Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES PROTOKOLO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO RATIFIKAVIMO PROCESU

2003 m. sausio 20 d.

Vilnius

2003 m. sausio 20 d. įvyko Seimo Užsienio reikalų komiteto, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir NATO reikalų komisijos bendras posėdis, kuriame buvo svarstomi klausimai dėl Komitetų ir Komisijos veiklos, susijusios su Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo ratifikavimo procesu. Posėdyje dalyvavo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas G.Kirkilas, pirmininko pavaduotojas K.Bobelis, komiteto nariai: J.Čekuolis, K.Kriščiūnas, V.Landsbergis, E.Vareikis; Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: S.Buškevičius, G.Jakavonis, N.Medvedev, J.Olekas, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius; NATO reikalų komisijos pirmininkas V.Stankevič, komisijos nariai: V.Baravykas, E.Maldeikis; Užsienio reikalų ministras A.Valionis, Krašto apsaugos ministras L.Linkevičius, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius G.Čekuolis, Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius V.Sarapinas, URM Daugiašalių santykių departamento direktorius R.Paulauskas, Lietuvos Kariuomenės lauko pajėgų vadas brg. gen. V.Tutkus; Seimo pirmininko patarėja E.Veberytė; Užsienio reikalų komiteto vyr. patarėja D.Davidėnienė, patarėja V.Tupčiauskaitė, patarėjas D.Stankevičius, padėjėjos S.Jurėnaitė, S.Vaičiulytė; Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Smirnovas, padėjėjas M.Žemaitis; NATO reikalų komisijos patarėja R.Ratkevičienė.

Komitetai ir Komisija, įvertinę turimą informaciją bei išklausę Komitetų ir Komisijos narių bei URM ir KAM vadovų pasisakymus, konstatuoja:

Šiame integracijos į NATO etape ypač svarbu nuosekliai vykdyti Lietuvos įsipareigojimus, tinkamai pristatyti NATO valstybių parlamentarams Lietuvos stojimo į Aljansą tikslus ir su integracija susijusiais reformas, užmegzti naujus, taip pat palaikyti ir stiprinti Lietuvos ir NATO valstybių tarpparlamentinius ryšius, plačiai informuoti visuomenę apie įstojimo į Šiaurės Aljansą reikšmę Lietuvai.

Šiems uždaviniams spręsti Komitetai susitaria:

Tarpusavyje aptarti klausimus dėl NATO valstybių parlamentų giminingų komitetų kvietimų į Lietuvą ir oficialių vizitų į valstybes NATO nares;

Reguliariai svarstyti klausimus, susijusius su Lietuvos įsipareigojimų, stojant į Šiaurės Aljansą, vykdymo eiga ir prisijungimo protokolo ratifikacija NATO narėse;

Komitetai ir Komisija siūlo:

Seimo valdybai, Seimo Pirmininkui:

Atsižvelgiant į planuojamų Seimo pirmininko oficialių vizitų į valstybes NATO nares tikslus, įtraukti į delegacijų sudėtis Užsienio reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų ar NATO reikalų komisijos atstovus;

Seimo komitetams:

Bendraujant su Šiaurės Aljanso narių parlamentų atstovais pagal galimybes pristatyti Lietuvos veiksmus, siekiant narystės NATO, aktyviai dalyvauti, informuojant Lietuvos visuomenę apie narystės Šiaurės Aljanse reikšmę;

Užsienio reikalų ministerijai:

Parengti Seimo nariams skirtas atmintines dėl Lietuvos prisijungimo prie NATO protokolų ratifikavimo proceso, Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų ir jų vykdymo.

 

 

Užsienio reikalų

komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas

Nacionalinio saugumo ir gynybos

komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas

 NATO reikalų

komisijos pirmininkas Vaclov Stankevič
Naujausi pakeitimai - 2003 02 12.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas