Lietuvos Respublikos Seimas

2003-02-05

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, vasario 5 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Seimo nutarimo „Dėl referendumo „Dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos sąjungą“ paskelbimo“ projektas Nr. IXP-2237, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas. Diskusijos metu Komiteto nariai nutarė klausimo svarstymą atidėti.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo „Dėl Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos ir Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos protokolo dėl televizijos kūrinių apsaugos ratifikavimo“ projektą Nr. IXP – 2203, pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vytautas Landsbergis bei Kultūros ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas. Aptarimo metu buvo pabrėžta, kad Europos audiovizualinio paveldo apsaugos konvencija bei jos Protokolas dėl televizijos kurinių apsaugos yra teisinis instrumentas, įtvirtinantis pagrindines audiovizualinio paveldo apsaugos taisykles ir nuostatas dėl jo teisinio ir savanoriško deponavimo. Pagrindinis minėtosios Konvencijos ir jos Protokolo tikslas - užtikrinti Europos audiovizualinio paveldo apsaugą ir jo, kaip vienos iš meno formų ir mūsų praeities įamžintojo pripažinimą bei panaudojimą kultūros, mokslo ir tyrimų tikslais. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė teikiamam įstatymo projektui.

Trečiąjį darbotvarkė klausimą - Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo 1 straipsnio pakeitimo ratifikavimo“ projektą Nr. IXP – 2121, pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vytautas Landsbergis, Krašto apsaugos viceministras Jonas Gečas bei Krašto apsaugos ministro patarėjas – teisininkas Dainius Žalimas. 1980 m. spalio 10 d. buvo parengta Jungtinių Tautų konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo. Pastaroji Lietuvos Respublikos Seime ratifikuota - 1998 m. kovo 26 d. 2001 m. gruodžio 11 – 21 d. Ženevoje vykusio Konvencijos valstybių-dalyvių susitikime buvo patvirtintas Konvencijos 1 straipsnio papildymas. Lietuvos Respublika dalyvaudama susitikime pritarė Konvencijos pakeitimui. Tokiu būdu Konvencijos veikimas buvo praplėstas apimant netarptautinius ginkluotus konfliktus, kurie vyksta valstybių dalyvių teritorijoje. Valstybės ratifikavusios 1 straipsnio pakeitimą bus įsipareigojusios esant netarptautiniam ginkluotam konfliktui, taikyti šios Konvencijos ir jos protokolų draudimus bei apribojimus. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė minėtam įstatymo projektui.

Su ketvirtuoju darbotvarkės klausimu - Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti kontroliuojamąsias prekes, ir valstybių, iš kurių draudžiama importuoti kontroliuojamąsias prekes, sąrašų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios” projektu Nr. IXP–2083, Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas ir Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Romas Švedas. Siekiant sukurti efektyvų mechanizmą, kurio pagalba Lietuvos Respublika galėtų operatyviai reaguoti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimais įvestus embargus ir sankcijas, Vyriausybė įgaliojo Užsienio reikalų ministeriją, suderinus su Ūkio ministerija, sudaryti ir Užsienio reikalų ministro įsakymu patvirtinti sąrašą valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu strategines prekes bei sąrašą valstybių, iš kurių draudžiama importuoti ar gabenti tranzitu strategines prekes. Anksčiau minėtų valstybių sąrašai buvo tvirtinami Seimo nutarimu. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam nutarimo projektui.

Penktąjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos ir Kroatijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo” projektą Nr. IXP–2191 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas ir Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Romas Švedas. Minėta sutartis, kurios pagrindu liberalizuojama prekyba pramoninėmis prekėmis bei iš dalies liberalizuojama prekyba kai kuriomis žemės ūkio prekėmis, paskatintų prekybinių srautų augimą bei ekonominių santykių vystymąsi. Laisvosios prekybos sutartis su Kroatijos Respublika užtikrintų ir preferencines lietuviškos kilmės prekių patekimo į Kroatijos rinką sąlygas, tuo būdu išplečiant eksporto augimo galimybes bei sudarant palankesnes sąlygas prekybos balanso pagerinimui. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė šiam įstatymo projektui.

Tarp kitų klausimų buvo nagrinėjami: Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko prašymas pateikti Užsienio reikalų komiteto preliminarią išvadą dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausios Tarybos asamblėjos įsteigimo bei Seimo nario Rolando Pavilionio prašymas dėl Iniciatyvinės grupės referendumui paskelbti dėl Lietuvos stojimo į NATO pareiškimo parėmimo. Po prašymų apsvarstymo Komiteto nariai pritarė Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Aukščiausios Tarybos asamblėjos įsteigimo projektui bei nepritarė minėtos iniciatyvinės grupės pareiškimui skelbti referendumą dėl Lietuvos stojimo į NATO.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 02 06.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas