Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 09 21-28 d. ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Politinių reikalų komiteto posėdyje. Šioje ataskaitaitoje informuoju apie posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Europoje gyvenančių musulmonų padėtis, jų kultūrinė raiška. Keletą valandų vyko diskusija su Europos musulmoniškojo jaunimo organizacijomis apie skirtingų kultūrų ir religijų sąveikas Europos kontinente. Pažymėtina, jog abi pusės (Europos krikščionys ir musulmonai), kaip paaiškėjo dažnai turi susidarę klaidingą arba nepilną nuomonę vieni apie kitus.

2. Europos Tarybos įnašas į Europos Konvento diskusijas. Svarstytas rezoliucijos dėl Konvento veiklos tekstas bei pati Konvento veikla ir joje nagrinėjami klausimai. Europos Taryba, kaip įtakingiausia kontinente žmogaus teisių priežiūros organizacija, siekia kuo aktyviau dalyvauti ir Konvento diskusijose.

3. Ekstemistinių partijų pavojus demokratijai Europoje. Komiteto paskirta reporterė M.Feric-Vac (Kroatija) pristatė tyrimo apie ekstemistines partijas Europoje rezultatus. Buvo nagrinėta visų Europos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, patirtis. Lietuvos atveju buvo minimos V.Šustausko vadovaujama Lietuvos laisvės sąjunga bei M.Murzos šalinininkų veiksmai. Diskusijose pasisakiau šiuo klausimu, pabrėždamas, jog Lietuvoje radikalai dar nesulaukia kritinės rinkėjų paramos masės, tačiau kitų Europos valstybių patirtis priverčia ir mus itin rimtai nagrinėti šį klausimą. Bus paruošta ET rezoliucija šiuo klausimu su konkrečiomis rekomendacijomis ET narėms-valstybėms.

4. Baltarusija. Komitetas sudarė iš aštuonių narių specialųjį pakomitetį bendradarbiavimo su Baltarusija programoms kuruoti. Esu įtrauktas į šio komiteto sudėtį kaip ET Liberalų grupės atstovas. Pakomitetis į pirmąjį posėdį turėtų susirinkti gruodžio viduryje.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 30.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas