Lietuvos Respublikos Seimas

DĖL VALSTYBĖS EKONOMINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO FINANSINIŲ OPERACIJŲ IR INVESTICIJŲ SRITYSE

2003 m. sausio 22 d.

Vilnius

2002 m. gruodžio 4 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl valstybės ekonominio saugumo užtikrinimo finansinių operacijų ir investicijų srityse. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: S.Buškevičius, A.Gricius, G.Jakavonis, R.Juknevičienė, A.Matulevičius, N.Medvedevas, G.Purvaneckienė, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjai: V.Bacevičius, G.Kalinauskas, padėjėjas M.Žemaitis; Lietuvos banko valdybos pirmininkas R.Šarkinas, Ūkio viceministras N.Eidukevičius, VRM sekretorius J.Liaudanskas, VĮ “Valstybės turto fondo” generalinis direktorius P.Milašauskas, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius M.Laurinkus, VSD gen. direktoriaus pavaduotojas A.Pocius, Generalinės prokuratūros Kvotos ir tardymo kontrolės skyriaus vyriausiasis prokuroras Z.Burokas, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus pavaduotojai J.Rimkevičius ir R.J.Vaicenavičius, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimų tarnybos 2 valdybos komisaras Š.Šidagis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM direktorius D.Samuolis, Valstybinės mokesčių inspekcijos Kovos su korupcija skyriaus vedėjas A.Visockis, AB “Turto bankas” valdybos pirmininkas S.V.Jurna.

Šio klausimo svarstymas buvo pratęstas 2003 m. sausio 22 d. NSGK posėdyje, kuriame dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, komiteto nariai: S.Buškevičius, G.Jakavonis, N.Medvedevas, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, A.Valys, NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėja A.Šatkauskaitė.

Komitetas, įvertinęs 2002 m. gruodžio 4 d. posėdyje pateiktą informaciją bei suinteresuotų institucijų atstovų pasisakymus ir 2003 m. sausio 22 d. posėdyje išklausęs komiteto narių nuomonę, konstatuoja:

Valstybės institucijos sprendžia ūkinius, ekonominius, finansinius klausimus, atsižvelgdamos į nacionalinio saugumo interesus, tačiau valstybės ekonominio saugumo užtikrinimo sistema ir teisinė bazė dar nepakankamai suformuotos. Aiškiai neapibrėžta institucijų, atsakingų už ekonominį saugumą, kompetencija ir atsakomybė. Nepakankamai identifikuotos teisėsaugos institucijų funkcijos šioje srityje, trūksta jų veiklos koordinavimo. Tobulintini teisės aktai kovai su terorizmo finansavimu sustiprinti.

Finansinių nusikaltimų tyrimas bei teisminis nagrinėjimas dažnai akivaizdžiai vilkinamas.

Siekiant apsaugoti privatizavimo sektorių nuo neaiškios ar nusikalstamos kilmės kapitalo investavimo, nepakankamai gerai organizuotas informacijos apie potencialius investuotojus surinkimas ir įvertinimas. VĮ “Valstybės turto fondas” dažnai nepateikia reikiamų paklausimų atitinkamoms teisėsaugos institucijoms arba kreipiasi ne pagal kompetenciją.

Veikianti turto ir pajamų deklaravimo sistema turi nemažai spragų ir neduoda reikšmingų rezultatų kovoje su neteisėtomis finansinėmis operacijomis, pinigų plovimu ir mokesčių vengimu.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Išanalizuoti klausimą dėl ekonominio saugumo užtikrinimo programos parengimo, sutinkamai su Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo nuostatomis.

Tobulinti teisės aktus dėl valstybės institucijų, dalyvaujančių ekonominio saugumo užtikrinime, funkcijų, kompetencijos ir atsakomybės, taip pat teisės aktus susijusius su turto ir pajamų deklaravimu. Gerinti informacijos, susijusios su ekonominio saugumo užtikrinimu, kaupimo ir analizės sistemą bei skatinti valstybės institucijas efektyviau keistis informacija.

Stiprinti teisėsaugos institucijų, dalyvaujančių valstybės ekonominio saugumo užtikrinime, veiklos koordinavimą, sutinkamai su Operatyvinės veiklos įstatymo nuostatomis.

Ūkio ministerijai:

Rengiant teisės aktus, susijusius su Lietuvos ūkio strategine plėtra, bei siekiant užtikrinti ekonominio saugumo ir kitų nacionalinio saugumo interesų apsaugą, savalaikiai ir glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos ir kitomis institucijomis,.

Paspartinti rengimą teisės aktų, reglamentuojančių aiškius investuotojų patikimumo kriterijus, nustatant informacijos iš įvairių teisėsaugos institucijų pagal jų kompetenciją surinkimo bei įvertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Stiprinti strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių ir kitų nacionalinio saugumo užtikrinimui svarbių įmonių veiklos priežiūrą dėl jų finansinių operacijų skaidrumo.

Vidaus reikalų ministerijai:

Išanalizuoti FNTT veiklos pinigų plovimo prevencijos srityje efektyvumą, gaunamų duomenų apie įtartinas finansines operacijas analizės naudingumą baudžiamojo persekiojimo prasme bei surinktos informacijos realizavimo rezultatus.

Gerinti FNTT ir Policijos departamento bendradarbiavimą, siekiant pakirsti organizuotų nusikalstamų struktūrų finansinį potencialą. Stiprinti su nusikalstamų grupuočių lyderiais ir nariais susijusių įmonių veiklos kontrolę.

Valstybės įmonei “Valstybės turto fondas”:

Siekiant apsaugoti nacionaliniam saugumui ir ūkio funkcionavimui svarbių įmonių privatizavimą nuo neskaidrių investicijų, gerinti informacijos apie potencialius investuotojus surinkimą, užklausiant teisėsaugos institucijas pagal jų kompetenciją ir jos vertinimą. Užtikrinti sandorių skaidrumą bei stiprinti investuotojų prisiimtų įsipareigojimų vykdymo kontrolę. Koreguoti informacijos įslaptinimo praktiką, neįslaptinant duomenų nepagrįstai.

Valstybės saugumo departamentui:

Parengti ir iki 2003 m. gegužės 1 d. pateikti NSGK Baudžiamojo proceso ir Civilinio kodeksų pataisų projektus dėl galimybių įšaldyti įtartinas sąskaitas, siekiant efektyvesnės kovos su terorizmo finansavimu.

Atsižvelgiant į tarnybos paskirtį bei kompetenciją, identifikuoti savo prioritetus ekonominio saugumo užtikrinimo sferoje. Užtikrinti savalaikį, kvalifikuotą ir objektyvų grėsmių identifikavimą bei imtis reikiamų priemonių dėl jų šalinimo.

Patikrinti kaip Valstybės turto fonde vykdomas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.

Teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui:

Išanalizuoti finansinių bylų tyrimo ir nagrinėjimo vilkinimo priežastis bei numatyti ir įgyvendinti priemones joms pašalinti.

Lietuvos bankui:

Stiprinti bankų priežiūrą ir numatyti bei įgyvendinti priemones dėl bankų pasirengimo veiksmingai reaguoti į neįprastines situacijas ir veiksmus, kurie gali neigiamai įtakoti jų stabilumą.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 01 24.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas