Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Florenciją (Italijos Respublika) 2003 m. sausio 17-18 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. 1282 buvau komandiruotas į Florenciją (Italijos Respublika), kur š.m. sausio 17-18 d. dalyvavau Konvento dėl Europos ateities Europos socialistų partijos (PES) seminare.

Seminaro Florencijoje metu aptarėme Konvento Bendrosios užsienio ir saugumo politikos, Gynybos, Teisingumo ir vidaus reikalų bei Socialinės Europos darbo grupių išvadas (išskyrus Socialinės Europos darbo grupę) bei pasiūlymus.

Pirmosios seminaro dienos, sausio 17 d., diskusijos buvo skirtos Europos Sąjungos institucijų efektyvumo stiprinimui. Diskusijų metu pasikeitėme nuomonėmis apie būsimąsias Europos Parlamento galias, Europos Sąjungos Tarybą, pirmininkavimą Tarybai, Tarybos formacijas ir Tarybos reorganizavimą bei Europos Komisiją ir jos Pirmininko rinkimus. Pagrindinius pranešimus perskaitė Konvento nariai Gisela Stuart, Ben Fayot, Juergen Meyer ir Carlos Cornero.

Seminaro dalyvių nuomone turėtų būti sustiprintos visos pagrindinės ES institucijos, ypač Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Tačiau buvo pabrėžta, jog šiame procese būtina išsaugoti susiformavusią galių pusiausvyrą tarp šių institucijų. Buvo pritarta nuomonei, kad priimant sprendimus Europos Parlamente, turėtų būti plačiau taikoma bendro sprendimo procedūra, nors ir ne visose srityse. Europos Parlamentas turėtų dalyvauti formuojant trimetę Europos Sąjungos Tarybos darbų programą, tuo būdu sustiprinant parlamentinę vykdomosios valdžios kontrolę.

Seminaro dalyvių nuomone Komisijos Pirmininką turėtų rinkti Europos Parlamentas. Tai sustiprintų Europos Parlamento, kaip vienintelės tiesiogiai renkamos Europos Sąjungos institucijos, galias ir autoritetą rinkėjų akyse, o Komisija įgytų didesnį ir labiau matomą demokratinį legitimumą. Europos Parlamento rinkimai taptų svarbesni, taigi svarbesnis taptų ir ES vykdomosios valdžios vadovo parinkimas. Politinės partijos turėtų nurodyti, ką jos norėtų matyti Europos Komisijos Pirmininku dar prieš prasidedant rinkimų kampanijai.

Seminaro dalyviai dar kartą patvirtino PES nuomonę, jog būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų. Siūloma rengti specializuotas tarpparlamentines konferencijas, bendrus šakinių komitetų posėdžius, reorganizuoti COSAC, sukuriant įvairias jo formacijas ir t.t.

Antroji seminaro diena, sausio 18 d., buvo skirta tokioms Konvento temoms, kaip: bendroji užsienio ir saugumo politika, Europos saugumo ir gynybos politika, teisingumas ir vidaus reikalai bei Europos socialinė politika. Konvento nariai Valdo Spini ir Kimmo Kiljunen perskaitė pranešimus apie bendrąją užsienio ir saugumo politiką bei Europos saugumo ir gynybos politiką, o Giorgos Katiforis - apie Europos socialinę politiką bei jos santykį su ekonominės politikos koordinavimu Europos Sąjungos lygmenyje.

Seminaro dalyvių nuomone būtina integruoti į būsimąją Europos Sąjungos Konstitucinę sutartį Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją bei konsoliduoti Europos socialinį modelį, įtvirtinant Konstitucinėje sutartyje bendrojo vartojimo paslaugų (services of general interest) ir socialinės apsaugos principus. Konvento PES nariai pasisakė už socialinių Europos Sąjungos tikslų sustiprinimą, įskaitant visiško užimtumo, solidarumo, socialinio dialogo ir kitus siekius.

Seminaro diskusijas apibendrino Konvento Pirmininko pavaduotojas Giuliano Amato.

PRIDEDAMA:

1. PES Konvento seminaro Florencijoje programa, 2 lapai,

2. Prof. Juergen Meyer pasisakymo "Europos Komisija ir jos Pirmininkas" tezės, 1 lapas,

3. Konvento PES II darbo grupės papildytas dokumentas "Socialinė Europa", 3 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 02 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas