Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl paramos jauniems ūkininkams (2002-12-09 Nr.55)

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS JAUNIESIEMS ŪKININKAMS

2002 m. gruodžio 9 d. Nr.55

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas pažymi, kad Lietuvos kaime vyksta nepalankūs demografiniai procesai. Net apie 60 proc. ūkininkų yra vyresni kaip 60 metų, o iki 40 metų – tik 13 procentų.

Mažas jaunų ir aukštąjį išsilavinimą ar specialų profesinį pasirengimą turinčių ūkininkų skaičius sudaro daug sunkumų modernizuojant ūkius ir perorientuojant žemės ūkio sektorių dirbti padidėjusios konkurencijos sąlygomis.

Kaimo jaunimo problemos retai aptariamos, trūksta informacijos apie kaimo jaunimo organizacijų, klubų veiklą, jų sukauptą patirtį. Mažai rūpinamasi kaimo neformalių lyderių paieškomis, mokymu, kaimo bendruomenių stiprinimu.

Darbo ir gyvenimo sąlygos tampa vis labiau nepatrauklios jauniesiems ūkininkams ir specialistams. Iš kaimo išvyksta gabiausia jaunimo dalis.

Kad sėkmingiau būtų sprendžiamos šios problemos reikalinga didesnė visų valstybės institucijų parama ir geresnis valstybės bei kaimo savivaldos institucijų veiksmų koordinavimas.

Atsižvelgdamas į būtinumą iš esmės spręsti kaimo jaunimo problemas,

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1 Artimiausiu metu parengti Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimo priemones, numatant jose išskirtines jaunųjų ūkininkų rėmimo 2003 metais sąlygas.

1.2 Iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje tinkamai pasirengti Europos Tarybos Reglamente 1257/1999 numatytų jaunųjų ūkininkų rėmimo ir ūkininkų ankstyvesnio išėjimo į pensiją priemonių įgyvendinimui.

2.Pasiūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai:

Sudaryti prioritetines sąlygas jauniesiems ūkininkams ir baigusiems kaimo mokyklas, stojant jiems į aukštąsias žemės ūkio mokyklas bei studijuojant jose.

3. Pasiūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

Taikyti jauniesiems ūkininkams socialinio draudimo mokesčio lengvatas.

4. Pasiūlyti Kaimo plėtros tarybai:

Pateikti informaciją apie Seimo Kaimo reikalų komiteto 2001 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. 59 “Dėl skurdo kaime mažinimo” įgyvendinamą.

5. Šio nutarimo įgyvendinimo eigą apsvarstyti 2003 m. I ketvirtyje Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas