Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 4 d. posėdyje

Svarstyti trys nauji pasiūlymai Švietimo įstatymo projekto antrajai redakcijai. Pirmojo pasiūlymo autoriai – 15 Seimo narių grupė. Ji siūlo antrąją projekto redakciją papildyti nauju straipsniu, konceptualiai apibrėžiančiu ugdymo turinį. Be to, Seimo narių grupė, atsižvelgdama į Lietuvos integravimąsi į Europos Sąjungą, siūlo sustiprinti dėmesį tautinės ir etninės kultūros ugdymui. Komitetas balsų dauguma iš esmės pritarė šiems siūlymams ir pavedė darbo grupei suredaguoti formuluotes ir parengti trečiąją Įstatymo projekto redakciją.

Komitetas svarstė antrąjį pasiūlymą, kurį įregistravo Seimo nariai Ona Babonienė ir Jonas Korenka. Pasiūlymo esmė – tiksliau apibrėžti amžių, nuo kurio vaikas pradeda lankyti mokyklą. Komitetas bendru sutarimu pritarė šiam siūlymui.

Trečiąjį pasiūlymą įregistravo Seimo nariai Valerijus Simulik, Eligijus Masiulis ir Jonas Jurkus. Šiuo siūlymu nustatoma, kad mokyklų vadovai priimami į darbą pagal neterminuotas sutartis, o jų darbas vertinamas per vykstančias kas penkeri metai atestacijas. Balsų dauguma šiems siūlymams buvo nepritarta, bet pasiūlyta tobulinti dabartinio Įstatymo projekto formuluotę, nustatančią mokyklos vadovo priėmimo į darbą sąlygas ir darbo vertinimo formas.

Apsvarstytas Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo projektas. Į svarstymą buvo pakviesti ir dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Kęstutis Makariūnas, patarėjas doc. Vladislovas Guoga, Lietuvos studentų sąjungos ekspertė Diana Skučaitė. Projekte siūloma patikslinta kandidatų į Tarybos narius rinkimo tvarka – 15 jų iš mokslo ir studijų institucijų pasiūlytų ekspertų rinktų atitinkamos mokslų srities ekspertai, kitus 6 Tarybos narius turėtų pasiūlyti Švietimo ir mokslo ministerija, o dar 8 nariai atstovautų Lietuvos mokslų akademijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijai, Lietuvos mokslininkų sąjungai, Lietuvos pramoninkų konfederacijai, Lietuvos žemės ūkio rūmams, Lietuvos studentų sąjungai ir Lietuvos studentų atstovybių sąjungai. Juos deleguotų išvardytos institucijos.

Komitetas apsvarstė Seimo Teisės departamento pastabas ir iš esmės pritarė daugumai iš jų. Taip pat buvo apsvarstyti Lietuvos studentų sąjungos ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatų (tarybų) pirmininkų konferencijos pasiūlymai.

Nuspręsta parengti naują Lietuvos mokslo tarybos nuostatų tekstą, kuriame būtų atspindėti visi pasiūlymai, kuriems Komitetas pritarė.

Komitetas svarstė Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymą. Komitetas paskirtas pagrindiniu. Komiteto narys Povilas Jakučionis informavo komitetą, kad šio įstatymo pataisa susijusi su Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimais, kurie įsigalios nuo 2003-01-01, pagal kuriuos privalomieji patentai nebus išduodami, o fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus sumokamas įsigyjant verslo liudijimus. Paminklosaugos komisijos pirmininkė G. Drėmaitė pasiūlė patikslinti 23 straipsnio 3 dalies paskutinio sakinio formuluotę. Komitetas pritarė Teisės departamento pastaboms ir Paminklosaugos komisijos siūlymams ir nusprendė siūlyti Seimui svarstyti svarstomo projekto antrąjį variantą.

Svarstyta Seimo istorinės aplinkos koncepcija. Paminklosaugos komisijos pirmininkė G. Drėmaitė išsakė nuomonę, kad šiuo metu pateiktos dvi programos turėtų būti sujungtos į vieną. Seimo istorinės aplinkos koncepcija turėtų būti tobulinama ekspertų bei aptarta plačiuose specialistų ir visuomenės sluoksniuose. Dėl Seimo salių pervadinimo žymių žmonių vardais nereikėtų skubėti, reikėtų taip pat gauti detalias ekspertų išvadas bei apmąstyti, ar tikslinga suteikti vardus visoms Seimo salėms. Griežtai pasisakė prieš frakcijoms priklausančių salių pervadinimus. Komiteto narys Povilas Jakučionis informavo, kad svarstymui pateiktas projektas yra laimėjęs 2000 m. įvykusį konkursą, tačiau mano, kad projektų autoriai turėtų jį patobulinti. Komitetas labai pasidžiaugė, kad memorialo idėja pradėta svarstyti. Komitetas nusprendė siūlyti Seimo Valdybai atsižvelgti į Valstybinės paminklosaugos komisijos išsakytas pastabas bei tęsti projekto svarstymą, kviečiant ekspertus ir aptariant siūlomą projektą su visuomene, paraginus ją teikti nuomones ir siūlymus.
Naujausi pakeitimai - 2002 12 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas