Lietuvos Respublikos Seimas

2002 10 28 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu nepritarė Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1035. Pranešėju paskirtas Alfonsas Macaitis.

Juozas Darulis, Susisiekimo ministerijos Vandens departamento direktorius, pristatė įstatymo projektą Dėl 1990 m. tarptautinės konvencijos dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams ratifikavimo Nr.IXP-1947 pagrindinius tikslus ir uždavinius. Pagrindinis tikslas - kartu su kitomis Konvencijos šalimis parengti ir imtis veiksmų įvykus taršos nafta incidentui. Konvencijoje dalyvauja 66 valstybės, iš jų 11 Europos Sąjungos valstybių, todėl Lietuvai būtų tikslinga prisijungti prie šių valstybių ir ratifikuoti Konvenciją. Nuspręsta pritarti Konvencijai bendru sutarimu. Pranešėju paskirtas Antanas Baura.

Komitetas svarstė papildomas Seimo narių Dangutės Mikutienės ir Egidijaus Skarbaliaus pastabas ir pasiūlymus Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projektui Nr.1794.

Laurynas Kalesinskas, Aplinkos ministerijos, Aplinkos strategijos departamento, Integracijos į Europos Sąjungą skyriaus vyr. specialistas, informavo Komitetą apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei ES aplinkos apsaugos dalį, kurią įvertino Europos Komisija 2002 m. Reguliariame pranešime. Pranešėjas pažymėjo, kad Komisijos išsakytos pastabos ir išvados turėtų būti vertinamos kaip labai vertingi patarimai, tobulinant integracinį procesą aplinkosaugos srityje ir į jas būtina atsižvelgti. Pagrindinės pastabos į kurias siūloma atsižvelgti:

- pavojingų atliekų tvarkymas. Šiuo metu Lietuvoje yra tik laikinas pavojingų atliekų tvarkymas, todėl būtina pakoreguoti Valstybinę atliekų tvarkymo programą. Komisijos nuomone būtina didinti tarnautojų, dirbančių atliekų tvarkymo srityje skaičių, nes dabartiniai pajėgimai yra nepakankami.

- triukšmo sektorius. Komisija pasigenda pažangos transpozicijos srityje. Teisės derinimas šiame sektoriuje iš tikro buvo sustojęs ir tai susiję su tuo, kad keitėsi ES reikalavimai triukšmo srityje.

- aplinkosauginių reikalavimų integravimo tęsimas. Komisija siūlo formuoti ir įgyvendinti politiką visuose kituose sektoriuose taip, kad būtų galima įgyvendinti subalansuotos plėtros principą. Šiuo metu jau baigiama rengti Nacionalinė subalansuotos plėtros strategija.

- administracinių pajėgumų stiprinimas, ne tik centriniame, bet ir vietiniame lygmenyje įgyvendinat ES reikalavimus tokiose srityse kaip gamtos apsauga, atliekų tvarkymas, taršos integruota prevencija ir kontrolė bei cheminių medžiagų tvarkymas.

- planavimo, projektų rengimo pajėgumų stiprinimas tiek centriniame, tiek regioniniame lygmenyje.

- monitoringo pajėgumų stiprinimas. Nors oro monitoringo srityje buvo pasiekta pažanga, tačiau monitoringo įranga ir toliau turi būti modernizuojama, būtina užtikrinti finansavimą.

- priežiūros institucijų stiprinimas.

Komitetas teigiamai įvertino Aplinkos ministerijos darbą įgyvendinant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus ir rekomendavo numatyti papildomas priemones Europos Komisijos Reguliariame pranešime nurodytoms problemoms spręsti.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas