Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. spalio 30d. komiteto posėdis

2002-10-30

SVARSTYTA: Amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį įstatymo projektas IXP-1995.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į institucijų pastabas, kurioms komitetas pritarė, bei atsižvelgiant į Seimo nario J.Sabatausko pasiūlymą, kuriam komitetas pritarė, t.y.: nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies atleisti nėščias moteris ir motinas, auginančias vaiką iki 14 18 metų amžiaus, nuteistas iki 5 metų imtinai; bei neatliktąją laisvės atėmimo bausmę nėščioms moterims, ir motinoms, auginančioms vaiką iki 14 18 metų amžiaus sumažinti:

1. Pusiau, bet ne daugiau kaip 5 metais, nuteistoms daugiau nei 5 metams už nusikaltimus padarytus dėl neatsargumo.

2. Vienu trečdaliu, bet ne daugiau kaip 3 metais, nuteistoms daugiau nei 5 metams už tyčinius nusikaltimus.

SVARSTYTA: Teisininko privačios profesinės veiklos įstatymo projektas IXP-1088.

NUSPRĘSTA: Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Teisininko privačios profesinės veiklos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-1089.

NUSPRĘSTA: Daryti svarstyme pertrauką.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 56, 87, 87(3) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1334.

NUSPRĘSTA: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1888.

NUSPRĘSTA: Šį įstatymo projektą svarstyti komiteto posėdyje lapkričio 6 d.

SVARSTYTA: Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos", Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo, Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas IXP-1803.

NUSPRĘSTA: 1. Siūlyti pagrindiniam komitetui daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus apsvarstytas pagrindinis įstatymo projektas IXP-697(2), kuriuo siūloma pripažinti netekusiu galios įstatymą “Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais arba gyvenančiais Lietuvos Respublikoje”, kadangi įstatymo projektas IXP-1803 teikiamas svarstyti kaip lydintysis projektą IXP-697(2),

2. tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, įvertinant:

1). ar visi reikiami įstatymai keičiami ir ateityje nekils problemos dėl jų taikymo;

2). ar nebūtų geresnis šios problemos sprendimas, parengus vieną specialųjį įstatymą, kuriame būtų nustatytos vienodos sąvokos bei formuluotės ir jos būtų vienodai taikomos visiems įstatymams.

SVARSTYTA: Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1951 ES.

NUSPRĘSTA: 1.Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms pritarė Teisės ir teisėtvarkos komitetas bei atsižvelgti į komiteto pasiūlymą :

2. Pritarti iniciatorių teikiamai nuostatai- pripažinti netekusiu galios kodekso 73 straipsnį, kad būtų suvienodinta visose transporto rūšyse nuostata dėl keleivių draudimo, paliekant tik savanoriškąjį keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kadangi ir kitose transporto rūšyse nenumatytas privalomas keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Savanoriškasis draudimas- ne šio įstatymo dalykas, todėl pritarti dešimtojo skirsnio pataisoms pagal iniciatorių pateiktą projektą.

SVARSTYTA: LR teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1983.

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1984.

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Konstitucinio Teismo nutarimas “ Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 8 straipsnio ir 14 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai’.

NUSPRĘSTA: Kreiptis į Seimo valdybą, kad pavestų Seimo kanceliarijos Teisės departamentui savo pasiūlymus dėl Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimo pateikti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui per vieną mėnesį nuo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas