliai nuolat teigia smerkiąs terorizmą ir prievartines kovos priemones. Informuota, jog Europos Parlamento delegacija taip pat ketino lankytis Čečėnijoje, tačiau Rusijos atstovai teigė, jog Europos Parlamentas ne sykį priėmė priešiškas Rusijai rezoliucijas Čečėnijos tema, todėl ne visi Maskvoje teigiamai priėmė tokio vizito galimybes.

4. Padėtis Gruzijoje. Rusijos ir Gruzijos parlamentarai iškart puolė prieštarauti vienas kitam dėl vykdomos politikos Abchazijos atžvilgiu. Komiteto reporterė K.Lorcher (Vokietija) informavo apie vizito Gruzijoje Pankisio slėnyje rezultatus, kur buvo nagrinėjama ar yra Pankisio slėnyje smogikų iš Čečėnijos. Reporterė teigė, jog toje teritorijoje aptiko daug pabegėlių iš Čečėnijos, tačiau akivaizdžių smogikų pavyzdžių neaptikta.

Taip pat komitetas aptarė padėtį Kipre, Europos Sąjungos konvento eigą, kai kuriuos organizacinius klausimus.

Jonas Čekuolis

LR Seimo Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje
Naujausi pakeitimai - 2003 02 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas