Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-12-09 d. posėdį

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2002-12-09 d. posėdyje dalyvaujant Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos atstovams apsvarstė jaunųjų ūkininkų problemas ir aptarė galimas jų sprendimo galimybes 2003 metais. Jaunųjų ūkininkų ratelių atstovai akcentavo, kad yra labai svarbu kuo daugiau jaunų žmonių skatinti savarankiškai ūkininkauti, nes jauni ūkininkai turi ūkininkavimo perspektyvą.

Šiuo metu registruoti 4176 jaunieji ūkininkai. Jaunas žmogus, baigęs mokslus, turi mažai galimybių pradėti savarankiškai ūkininkauti, nes neturi lėšų nei ūkio kūrimui, nei jo modernizavimui. Jaunas ūkininkas nepajėgus nupirkti ir būtinos jo ūkio veiklai žemės ūkio paskirties žemės. Kai kurios žemės ūkio šakos tapo monopolizuotos, pavyzdžiui, cukriniai runkeliai, linai. Jaunas ūkininkas šiandien neturi realių galimybių gauti kvotą ir užsiimti šia veikla.

Kaimo reikalų komitetas pažymėjo, kad Lietuvos kaime vyksta nepalankūs demografiniai procesai: net apie 60 proc. ūkininkų yra vyresni kaip 60 metų, o iki 40 metų – tik 13 procentų.

Mažas jaunų ir aukštąjį išsilavinimą ar specialų profesinį pasirengimą turinčių ūkininkų skaičius sudaro daug sunkumų modernizuojant ūkius ir perorientuojant žemės ūkio sektorių dirbti padidėjusios konkurencijos sąlygomis.

Kaimo jaunimo problemos retai aptariamos, trūksta informacijos apie kaimo jaunimo organizacijų, jų sukauptą patirtį. Mažai rūpinamasi kaimo neformalių lyderių paieškomis, mokymu, kaimo bendruomenių stiprinimu.

Darbo ir gyvenimo sąlygos tampa vis labiau nepatrauklios jauniesiems ūkininkams ir specialistams. Iš kaimo išvyksta gabiausia jaunimo dalis.

Kad sėkmingiau būtų sprendžiamos šios problemos reikalinga didesnė visų valstybės institucijų parama ir geresnis valstybės bei kaimo savivaldos institucijų veiksmų koordinavimas.

Atsižvelgdamas į būtinumą iš esmės spręsti kaimo jaunimo problemas, Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d Ė:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1 Artimiausiu metu parengti Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimo priemones, numatant jose išskirtines jaunųjų ūkininkų rėmimo 2003 metais sąlygas.

1.2 Iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje tinkamai pasirengti Europos Tarybos Reglamente 1257/1999 numatytų jaunųjų ūkininkų rėmimo ir ūkininkų ankstyvesnio išėjimo į pensiją priemonių įgyvendinimui.

2.Pasiūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai:

Sudaryti prioritetines sąlygas jauniesiems ūkininkams ir baigusiems kaimo mokyklas, stojant jiems į aukštąsias žemės ūkio mokyklas bei studijuojant jose.

3. Pasiūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

Taikyti jauniesiems ūkininkams socialinio draudimo mokesčio lengvatas.

4. Pasiūlyti Kaimo plėtros tarybai:

Pateikti informaciją apie Seimo Kaimo reikalų komiteto 2001 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 59 “Dėl skurdo kaime mažinimo” įgyvendinamą.

5. Šio nutarimo įgyvendinimo eigą apsvarstyti 2003 m. I ketvirtyje Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

Komiteto posėdyje apsvarstyta VĮ "Pieno tyrimai" finansinio- veiklos audito ataskaita. Kaimo reikalų komitetas, išnagrinėjęs Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito tarnybos parengtą valstybės įmonės “Pieno tyrimai” finansinio – veiklos audito ataskaitą, bei Žemės ūkio ministro įsakymu sudarytos komisijos pateiktas išvadas ir priemonių planą VĮ “Pieno tyrimai” veiklai gerinti bei pieno tyrimų tvarkai tobulinti, NUSPRENDĖ:

1. Pažymėti Žemės ūkio ministerijos vadovybės ir asmeniškai ministro Jeronimo Kraujelio atsakomybę dėl valstybės lėšų panaudojimo įmonėse, kurių steigėja ar akcininkė yra Žemės ūkio ministerija ir pareikalauti vykdyti griežtesnę šių įmonių, ypač VĮ “Pieno tyrimai”, kontrolę.

2. Konstatuoti, kad VĮ “Pieno tyrimai” audito ataskaitoje nurodyta daug trūkumų, kurie buvo nustatyti atliekant auditą. Įmonės vadovybė netaupiai ir neracionaliai naudoja įmonės veiklai skiriamas lėšas, priimant į darbą darbuotojus pažeidžia Darbo sutarties įstatymą, nevykdo Žemės ūkio ministerijos pieno supirkimo tvarkos priežiūros komisijos nurodymo parengti pasiūlymus dėl pieno bandinių paėmimo, surinkimo ir pristatymo į laboratoriją tvarkos pakeitimo, ūkininkai bei žemės ūkio bendrovės reiškia nepasitenkinimą dėl didelių netikslumų nustatant pieno kokybę bei sudėtį.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

3.1 Spręsti dėl valstybės įmonės “Pieno tyrimai” direktoriaus Romo Petruškevičiaus ir vyr. finansininkės Birutės Grigaitienės atitikimo užimamoms pareigoms ir jų veiksmų atitikimo privačių ir viešųjų interesų derinimo principams.

3.2. Spręsti dėl Žemės ūkio ministerijos pareigūnų, atsakingų už VĮ “Pieno tyrimai” veiklos kontrolę, atitikimo užimamoms pareigoms.

3.3. Peržiūrėti VĮ “Pieno tyrimai” valdymo struktūrą, etatų sąrašus, darbo apmokėjimo ir premijavimo nuostatus ir juos suderinti Žemės ūkio ministerijoje.

3.4. Išnagrinėti galimybę iš esmės pakeisti pieno tyrimo metodus ir tvarką bei valstybės įmonės “Pieno tyrimai” steigėją.

3. Perduoti valstybės įmonės “Pieno tyrimai” finansinio – veiklos audito ataskaitą nagrinėti Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai.

Apie priimtus sprendimus iki 2002 m. sausio 10 d. informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą.

Kaimo reikalų komitetas posėdyje išklausė Žemės ūkio ministerijos informaciją apie grūdų supirkimo, pardavimo ir importo tendencijas šalyje.

Komiteto posėdyje apsvarstyti Seimo narių Gintauto Kniukštos ir Jono Čiulevičiaus pasiūlymai Lietuvos Respublikos Ūkininko įstatymo projektui (Nr.IXP-1950).

Seimo narys kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pateikė du pasiūlymus Ūkininko ūkio įstatymo projektui, kuriems Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu:

1) papildyti Ūkininko ūkio įstatymo projekto (IXP-1950(4) 10 straipsnį nauja 5 dalimi ir ją išdėstyti taip: "5. Vienintelis darbingas ūkininko partneris karinės prievolės atlikti nešaukiamas".

2) Pakeisti projekto 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

“2. Ūkius Ūkininkų ūkių registre registruoja savivaldybės administracija Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka

Seimo narys Jonas Čiulevičius pasiūlė pakeisti Ūkininko ūkio įstatymo projekto (IXP-1950(3) 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: "Ūkininkas ir jo partneriai nurodyti Ūkininkų registre draudžiami laisvai valstybiniu socialiniu draudimu ir privalomai sveikatos draudimu".Seimo nario Jono Čiulevičiaus siūlymui Komitete pritarta (bendru sutarimu).

 

Kaimo reikalų komiteto informacija, 6645
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas