Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Kaimo reikalų komiteto 2002-11-25 d. posėdį

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2002-11-25 d. posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Ūkininko įstatymo projektą (IXP-1950) ir bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam Ūkininko įstatymo projektui. Pranešėju paskirtas Komiteto narys Jonas Čiulevičius.

apsvarstytas Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (IXP-2043). nuspręsta daryti šio įstatymo projekto svarstymo Komitete pertrauką. Komiteto išvados rengėjams, pasitelkiant specialistus iš Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, papildomai išnagrinėti posėdyje išsakytas pastabas ir patikslinti išvados projektą.

Kaimo reikalų komitetas svarstydamas gazolio, skirto naudoti žemės ūkyje ir žuvininkystėje atleidimo nuo akcizo ( nuo 2003 m.) klausimą, išklausė Ūkio ministerijos sekretoriaus Aniceto Ignoto pateiktą informaciją apie dažyto kuro prekybos tvarką. Tai pat išklausyta Finansų ministerijos atstovės - Ingridos Šimonytės informacija apie numatomą atleisti nuo akcizų gazolio žemės ūkyje įgyvendinimo tvarką.

Vadovaujantis Akcizų įstatymu, gazolis, skirtas naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje nuo 2003 m. sausio 1 d. turi būti atleidžiamas nuo akcizų mokesčio.

Kaimo reikalų komitetas išklausęs Finansų ir Ūkio ministerijų informaciją, apie pasirengimą įgyvendinti šią Akcizų įstatymo nuostatą konstatuoja, kad, likus vienam mėnesiui iki minėto gazolio pardavimo be akcizo, žemdirbiai dar nežino jo įsigijimo tvarkos, nėra aiškumo dėl degalinių, numatančių prekiauti žymėtu gazoliu tinklo bei papildomų kaštų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir degalinių steigimu ir jų įtaka kuro kainoms.

Kaimo reikalų komitetas nusprendė pritarti tam, kad 2003 metais dar taikyti šiuo metu galiojančią Akcizo už kurą, naudojamą žemės ūkyje ir vidaus vandenų žuvininkystėje, grąžinimo tvarką. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei galutinai parengti ir patvirtinti sekančių metų pirmajame pusmetyje Akcizais neapmokestintų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo tvarką.

Komiteto posėdyje buvo išklausyta Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Evaldo Čijausko ataskaita apie SAPARD lėšų panaudojimą. direktorius informavo, kad pirmojo paraiškų pateikimo etapo metu (2001m. gruodžio 6-21 dienomis) Kaimo plėtros skyriuose buvo užregistruotos 121 paraiškos, bendra prašoma paramos suma sudarė 140 mln. Lt. su 90 paramos gavėjų pasirašytos paramos sutartys.

Antrojo paraiškų pateikimo etapo metu (2002 m. kovo 26 - balandžio 25 dienomis) Kaimo plėtros programų skyriuose buvo užregistruotos 78 paraiškos, bendra prašoma paramos suma sudarė 52 mln. Litų. Pažymėtina, kad šio etapo metu buvo pateikiamos paraiškos tik pagal pirmąją paramos kryptį "Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą". Su 60 paramos gavėjais pasirašytos paramos sutartys.

Trečiojo paraiškų pateikimo etapo metu (2002 m. liepos 8 - spalio 31 dienomis) pagal penkias SAPARD programos kryptis gauta 294 paraiškos, didesnei nei 365 mln. Lt. SAPARD paramos sumai. Su 54 paramos gavėjais pasirašytos paramos sutartys.

direktorius Evaldas Čijauskas pažymėjo, kad jau atlikti pirmieji SAPARD paramos mokėjimai - išmokėta 26,2 mln. Lt. kompensacija už atliktas investicijas. Viso šiai dienai yra pasirašyta 206 paramos sutartys, kuriose skirta 181 mln. Lt. SAPARD paramos lėšų. Tai sudaro 68 proc. viso turimų SAPARD programos biudžeto lėšų 2000 - 2001 metams (276,6 mln. Lt.).

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta siūlė Nacionalinės mokėjimo agentūros veiklą vertinti patenkinamai ir nurodė, kad ši agentūra turėtų veikti lanksčiau, siekiant padėti ūkininkams įsisavinti SAPARD teikiamą paramą. Tuo tikslu reikia labiau bendradarbiauti su bankais ir kredito įstaigomis, Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, siekiant parengti tokią turto užstatų ir paskolų garantijų sistemą, kad Valstybės ir ES paramos fondų lėšomis galėtų pasinaudoti kuo daugiau smulkiųjų ūkininkų.

Kaimo reikalų komitetas, atlikdamas parlamentinę kontrolę, išklausė Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus J.Panamariovo informaciją apie 2002 m. Specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimą. J.Panamariovas pažymėjo, kad numatoma įsisavinanti visas specialiosios kaimo rėmimo programos lėšas.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas