Lietuvos Respublikos Seimas

G.Dalinkevičiaus, E.Maldeikio, J.Narvilienės, E.Vareikio komandiruotės į Briuselį 2002 m. lapkričio 14-15 d. ataskaita

2002 m. lapkričio 14-15 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato Techninės pagalbos ir informacijos apsikeitimo skyriaus (TAIEX), kartu su Baltijos jūros valstybių taryba bei Europos Parlamentu organizuotas seminaras “Geras valdymas”. Seminare dalyvavo Seimo nariai Gediminas DALINKEVIČIUS, Eugenijus MALDEIKIS, Janė NARVILIENĖ ir Egidijus VAREIKIS. Taip pat dalyvavo Seimo Europos reikalų komiteto patarėja Živilė PAVILONYTĖ bei komiteto padėjėjas Andrejus DIDENKO.

Seminaras “Geras valdymas” buvo skirtas Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių parlamentų nariams. Dalyvauti seminare taip pat buvo pakviesti ir parlamentų sekretoriatų darbuotojai. Seminaro pagrindinė tema buvo – skaidrumas (Transparancy). Skaidrumas yra suprantamas kaip žmonių laisvas priėjimas prie informacijos srautų valstybės valdžios institucijose. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad seminaro organizatoriai ateityje numato surengti dar kelis seminarus iš “Geras valdymas” ciklo, kurių pagrindinės svarstomos temos būtų - Atsakingumas (Accountability) bei Dalyvavimas (Participation).

Pagrindiniu seminaro akcentu tapo Europos Sąjungos Skandinavijos šalių problemų susijusių su skaidrumo principo įgyvendinimu pristatymas ir įvertinimas. Seminare buvo bandoma nagrinėti kitų valstybių egzistuojančių skaidrumo problemas.

Seminarą pradėjo ir sveikinamąją kalbą pasakė Europos Parlamento Pirmininkas Pat COX. Jis pastebėjo, kad informacijos skaidrumo principo taikymas yra viena iš pagrindinių žmonių pasitikėjimo šalies valdžios institucijomis didinimo priemonių. Jeigu valstybėje blogai veikia informacijos srautų skaidrumo principas, tai nuo to kenčia viešoji nuomonė apie valstybės politinių institucijų veiklą. Savo kalboje Europos Parlamento Pirmininkas pabrėžė Europos Sąjungoje egzistuojančios ombudsmenų sistemos veiklos svarbą kovojant su korupcija ES valstybėse.

Seminaro pirmosios sesijos metu buvo svarstomos tokios problemos kaip “Kas yra geras valdymas” ir “Gero valdymo kliūtys”. Ypatingą konferencijos dalyvių susidomėjimą sukėlė Tarptautinio skaidrumo (Transparancy international) organizacijos pirmininko pavaduotojo Dieter FRISCH pranešimas “Tarptautinė perspektyva, pilietinių organizacijų vaidmuo”. Pranešėjas teigė, kad kitais metais bus sudarytas verslininkų bei valstybės tarnautojų etikos kodeksas, kuris taps svarbiu įnašu į diskusiją dėl bendrų politikos ir verslo etikos vertybių. Organizacija “Transparancy international” kiekvienais metais, atsižvelgdama į šalių monitoringo išvadas, publikuoja Europos šalių korupcijos indeksą, kuris yra labai geras būdas pritraukti žiniasklaidos dėmesį kovojant su korupcija. D.FISCH taip pat pažymėjo, kad organizacija gali rasti finansavimo šaltinių šalių kandidačių antikorupcinių programų vykdymui.

Norint išsamiau apsvarstyti seminaro klausimus, seminaro dalyviai buvo suskirstyti į trys pogrupius. Pateikiu trumpą klausimų, kurie buvo aptariami diskusijoje, aprašymą:

1. Whistleblowing - (galima išversti kaip - skundikas, neteisėta veikla) - suprantamas kaip susirūpinimas dėl neteisėtos veiklos arba informacijos suteikimas apie neteisėtą ar slaptą veiklą. Kiekviena organizacija susiduria su įstatymų, taisyklių pažeidėjais. Įstatymų pažeidėjai ir tie kurie gali tai pastebėti, o vėliau informuoti apie neteisėtą veiklą, paprastai dirba toje pačioje darbovietėje. Tuo tarpu baimė dėl persekiojimo, darbo praradimo gali užkirsti kelia individams savivaliauti. Paprastai korupcija arba neteisėta veikla sutapatinama su visuomenes nepasitikėjimu demokratinėmis institucijomis.

Darbo grupė bandė atsakyti į klausimą, kaip sudaryti sąlygas galinčias apginti tarnautojus, teikiančius informaciją apie neteisėtą veiklą, ir kartu išlaikyti patikimą darbo atmosferą institucijoje.

2. Partijų bei rinkimų kampanijų finansavimas - yra esminis gero valdymo aspektas. Darbo grupė bandė detaliai išnagrinėti priemones, kurios gali užtikrinti šio proceso skaidrumą. Buvo pastebėta, kad geri šios problemos sprendimo būdai gali užtikrinti visuomenės pasitikėjimą demokratine sistema bei išrinktais atstovais. Pogrupio dalyviai konstatavo, kad be aktyvios partinės veiklos valstybėje neįmanoma sukurti pilietinės visuomenės, bet partijų rinkimų kampanijų metu labai svarbus skaidrumo procesas. Pogrupis nerado bendro atsakymo dėl partijų finansavimo, bet buvo įdomu išgirsti Danijos atstovės informaciją, kad Danijos rinkimų kampanijų metu partijoms uždrausta vykdyti finansavimą grynais pinigais.

3. Atvirumas, viešumas (Openness) - piliečių teisė gauti informaciją yra pagrindinis demokratijos funkcionavimo komponentas. Jeigu valdžios aktyvumas yra paslėptas (skaidrumo stoka) visuomenės galimybė pritarti arba nepritarti vykdomai politikai yra pažeista. Darbo pogrupis konstatavo, kad kalbant apie biudžeto priėmimo procedūrą, ypatingai reikia pabrėžti viešumo aspektą, nes tai sąlygoja priimtų sprendimų teisėtumą. Labai svarbu yra užtikrinti patikimą informacijos gavimą. Informacija turi būti lengvai piliečiams pasiekiama.

Antrosios seminaro sesijos tema buvo “Parlamentų vaidmuo gerame valdyme”. Europos Parlamento Antrojo generalinio direktorato direktorius Gerart LAPRAT seminaro dalyvius supažindino su Europos ateities Konvente svarstomais klausimais. Europos Tarybos Sąveikos su ES skyriaus direktoriaus pavaduotojas Giovanni CELIENTO pristatė Europos Tarybos veiklą, aptardamas gero valdymo klausimus. Ypatingą dėmesį pranešėjas skyrė 1999 m. sausio 27 d. Europos Tarybos priimtos Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos pristatymui. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos narys Goran MAGNUSSON pristatė Švedijos parlamento priežiūros (scrutiny) mechanizmo darbą.

Seminaro metu vyko debatai, buvo iškelta nemažai naujų idėjų ir pasiūlymų, išsakyta skirtingų nuomonių dėl kovos su korupcija. LR Seimo nariai užregistravo savo pasiūlymus seminaro išvadoms. Galutinius pastebėjimus, išvadas ir apibendrinimus pateiks Baltijos jūros šalių tarybos komisarė Helle DEGN po seminarų ciklo “Geras valdymas” užbaigimo.

PRIDEDAMA: LR Seimo narių pasiūlymai 2002 m. lapkričio 14-15 d. seminaro “Geras valdymas” išvadoms, 1 lapas.

Seimo narys Gediminas Dalinkevičius

ERK padėjėjas A.Didenko,Tel.: 2396592

2002 lapkričio 15

Pasiūlymai seminaro išvadoms

Mes manome, kad išplėtota ekonomika daro didelę įtaką kapitalo koncentracijos procesui, aktyviai, kartais netgi agresyviai pasireiškiančiam skirtingais valdymo lygmenimis: savivaldybių, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu.

Todėl mes manome, kad kovoje su korupcija labai svarbu diskutuoti ir pasiekti susitarimų dėl bendrų politikos ir verslo etikos vertybių ir normų tarp politikų, vyriausybių ir asocijuotų verslo organizacijų nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu. Abi pusės – politikai ir verslininkai – deklaruojantys skaidrumą, atskaitingumą ir gerą valdymą gali pasiekti aukštų veiklos standartų per atvirą visuomenę ir NVO kontroliavimą.

Atsižvelgdami į tai, Lietuvos Respublikos Parlamento nariai:

- siūlo pakviesti asocijuotų verslo organizacijų atstovus iš Baltijos jūros regiono dalyvauti kituose “Gero valdymo” seminaruose arba surengti specialų seminarą santykių tarp politikų ir verslo asociacijų kovoje su korupcija tema;

- kviečia BJVT inicijuoti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu diskusiją nacionalinių arba tarptautinių susitarimų dėl kovos su korupcija klausimu, kurių pagalba būtų galima įgyvendinti bendras politikos ir verslo etikos vertybes ir normas.

Gediminas Dalinkevičius

Eugenijus Maldeikis

Janė Narvilienė

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2002 11 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas