Lietuvos Respublikos Seimas

2002m. lapkričio 4 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-11-04

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimo Nr.VIII-810 "Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo" priedėlio pakeitimo projektą IXP-1962, nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimo Nr.IX-711 "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo projektą IXP-1963, nusprendė:

1. Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Siūlyti pagrindiniam komitetui papildyti įstatymo projektą, siekiant suderinti LR Nacionalinės kovos su korupcija programos Įgyvendinimo priemonių plano II skyriaus pirmojo skirsnio 7 punkto nuostatas su Teismų įstatymo (2002 01 24 Nr.IX-732 redakcija) nuostatomis, atsižvelgiant į teisėjų nepriklausomumo principą.

Komitetas, apsvarstęs Įstatymo dėl Civilinės teisės konvencijos dėl korupcijos ratifikavimo projektą IXP-1976 ES, nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas svarstė Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymus Amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį įstatymo projektui IXP-1995. Komitetas nepritarė: 1, 2, 3, 4, 6, 7, pasiūlymams. Pažymėtina, kad 5 pasiūlymui: “12 straipsnio 3 dalyje vietoje žodžio “žodinę” rašyti “rašytinę” jau buvo pritarta svarstant komitete iniciatorių pateiktą įstatymo projektą.

Komitetas svarstė 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-1941.

Atsižvelgiant į tai, jog formuojant 2003 m. valstybės ir savivaldybių biudžetą nebuvo įvertinta ir paskaičiuota, kiek papildomai lėšų pareikalaus Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso, Teismų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 17-649, 73-3090), Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, 6 str. ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3104), Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708, 73-3103 ); Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 4, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo; Korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr.57-2297); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-19 nutarimo Nr.1194; 2002-10-01 nutarimo Nr.1533 bei 2002-05-24 nutarimo Nr.747; Šengeno veiksmų plano, o taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimo, pripažinusio prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 27 str. 2 d. bei 57 str. 4 d. nuostatas, įgyvendinimas,

Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į komiteto pasiūlymus:

Teisės ir teisėtvarkos komiteto kuruojamoms institucijoms (nurodytoms lentelėje) papildomai skirti 128781 tūkst. Lt.

Galimi išlaidų padidinimo šaltiniai:

  1. Sumažinti Finansų ministerijai valstybės skolos aptarnavimui skiriamus asignavimus;
  2. Sumažinti lėšas, numatytas keltuvui į Gedimino kalną statybai.
Naujausi pakeitimai - 2002 11 04.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas