Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2003 01 19-22 ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. 1283 buvau komandiruotas į Briuselį (Belgijos Karalystė), kur 2003 m. sausio 20-22 d. dalyvavau Konvento dėl Europos ateities plenariniame posėdyje bei dviejuose Konvento "Socialinės Europos" darbo grupės posėdžiuose.

Šis Konvento plenarinis posėdis buvo skirtas Europos Sąjungos institucinei reformai. Daugiausia diskusijų sukėlė Prancūzijos-Vokietijos pranešimas dėl institucinės ES sąrangos, kuriame, be kita ko, siūloma įsteigti "dvigubos ES Prezidentūros" instituciją. Pagal šį pasiūlymą ES Tarybos Pirmininkas (Prezidentas) būtų renkamas kvalifikuota balsų dauguma penkerių arba dviejų su puse metų kadencijai, numatant galimybę būti perrinktam, o Komisijos Pirmininką (Prezidentą) kvalifikuota balsų dauguma rinktų Europos Parlamentas ir kvalifikuota balsų dauguma tvirtintų ES Taryba.

Prancūzijos-Vokietijos pasiūlymo autorių tvirtinimu tokia naujovė prisidėtų prie ES institucijų funkcionalumo ir efektyvumo didinimo. Šiam pasiūlymui pritarė arba neprieštaravo didžiųjų ES valstybių narių: Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Švedijos bei vienintelės šalies kandidatės Lenkijos atstovai Konvente. Tuo tarpu mažesnės ir vidutinės ES valstybės narės ir didžioji dauguma šalių kandidačių gana atsargiai vertino Prancūzijos-Vokietijos pasiūlymą arba jam atvirai prieštaravo. Šių šalių atstovų nuomone Prancūzijos-Vokietijos pasiūlymas kelia abejonių dėl lygiateisiškumo principo įgyvendinimo, keičia ES institucinį balansą, įneša painiavos institucijų legitimumo ir politinės atskaitomybės požiūriu.

Todėl kalbėdamas Konvento plenariniame posėdyje suabejojau šiuo, mano nuomone, gana radikaliu Prancūzijos-Vokietijos siūlymu ir paraginau Konventą nuodugniai jį įvertinti kaip ir kitus didelio Konvento dėmesio susilaukusius pasiūlymus dėl ES institucinės reformos (Europos Komisijos ir Beneliukso pasiūlymus, žinomus "Penelopės" ir Beneliukso memorandumo vardu). Kita vertus, pritariau siūlymui, kad Komisijos Pirmininką rinktų Europos Parlamentas, kas sustiprintų ir Komisiją ir Europos Parlamentą. Manau, kad tai neturėtų ypatingos įtakos Komisijos nepriklausomumui, kaip kad nuogąstauja kai kurie Konvento nariai.

Apibendrindamas šios Konvento sesijos diskusijas, Pirmininkas Valery Giscard D'Estaign pasiūlė ES institucijų reformos klausimo nagrinėjimą pratęsti kituose Konvento posėdžiuose ir paragino Konvento narius pareikšti savo nuomones dėl kiekvienos ES institucijos ateities. Konvento Pirmininkas taip pat pasiūlė sudaryti dešimties Konvento narių grupę (reflection group), kuri turėtų įvertinti siūlymus dėl Europos Teisingumo Teismo reformos.

Iki kito Konvento plenarinio posėdžio, kuris vyks š.m. vasario 6-7 d., Konvento nariai turėtų gauti pirmųjų penkiolikos ES Konstitucinės sutarties straipsnių projektus, kuriuos rengia Prezidiumo sudaryta ES Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento teisininkų grupė (legal drafting group). Ši grupė išanalizuos galiojančias sutartis ir pateiks rekomendacijas dėl rengiamoje Konstitucinėje sutartyje išliksiančių straipsnių pataisų. Konvento Prezidiumo teigimu, tai bus neproblematiškos sritys (low profile work), o pagrindinį darbą, kaip ir iki šiol, atliks Konvento sekretoriatas. Kitame Konvento plenariniame posėdyje bus svarstoma "Socialinės Europos" darbo grupės ataskaita ir Europos regioninė politika.

Š.m. sausio 21 d. vykusiame "Socialinės Europos" darbo grupės posėdyje buvo surengti klausymai, kuriuose dalyvavo žymiausi Europos socialinės politikos specialistai: Europos užimtumo ir socialinių reikalų komisarė Anna DIAMANTOPOULOU, Oksfordo Universiteto Nuffieldo Koledžo rektorius prof. Tony ATKINSON, Prancūzijos Valstybės tarybos narys Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE ir Belgijos Socialinių reikalų ir pensijų ministras Frank VANDENBROUCKE. Pranešėjai išsamiai pristatė šiandieninę ES socialinę politiką ir pateikė siūlymus, kaip jų nuomone reikėtų įtvirtinti Europos socialinį modelį būsimojoje ES Konstitucinėje sutartyje, siekiant užtikrinti kuo didesnį lankstumą koordinuojant gana skirtingas valstybių narių socialines politikas.

Antrajame "Socialinės Europos" darbo grupės posėdyje, įvykusiame š.m. sausio 22 d., diskutavome dėl pirminės darbo grupės ataskaitos projekto. Darbo grupės nariai išsakė savo nuomones svarbiausiais mandato klausimais, o vadovas Giorgos Katiforis paragino juos dar kartą raštu suformuluoti atsakymus į tokius kontraversiškus mandato klausimus, kaip: ES vertybės, bendrieji tikslai, ES kompetencija socialinės politikos srityje, atviro koordinavimo metodas bei sprendimų socialinėje srityje priėmimas kvalifikuota balsų dauguma. Atsižvelgiant į darbo grupės narių siūlymus ir pastabas, buvo atitinkamai pataisyta ir papildyta darbo grupės ataskaita, kuri bus svarstoma kitame Konvento plenariniame posėdyje.

PRIDEDAMA:

1. 2003-01-16 Prancūzijos ir Vokietijos pranešimas Konvente dėl institucinės ES sąrangos, CONV 489/03, 5 lapai,

2. 2003-01-21 Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymas Konvento plenariniame posėdyje "Dėl ES institucinės struktūros", 2 lapai,

3. 2003-01-21 Vytenio Povilo Andriukaičio kreipimais į Konventą "Dėl ES institucinės architektūros", 3 lapai,

4. 2003-01-22 Vytenio Povilo Andriukaičio komentarai "Socialinės Europos" darbo grupės preliminarios ataskaitos projektui , 2 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 64 66, e.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 02 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas