Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2002.11.19 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-11-19 dienos komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Notarinių veiksmų atlikimo rajonų savivaldybių seniūnijose įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektŕ IXP-1990.

Nusprćsta: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1991

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“).

- Valstybės tarnybos įstatymo 9, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP- 2032

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Valstybės politikų, teisėjų irvalstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1799

Nusprćsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 2 “susilaikė“, 1 balsavime nedalyvavo.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

    • Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektą IXP-1767A

Nusprćsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti pagal Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymo projektą IXP-2009

Nusprćsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti pagal Seimo Teisės departamento išvadą ir šiuos komiteto siūlymus:

1) projekto pavadinime atsisakyti žodžio "pagrindų", nes tai bus specialusis įstatymas, kuris reglamentuos tik dalies darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius;

2) pasvarstyti ar projekto 3 straipsnio 1 dalies nuostata, kuri skelbia, kad šis įstatymas ar atskiros jo nuostatos steigėjų sprendimu gali būti taikomos viešųjų įstaigų, kurių steigėjai (ar vienas iš steigėjų) yra valstybės ir (ar) savivaldybės institucija (-jos) ir (ar) įstaiga (-os), darbuotojams. Abejotina, ar galima subjektui suteikti teisę pačiam spręsti, taikyti ar netaikyti įstatymą ar jo dalį;

3) projekto 2 straipsnio 2 dalies nuostatą suderinti su Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 20 dalies nuostata;

4) projekto 3 straipsnio 2 dalies 5 punkto redakciją reikėtų suderinti su Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 10 punkto redakcija. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

- Valstybės kontrolės įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2033

Nuspręsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui patobulinti pagal Seimo departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Papildomai svarstė:

- Seimo narių J.Bernatonio ir J.Razmos pasiūlymai Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1938(2)

Nusprćsta: 1. Nepritarti Seimo nario J.Bernatonio pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

2. Nepritarti J.Razmos pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

 

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 11 21.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas