Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-10-30

 

 

 

Komitetas 2002-10-30 posėdyje svarstė Amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį įstatymo projektą Nr.IXP-1995. Posėdyje dalyvavo Teisingumo viceministras G.Švedas. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti projektą atsižvelgiant į pastabas dėl vaiko amžiaus iki 18 metų reglamentavimo bei apsvarstyti galimybę siūlyti Vyriausybei ir savivaldybėms numatyti lėšas buvusių kalinių integracijai į visuomenę.

Dalyvaujant Lietuvos žmogaus teisių centro direktorei T.Birmontienei Komitetas svarstė Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą Nr.IXP-1775. Komiteto nuomone, įstatymo projektu ne visai sėkmingai bandoma reglamentuoti įvairias asmens sveikatos sritis, be to, nuostatos prieštarauja šiuo metu galiojantiems įstatymams. Įstatymo projekto turinys ir net forma panaši į tarptautinių organizacijų bei konferencijų rekomendacijas, kurios negali sutapti su įstatyminiu reguliavimu. Komitetas, pritardamas pačiai įstatymo idėjai, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

Komitetas svarstė Baudžiamaisiais įstatymais uždrausta veika padarytos žalos atlyginimo įstatymo projektą Nr.IXP-130(3). Svarstyme dalyvavo Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento vyr. specialistas A.Baležentis ir Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantas, advokatas K.Čilinskas. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektui, kadangi gerbiant žmogaus teises, nuo baudžiamųjų veikų nukentėjusiems asmenims turi būti atlyginama ir turtinė, ir neturtinė (moralinė) žala, kuri dažnai būna gana didelės apimties. Teisinis pagrindas neturtinei žalai reikalauti atsirado pasirodžius naujiesiems Civiliniam ir Baudžiamiesiems kodeksams.

Taip pat Komitetas svarstė Karo prievolės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-821. Posėdyje dalyvavo Krašto apsaugos viceministras J.Gečas ir Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos viršininkas J.Andriškevičius. Projektu siekiama išvengti situacijų, kai dar nebaigę studijų studentai yra šaukiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Komitetas nepritarė įstatymo projektui tikslu išvengti situacijos, kuomet studentams suteikiamos privilegijos.

Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos”, Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų skyriaus vedėjos pavaduotojai I.Juknelytei ir Migracijos departamento Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistei T.Korsakienei, Komitetas svarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo, Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir

 

papildymo projektą Nr.IXP-1803 ir pritarė Komiteto patobulintam projektui, kuriame atsisakoma I skirsnio, nes, įsigaliojus naujam Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymui, būtina suvienodinti teisines normas.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 31.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas