Lietuvos Respublikos Seimas

III(rudens) sesijos komiteto veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III (rudens) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

A T A S K A I T A

(2001 m. rugsėjo 10 d. – 2002 m. sausio 25 d.) (2002 m. vasario 24 d. – 2002 m. kovo 7d.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos Seimo III (rudens) sesijos (2001 m. rugsėjo 10 d. – 2002 m. sausio 25 d.) ir neeilinių sesijų (2002 vasario 25 d. – 2002 kovo 7 d.) ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 1. Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose
 2. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

  III (rudens) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties:

  1. Petras Papovas komiteto pirmininkas (LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-475),

  2. Klemensas RIMŠELIS komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. IX-475),

  3. Gintaras DIDŽIOKAS narys,

  4. Algimantas Valentinas INDRIŪNAS narys,

  5. Jonas JURKUS narys,

  6. Saulius LAPĖNAS narys,

  7. Eligijus MASIULIS narys,

  8. Alfonsas PULOKAS narys,

  9. Alvydas RAMANAUSKAS narys,

  10. Algis RIMAS narys,

  11. Valdemar TOMAŠEVSKI narys.

  Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IXP- 475 “Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ komiteto pirmininku patvirtintas Petras Papovas, pavaduotoju – Klemensas Rimšelis”.

  Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Genovaitė Jasaitienė (padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

  Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2001 m. rugsėjo 10 d. – 2002 m. sausio 25d.) ir neeilinių sesijų (2002 m. vasario 25d. – 2002 m. kovo 7 d.) surengė 27 posėdžius iš kurių 2 bendrus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, vieno įstatymo projekto klausymą, keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai.

  (VVSK priešpaskutinis stulpelis)

  1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

  Komiteto nariai

  Frakcija

  Posėdžių lankomumas (iš 25)

     

  Dalyvavo

  Nedalyvavo

  Petras Papovas (komiteto pirmininkas)

  LSDP

  25

  -

  Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininko pavaduotojas)

  LF

  22

  3

  Gintaras Didžiokas

  VNDP

  23

  2

  Algimantas Valentinas Indriūnas

  NS

  21

  4

  Jonas Jurkus

  LSDP

  22

  3

  Saulius Lapėnas

  LF

  17

  8

  Eligijus Masiulis

  LF

  15

  10

  Alfonsas Pulokas

  LSDP

  24

  1

  Alvydas Ramanauskas

  NS

  12

  13

  Algis Rimas

  LSDP

  21

  5

  Valdemar Tomaševski

  JF

  18

  7

  2 Lentelė. Komiteto narių ir komiteto patarėjų darbo pasidalijimas

   

  Veiklos sritys

   

  Komiteto nariai

  Patarėjai

  Viešasis administravimas, valstybės valdymas, valstybės tarnyba, valstybinės institucijos, įstaigos, įmonės

  Gintaras Didžiokas, Algimantas Valentinas Indriūnas, Eligijus Masiulis, Alvydas Ramanauskas, Klemensas Rimšelis

  Rimas Kalkys

  Vietos savivalda, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikla, savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės

  Jonas Jurkus, Saulius Lapėnas, Alfonsas Pulokas, Algis Rimas, Valdemar Tomaševski

  Bronius Kleponis

  Valstybės teritorijos administracinis suskirstymas, regioninė politika

  Algimantas Valentinas Indriūnas, Alfonsas Pulokas, Algis Rimas, Klemensas Rimšelis Valdemar Tomaševski,

  Bronius Kleponis

  Valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, savivaldybių administracinė priežiūra, rinkimų sistema ir referendumai, nuosavybės teisių atstatymas

   

  Gintaras Didžiokas, Jonas Jurkus, Klemensas Rimšelis, Eligijus Masiulis, Alvydas Ramanauskas

  Danutė Budzienė

  Valstybės institucijų parlamentinė kontrolė

  Visi Komiteto nariai

  Visi Komiteto patarėjai

   

 3. Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

III (rudens) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

 • Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komiteto posėdžių metu buvo apsvarstyti virš 80 darbotvarkės klausimų: iš jų 77 Seimo pavedimai.

1 lentelė. Seimo pavedimai komitetams

Komitetai

Pagrindinis komitetas

Papildomas komitetas

Pavedimai komitetams III sesijoje

Pavedimai pagrindiniam komitetui III sesijoje

Pavedimai papildomam komitetui III sesijoje

AAK - 25 pavedimai

AAK - 12 pavedimų

AAK - 13 pavedimų

3,4%

3,5%

3,4%

BFK - 122 pavedimai

BFK - 57 pavedimai

BFK - 65 pavedimai

16,8%

16,8%

16,9%

EKK - 78 pavedimai

EKK - 38 pavedimai

EKK - 40 pavedimų

10,8%

11,2%

10,4%

KRK - 26 pavedimai

KRK - 5 pavedimai

KRK - 21 pavedimas

3,6%

1,5%

5,5%

NSGK - 49 pavedimai

NSGK - 24 pavedimai

NSGK - 25 pavedimai

6,8%

7,1%

6,5%

SRDK - 45 pavedimai

SRDK - 27 pavedimai

SRDK - 18 pavedimų

6,2%

7,9%

4,7%

SRK - 20 pavedimų

SRK - 12 pavedimų

SRK - 8 pavedimai

2,8%

3,5%

2,1%

ŠMKK - 26 pavedimai

ŠMKK - 16 pavedimų

ŠMKK - 10 pavedimų

3,6%

4,7%

2,6%

TTK - 150 pavedimų

TTK - 97 pavedimai

TTK - 53 pavedimai

20,7%

28,5%

13,8%

URK - 46 pavedimai

URK - 13 pavedimų

URK - 33 pavedimai

6,3%

3,8%

8,6%

VVSK - 77 pavedimai

VVSK - 36 pavedimai

VVSK - 41 pavedimas

10,6%

10,6%

10,6%

ŢTK - 61 pavedimas

ŢTK - 3 pavedimai

ŢTK - 58 pavedimai

8,4%

0,9%

15,1%

Iš viso 725 pavedimai

Iš viso 340 pavedimų

Iš viso 385 pavedimai

100,0%

100,0%

100,0%

Iš lentelės duomenų matome, kad komitetas pagal darbo krūvį yra 4 vietoje.

Komitetas, Seimo pavedimu, kaip pagrindinis, svarstė 36 įstatymų projektus, o kaip papildomas – 41 projektą bei pravedė Valstybės tarnybos pakeitimo įstatymo klausymą bei dalyvavo 2 bendruose posėdžiuose su Informacinės visuomenės plėtros komitetu šiomis temomis: “Viešojo administravimo efektyvumas ir demokratijos plėtra. Elektroninė valdžia – demokratija ir paslaugos gyventojams “, bei “Informacinės visuomenės plėtra regionuose“. Bendrų posėdžių metu išklausyti šie pranešimai kaip “Nacionalinė informacinės visuomenės plėtros strategija“, Elektroninė valdžia – geresnės valdžios prielaida, “Informacinės visuomenės plėtros scenarijus Vilniaus mieste“ ir “Informacinės visuomenės plėtros modelis regione“ bei kt.

Komiteto darbe didžiausią svarstytų klausimų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo 140 įvairaus pobūdžio laiškų, iš kurių 49 – iš Vyriausybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, virš 30 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai, 46 – iš savivaldybių.

Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus. Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, daug priekaištų išreiškia veikiantiems įstatymams. Didžiausią dalį skundų, gautų iš piliečių, sudarė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimai. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Nemaža susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai. Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo.

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo III (rudens) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

· 2001 m. rugsėjo 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-519, Žin., 2001, Nr. 85-2969).

· 2001 m. rugsėjo 27 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 4, 33, 60, 62, 69, 78 straipsnių pakeitimo papildymo įstatymas Nr. IX-525, Žin., 2001, Nr. 85-2972).

· 2001 m. spalio 18 d. priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 62ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-564, Žin., 2001, Nr. 92-3210).

· 2001 m. spalio 18 d. priimtas Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-560, Žin., 2001, Nr. 93-3254).

· 2001 m. lapkričio 8 d. priimtas Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-584, Žin., 2001, Nr. 99-3518)

· 2001 m. lapkričio 8 d. Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-411, Žin., 2001, Nr. 111-3586).

· 2001 m. lapkričio 13 d. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas ( Nr. IX-597, Žin., 2001, Nr. 99-3529)

· 2001 m. lapkričio 20 d. priimtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso pakeitimo įstatymas (Nr. IX-617, Žin., 2001, Nr. 102-3628).

· 2001 m. lapkričio 27 d. priimtas Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, 13, 16, 18, 19 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas (Nr. IX-619, Žin., 2001, Nr. 104-3702).

· 2000 m. gruodžio 11 d. priimtas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr.IX-639, Žin., 2001, Nr. 108-3904).

· 2001 m. gruodžio 18 d. priimtas Seimo statuto dėl Seimo statuto 31, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX-666, Žin., 2001, Nr.108-3906).

· 2001 m. gruodžio 10 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19 ir 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas (Nr. IX- 633, Žin., 2001, Nr. 110-3984).

· 2002 m. sausio 1 d. priimtas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX- 708 Žin., 2002, Nr. 5-161).

· 2002 m. sausio 1 d. priimtas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX- 716 Žin., 2002, Nr. 13-473) ir kitus įstatymus.

Seimo paskirtas papildomu, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstė šiuos Seimo III (rudens) ir neeilinių sesijų metu priimtus teisės aktų projektus: Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, Biudžeto sandaros pakeitimo įstatymo projektą, Melioracijos pakeitimo ir Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo pakeitimo bei papildymo, Atliekų tvarkymo pakeitimo ir papildymo Kelių 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymą ir kitus įstatymų projektus.

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komiteto posėdyje 2001 m. rugsėjo 24 d. buvo apsvarstyta esanti situacija savivaldybių paslaugų teikimo, organizavimo ir pertvarkymo klausimais. Komitetas nusprendė prašyti Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos išnagrinėti patirti Lietuvoje ir užsienyje savivaldybių paslaugų teikimo ir organizavimo klausimais ir iki šių metų lapkričio 1 dienos pateikti komitetui pasiūlymus dėl paslaugų teikimo pertvarkymo.

2001 m. rugsėjo 26 d. komitetas organizavo pasitarimą tema “Kurortų raida“, kuriame dalyvavo Vidaus reikalų ir Užsienio reikalų ir Ūkio ministerijų, Prezidento patarėjai, kurortų merai, kitų komitetų nariai, Turizmo departamento atstovai. Pasitarimo metu nutarta siūlyti Vyriausybei peržiūrėti nepriskirtas valstybinio valdymo ministerijoms sritis (tikslinant nuostatus ) ir priskirti kurortų plėtros politikos formavimo klausimus vienos ministerijos valdymo sričiai, išnagrinėti konsulatų tinklo plėtimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo ir įgyvendinimo kontrolę NVS šalyse bei išnagrinėti galimybę pripažinti Palangos, Druskininkų ir Birštono kurortus tiksliniais regionais.

2001 spalio 24 d. pravedė pasitarimą Druskininkuose tema “Valstybės ir savivaldybių tarnautojų rengimo, kvalifikacijos kėlimo bei politikų mokymo problemos“ tačiau konkrečių sprendimų šiais klausimais kol kas komitetas nepriėmė.

2001 m. spalio 31 dieną komiteto nariai ir darbuotojai dalyvavo susitikime su seniūnų asociacijos delegacija, kurios metu apsvarstyti seniūnijoms aktualūs klausymai.

Komiteto pirmininkas Petras Papovas kiekvieną pirmadienį dalyvauja Vidaus reikalų ministro organizuojamame pasitarime su viceministrais. Šiuo dalyvavimu pasiekiamas artimesnis ryšis su vykdomąja valdžia.

Komitetas savo posėdžiuose keletą kartų svarstė tolesnio energetinio ūkio valdymo decentralizavimo ir tobulinimo problemas, seniūnų statuso ir funkcijų tobulinimo, kai kurių apskrities viršininko įgaliojimų žemės ūkio klausimais perdavimo savivaldybėms bei kitus klausimus.

Vykdydamas parlamentinę kontrolę, komitetas 2001 m. lapkričio 28 d. susitiko su Vyriausybės atstovais apskrityse ir aptarė jų įgaliojimus bei galimas įstatymo pataisas. Pasitarime-diskusijoje dalyvavo Vyriausybės atstovai apskrityse, Vyriausybės bei Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Komitetas pasiūlė Vyriausybei parengti savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektą bei Vyriausybės atstovų veiklos nuostatus.

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

III (rudens) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai ir darbuotojai dalyvavo įvairiuose seminaruose ir konferencijose valdybos sprendimu arba savo iniciatyva.

Komitetas kartu su Europos reikalų komitetu susitiko su Europos Komisijos delegacija regioninės politikos klausimais. Susitikimo metu buvo aptarti regioninės plėtros, struktūrinių fondų lėšų planavimo ir paskirstymo bei šalių-kandidačių dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese klausimai. Generalinis direktorius G. Crauser pareiškė, kad Europos Komisija teigiamai įvertino Lietuvos pažangą, ruošiantis stojimui į ES ir tikisi tolesnio sėkmingo reformų vykdymo ypač atsakomybės paskirstymo tarp skirtingų valstybės valdymo lygmenų srityje. Efektyvus ir skaidrus valdymo ir lėšų paskirstymo mechanizmas yra vienas pagrindinių ES reikalavimų. Ryšium su tuo buvo pastebėta, kad svarbus vaidmuo organizacinės struktūros sukūrime turėtų atitekti Vidaus reikalų ministerijai. Kalbant apie regioninės politikos vykdymą, buvo ypatingai pabrėžta ES pozicija laikyti Lietuvą vienu regionu. Lietuva turi sukurti vieną nacionalinį socialinio-ekonominio vystymosi planą, kuriame būtų suderinti visų Lietuvos regionų (dalių) interesai ir poreikiai. Generalinis direktorius patikino, kad fondai neturėtų nei mažėti, nei didėti, kadangi tai yra tik įstojimo terminų pokytis, ir nėra didelio skirtumo, ar iš pradžių įstoja 6 šalys, o paskui dar 10, ar iš karto 10 šalių, bet vėliau. Taip pat buvo pasakyta, kad šalys-kandidatės per 3 metus turės padaryti tai, ką ES šalys padarė per 6-7 metus. Tuo tarpu šalių-kandidačių ekonominio išsivystymo lygis nesiekia vidutinio ES lygio. Atsižvelgiant į tai, būtų tikslinga rengti daugiau projektų, o ne programų. Savo ruožtu ES orientuosis struktūrinių fondų ir sanglaudos politikoje į busimas nares bei aktyviau su jomis bendradarbiaus, rengiant konferencijas, seminarus, įtraukiant jas į sprendimų priėmimo procesą.

Vasario 28 d. Komiteto pirmininkas P.Papovas skaitė paskaitą Viešojo administravimo instituto organizuotame seminare kartu su Danijos ekspertais, tema, “Bendradarbiavimas su politikais“.

Taip pat komiteto pirmininkas turėjo įvairių susitikimų su svečiais iš užsienio valstybių.

Komiteto sekretoriato darbuotojai kėlė kvalifikaciją Viešojo administravimo institute.

 

 

Komiteto pirmininkas Petras Papovas
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas