Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. sausio 22 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2003-01-22

Seimo pavedimu, Teisės ir teisėtvarkos komitetas apsvarstė Šilumos ūkio įstatymo projektą IXP-1592(3), bei pasiūlė Seimo Ekonomikos komitetui tobulinti šį įstatymo projektą atsižvelgiant į šias pastabas:

1. Šilumos ūkio įstatymo projekto (toliau tekste – Projekto) 14 str. 4 d. prieštarauja Civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 6.388 str. 1 d., kuri numato, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Todėl, jeigu vartotojas įsiskolino, jis turi sumokėti tiek kiek įsiskolino, papildomai iš jo gali reikalauti nuostolių atsiradusių dėl jo nemokėjimo, tačiau ne rezervinės galios mokestis ar kompensacija. Kyla klausimas ar šiuo atveju (apskaičiavus kompensaciją už rezervinę galią) išliks vartotojo pareiga atlyginti dėl jo atjungimo atsiradusią žalą?

2. Tobulintinos Projekto 20 str. 1 ir 4 dalys, kadangi nėra aišku su kuo sutartiniuose santykiuose bus prižiūrėtojas. Parankiausias vartotojui modelis būtų sutartį turėti tik su šilumos tiekėju, kuris jo atžvilgiu būtų ir prižiūrėtoju. Jeigu prižiūrėtojas bus sutartiniuose santykiuose tiek su šilumos tiekėju tiek ir su vartotojais kils atsakomybės paskirstymo klausimas tais atvejais, kai šilumos tiekimas sutriks dėl namo įrenginių gedimų ir pan..

3. Projekto 26 str. neatitinka CK 6.390 str. 1 d., CK nenumato savivaldybės dalyvavimo sutarties nutraukime ir kitos sutarties sudaryme. Savivaldybių institucijos gali tik duoti arba neduoti leidimų įrengti šilumnešių sistemas, šildymo sistemas ir pan. Todėl savivaldybių teisė svarstyti prašymus dėl energijos tiekimo sutarties nutraukimo prieštarauja CK. Be to, Projekto 26 str. 2 d. tiesiogiai prieštarauja CK numatytai sutarties nutraukimo sąlygai, t.y. CK 6.390 str. 1 d. numato, kad daugiabučiame name gyvenantis vartotojas šią teisę gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Atkreiptinas dėmesys, kad priėmus siūlomą Projekto 26 str. redakciją kiltų problemų dėl to, kad išsiskirtų teisenos, nes savivaldybės sprendimai turėtų būti skundžiami administracinės teisenos tvarka, o administraciniai teismai bylas spręstų pagal CK.

4. Projekto 27 str. galima pareikšti tas pat pastabas kaip ir 26 str.

5. Projekto 28 str. atsisakytina, kadangi jame kalbama apie paprasčiausią sutarties pažeidimą, o CK numato pakankamas teisines pasekmes tokiais atvejais.

 

Komitetas svarstė Seimo nario S.Kružinausko PASIŪLYMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMUI IXP-1791 (2), t.y.: 1. Pakeisti 55 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Atlikėjai ir fonogramų gamintojai turi teisę gauti tam tikrą atlyginimą už komerciniais tikslais išleistų (nepaisant jų išleidimo vietos) fonogramų ar jų kopijų tiesioginį ar netiesioginį transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą. Šį atlyginimą privalo mokėti fiziniai arba juridiniai asmenys, naudojantys fonogramas ar jų kopijas. Atlyginimo dydis ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos fonogramų naudotojų ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų sutartyje. Atlyginimo dydis nustatomas procentais nuo naudotojo pajamų susijusių su tiesioginiu ar netiesioginiu transliavimu, retransliavimu ar kitokiu viešu paskelbimu arba konkrečia pinigų suma. Šis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams dalijamas po lygiai, jeigu kitaip nenustatyta jų tarpusavio sutartyje.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nario S.Kružinausko pasiūlymą bendru sutarimu jam nepritarė.

Komitetas svarstė Seimo narių: G.Didžioko, A.Puloko, J.Jurkaus P A S I Ū L Y M U S LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60, STRAIPSNIŲ IR II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 6(1), 6(2), 15(1), 22(1), 27(1) STRAIPSNIAIS IR 43, 58, 63, 64 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTUI (IXP-1989(2), t.y.:

  1. Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:
  2. " Šiame įstatyme nustatytais atvejais ir notarinių veiksmų atlikimui nustatyta tvarka atskirus notarinius veiksmus gali atlikti Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai ir savivaldybių seniūnijų seniūnai ( toliau - seniūnai)".

  3. Pakeisti įstatymo II skyriaus pavadinimą ir išdėstyti jį taip:
  4. " NOTARŲ, LIETUVOS RESPUBVLIKOS KONSULINIŲ PAREIGŪNŲ IR SENIŪNŲ ATLIEKAMI NOTARINIAI VEIKSMAI"

  5. Papildyti Įstatymą 27(1) straipsniu ir išdėstyti jį taip:

"27(1) straipsnis. Seniūnų atliekami notariniai veiksmai

Seniūnai atlieka neatlygintinai seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

   1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
   2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
   3. liudija parašo dokumentuose tikrumą".

Komitetas pritarė Seimo narių: G.Didžioko, A.Puloko, J.Jurkaus P A S I Ū L Y M A M S LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60, STRAIPSNIŲ IR II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 6(1), 6(2), 15(1), 22(1), 27(1) STRAIPSNIAIS IR 43, 58, 63, 64 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTUI (IXP-1989(2).

Komitetas apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl pritarimo skirti Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjus" projektą IXP-2205, nusprendė pritarti A.Driuko ir K.Ramelio skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėjais.

Komitetas apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl J.A.Riepšo skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku" projektą IXP-2204, nusprendė pritarti J.A.Riepšo skyrimui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku.
Naujausi pakeitimai - 2003 01 22.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas