Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-28 d. posėdis

1. Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 3,4,10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedėliu įstatymo projektas IXP-1439(2).

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

2. Naftos ir dujų išteklių mokesčio 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1035.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą atmesti, kadangi:

1. Komitetas nepritaria siūlymui dalinti įplaukas iš mokesčio tarp atskirų biudžetų. Tai didina šio mokesčio administravimo išlaidas (pvz.: dėl įstatymo projekte numatytos galimybės mokesčio mokėtojams sumažinti mokėtiną mokestį, atsižvelgiant į paieškų ar žvalgybos apimtis, kitais ataskaitiniais metais reikės koreguoti mokesčio sumą).

2. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad pagrindinis motyvas 15 procentų pajamų iš naftos ir dujų išteklių mokesčio pervesti į savivaldybės biudžetą yra tai, kad, išgaunant naftą ar dujas, yra daroma nemenka neigiama įtaka savivaldybės teritorijos, kurioje yra naftos ir dujų ištekliai, gamtai, infrastruktūrai bei savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų sveikatai. Tačiau Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme jau yra įtvirtinta nuostata, kad 70 procentų mokesčio už aplinkos teršimą mokama į savivaldybės, kurios teritorijoje yra taršos objektas, gamtos apsaugos fondą.

3. Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1909.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

4. Azartinių lošimų įstatymo, darbo sutarties įstatymo, įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo", gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1937.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui

5. Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektas IXP-1058(2A).

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto, atsižvelgiant į Seimo narių G. Šivicko ir A. Butkevičiaus pasiūlymus, atobulintam įstatymo projektui.

6. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektas IXP-1485.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės nuomonę, kad “Apyskaita visais reikšmingais atvejais parengta pagal Biudžeto sandaros ir 2001 metų valstybės biudžeto bei savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymus ir valstybės biudžeto planinė užduotis, gautos pajamos, patvirtinti bei panaudoti asignavimai nurodyti teisingai “ pritarti Vyriausybės pateiktam nutarimo projektui Nr.IXP-1485.

ĮVERTINUS VALSTYBĖS KONTROLĖS IŠVADĄ “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS”:

Pasiūlyti Vyriausybei:

1. Iki 2003 metų liepos 1 d. parengti konsoliduotos valstybės finansinės atskaitomybės rengimo strategiją. Šioje strategijoje numatyti įgyvendinimo terminus , kada bus pradėta rengti konsoliduota finansinė atskaitomybė. Konsoliduota finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad teisingai atspindėtų valstybės finansinę būklę (turtą, valstybės skolą ir kitus turtinius įsipareigojimus bei įsiskolinimus) ir finansinius rezultatus.

2. Iki 2003 m. liepos 1 d. parengti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto įvykdymo apyskaitos sudarymo tvarką.

3. Apsvarstyti galimybę parengti ir pateikti Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 28 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų nustatyta, kad į konkrečių metų biudžeto pajamas įskaitomos įmokos, kurios patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas iki gruodžio 31 dienos įskaitytinai.

4. Parengti ir patvirtinti valstybės biudžetinėms įstaigoms programų vykdytojų (viešųjų įstaigų, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų bei įmonių) parinkimo tvarką.

5. Nustatyti specialiųjų programų finansavimo tvarką, asignavimų perdavimo eiliškumą, išskiriant valstybės biudžeto asignavimus ir valstybės institucijų įmokėtas lėšas.

6. Tobulinti sutaupytų asignavimų paprastosioms išlaidoms ekonomijos naudojimo tvarką bei išspręsti teisės aktų tarpusavio prieštaravimus. Teisės aktais vienareikšmiai nustatyti, kad asignavimų paprastosioms išlaidoms ekonomija pirmiausia turi būti dengiamas kreditorinis įsiskolinimas (suėjus sumokėjimo terminui). Patikslinti tvarką, kad asignavimų valdytojai turėtų teisę asignavimų paprastosioms išlaidoms ekonomiją naudoti tik baigiamiems investiciniams projektams finansuoti.

7. Tobulinti viešųjų įstaigų finansavimo tvarką bei teisinę bazę. Viešųjų įstaigų iš valstybės biudžeto asignavimų įsigytą turtą laikyti valstybės nuosavybe ir jo naudojimą įteisinti panaudos pagrindais.

8. Rengiant ir teikiant Seimui tvirtinti atitinkamų metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, kartu pateikti informaciją apie asignavimų valdytojų programų vykdymą (ar buvo pasiekti programoje nustatyti tikslai), programų vykdymo vertinimo rezultatus.

9. Atsižvelgti į kitas Valstybės kontrolės išvadose “Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” bei “Dėl 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos” pateiktas rekomendacijas.

10. Parengti ir iki 2003 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Seimui informaciją apie tai kas nuveikta įgyvendinant Valstybės kontrolės išvadose “Dėl 2001 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos”, “Dėl 2001 metų valstybės skolos ataskaitos” pateiktas rekomendacijas.

7. Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1825.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam ir komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

Pasiūlymai Vyriausybei Vyriausybė iki 2003 m vasario 1 d. patvirtina skirtų realizuoti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių pakeitimą.

8. Įmonių bankroto įstatymo 31 ir 32 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1432.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą(Nr. IXP-1432) atmesti, kadangi priėmus įstatymo projekto iniciatorių pateiktus pasiūlymus, pablogėtų bankrutavusios įmonės darbuotojams išmokų išmokėjimo sąlygos (išmokos būtų mokamos bankroto pabaigoje, pagal šiuo metu galiojančias nuostatas išmokos gali būti pradedamos mokėti Teismui priėmus sprendimą dėl bankroto).

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1970 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1845 - kuratoriai V.Saulis R.Palaitis /M.Šerienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano patvirtinimo" projektui IXP-2005 - kuratoriai A.Plokšto G.Šivickas

R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Ūkininko įstatymo projektui IXP-1950 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Įstatymo "Dėl Muitinės konvencijos dėl asmeninių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo ratifikavimo" projektui IXP-2001ES - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Mikalauskas/;

- Įstatymo "Dėl Muitinės konvencijos dėl komercinių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo ratifikavimo" projektui IXP-2002ES - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 28.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas