Lietuvos Respublikos Seimas

IV (pavasario) sesijos komiteto veiklos atsakaita

 

Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV (Pavasario) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

A T A S K A I T A

(2002 m. kovo 10 d.- 2002 m. birželio 30 d.) ir neeilinės sesijos (2002 m. liepos 1 d. – 2002m. liepos 5 d.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos (2002 m. kovo 10 d. – 2002 m. birželio 30d.) (2002 m. liepos 1 d. – 2002 m. liepos 5d.)

ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 1. Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose
 2. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

  IV (pavasario ) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties:

  1. Petras Papovas komiteto pirmininkas (LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-475),

  2. Klemensas RIMŠELIS komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. IX-475),

  3. Gintaras DIDŽIOKAS narys,

  4. Algimantas Valentinas INDRIŪNAS narys,

  5. Jonas JURKUS narys,

  6. Rolandas Paksas narys, nuo 2002-05-11

  7. Eligijus MASIULIS narys,

  8. Alfonsas PULOKAS narys,

  9. Alvydas RAMANAUSKAS narys,

  10. Algis RIMAS narys,

  11. Valdemar TOMAŠEVSKI narys.

  Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Genovaitė Jasaitienė (padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

  Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2002 m. kovo 10 d. – 2002 m. sausio liepos 5d.) ir neeilinių sesijų 2002 m. vasario 28 d. – 2002m. kovo 7d.) surengė 31 posėdį iš kurių 2 bendrus su Ekonomikos komitetu, vieną su Švietimo, mokslo ir kultūros komitetais bei vieną su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, vieno įstatymo projekto klausymą, keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai.

  1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

  Komiteto nariai

  Frakcija

  Posėdžių lankomumas (iš 31)

     

  Dalyvavo

  Nedalyvavo

  Petras Papovas (komiteto pirmininkas)

  LSDP

  31

  -

  Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininko pavaduotojas)

  LF

  25

  6

  Gintaras Didžiokas

  VNDP

  25

  6

  Algimantas Valentinas Indriūnas

  NS

  30

  1

  Jonas Jurkus

  LSDP

  26

  5

  Rolandas Paksas

  LDF

  18

  13

  Eligijus Masiulis

  LF

  18

  13

  Alfonsas Pulokas

  LSDP

  29

  2

  Alvydas Ramanauskas

  NS

  19

  12

  Algis Rimas

  LSDP

  -

  -

  Valdemar Tomaševski

  JF

  25

  6

  2 Lentelė. Komiteto narių ir komiteto patarėjų darbo pasidalijimas

   

  Veiklos sritys

   

  Komiteto nariai

  PATARĖJAI

  Viešasis administravimas, valstybės valdymas, valstybės tarnyba, valstybinės institucijos, įstaigos, įmonės

  Gintaras Didžiokas, Algimantas Valentinas Indriūnas, Alvydas Ramanauskas, Klemensas Rimšelis,

  Rolandas Paksas

  Rimas Kalkys

  Vietos savivalda, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikla, savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, turto valdymas, naudojimas, disponavimas

  Jonas Jurkus, Eligijus Masiulis, Alfonsas Pulokas, Algis Rimas, Valdemar Tomaševski

  Bronius Kleponis

  Valstybės teritorijos administracinis suskirstymas, regioninė politika

  Algimantas Valentinas Indriūnas, Alfonsas Pulokas, Algis Rimas, Klemensas Rimšelis Valdemar Tomaševski,

  Bronius Kleponis

  Valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, savivaldybių administracinė priežiūra, rinkimų sistema ir referendumai, nuosavybės teisių atstatymas

   

  Gintaras Didžiokas, Jonas Jurkus, Eligijus Masiulis, Alvydas Ramanauskas,

  Rolandas Paksas

  Danutė Budzienė

  Valstybės institucijų parlamentinė kontrolė

  Visi Komiteto nariai

  Visi Komiteto patarėjai

   

 3. Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

III (rudens) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

 • Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komiteto posėdžių metu buvo apsvarstyti virš 90 darbotvarkės klausimų: iš jų 80 Seimo pavedimu.

1 lentelė. Seimo pavedimai komitetams

Komitetai

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams III sesijoje

Pavedimai pagrindiniam komitetui III sesijoje

Pavedimai papildomam komitetui III sesijoje

AAK - 26 pavedimai

AAK - 11 pavedimų

AAK -15 pavedimų

3,6%

3,2%

4,0%

BFK - 124 pavedimai

BFK - 64 pavedimai

BFK - 60 pavedimai

17,4%

18,8%

16,2%

EKK - 71 pavedimai

EKK-34pavedimai

EKK - 37 pavedimų

10,0%

10,0%

10,0%

KRK - 31 pavedimai

KRK - 13 pavedimai

KRK - 18 pavedimas

4,3%

3,8%

4,8%

NSGK - 47 pavedimai

NSGK - 24 pavedimai

NSGK - 25 pavedimai

6,6%

7,0%

6,7%

SRDK - 57 pavedimai

SRDK - 30 pavedimai

SRDK - 27 pavedimų

8,0%

8,8%

7,3%

SRK - 20 pavedimų

SRK - 10 pavedimų

SRK - 10 pavedimai

2,8%

2,9%

2,7%

ŠMKK - 28 pavedimai

ŠMKK - 18 pavedimų

ŠMKK - 10 pavedimų

3,9%

5,2%

2,7%

TTK - 111 pavedimų

TTK - 70 pavedimai

TTK - 41 pavedimai

15,6%

20,5%

11,1%

URK - 35 pavedimai

URK - 1 pavedimų

URK - 34 pavedimai

4,9%

0,2%

9,2%

VVSK - 80 pavedimų

VVSK - 41 pavedimai

VVSK - 39 pavedimas

11,2%

12,0%

10,5%

Šeimos ir vaiko reikalų komisija- 6

-

6

1,6

ŢTK - 58 pavedimas

ŢTK - 17 pavedimai

ŢTK - 41 pavedimai

8,1%

5,0%

11,1%

Verslo ir uţimtumo komisija- 1

-

1

0,2

Iš viso 709 pavedimai

Iš viso 340 pavedimų

Iš viso 369 pavedimai

100,0%

100,0%

100,0%

Iš lentelės duomenų matome, kad komitetas pagal darbo krūvį yra 3 vietoje.

Komitetas, Seimo pavedimu, kaip pagrindinis, svarstė 41 įstatymo projektą, o kaip papildomas – 39 projektus bei pravedė Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto klausymus bei dalyvavo 3 bendruose posėdžiuose su Informacinės visuomenės plėtros komitetu su Ekonomikos ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetais.

Komiteto darbe didžiausią svarstytų klausimų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo apie 120 įvairaus pobūdžio laiškų, iš kurių apie 50 – iš Vyriausybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, virš 30 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai apie 40 iš savivaldybių.

Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus. Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, daug priekaištų išreiškia veikiantiems įstatymams. Didžiausią dalį skundų, gautų iš piliečių, sudarė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimai. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Nemaža susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai. Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo.

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo IV (pavasario) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

· 2002 m. kovo 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8, 17 19, 21 straipsnių pakeitimo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-823, Žin., 2002, Nr. 33-823).

· 2002 m. kovo 21 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 69 straipsnio pakeitimo papildymo įstatymas (Nr. IX-797, Žin., 2002, Nr. 33-1249)

· 2002 m. kovo 26 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX-811 Žin., 2002, Nr. 38-1358).

· 2002 m. kovo 28 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 15, 16, 27, 59, straipsnių ir 1 bei 2 priedėlių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-815, Žin., 2002, Nr. 38-1362)

· 2002 m. kovo 28 d. priimtas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-822, Žin., 2002, Nr. 40-1464)

· 2002 m. balandžio 2 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-832 Žin., 2002, Nr. 41-1526).

· 2002 m. balandžio 16 d. Vyriausybės įstatymo 3, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 45 straipsnių , dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 31(1) 44(1) straipsniais įstatymas (Nr. IX-842, Žin., 2002, Nr. 41-842)

· 2002 m. balandžio 9 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 6, 17, 19, ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-839, Žin., 2002, Nr. 43-1604).

· 2002 m. balandžio 9 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2ir 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir 1 priedėlio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-841, Žin., 2002, Nr. 43-1606).

· 2002 m. balandžio 23 d. priimtas Valstybės tarnybos pakeitimo (naujos redakcijos) įstatymas (Nr.IX-855, Žin., 2002, Nr. 45-1708).

· 2002 m. balandžio 23 d. priimtas Valstybės tarnybos pakeitimo (naujos redakcijos) įgyvendinimo įstatymas Nr. IX-856, Žin., 2002, Nr.45-1709).

· 2002 m. balandžio 23 d. priimtas Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 858, Žin., 2002, Nr. 45-1711).

· 2002 m. birželio 20 d. priimtas Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 959 Žin., 2002, Nr. 65-2629).

· 2002 m. birželio 20 d. priimtas Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinis įstatymas (Nr. IX- 960 Žin., 2002, Nr. 65-2631)

· 2002 m. birželio 27 priimtas Seimo nutarimas “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Nr. IX- 992 Žin., 2002, Nr. 66-2707).

· 2002 m. birželio 20 d. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Nr. 962 Žin., 2002, Nr.68-2764).

· 2002 m. birželio 20 d. Vietos savivaldos įstatymo 3, 14, 18, 20, 25, 36, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Nr. 963 Žin., 2002, Nr. 68-2765).

· 2002 m. birželio 20 d. Seimo rinkimų įstatymo 2, 7, 9, 19, 20, 23, 29, 95 straipsnių pakeitimo ir 12, 13, 14 straipsnių pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Nr. 967 Žin., 2002, Nr. 68-2766).

· 2002 m. birželio 20 d. Prezidento rinkimų įstatymo 13, 15, 17, 21, 23, 23(2), 23(4) 23(6), 34, 42, 44, 49, 54, 54(2), 67 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ( Nr. 968 Žin., 2002 Nr. 68-2767).

· 2002 m. birželio 20 d. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 7, 17, 21, 23, 27, 64 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ( Nr. 969, Žin., 2002, 68- 2768).

· 2002 m. birželio 20 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas ( Nr. 985, Žin., 2002, 68- 2774).

· 2002 m. liepos 1d. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių ir įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. 1012, Žin., 2002, Nr. 72- 3018).

· 2002 m. liepos 4 d. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. 1037, Žin., 2002, Nr. 73-3099).

· 2002 m. liepos 5 d. Valstybės tarnybos įstatymo 4, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. 1044, Žin., 2002, Nr. 73-3103).

· 2002 m. liepos 5 d. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, 6 straipsnių ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas (Nr. 1045, Žin., 2002, Nr. 73- 3105).

Seimo paskirtas papildomu, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstė šiuos įstatymų projektus: Viešųjų įstaigų, Švietimo, 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, Referendumo, Rinkliavų, Energetikos, Stomatologų rūmų, Nevyriausybinių organizacijų plėtros, Atliekų tvarkymo, Kelių ir kitus įstatymų projektus. Daugelis iš jų komiteto siūlymu grąžinti tobulinti. Ypač aktyviai svarstytas Viešųjų įstaigų įstatymo projektas, kurio svarstymui buvo surengtas bendras komiteto posėdis su Ekonomikos komitetu. Komitetas laikėsi nuomonės, kad viešoji įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, tenkinantis viešuosius interesus, teikdamas viešąsias paslaugas. Komiteto nuomone, Viešosios įstaigos sampratoje turėtų būti nustatytos viešosios įstaigos veiklos sritys, konkrečiau nustatyta kokia ūkine komercine, kaip neatsiejama nuo jos veiklos tikslų, veikla, viešoji įstaiga gali užsiimti ir nustatytas santykis tarp šių veiklų tai pat įstatyme turėtų būti nustatyta viešųjų įstaigų steigimo tvarka, kai tokias įstaigas steigia juridiniai asmenys – valstybės ar savivaldybės institucijos. Pasiūlė pagrindiniam komitetui apibrėžti viešųjų juridinių asmenų (savivaldybių institucijų) įsteigtų viešųjų įstaigų veiklos sritis.

Komitetas stengiasi savo kompetencijos ribose iš esmės svarstyti visus projektus, nepriklausomai ar jis paskirtas pagrindiniu ar papildomu.

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komiteto posėdyje 2002 m. gegužės 6 d. buvo svarstytas klausimas Dėl Valstybės funkcijų dekoncentravimo ir apskričių funkcijų finansavimo klausimas, kurio tikslas profesinių mokyklų steigėjų funkcijų perdavimo iš Švietimo ir mokslo ministerijos apskritims. Tačiau kol kas šie klausimai neišspręsti ir rengiama koncepcija, glaudžiai susijusi teritorinių administracinių vienetų sistemos tobulinimo koncepcija, kurią rengiant bus tiksliau nustatyti valdymo lygmenys ir struktūros apskrityje. Dekoncentravimo klausimai šioje sesijoje svarstyti ne kartą, tačiau ši problema kol kas liko neišspręsta. Dar vienas klausimas, kuris ne kartą buvo svarstytas komitete, Savivaldybių asociacijoje ir kitose institucijose tai - tiesioginiai savivaldybių merų rinkimai. Lietuvos savivaldybių asociacijos 2002 m. birželio 12 d. suvažiavimas priėmė nutarimą “Dėl tiesioginių savivaldybių merų rinkimų“. Seimas po pateikimo pritarė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir šis klausimas turės būti svarstomas rugsėjo mėnesį. Tačiau, Seimo Teisės departamento nuomone, šiuo projektu siūlomos nuostatos neatitinka Europos Vietos savivaldos chartijos 3 straipsnio nuostatos. Be to suderinus siūlomą redakciją su Savivaldos chartija iškiltų klausimas dėl mero vietos savivaldybėje t.y. dėl mero statuso, mero santykių su savivaldybės taryba ir kiti, todėl tiesioginiai mero rinkimai kol kas liko diskusijų objektu.

2002 m. balandžio 2 d. komitetas Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu dalyvavo diskusijoje prie apskrito stalo su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos apskričių atstovais “Savivaldos plėtra ir seniūnų vieta bei vaidmuo vietos savivaldoje“. Diskusijos metu aptartos seniūnų atliekamos funkcijos pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą ir galimybės jį ateityje tobulinti kartu keičiant Viešųjų įstaigų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymą. Išvažiuojamojo posėdžio metu komiteto nariai ir darbuotojai buvo supažindinti su Mažonų seniūnija bendravo su seniūnijos darbuotojais, bendruomenės nariais.

Komiteto pirmininkas Petras Papovas kiekvieną pirmadienį dalyvauja Vidaus reikalų ministro organizuojamame pasitarime su viceministrais. Šiuo dalyvavimu pasiekiamas artimesnis ryšis su vykdomąja valdžia.

Vykdydamas parlamentinę kontrolę, komiteto pirmininkas 2002 m. gegužės 8 d., dalyvaujant Seimo kontrolieriui R.Valentukevičiui, Vilniaus apskrities viršininkui G.Paviržiui, Vidaus reikalų ministerijos sekretoriui A.Astrauskui pravedė pasitarimą “Dėl žemės nuomos Gariūnuose.

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

IV (pavasario) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai ir darbuotojai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir konferencijose valdybos sprendimu arba savo iniciatyva.

Komiteto pirmininkas ir nariai ir komiteto darbuotojai aktyviai dalyvauja Lietuvos aukštųjų mokyklų kaip Lietuvos Teisės Universiteto rengiamose teorinėse – praktinėse diskusijose savivaldybių administravimo ir viešojo sektoriaus tobulinimo klausimais. P.Papovas, A.V.Indriūnas ir komiteto vyresn. patarėjas Rimas Kalkys dalyvavo diskusijoje “Valstybės tarnybos įstatymas ir jo pakeitimai: žvilgsnis į problemą “naujojo viešojo administravimo“ koncepcijų ir praktikos požiūriu.

Taip pat komiteto pirmininkas turėjo įvairių susitikimų su svečiais iš užsienio valstybių balandžio 11 d. susitiko su SIGMA ekspertais “Dėl Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos“ įstatymo projekto. Priėmė delegaciją iš Fryburo universiteto (Šveicarija) , susitiko su Pasaulio banko atstovais.

Komiteto narys E.Masiulis kovo 10-23 dienomis dalyvavo susitikime su Šlezvigo-Holšteino žemės Elsmshorno (Vokietijos Federacinė Respublika) parlamento liberalų frakcija kur aptarė Lietuvos kultūros politikos prioritetus.

Komiteto pirmininko pavaduotojas Klemensas Rimšelis balandžio 24-26 dienomis dalyvavo Europos Parlamento seminare “Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšiai Europos integracijos srityje Briuselyje; gegužės 8-15 dienomis Ispanijos Karalystės parlamento Mišrios Europos Sąjungos komisijos pirmininko kvietimu dalyvavo Europos reikalų komitetų (COSAC) konferencijoje Madride; gegužės 26-28 dienomis dalyvavo 13-ajame susitikime su Europos Parlamento Pirmininku.

Alvydas Ramanauskas birželio 6-7 dienomis dalyvavo Rygoje vykusiame jungtiniame Baltijos Asamblėjos Saugumo ir užsienio reikalų bei Teisės komitetų posėdyje.

Komiteto narys R.Paksas birželio 9-11 dienomis Ukrainos Prezidento administracijos kvietimu viešėjo Ukrainoje.

Komiteto sekretoriato darbuotojai kėlė kvalifikaciją Viešojo administravimo institute.

Komiteto patarėjas B.Kleponis kovo 14-15 dienomis dalyvavo Baltijos asmblėjos konferencijoje “Tarpvalstybinio ir regioninio bendradarbiavimo skatinimas, naudojant Europos Sąjungos paramą“; gegužės 22 d. dalyvavo Teisės Universitete konferencijoje “Viešojo administravimo reforma: Vadybinės ir socialinės – ekonominės problemos“; dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime, bei šios organizacijos tarybos posėdžiuose; skaitė paskaitas savivaldybių tarnautojams Savivaldos mokymo centre (Kauno Technologijos universitete) bei Valstybės ir savivaldybių mokymo centre “Dainava“; gegužės 12-19 d. skaitė paskaitas Baltarusijos valstybės ir savivaldybių tarnautojams tema “Vietos savivalda: Lietuvos patirtis“; dalyvavo darbo grupėse rengiant koncepcijos projektą “Kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo“ bei rengiant “Regioninės plėtros įstatymo projektą“.

 

 

Komiteto pirmininkas Petras Papovas
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas