Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. sausio 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2190.

NUSPRĘSTA("už" - 8, "susilaikė" - 4):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2171.

NUSPRĘSTA("už" - 4, "prieš" - 5, "susilaikė" - 4):

1. Projektą atmesti. Projekte siūlomas Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimas gali turėti neigiamos įtakos valstybės, kaip akcininkės, turtiniams interesams, taip pat teikiamos paramos skaidrumui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

3.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Kroatijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo" projektas IXP-2191.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

4.SVARSTYTA:

Pasiūlymai Šilumos ūkio įstatymo projektui IXP-1592(3).

NUSPRĘSTA:

1.

Eil.

Nr.

Projekto straipsnis

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Ekonomikos komiteto sprendimas

1.

 

Antikorupcijos komisija

Projekto nuostatas suderinti su Statybos įstatymo nuostatomis.

Nepritarti.

(bendru sutarimu)

2.

1 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Seimo narys R.Sinkevičius

 1. “1) mažiausiomis ilgalaikėmis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams;”

Pritarti.

(bendru sutarimu)

3.

1 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Antikorupcijos komisija

Atsižvelgiant į Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos 24 punkto 12 papunktį, Projekto 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte išbraukti žodį "ilgalaikėmis", numatant, kad šilumos ūkio plėtros plano tikslas - tenkinti vartotojų poreikius šilumai mažiausiomis sąnaudomis.

Pritarti.

(bendru sutarimu)

4.

2 straipsnio 7 dalis

Seimo narys V.Karbauskis

“7. Karšto vandens tiekėjas - juridinis asmuo, tiekiantis karštą vandenį pagal karšto vandens pirkimo - pardavimo sutartį, arba šilumos tiekėjas, tiekiantis karštą vandenį pagal šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutartį.

7. Karšto vandens tiekėjas - pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuotojas, parduodantis karštą vandenį vartotojams. Centralizuotai pagaminto karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas.”

Nepritarti.

(bendru sutarimu)

5.

2 straipsnio 13 dalis

Seimo narys V.Karbauskis

“13. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) - fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas ir teikiantis šių sistemų priežiūros bei šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas.”

Nepritarti.

(bendru sutarimu)

6.

2 straipsnio 14 dalis

Seimo narys R.Sinkevičius

“14Kompensacija už rezervinę galią Rezervinės galios mokestis – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką apskaičiuojama kaip su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensacija šilumos kainos dalis, mokama vartotojo, naudojančio šilumos tiekimo sistemą kaip rezervinį šildymo būdą. Šiame Įstatyme nustatytais atvejais kompensacija už rezervinę galią rezervinės galios mokestis taip pat gali būti taikomas vartotojui, atjungusiam savo šildymo ar karšto vandens įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos, taip pat įsiskolinusiam vartotojui, kuriam buvo sustabdytas šilumos ar karšto vandens pristatymas.”

Pritarti.

(bendru sutarimu)

7.

2 straipsnio 14 dalis

Antikorupcijos komisija

Projekto 2 straipsnio 14 dalies nuostatas, reglamentuojančias rezervinės galios mokesčio (siūlomo nustatyti taip pat ir atsijungusiam vartotojui bei įsiskolinusiam vartotojui, kuriam sustabdytas šilumos tiekimas) mokėjimą, suderinti su Civilinio kodekso 6.388 straipsniu, numatančiu, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Be to, teisiniu požiūriu nepriimtina šilumos kainos sudedamąją dalį vadinti mokesčiu, nes mokestis - tai mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta prievolė valstybei.

Iš esmės pritarti.

(bendru sutarimu)

8.

2 straipsnio 29 dalis

Seimo narys R.Sinkevičius

“29. Šilumos ūkio plėtros planas – savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame numatyti svarbiausi šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros sprendimai ilgam 15 metų laikotarpiui, taip pat apibrėžiamos šilumos vartotojų teritorijos ir principiniai techniniai sprendimai šioms teritorijoms nustatytų alternatyvinių energijos ar kuro rūšių panaudojimui

Pritarti.

(bendru sutarimu)

9.

2 straipsnio 29 dalis

Antikorupcijos komisija

Projekte numatytą planavimą šilumos ūkyje grįsti Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtais šilumos ūkio specialiaisiais planais, atitinkamai taisyti Projekto 2 straipsnio 29 dalį.

Pritarti.

(bendru sutarimu)

10.

2 straipsnio 30 dalis

Seimo narys V.Karbauskis

“30. Šilumos ūkis - energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.”

Pritarti.

(bendru sutarimu)

11.

2 straipsnio 31 dalis

Seimo narys

P.Vilkas

“31.Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.”

Pritarta.

(2002-12-19)

12.

2 straipsnio 35 dalis

Seimo narys R.Sinkevičius

“35. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos – šilumos ūkio paslaugos, kurias nustato įstatymai, Vyriausybė arba jos įgaliota institucija vadovaudamasi visuomenės interesais.”

Pritarti.

(bendru sutarimu)

13.

3 straipsnio 1 dalis

Seimo narys R.Sinkevičius

 1. “1. Konkurencija tarp alternatyvinių energijos rūšių tiekėjų vartotojų poreikiams šilumai tenkinti įgyvendinama šilumos ūkio plėtros planais, nustatančiais vartotojų poreikių šilumai tenkinimą mažiausiomis ilgalaikėmis sąnaudomis, užtikrinant tiekimo saugumą saugų tiekimą ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai pagal galiojančias taršos normas, bei kitomis šio Įstatymo nustatytomis priemonėmis.”

Pritarti.

(bendru sutarimu)

14.

3 straipsnio 1 dalis

Antikorupcijos komisija

 • Atsižvelgiant į Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos 24 punkto 12 papunktį, Projekto 3 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį "ilgalaikėmis", numatant, kad šilumos ūkio plėtros plano tikslas - tenkinti vartotojų poreikius šilumai mažiausiomis sąnaudomis.
 • Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  15.

  3 straipsnio 1 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekte numatytą planavimą šilumos ūkyje grįsti Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtais šilumos ūkio specialiaisiais planais, atitinkamai taisyti Projekto 3 straipsnio 1 dalį.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  16.

  3 straipsnio 1 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 3 straipsnio 1 dalyje po žodžių "konkurencija tarp" įrašyti žodžius "alternatyvių energijos rūšių".

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  17.

  3 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys Eg.Klumbys

 • 3 straipsnį papildyti 4 dalimi:
 • "4. Šilumos tiekėjams, šilumos gamybai naudojantiems nuo 1 iki 5 mln. kubinių metrų gamtinių dujų, nustatoma nepriklausomai nuo sunaudoto kiekio vienoda ir nekintama dujų kaina."
 • Nepritarta.

  (2003-01-14)

  18.

  3 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  Papildyti 3 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

  “4.Valstybė (savivaldybės) skatina konkurenciją pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros srityje.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  19.

  3 straipsnio 4 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 3 straipsnį papildyti 4 dalimi:

  "4. Valstybė (savivaldybės) skatina konkurenciją pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros srityje."

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  20.

  5 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys P.Vilkas

  “2. Jeigu savivaldybių kontroliuojamose šilumos tiekimo įmonėse sudaromos stebėtojų tarybos, šilumos tiekėjas savivaldybės pasiūlo šilumos vartotojų teises ginančioms organizacijoms ir institucijoms skirti savo atstovus siūlyti kandidatūras į šių įmonių stebėtojų tarybas. Gavusios pasiūlymus, savivaldybės užtikrina šių organizacijų ir institucijų atstovavimą stebėtojų tarybose.”

  Pritarta.

  (2002-12-19)

  21.

  7 straipsnis

  Antikorupcijos komisija

  Projekte numatytą planavimą šilumos ūkyje grįsti Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtais šilumos ūkio specialiaisiais planais, atitinkamai taisyti Projekto 7 straipsnį.

  Iš esmės pritarti.

  (bendru sutarimu)

  22.

  7 straipsnis

  Antikorupcijos komisija

  Siekiant sumažinti galimybę piktnaudžiauti savivaldybėse rengiant plėtros planus, nustatyti, kad ūkio ir aplinkos ministrai teikia ne rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, bet nustatyti pareigą savivaldybėms suderinti plėtros planų projektus su šiais ministrais.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  23.

  7 straipsnis

  Antikorupcijos komisija

  Numatyti, kad šilumos ūkio plėtros planų projektai derinami ir su sveikatos apsaugos ministru.

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  24.

  7 straipsnio 1 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “1. Savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus specialiuosius šilumos ūkio plėtros planus (šilumos ūkio plėtros planus)

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  25.

  7 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “2. Šilumos ūkio plėtros planai rengiami Teritorijų planavimo įstatymo, šio Įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Aplinkos ir ūkio ministrasi patvirtina šilumos ūkio plėtros planų rengimo metodiką (Planų rengimo metodiką), skirtą savivaldybėms jų planams parengti. Planų rengimo metodika yra specialiojo planavimo dokumentų taisyklių sudėtinė dalis.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  26.

  7 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “3. Pagrindinis šilumos ūkio plėtros plano tikslas yra kokybiškai tenkinti šilumos vartotojų poreikius šilumai mažiausiomis ilgalaikėmis sąnaudomis ir mažiausiai paveikiant aplinką neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai pagal galiojančias taršos normas. Rengiant šilumos ūkio plėtros planus, vadovujamasi Aplinkos oro apsaugos įstatymo nuostatomis dėl oro užterštumo bei urbanistiniais kriterijais (užstatymo tankis, pastatų aukštingumas, užstatymo specifika). Pagal šiuos kriterijus, taip pat atsižvelgiant į urbanistikos reikalavimus, Šilumos ūkio plėtros plane apibrėžiamos šilumos vartotojų teritorijos ir principiniai techniniai sprendimai kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių panaudojimui, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojaių poreikiai būtų aprūpinti šilumai. Ši nuostata netaikoma individualiems gyvenamiesiems namams.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  27.

  7 straipsnio 3 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Atsižvelgiant į Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos 24 punkto 12 papunktį, Projekto 7 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį "ilgalaikėmis", numatant, kad šilumos ūkio plėtros plano tikslas - tenkinti vartotojų poreikius šilumai mažiausiomis sąnaudomis.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  28.

  7 straipsnio 3 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šilumos ūkio plėtros planai rengiami neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, tačiau 7 straipsnio 3 dalyje nustatomas jau kokybiškai visiškai kitas, tačiau šilumos būdą minėtame plane lemsiantis aplinkos vertinimo kriterijus - numatyta, kad pagrindinis šilumos ūkio plėtros plano tikslas yra tenkinti poreikius šilumai mažiausiai paveikiant aplinką. Siūlome Projekto 7 straipsnio 3 dalies nuostatas suderinti su 3 straipsnio 1 dalimi. Projekto 7 straipsnio 3 dalyje vietoje žodžių "mažiausiai paveikiant aplinką" įrašyti žodžius "neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai".

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  29.

  7 straipsnio 3 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 7 straipsnio 3 dalyje įvardinti aplinkos ir urbanistinius kriterijus. Numatyti, kad vertinant aplinkosaugos kriterijų privaloma remtis Aplinkos oro apsaugos įstatymu.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  30.

  7 straipsnio 3 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 7 straipsnio 3 dalyje po žodžio "nustatytų" įrašyti žodį "alternatyvių".

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  31.

  7 straipsnio 5 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “5. Savivaldybės Planų rengimo metodikoje nustatyta tvarka praneša derina su aplinkos ir ūkio ministramsis numatomus šilumos ūkio plėtros planųus sprendimus. Aplinkos ir ūkio ministrai pateikia savivaldybėms išvadas ir rekomendacijas.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  32.

  7 straipsnio 5 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Patikslinti 7 straipsnio 5 dalyje vartojamą sąvoką "šilumos ūkio planų sprendimai" ir jų pateikimo ūkio ir aplinkos ministrams pagrindus.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  33.

  7 straipsnio 6 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “6. Savivaldybės rengia šilumos ūkio specialiuosius planus pasiremdamos šilumos ūkio plėtros planais, Teritorijų planavimo įstatymu ir aplinkos bei ūkio ministrų patvirtintomis specialiojo šilumos ūkio planavimo taisyklėmis.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  34.

  8 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “2. Vyriausybė gali teikti paramą tiems savivaldybių šilumos ūkio plėtros planų projektams, kurie atitinka valstybės strategiją ir nacionalinius energetikos tikslus.

  2. Savivaldybių šilumos ūkio plėtros planai privalo atitikti valstybės strategiją, nacionalinius energetikos tikslus bei Vyriausybės patvirtintas šilumos ūkio plėtros kryptis.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  35.

  8 straipsnio 2 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Siekiant Projekto nuostatas suderinti su Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu patvirtinta Nacionaline energetikos strategija bei Energetikos įstatymu, Projekto 8 straipsnio 2 dalyje numatyti, kad savivaldybių rengiami šilumos ūkio plėtros planai turi atitikti valstybės strategiją ir nacionalinius energetikos prioritetus.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  36.

  8 straipsnio 2 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 8 straipsnio 2 dalį papildyti žodžiais „bei Vyriausybės patvirtintas šilumos ūkio plėtros kryptis“.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  37.

  8 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “3. Vyriausybė gali teikti paramą savivaldybių šilumos ūkio plėtros planų projektams įgyvendinti.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  38.

  12 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą. Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad buitiniams šilumos vartotojams vietoj sąskaitų už šilumą būtų išduodami mokėjimų už šilumą pranešimai. Tokio Buitinio šilumos vartotojo reikalavimu šilumos tiekėjas privalo išduoti sąskaitą, kai vartotojas apmoka su tuo susijusias papildomas tiekėjo sąnaudas. Šiuo atveju netaikoma šio Įstatymo 31 straipsnio 3 dalies nuostata dėl šių sąnaudų įtraukimo į šilumos kainą. Savivaldybei nustačius, kad buitiniams šilumos vartotojams vietoje sąskaitų būtų išduodami mokėjimo už šilumą pranešimai, į šilumos kainą neįtraukiamos sąskaitų už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams sąnaudos.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  39.

  12 straipsnio 3 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Tikslinti Projekto 12 straipsnio 3 dalį, numatant, jog savivaldybei nustačius, kad buitiniams šilumos vartotojams vietoj sąskaitų už šilumą būtų išduodami mokėjimo už šilumą pranešimai, į šilumos kainą neįtraukiamos sąskaitų už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams sąnaudos.

  Iš esmės pritarti.

  (bendru sutarimu)

  40.

  14 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “2. Sutartyse nustatoma šilumos tiekėjo prievolė ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki numatomos šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo sustabdymo datos raštu įspėti įsiskolinusį vartotoją.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  41.

  14 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “4. Įsiskolinęs vartotojas, kuriam buvo sustabdytas šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymas, moka tiekėjui šilumos (karšto vandens) rezervinės galios mokestį kompensaciją už rezervinę galią.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  42.

  14 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  “4. Įsiskolinęs vartotojas, kuriam buvo sustabdytas šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymas, moka tiekėjui šilumos (karšto vandens) rezervinės galios mokestį.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  43.

  14 straipsnio 4 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 14 straipsnio 4 dalies nuostatas, reglamentuojančias rezervinės galios mokesčio (siūlomo nustatyti taip pat ir atsijungusiam vartotojui bei įsiskolinusiam vartotojui, kuriam sustabdytas šilumos tiekimas) mokėjimą, suderinti su Civilinio kodekso 6.388 straipsniu, numatančiu, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Be to, teisiniu požiūriu nepriimtina šilumos kainos sudedamąją dalį vadinti mokesčiu, nes mokestis - tai mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta prievolė valstybei.

  Dalinai pritarti.

  (bendru sutarimu)

  44.

  14 straipsnio 4 dalis

  Teisės ir teisėtvarkos komitetas

  Šilumos ūkio įstatymo projekto (toliau tekste – Projekto) 14 str. 4 d. prieštarauja Civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 6.388 str. 1 d., kuri numato, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Todėl, jeigu vartotojas įsiskolino, jis turi sumokėti tiek kiek įsiskolino, papildomai iš jo gali reikalauti nuostolių atsiradusių dėl jo nemokėjimo, tačiau ne rezervinės galios mokestis ar kompensacija. Kyla klausimas ar šiuo atveju (apskaičiavus kompensaciją už rezervinę galią) išliks vartotojo pareiga atlyginti dėl jo atjungimo atsiradusią žalą?

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-10, “susilaikė”-1)

  45.

  16 straipsnis

  Seimo narys P.Vilkas

  “16 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai

  Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo šilumos tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindiniu šilumos tiekimo šaltiniu. Nenutrūkstamas šilumos tiekimas užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba įrengiant rezervinį šildymo būdą. Kai įrengiamas rezervinis šildymo būdas, nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi naudojančiais jų pastato šildymo būdą su pagrindiniu šilumos tiekimo šaltiniu ir rezervinį šildymo būdą. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai naudojasi šilumos tiekimo sistema tik kaip rezerviniu šildymo būdu, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui rezervinės galios mokestį.”

  Pritarta.

  (2002-12-19)

  46.

  16 straipsnis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “16 straipsnis. Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai

  Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojams turi būti užtikrintos techninės nenutrūkstamo šilumos tiekimo galimybės, kai laikinai neįmanoma naudotis pagrindiniu šilumos tiekimo šaltiniu. Nenutrūkstamas šilumos tiekimas užtikrinamas šilumos vartotojo įrenginius prijungiant atskirais įvadais prie techninių sutrikimų atvejais nepriklausomų šilumos perdavimo tinklo dalių arba įrengiant rezervinį šildymo būdą. Kai įrengiamas rezervinis šildymo būdas, nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai laikomi naudojančiais jų pastato šildymo būdą su pagrindiniu šilumos tiekimo šaltiniu ir rezervinį šildymo būdą. Jeigu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojai naudojasi šilumos tiekimo sistema kaip rezerviniu šildymo būdu, jie privalo mokėti šilumos tiekėjui rezervinės galios mokestį kompensaciją už rezervinę galią.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  47.

  16 straipsnis

  Seimo narys V.Karbauskis

  Papildyti 16 straipsnį:

  “Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustato sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms būtinas rezervinis šildymo būdas, sąrašą. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato rezervinės galios mokesčio padengimo šilumos vartotojams tvarką ir šaltinius.”

  Dalinai pritarti išbraukiant antrąjį sakinį.

  (bendru sutarimu)

  48.

  18 straipsnio 1 dalis

  Seimo narys P.Vilkas

  “1. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos pagal standartines sąlygas laikantis standartinių sąlygų

  Pritarta.

  (2002-12-19)

  49.

  20 straipsnio 1 ir 4 dalys

  Teisės ir teisėtvarkos komitetas

  Tobulintinos Projekto 20 str. 1 ir 4 dalys, kadangi nėra aišku su kuo sutartiniuose santykiuose bus prižiūrėtojas. Parankiausias vartotojui modelis būtų sutartį turėti tik su šilumos tiekėju, kuris jo atžvilgiu būtų ir prižiūrėtoju. Jeigu prižiūrėtojas bus sutartiniuose santykiuose tiek su šilumos tiekėju tiek ir su vartotojais kils atsakomybės paskirstymo klausimas tais atvejais, kai šilumos tiekimas sutriks dėl namo įrenginių gedimų ir pan.

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-11, “susilaikė”-)

  50.

  20 straipsnio 5 dalies 3 punktas

  Seimo narys V.Karbauskis

  “3) sutartyse nustatytą šilumos vartotojų patalpų kokybišką šildymą ir tinkamos kokybės karšto vandens pristatymą vartotojams, jeigu šilumos ar karšto vandens tiekėjai į pastato šilumos punktą pristato sutartyse nustatytos kokybės šilumnešį, o centralizuotos karšto vandens gamybos atveju - karštą vandenį.”

  Dalinai pritarti išbraukiant pirmos dalies siūlymą.

  (bendru sutarimu)

  51.

  22 straipsnio 1 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Patikslinti Projekto 22 straipsnio 1 dalies nuostatą, kadangi iš pateiktos formuluotės galima suprasti, kad daugiabučio namo butų savininkai gali savo butus šildyti tik pastato šildymo būdu (t.y. viename daugiabučiame name negali būti skirtingų šildymo būdų).

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  52.

  23 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys Eg.Klumbys

  Straipsnio 2 dalies pabaigą vietoj "savivaldybių nustatytus metodus" išdėstyti taip:"Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą metodiką".

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  53.

  24 straipsnio 1 dalies 2 punktas

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “2) individualiai arba kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti savo buto, patalpų ar viso pastato šildymo būdą ir šio Įstatymo 25, 26 bei 27 straipsniuose nustatyta tvarka įgyvendinti savo sprendimą;”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  54.

  24 straipsnio 1 dalies 4 punktas

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 24 straipsnio 1 dalį papildyti 4 punktu, numatančiu, kad šilumos vartotojas daugiabučiame name turi ir kitų teisių, numatytų šiame bei kituose įstatymuose, kadangi šioje dalyje nepagrįstai nustatytas baigtinis šilumos vartotojo daugiabučiame name teisių sąrašas, nes šie vartotojai turi ir kitų teisių, pavyzdžiui, nutraukti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, vienasmeniškai pakeisti savo buto ar kitos patalpos šildymo būdą ir kt.

  Iš esmės pritarti su Seimo nario R.Sinkevičiaus 24 str. 2 ir 3 dalių pataisomis.

  (bendru sutarimu)

  55.

  24 straipsnio 2 ir 3 dalys

  Seimo narys R.Sinkevičius

  Papildyti 24 straipsnį nauja 2 dalimi, o buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi:

  “2. Šilumos vartotojai turi ir kitas teises, nustatomas teisės aktais.

  3. 2. Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose privalo apmokėti jiems tenkančią dalį išlaidų, susijusių su namo šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimu tam, kad ji atitiktų privalomuosius reikalavimus.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  56.

  25 straipsnio 1 dalis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  “1. Šilumos vartotojai turi teisę nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pagal sutartyse nustatytas jų nutraukimo sąlygas arba, jeigu sutartyse šios sąlygos nenustatytos, įstatymais nustatytomis sąlygomis ir tvarka.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  57.

  25 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  “2. Buitiniai šilumos vartotojai ne daugiabučiuose namuose turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, apie tai pranešdami šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, jeigu jie yra visiškai atsiskaitę su tiekėju už jų sunaudotą šilumą. Butų ir kitų patalpų savininkai daugiabučiuose namuose savo sprendimą dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimo ir norimo keisti jų pastato atskirų butų ar kitų patalpų šildymo būdo privalo apie tai pranešti šilumos tiekėjui ir savivaldybei ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius suderina su savivaldybe šio Įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  58.

  26 straipsnis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  Išbraukti 26 straipsnį atitinkamai pakeičiant kitų straipsnių numeraciją:

  “26 Straipsnis. Savivaldybių sprendimas dėl atskirų butų ar kitų patalpų daugiabučiuose namuose šildymo būdo keitimo

  1. Savivaldybė priima sprendimą dėl daugiabučių namų atskirų butų ar kitų patalpų savininkų prašymų derinti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą ir norimą keisti atskirų butų ar kitų patalpų daugiabučiuose namuose šildymo būdą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo savininko prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos.

  2. Jeigu pagal buto ar kitų patalpų savininko prašymą nutraukus šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį ir pakeitus jo buto ar kitų patalpų šildymo būdą bus padaroma žala kitiems to namo butų ar kitų patalpų savininkams, savivaldybė pateikia suinteresuotam savininkui apskaičiuotos žalos pagrindimą pagal rezervinės galios mokesčio nustatymo metodiką. Šiuo atveju savivaldybė turi teisę derinti sutarties nutraukimą ir daugiabučio namo, kurio šildymui naudojama šilumos tiekimo sistema, atskiro buto ar kitų patalpų šildymo būdo pakeitimą suinteresuotam buto ar kitų patalpų savininkui, tik šiam savininkui ir namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdybai (bendrijos pirmininkui) arba namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotam asmeniui arba namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui sudarius sutartį dėl žalos kitiems namo butų ar kitų patalpų savininkams atlyginimo.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  59.

  26 straipsnis

  Teisės ir teisėtvarkos komitetas

  Projekto 26 str. neatitinka CK 6.390 str. 1 d., CK nenumato savivaldybės dalyvavimo sutarties nutraukime ir kitos sutarties sudaryme. Savivaldybių institucijos gali tik duoti arba neduoti leidimų įrengti šilumnešių sistemas, šildymo sistemas ir pan. Todėl savivaldybių teisė svarstyti prašymus dėl energijos tiekimo sutarties nutraukimo prieštarauja CK. Be to, Projekto 26 str. 2 d. tiesiogiai prieštarauja CK numatytai sutarties nutraukimo salygai, t.y. CK 6.390 str. 1 d. numato, kad daugiabučiame name gyvenantis vartotojas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Atkreiptinas dėmesys, kad priėmus siūlomą Projekto 26 str. redakciją kiltų problemų dėl to, kad išsiskirtų teisenos, nes savivaldybės sprendimai turėtų būti skundžiami administracinės teisenos tvarka, o administraciniai teismai bylas spręstų pagal CK.

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-1, “susilaikė”-10)

  60.

  26 straipsnio 2 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “2. Jeigu pagal buto ar kitų patalpų savininko prašymą nutraukus šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį ir pakeitus jo buto ar kitų patalpų šildymo būdą bus padaroma žala kitiems to namo butų ar kitų patalpų savininkaims patirtų papildomas išlaidas, savivaldybė pateikia suinteresuotam savininkui apskaičiuotos žalos pagrindimą šių išlaidų apskaičiavimą pagal rezervinės galios mokesčio kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodiką. Šiuo atveju savivaldybė turi teisę derinti sutarties nutraukimą ir daugiabučio namo, kurio šildymui naudojama šilumos tiekimo sistema, atskiro buto ar kitų patalpų šildymo būdo pakeitimą suinteresuotam buto ar kitų patalpų savininkui, tik šiam savininkui ir namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdybai (bendrijos pirmininkui) arba namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotam asmeniui arba namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui sudarius sutartį dėl žalos papildomų išlaidų kitiems namo butų ar kitų patalpų savininkams atlyginimo.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  61.

  26 straipsnio 2 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, reglamentuojančias rezervinės galios mokesčio (siūlomo nustatyti taip pat ir atsijungusiam vartotojui bei įsiskolinusiam vartotojui, kuriam sustabdytas šilumos tiekimas) mokėjimą, suderinti su Civilinio kodekso 6.388 straipsniu, numatančiu, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Be to, teisiniu požiūriu nepriimtina šilumos kainos sudedamąją dalį vadinti mokesčiu, nes mokestis - tai mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta prievolė valstybei.

  Iš esmės pritarti.

  (bendru sutarimu)

  62.

  26 ir 27 straipsniai

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 26 ir 27 straipsnius suderinti su Civilinio kodekso 6.390 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatomis.

  Iš esmės pritarti.

  (bendru sutarimu)

  63.

  27 straipsnis

  Teisės ir teisėtvarkos komitetas

  Projekto 27 str. galima pareikšti tas pat pastabas kaip ir 26 str.

  Dalinai pritarti.

  (bendru sutarimu)

  64.

  27 straipsnio pavadinimas

  Seimo narys S.Kružinauskas

  27 straipsnis. Savivaldybės sprendimas dėl šildymo būdo keitimo visam pastatui

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  65.

  27 straipsnio 1 dalis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  “1. Savivaldybė priima sprendimą dėl šilumos vartotojo (arba vartotojų daugiabučiuose namuose, toliau –vartotojo) prašymo derinti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą ir jo norimą keisti atskirų butų ar kitų patalpų daugiabučiuose namuose ar visam pastatui šildymo būdą visam pastatui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  66.

  27 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  “3. Pagal šio straipsnio 2 dalį savivaldybė turi teisę atidėti šilumos vartotojo norimo keisti jo pastato šildymo būdo įgyvendinimą ne daugiau kaip 6 mėnesiams 3 metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybė išduoda šilumos vartotojui leidimą atjungti jo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  67.

  27 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys P.Vilkas

  Siūlau šio įstatymo 27 straipsnio 3 dalį pakeisti taip:

  "3. Pagal šio straipsnio 2 dalį savivaldybė turi teisę atidėti šilumos vartotojo norimo keisti jo pastato šildymo būdo įgyvendinimą ne daugiau kaip 1 metus 3 metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybė išduoda šilumos vartotojui leidimą atjungti jo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos."

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  68.

  27 straipsnio 3 dalis

  Seimo nariai E.Masiulis ir V.Stankevič

  “3. Pagal šio straipsnio 2 dalį savivaldybė turi teisę atidėti šilumos vartotojo norimo keisti jo pastato šildymo būdo įgyvendinimą ne daugiau kaip 30 dienų 3 metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybė išduoda šilumos vartotojui leidimą atjungti jo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  69.

  27 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys J.Jurkus

  “3. Pagal šio straipsnio 2 dalį savivaldybė turi teisę atidėti šilumos vartotojo norimo keisti jo pastato šildymo būdo įgyvendinimą ne daugiau kaip 3 2 metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybė išduoda šilumos vartotojui leidimą atjungti jo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos.”

  Dalinai pritarti su Seimo narių J.Razmos ir R.Sinkevičiaus pasiūlymais.

  (bendru sutarimu)

  70.

  27 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “3. Pagal šio straipsnio 2 dalį savivaldybė turi teisę atidėti šilumos vartotojo norimo keisti jo pastato šildymo būdo įgyvendinimą ne daugiau kaip 3 2 metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos. Atidėjimo laikotarpis priklauso nuo atjungiamų vartotojo šilumos įrenginių poveikio vidutinių sąnaudų didėjimui likusiems šilumos tiekimo sistemos vartotojams ir yra nustatomas vadovaujantis atsijungimų metodika. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybė išduoda šilumos vartotojui leidimą atjungti jo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos.”

  Dalinai pritarti su Seimo nario J.Razmos pasiūlymu.

  (bendru sutarimu)

  71.

  27 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys J.Razma

 • “3. Pagal šio straipsnio 2 dalį savivaldybė turi teisę atidėti šilumos vartotojo norimo keisti jo pastato šildymo būdo įgyvendinimą savivaldybės tarybos sprendimu nustatytam laikotarpiui, tačiau ne daugiau kaip 3 metams, skaičiuojant nuo šilumos vartotojo prašymo įregistravimo savivaldybėje dienos. Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savivaldybė išduoda šilumos vartotojui leidimą atjungti jo šilumos įrenginius nuo šilumos tiekimo sistemos.”
 • Dalinai pritarti su Seimo narių R.Sinkevičiaus ir J.Jurkaus pasiūlymais.

  (“už”-9, “prieš”-4, “susilaikė”-)

  72.

  27 straipsnio 4 dalis

  Seimo nariai E.Masiulis ir V.Stankevič

 • “4. Jeigu pastato šildymo būdo pakeitimas (šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos tiekimo sistemos) padidintų pagal atsijungimų metodiką nustatytas vidutines šilumos tiekimo sąnaudas likusiems sistemos šilumos vartotojams, savivaldybė turi teisę derinti pastato šildymo būdo pakeitimą (šilumos įrenginių atjungimą) tik pateikus vartotojo ir šilumos tiekėjo sutartį dėl šių sąnaudų padidėjimo kompensavimo. Sutartyje numatytos kompensacijos dydis negali viršyti rezervinės galios mokesčio, taikomo atsijungiančiam šilumos vartotojui. Nustatyta kompensacija pradedama mokėti nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos dienos ir negali būti mokama ilgiau kaip 3 metus. Jeigu šilumos vartotojo prašymo keisti jo pastato šildymo būdą įgyvendinimas buvo atidėtas pagal šio straipsnio 2 dalį, didžiausias galimas kompensacijos mokėjimo laikotarpis yra mažinamas atidėjimo laikotarpiu. Šios dalies nuostatos netaikomos butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiuose namuose.”
 • Nepritarti.

  (“už”-3, “prieš”-5, “susilaikė”-3)

  73.

  27 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys S.Kružinauskas

  “4. Jeigu pastato šildymo būdo pakeitimas (šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos tiekimo sistemos) padidintų pagal atsijungimų metodiką nustatytas vidutines šilumos tiekimo sąnaudas likusiems sistemos šilumos vartotojams, savivaldybė turi teisę derinti pastato šildymo būdo pakeitimą (šilumos įrenginių atjungimą) tik pateikus vartotojo ir šilumos tiekėjo sutartį dėl šių sąnaudų padidėjimo kompensavimo. Sutartyje numatytos kompensacijos dydis negali viršyti rezervinės galios mokesčio, taikomo atsijungiančiam šilumos vartotojui. Nustatyta kompensacija pradedama mokėti nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos dienos ir negali būti mokama ilgiau kaip 3 metus. Jeigu šilumos vartotojo prašymo keisti jo pastato šildymo būdą įgyvendinimas buvo atidėtas pagal šio straipsnio 2 dalį, didžiausias galimas kompensacijos mokėjimo laikotarpis yra mažinamas atidėjimo laikotarpiu. Šios dalies nuostatos netaikomos butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiuose namuose.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu).

  74.

  27 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys J.Jurkus

  “4. Jeigu pastato šildymo būdo pakeitimas (šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos tiekimo sistemos) padidintų pagal atsijungimų metodiką nustatytas vidutines šilumos tiekimo sąnaudas likusiems sistemos šilumos vartotojams, savivaldybė turi teisę derinti pastato šildymo būdo pakeitimą (šilumos įrenginių atjungimą) tik pateikus vartotojo ir šilumos tiekėjo sutartį dėl šių sąnaudų padidėjimo kompensavimo. Sutartyje numatytos kompensacijos dydis negali viršyti rezervinės galios mokesčio, taikomo atsijungiančiam šilumos vartotojui. Nustatyta kompensacija pradedama mokėti nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos dienos ir negali būti mokama ilgiau kaip 3 2 metus. Jeigu šilumos vartotojo prašymo keisti jo pastato šildymo būdą įgyvendinimas buvo atidėtas pagal šio straipsnio 2 dalį, tai šios dalies nuostatos netaikomos. didžiausias galimas kompensacijos mokėjimo laikotarpis yra mažinamas atidėjimo laikotarpiu. Šios dalies nuostatos netaikomos butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiuose namuose.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  75.

  27 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

 • “4. Jeigu pastato šildymo būdo pakeitimas (šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos tiekimo sistemos) padidintų pagal atsijungimų metodiką nustatytas vidutines šilumos tiekimo sąnaudas likusiems sistemos šilumos vartotojams, savivaldybė turi teisę derinti pastato šildymo būdo pakeitimą (šilumos įrenginių atjungimą) tik pateikus vartotojo ir šilumos tiekėjo sutartį dėl šių sąnaudų padidėjimo kompensavimo. Sutartyje numatytos kompensacijos dydis negali viršyti rezervinės galios mokesčio kompensacijos už rezervinę galią, taikomos atsijungiančiam šilumos vartotojui. Nustatyta kompensacija pradedama mokėti nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos dienos ir negali būti mokama ilgiau kaip 3 2 metus. Jeigu šilumos vartotojo prašymo keisti jo pastato šildymo būdą įgyvendinimas buvo atidėtas pagal šio straipsnio 2 dalį, tai šios dalies nuostatos netaikomos. didžiausias galimas kompensacijos mokėjimo laikotarpis yra mažinamas atidėjimo laikotarpiu. Šios dalies nuostatos netaikomos butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiuose namuose.”
 • Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  76.

  27 straipsnio 4 dalis

  Antikorupcijos komisija

  Projekto 27 straipsnio 4 dalies nuostatas, reglamentuojančias rezervinės galios mokesčio (siūlomo nustatyti taip pat ir atsijungusiam vartotojui bei įsiskolinusiam vartotojui, kuriam sustabdytas šilumos tiekimas) mokėjimą, suderinti su Civilinio kodekso 6.388 straipsniu, numatančiu, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Be to, teisiniu požiūriu nepriimtina šilumos kainos sudedamąją dalį vadinti mokesčiu, nes mokestis - tai mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta prievolė valstybei.

  Iš esmės pritarti.

  (bendru sutarimu)

  77.

  27 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys P.Vilkas

  “4. Jeigu pastato šildymo būdo pakeitimas (šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos tiekimo sistemos) padidintų pagal atsijungimų metodiką nustatytas vidutines šilumos tiekimo sąnaudas likusiems sistemos šilumos vartotojams, savivaldybė turi teisę derinti pastato šildymo būdo pakeitimą (šilumos įrenginių atjungimą) tik pateikus vartotojo ir šilumos tiekėjo sutartį dėl šių sąnaudų padidėjimo kompensavimo. Sutartyje numatytos kompensacijos dydis negali viršyti rezervinės galios mokesčio, taikomo atsijungiančiam šilumos vartotojui. Nustatyta kompensacija pradedama mokėti nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos dienos ir negali būti mokama ilgiau kaip 3 1 metus. Jeigu šilumos vartotojo prašymo keisti jo pastato šildymo būdą įgyvendinimas buvo atidėtas pagal šio straipsnio 2 dalį, didžiausias galimas kompensacijos mokėjimo laikotarpis yra mažinamas atidėjimo laikotarpiu. Šios dalies nuostatos netaikomos butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiuose namuose.”

  Nepritarti.

  (bendru sutarimu)

  78.

  27 straipsnio 4 dalis

  Seimo narys J.Razma

 • “4. Jeigu pastato šildymo būdo pakeitimas (šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos tiekimo sistemos) padidintų pagal atsijungimų metodiką nustatytas vidutines šilumos tiekimo sąnaudas likusiems sistemos šilumos vartotojams, savivaldybė turi teisę derinti pastato šildymo būdo pakeitimą (šilumos įrenginių atjungimą) tik pateikus vartotojo ir šilumos tiekėjo sutartį dėl šių sąnaudų padidėjimo kompensavimo. Sutartyje numatytos kompensacijos dydis negali viršyti rezervinės galios mokesčio, taikomo atsijungiančiam šilumos vartotojui. Nustatyta kompensacija pradedama mokėti nuo šilumos vartotojo šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemos dienos ir mokama savivaldybės tarybos nustatytą laikotarpį, tačiau negali būti mokama ilgiau kaip 3 metus. Jeigu šilumos vartotojo prašymo keisti jo pastato šildymo būdą įgyvendinimas buvo atidėtas pagal šio straipsnio 2 dalį, didžiausias galimas kompensacijos mokėjimo laikotarpis yra mažinamas atidėjimo laikotarpiu. Šios dalies nuostatos netaikomos butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiuose namuose.”
 • Seimo narys pasiūlymą atsiėmė.

  79.

  27 straipsnio 5 dalis

  Seimo narys J.Jurkus

 • Papildyti 27 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:
 • “5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos individualiems gyvenamiesiems namams.”

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  80.

  28 straipsnis

  Teisės ir teisėtvarkos komitetas

  Projekto 28 str. atsisakytina, kadangi jame kalbama apie paprasčiausią sutarties pažeidimą, o CK numato pakankamas teisines pasekmes tokiais atvejais.

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  81.

  31 straipsnio 1 dalis

  Seimo narys Eg.Klumbys

  Straipsnio 1 dalyje vietoj "4, 5 ir 6 dalyse", įrašyti "4 dalyje" ir 1 dalį išdėstyti taip:

  "1. Šilumos ir karšto vandens kainos yra vienanarės arba dvinarės. Šilumos vartotojas apmoka už suvartotą šilumos energiją ar karštą vandenį pagal šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse 4 dalyje reglamentuota tvarka nustatytą vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai."

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-1, “susilaikė”-9)

  82.

  31 straipsnio 3 dalis

  Seimo narys R.Sinkevičius

  “3. Šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimų pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir rekonstravimo sąnaudos negali būti įtraukiamos į šilumos ar karšto vandens kainas.”

   

  Pritarti.

  (bendru sutarimu)

  83.

  31 straipsnio 5 dalies 1 punktas

  Seimo narys Eg.Klumbys

  "1) vadovaudamosi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis bazinėmis kainomis bei šilumos ir (ar) karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, savivaldybių kontroliuojamų įmonių tiekiamų šilumos ir (ar) karšto vandens kainas kiekvienam šilumos tiekėjui, kuris realizuoja ne mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos;"

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-1, “susilaikė”-9)

  84.

  31 straipsnio 5 dalies 2 punktas

  Seimo narys Eg.Klumbys

  "2) vadovaudamosi šilumos ir (ar) karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, savivaldybių kontroliuojamų įmonių tiekiamų šilumos ir (ar) karšto vandens kainas kiekvienam šilumos tiekėjui, kuris realizuoja mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos;"

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-1, “susilaikė”-9)

  85.

  31 straipsnio 6 ir 7 dalys

  Seimo narys Eg.Klumbys

  Išbraukti 6 ir 7 šio straipsnio dalis. 8 ir 9 dalis laikyti atitinkamai 6 ir 7 dalimis.

  “6. Šilumos ir karšto vandens tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos, vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytomis bazinėmis kainomis bei šilumos ir (ar) karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, įmonės įstatuose nustatyta tvarka nustato šios įmonės tiekiamos šilumos ir (ar) karšto vandens kainas.

  7. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai, realizuojantys mažiau kaip 5 GWh per metus šilumos, vadovaudamiesi šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, įmonės įstatuose nustatyta tvarka nustato šios įmonės tiekiamos šilumos ir (ar) karšto vandens kainas

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-1, “susilaikė”-9)

  86.

  31 straipsnio 8 dalis

  Seimo narys Eg.Klumbys

  "6. 8. Savivaldybių merai Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai praneša Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai savivaldybių tarybų nustatytas kainas ir tarifus bei jų pagrindimą per 10 kalendorinių dienų nuo kainų ir tarifų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodo tiekėjams esamus kainų ar tarifų nustatymo pažeidimus. Tiekėjai privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Tiekėjams to nepadarius, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas kainas. Jos galioja iki komisijos nurodytų pažeidimų pašalinimų."

  Nepritarti.

  (“už”-, “prieš”-1, “susilaikė”-9)

  87.

   

   

  31 straipsnio 10 dalis

  Seimo narys Eg.Klumbys

  31 straipsnį papildyti 10 dalimi:

  "10.Gamtinių dujų tiekėjas už pateiktas gamtines dujas negali reikalauti iš šilumos tiekėjo apmokėti anksčiau, negu šilumos vartotojas apmoka šilumos tiekėjui už pateiktą šiluminę energiją."

  Nepritarta.

  (2003-01-14)

  2. Pritarti Ekonomikos komiteto patobulintam įstatymo projektui IXP-1592(4), atsižvelgiant į I dalyje priimtus pasiūlymus (“už”-9, “prieš”-, “susilaikė”-1).

  5.SVARSTYTA:

  Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-01-27) darbotvarkė.

  NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-01-27) darbotvarkę.

   

  6.SVARSTYTA:

  Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2008 svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

   

  7.SVARSTYTA:

  Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 20, 21 ir 25 straipsnių papildymo įstatymo projekto IXP-2160 svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

   

  8.SVARSTYTA:

  Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo" projekto IXP-2226 svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

  9.SVARSTYTA:

  Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo" projekto IXP-2227 svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

   

  10.SVARSTYTA:

  Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo" projekto IXP-2228 svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

   

  11.SVARSTYTA:

  Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo" projekto IXP-2229 svarstymui.

  NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

   

   
  Naujausi pakeitimai - 2003 01 22.
  Rasa Ona Duburaitė     >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

  LR Seimas