Lietuvos Respublikos Seimas

2002 10 23 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitete vyko Valstybės investicijų programos projekte 2003 metams numatytų lėšų paskirstymas aplinkosaugos projektams ir 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto Nr.IXP-1941 (aplinkosaugos programų finansavimo) svarstymas. Dalyvavo Arvydas Dragūnas, Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius, Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus specialistai, Finansų ministerijos Biudžeto departamento ir Finansinės paramos departamento specialistai. Nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Kadangi Aplinkos ministerijos regioninių padalinių tarnautojų atlyginimų vidurkiai yra vieni mažiausiu valstybinių institucijų sistemoje, skirti ministerijos valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių darbo apmokėjimui papildomai 2129 tūkst. Lt. Būtina įvertinti tai, kad valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai kasmet papildo šalies biudžetą 3 mln. litų.

2. Gamtosauginėms tarnyboms, vykdančioms kontrolės funkcijas, nemažinti lėšų skirtų transporto išlaidoms. Sumažinus regionų aplinkos apsaugos departamentų transporto finansavimą neišvengiamai mažės kontrolės apimtys, tuo pačiu mažės įplaukos į Valstybės biudžetą už išaiškinamus pažeidimus, nuslėptus taršos ir gamtos išteklių naudojimo mokesčius ir kt. Prašome išlaikyti praeitų metų transporto išlaidų finansavimo lygį skiriant papildomai 560 tūkst. Lt.

3. Siekiant užtikrinti nacionalinius bei tarptautinius informacijos apie aplinką teikimo poreikius ir įsipareigojimus, nuo 1999 m. Jungtinis tyrimų centras prie Aplinkos ministerijos vykdo aplinkos kokybės stebėjimus pagal naują Valstybinę aplinkos monitoringo programą 1999-2004 metams, kuriai 1998 m. liepos 1 d. protokolu Nr. 27 pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šios programos vykdymas yra taip pat numatytas ir Nacionalinėje Acquis priėmimo programoje (NAPP). Kadangi biudžeto projekte lėšos NAPP vykdymui numatytos tik Europos Komisijos ISPA projektų dokumentacijos paruošimo ko-finansavimui, Valstybinės aplinkos monitoringo programos vykdymui reikia papildomai 800 tūkst. Lt. Galimos baudos už tarptautinių įsipareigojimų nevykdymą 2003 metais sudarytų žymiai didesnes sumas nei prašoma lėšų.4. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl atsakomybės už ES struktūrinių fondų paramos įgyvendinimą Lietuvoje paskirstymo tarp valstybės institucijų“ bei 2001 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 953 „Dėl finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimo, valdymo ir kontrolės tvarkos“ Aplinkos ministerijai pavestomis vykdyti funkcijomis, LR Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 323 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų administracinių gebėjimų administruoti ES struktūrines paramos lėšas stiprinimo“ nuostatomis, buvo parengta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ES Struktūrinės paramos administravimo bei valstybės tarnautojų mokymo poreikio koncepcija.

Pagal šią koncepciją ISPA Įgyvendinimo agentūra atliks projektų priežiūrą, mokėjimų vykdymą bei biudžeto asignavimų projektų ko-finansavimui administravimą, o taip pat atliks įgyvendinančios institucijos vaidmenį ES Struktūrinių fondų valdymo procese. Vien 2003 metais ISPA Įgyvendinimo agentūra turės organizuoti apie 20 darbų atlikimo bei 46 konsultavimo paslaugų, techninės priežiūros ir projektavimo konkursus 14-ai jau patvirtintų ISPA 2000-2001 m. bei pateiktiems EK ISPA 2002 m. projektams.

Norint užtikrinti sėkmingą ISPA programos lėšų įsisavinimą, šiuo metu esamų darbuotojų skaičius nuo 7 turėtų būti padidintas bent iki 20. Kadangi biudžeto projekte numatyta Agentūrai skirti tik 3 etatus, papildomiems 10-iai etatų reikėtų skirti 480 tūkst. Lt. Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas š.m. rugsėjo 26 d. pritarė šių papildomų etatų steigimui. Atkreipiame dėmesį, kad panašios apimties SAPARD lėšų administravimui 2003 m. papildomai skiriama 150 etatų.

5. 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 310 (Žin., 2002, Nr. 26-920) Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Pesticidų atliekų tvarkymo Lietuvos Respublikoje 2002-2005 metų programą. Programoje numatyta, kad būtina sutvarkyti (perpakuoti, surūšiuoti, nugabenti į centrinius sandėlius) maždaug 920 tonų pesticidų atliekų, identifikuoti maždaug 800 tonų nežinomų pesticidų, išvalyti 185 pesticidų atliekų sandėlius ir juos nukenksminti.

To paties LR Vyriausybės nutarimo antruoju punktu Aplinkos ministerijai kartu su Ūkio ministerija pavedama koordinuoti programos vykdymą, ypač daug dėmesio skiriant pesticidų atliekų šalinimo galimybėms. Vykdydama šį pavedimą 2002 m. Aplinkos ministerija organizavo konkursą pesticidų atliekų šalinimui kitose šalyse esančiuose pavojingų atliekų šalinimo įmonėse pagal Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės reikalavimus. Šiuo metų jau yra parinktas konkurso nugalėtojas, dar šį mėnesį planuojama su juo sudaryti sutartį. Jeigu būtų užtikrintas pakankamas finansavimas, pesticidų atliekų problema Lietuvoje būtų iš esmės išspręsta. Kadangi biudžeto projekte numatyta tik 800 tūkst. Lt, papildomai pagal patvirtintą programą reikėtų skirti 934 tūkst. Lt.

6. Pritardami Seimo nario Vytauto Einorio pasiūlymui siūlome skubos tvarka steigti Augalų genų banką prie Aplinkos ministerijos ir numatyti jam 2003 m. valstybės biudžeto asignavimus 1.882 tūkst. litų. Tuo tikslu Biudžeto projekto "1 priedėlio IV dalies, Įstaigos prie ministerijų, Aplinkos ministerijos valdymo sritis" tekstą papildyti taip:

"Augalų genų bankas prie Aplinkos ministerijos, Iš viso - 1.882 tūkst. Lt, Iš jų: Paprastosioms išlaidoms iš viso - 1636 tūkst.Lt, Iš jų: darbo užmokesčiui - 677 tūkst.Lt, Nepaprastosioms išlaidoms - 246 tūkst. Lt".

Šioms reikmėms lėšas numatyti atitinkamai padidinant 1882 tūkst. Lt 2003 metų biudžeto pajamas. Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos, Žemės ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijos pritaria šitam pasiūlymui.

Lėšų šaltiniai minėtų programų finansavimui galėtų būti lėšos sutaupytos apjungiant:

1) Civilinės saugos departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos su Lietuvos Valstybiniu priešgaisrinės apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos;

2) Metrologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos su Lietuvos metrologijos inspekcija prie Teisingumo ministerijos.

Pritarta bendru sutarimu. Pranešėju paskirtas Alfonsas Macaitis.

Gediminas Masaitis, Aplinkos ministerijos, Miškų departamento vyr. specialistas, pristatė Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1909 tikslus ir uždavinius. Priėmus šį įstatymą atskaitymus nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą (miškų urėdijų privalomuosius atskaitymus į valstybės biudžetą nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką) administruos Valstybinė mokesčių inspekcija, o ne Generalinė miškų urėdija, kaip buvo anksčiau.

Diskusijoje dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo vykdymo kontrolės dalyvavo Aplinkos ministerijos, Aplinkos vadybos ir audito instituto, AB "Lietuvos geležinkeliai", Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir kitų organizacijų atstovai. 2002 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d. Šis įstatymas pakeitė 1999 m. gegužės 13 d. priimtą Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą ir išdėstė jį nauja redakcija. Pakeitimai susiję su Pakuotės ir pakuotės atliekų tvarkymo ES direktyvos įgyvendinimui, taikant ekonomines priemones. Atsižvelgus į tai ir buvo nustatytas mokestis už aplinkos teršimą gaminių (ar) pakuotės atliekomis. Šio įstatymo įgyvendinimui numatyti parengti nauji ar pakeisti jau galiojantys poįstatyminiai aktai. Iki šiol parengti ir patvirtinti teisės aktai: 2002 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1445 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr.53 "Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo"; 2002 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1643 "Dėl apmokestinamų gaminių ir apmokestinamosios pakuotės 2003-2006 m. atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo"; parengtas aplinkos ir finansų ministrų įsakymas "Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo". Įgyvendinant Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo 11 str. parengtas ir baigiamas derinti su suinteresuotomis institucijomis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 str. 2 dalies įgyvendinimo projektas, kuriame pateikti mokesčio už teršalų emisijas į aplinką tarifai 2005-2009 m. periodui.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 25.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas