Lietuvos Respublikos Seimas

A.Plokšto ir P.Vilko komandiruotės į Briuselį 2002 m. gruodžio 4-5 d. ataskaita

2002 m. gruodžio 4-5 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos apsikeitimo skyriaus (TAIEX) organizuotas seminaras “Euras”. Seminare dalyvavo Seimo nariai Artur PLOKŠTO ir Pranas VILKAS bei Europos reikalų komiteto padėjėja Agnė ŠTENCELYTĖ.

Seminaras “Euras” buvo skirtas Europos Sąjungos šalių kandidačių parlamentų nariams. Dalyvauti seminare taip pat buvo pakviesti ir parlamentų kanceliarijos darbuotojai. Seminaro tikslas buvo supažindinti šalių kandidačių parlamentų narius su pagrindiniais Ekonominės ir pinigų sąjungos funkcionavimo principais. Pranešimus skaitė aukšti Europos Komisijos Ekonominio ir finansų generalinio direktorato, Europos centrinio banko bei ES valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pareigūnai.

Seminaro pirmosios sesijos metu buvo aptariami šie klausimai:

 Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (išsamiai pristatyta EPS sukūrimo motyvai ir šios sąjungos teikiama ekonominė bei finansinė nauda);

 Teisiniai ir instituciniai euro aspektai (supažindinta su EPS teisiniu reglamentavimu Europos Sąjungos sutartyje bei antriniuose ES teisės aktuose);

 Euras - Europos integracijos ir konkurencijos katalizatorius (aptarta politinis ir ekonominis poveikis ES integracijai, įvedus vieningą valiutą);

 Europos centrinių bankų sistema: struktūra ir tikslai (pristatyta ECBS teisinis reglamentavimas ES sutartyje, paaiškinti ECB veiklos principai ir struktūra);

 Euro įvedimas šalyse narėse: Belgijos ir Italijos pavyzdžiai (šiais pavyzdžiais buvo parodyta, kokių priemonių ėmėsi šalys narės, siekdamos sklandaus perėjimo nuo nacionalinės valiutos prie euro).

 Nedalyvavimas euro zonoje: Jungtinės Karalystės patirtis (Jungtinės Karalystės nuolatinis atstovas ES, pateikęs savo šalies nedalyvavimo trečiajame EPS etape motyvus, įvardino neigiamas politines bei ekonomines pasekmes naujų narių nedalyvavimo eurozonoje).

Seminaro antrosios sesijos metu buvo aptariami šie klausimai:

 Euro apsaugos priemonės (seminaro dalyviai buvo supažindinti su euro apsaugos priemonėmis bei su kova prieš euro banknotų bei monetų padirbinėjimą);

 Ekonominis valdymas ir politikos koordinavimas (pranešime išsamiai buvo pristatyta vienos iš EPS sudedamųjų dalių – ekonominės politikos - valdymas ir koordinavimas, kuris pagrįstas subsidiarumo principu);

 Nuo įstojimo į Europos Sąjungą iki įsijungimo į eurozoną (valstybių kandidačių parlamentų nariai buvo supažindinti su finansiniais bei ekonominiais reikalavimais, nustatytais ES sutartyje, kuriuos turės atitikti naujos narės, norėdamos po įstojimo į Europos Sąjungą įsijungti į eurozoną).

Seminaro metu vyko debatai, buvo iškelta nemažai naujų idėjų ir pasiūlymų, išsakyta skirtingų nuomonių dėl pačios Ekonominės ir pinigų sąjungos funkcionavimo bei dėl euro įvedimo perspektyvų naujose ES narėse.

Seimo narys Pranas VILKAS

ERK padėjėja A.Štencelytė,Tel
Naujausi pakeitimai - 2002 12 11.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas