Lietuvos Respublikos Seimas

Komisijos išvada

Seimo laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti

išvada

Seimo Laikinoji komisija J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti buvo sudaryta 2002 m. sausio 25 d. Seimo nutarimu Nr. IX-741.

Komisijai pavesti uždaviniai tai:

1. Susipažinti su teisėsaugos institucijų veikla, tiriant J.Paliako žūties aplinkybes;

2. Išaiškinti aplinkybes, trukdančias šio nusikaltimo operatyviam ir rezultatyviam tyrimui;

3. Laikinajai tyrimo komisijai suteiktų galių ribose imtis priemonių šioms kliūtims pašalinti bei užkirsti kelią politinėms spekuliacijoms šio tyrimo tema.

2002 m. birželio13 d. Seimo nutarimu Nr. IX-952 Komisijos veikla buvo pratęsta iki 2003 m. sausio 25 d. 2002 m. liepos 2 d. Komisijos posėdyje patvirtintas priemonių planas.

Per veiklos laikotarpį įvyko 7 Komisijos posėdžiai, kuriuose reguliariai buvo išklausoma teisėsaugos institucijų informacija, priimami sprendimai Komisijos veiklos klausimais. Be to, Komisija informacijai rinkti bei betarpiškai susipažinti su J.Paliako žūties tyrimu naudojo ir kitas darbo formas. Raštu buvo kreiptasi į Generalinę prokuratūrą, Policijos departamentą prie VRM, Valstybės saugumo departamentą su prašymais pateikti informaciją apie J.Paliako žūties aplinkybes bei atliekamą tyrimą. 2002-02-15 posėdyje iš Komisijos narių sudaryta Tyrimo grupė, kuri, nuvykusi į Klaipėdą, betarpiškai susipažino su atliekamu tyrimu dėl J.Paliako žūties. Komisijos pirmininkas keleto išvykų metu Klaipėdoje pakartotinai susitiko su tyrimą vykdančiais teisėsaugos pareigūnais, bendravo su žuvusiojo J.Paliako žmona Virginija Paliakiene, verslininku Vytautu Zigmantu.

Išvykų metu sukaupti duomenys buvo pateikiami ir apsvarstomi Komisijos posėdžiuose. Siekdama sudaryti sąlygas objektyviam ir netrukdomam baudžiamosios bylos tyrimui, Komisija tam tikrais klausimais kreipėsi į Vyriausybę, teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas.

2002-12-18 LR Generalinė prokuratūra informavo, kad baudžiamoji byla Nr. 30-2-046-01 dėl Juozapo Paliako tyčinio nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis nutraukta, nesant šio nusikaltimo įvykio (Lietuvos Respublikos BPK 5 str. 1 d. 1 p.)

Baudžiamosios bylos parengtinio tardymo metu buvo nustatyta, kad Juozapas Paliakas nutarė imituoti pasikėsinimą į savo gyvybę, todėl įsigijo savadarbį sprogstamąjį įtaisą. 2001 m. gruodžio 18 d. apie 14 val. 30 min. Klaipėdoje, prie namo Bokštų g. 9, jam benešant šį sprogstamąjį įtaisą, įvyko savaiminis sprogimas, kuris mirtinai sužalojo patį J.Paliaką.

Pagal LR BPK 234 str. 8 d. šio nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą peržiūrėti kompetentingas yra aukštesnis pagal pareigas prokuroras arba apylinkės teismas.

Laikinoji komisija, apibendrindama atliktą darbą ir surinktą informaciją, daro šias išvadas:

1. Komisija nenustatė, kad J.Paliako žūtis ir jos aplinkybių tyrimas buvo įtakotas politinių, visuomeninių ar kitokių suinteresuotų grupių ar asmenų.

2. Komisija neturi pagrindo abejoti tyrimą atlikusios LR Generalinės prokuratūros išvada, kad J.Paliakas buvo mirtinai sužalotas paties nešamo savadarbio sprogstamojo užtaiso savaiminio sprogimo.

3. Atsižvelgiant į tai, kad J.Paliako žūties aplinkybės išaiškintos, baudžiamoji byla dėl jo nužudymo nutraukta, o Komisijos veiklos terminas baigiasi 2003 m. sausio 25 d., tikslinga Laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti veiklą baigti.

4. Komisijos veikla padarė teigiamą įtaką J.Paliako žūties aplinkybių ištyrimui ir skatino teisėsaugos institucijas skirti daugiau dėmesio ir pajėgų šio įvykio tyrimui.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas Zenonas Mačernius
Naujausi pakeitimai - 2003 01 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti  >   Išvados

LR Seimas