Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie bendrą išplėstinį Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio rūmų Tarybos 2002 m. lapkričio 13 d. posėdį

Žemės ūkio rūmų pirmininko Jono Ramono iniciatyva buvo nutarta sušaukti bendrą išplėstinį Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdį. Posėdyje numatyta aptarti padėtį žemės ūkyje, išklausyti informaciją apie derybų dėl stojimo į ES eigą, aptarti žemės ūkio finansavimo ir Kaimo rėmimo programos 2003 metų projektus bei kitus labai svarbius žemdirbiams klausimus. Labai svarbi buvo Žemės ūkio rūmų Tarybos narių, visuomeninių žemės ūkio organizacijų atstovų, savivaldybių žemės ūkio skyrių vedėjų nuomonė šiais gyvybiškai svarbiais žemės ūkio ateities klausimai.

Siekiant, informuoti apie tai, kaip formuojamas valstybės biudžetas, kokius darbus reikės atlikti, kad galima būtų pilnai pasinaudoti svaria ES fondų parama- pakviestas gausus būrys ūkininkų iš visų rajonų.

Į bendrą posėdį atvyko Žemės ūkio rūmų Tarybos nariai, žemdirbių visuomeninių organizacijų atstovai, ūkininkai, valstybės institucijų atsakingi asmenys, Seimo nariai bei Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai.

Bendrą posėdį pradėjo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta.

Posėdžio atidaryme Žemės ūkio rūmų pirmininkas Jonas Ramonas pareiškė, kad Žemės ūkio rūmų Taryba į šį posėdį pakvietė apie 70 vienmandatėse apygardose išrinktų Seimo narių, tačiau jų atvykus mažai, paprašė daryti pertrauką ir kvietė Seimo narius gausiai dalyvauti posėdyje. Po pertraukos paaiškėjo, kad Seimo nariai dalyvauja Seimo komitetų ir kitoje parlamentinėje veikloje ir prašomas narių skaičius negali susirinkti posėdžių salėje.

Nors buvo reikiamas kvorumas bei skelbtas bendras Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis, Jonas Ramonas pareiškė, kad žemdirbiams neskiriamas reikiamas Seimo narių dėmesys ir pasiūlė Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdžio netęsti, kartu pakviesdamas dalyvius skirstytis.

Toliau vyko Seimo kaimo reikalų komiteto posėdis, dalyvaujant atskirų rajonų merams, savivaldybių žemės ūkių skyrių vedėjams bei kai kuriems žemės ūkio visuomeninių organizacijų atstovams.

Posėdžio dalyviai išklausė Žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio informaciją apie esmines žemės ūkio problemas, intervencinio grūdų pirkimo eigą, pieno gamybos kvotas ir supirkimo kainas, Specialiosios kaimo rėmimo programos bei Valstybės biudžeto žemės ūkiui formavimo principus, atsakė į posėdžio dalyvių klausimus.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius, atsižvelgdamas į Kaimo reikalų komiteto sprendimą dėl Valstybės biudžeto formavimo 2003 metais žemės ūkiui, pranešė, kad šis komitetas siūlo padidinti Valstybės biudžeto asignavimus Specialiajai kaimo rėmimo programai 50 mln. litų akcizui už dyzelinius degalus kompensuoti. Taip pat numatoma ieškoti papildomai šiai programai padidinti 10 mln. litų. Melioracijai siūloma papildomai skirti 5 mln. litų bei išdėstyti pasiūlymai dėl kitų programų finansavimo.

Agrarinės ekonomikos instituto direktorius Donatas Stanikūnas pateikė pagrįstus duomenis apie tai, kad integruojantis į Europos Sąjungą paskutiniais pasirengimo stojimo į ES metais žemės ūkiui būtina Specialiai kaimo rėmimo programai skirti 450 mln. litų.

Žemės ūkio viceministrė Dalia Miniataitė detaliai išanalizavo Europos Sąjungos numatomų skirti tiesioginių išmokų poveikį Lietuvos žemės ūkiui. Viceministrė pažymėjo, kad iš Europos Sąjungos per kaimo plėtros priemones tiesioginėms išmokoms bus skiriama pirmaisiais metais 480 mln. litų (dabar žemdirbiai remiami 90 mln. litų), tačiau, kad įsisavinti šią paramą bei pasinaudoti kitais kaimui skirtais struktūriniais fondais, reikalinga atlikti didelį organizacinį ir aiškinamąjį darbą: ūkininkų registravimas, apskaitos įvedimas, valdų ir ūkininkų registro sudarymas ir pan.

Derybos žemės ūkio skyriuje dėl stojimo į ES turi būti baigtos š.m. gruodžio 12 d. Sudėtingiausia bus derėtis dėl bazinio grūdinių kultūrų derlingumo, pieno ir cukraus kvotų bei karvių žindenių skaičiaus.

Viceministrė pabrėžė, kad ūkininkai per 2003 m. turi orientuotis į investicines programas, sutvarkyti savo, ypač pieno ūkius pagal ES reikalavimus, nes to nepadarius, 2004 m įstojus į ES, pieno jie negalės parduoti. Buvo akcentuota, kad ateinančiais metais reikia labai aktyviai mokyti žmones kaip pasiekti šiuos tikslus ir šiame darbe turi aktyviai dalyvauti savivaldybių žemės ūkio skyriai, kitos valstybinės institucijos, konsultavimo tarnybos ir Žemės ūkio rūmai.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta apgailestavo, kad šalies žemdirbiai turėjo gerą progą sužinoti savo perspektyvą, ruošiantis stoti į Europos Sąjungą, galėjo aptarti savo galimybes siekiant pasinaudoti įvairiomis paramos formomis. Kaimo reikalų komitetui buvo labai svarbi jų nuomonė derantis su Europos Sąjunga dėl gamybos kvotų, pereinamųjų laikotarpių, biudžeto formavimo žemės ūkiui principų, Specialiosios kaimo rėmimo programos panaudojimo tikslingumo ir išmokų dydžio.

Gintautas Kniukšta pareiškė, kad iki stojimo į ES liko tik vieni metai ir juos reikia išnaudoti kuo efektyviau ir naudingiau mūsų šalies žemdirbiams ir nesuprantama tai, kaip tai galima padaryti kartu nesitariant, nediskutuojant, nerengiant pagrįstų pasiūlymų Lietuvos Vyriausybei, neformuojant bendros pozicijos Europos Parlamentui ir Europos Komisijai.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas