Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-11-13

 

 

 

Komitetas 2002-11-13 posėdyje svarstė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2037 ES. Svarstyme dalyvavo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininkė O.Jakštaitė ir Inspekcijos specialistė V.Linartaitė. Projekto tikslas – pilnai suderinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Įstatymo projektu teikiami pakeitimai parengti po Europos Komisijos ekspertų atliktos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ekspertizės bei po Europos Tarybos ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos organizuoto Europos Tarybos, Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos ekspertų susitikimo. Užsienio ekspertai pažymėjo, kad įstatymas iš esmės yra suderintas su Europos Sąjungos reikalavimais, tačiau kai kurios nuostatos turi būti suformuluotos tiksliau, siekiant sukurti saugią teisinę bazę, kurioje būtų aiškesnės įstatyminės nuostatos duomenų subjektams ir tiems, kurie vykdys teisingumą. Ekspertai taip pat pažymėjo, kad įstatyme ypač svarbu labiau įtvirtinti duomenų apsaugos priežiūrą vykdančios institucijos nepriklausomumą. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektui Nr.IXP-2037 ES.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriui R.Kaireliui ir Ministerijos Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus viršininkui A.Bartkevičiui, Komitetas svarstė Profesinių sąjungų įstatymo preambulės 1, 3, 13, 14, 15, 16, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2036ES, kuriam bendru sutarimu pritarė. Projekto tikslas yra suderinti Profesinių sąjungų įstatymo nuostatas su nuo 2003-01-01 įsigaliosiančiu Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

Taip pat Komitetas svarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 2012 straipsniu ir 225 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2014 ir Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2015. Projekto Nr.IXP-2014 tikslas – ATPK nustatyti gyventojų administracinę atsakomybę už gyvenamosios vietos nedeklaravimą, taip pat melagingų deklaravimo duomenų pateikimą. Projekto Nr.IXP-2015 tikslas – patikslinti kategorijas asmenų, kurie, įsigaliojus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui, bus laikomi deklaravusiais savo gyvenamąją vietą. Komitetas pritarė įstatymų projektams, tačiau siūlys pagrindiniam komitetui Nr.IXP-2014 projekte nustatyti pusės metų (ar kt.) terminą, nuo kurio taikoma administracinė atsakomybė už gyvenamosios vietos nedeklaravimą, įsigaliojus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui.

Komitetas svarstė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1791A. Posėdyje dalyvavo Seimo narys S.Lapėnas, Kultūros ministrė R.Dovydėnienė ir Ministerijos Autorių teisių skyriaus vedėja N.Matulevičienė, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ekspertas M.Okulič-Kazarinas, advokatas J.Leikauskas. Komitetas, anksčiau pritaręs įstatymo projektui Nr.IXP-1791, nusprendė atmesti įstatymo projektą Nr.IXP-1791A, tačiau siūlyti pagrindiniam komitetui išklausyti alternatyvaus projekto autorius ir jų teikiamas argumentuotas pasiūlymų nuostatas įtraukti į įstatymo projektą Nr.IXP-1791.

Seimo Pirmininko A.Paulausko pavedimu Komitetas svarstė J.Januševičiaus skundą dėl Seimo kontrolieriaus K.Milkeraičio daro. Išklausęs Seimo kontrolieriaus K.Milkeraičio informaciją dėl skundo tyrimo, Komitetas nusprendė: a) konstatuoti, kad Seimo kontrolierius K.Milkeraitis, tirdamas J.Januševičiaus skundą, nepažeidė Seimo kontrolierių įstatymu nustatytos tvarkos, b) siūlyti J.Januševičiui tarpusavo nesutarimus su kaimynais spręsti teisme.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 14.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas