Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 21 d.posėdyje

 

Toliau nagrinėtas Švietimo įstatymo projektas (IXP-1740).

Išklausyta informacija apie Seime 2002 spalio 16 d. vykusią konferenciją „Vaikų vasaros užimtumo aktualijos“, kuri buvo organizuota Komiteto narės Onos Babonienės iniciatyva, ir nusprendė pritarti Vaikų vasaros užimtumo tarpžinybinės koordinavimo grupės veiklai, taip pat pasiūlė O. Babonienei tęsti koordinavimo grupės darbą, prašyti valstybės įstaigų ir visuomeninių organizacijų deleguoti atstovus į tokią grupę ir kreiptis į Seimo valdybą, kad būtų skirta lėšų koordinavimo grupės veiklai ir konferencijoms vaikų vasaros užimtumo klausimais rengti.

Svarstytas Kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektas ir Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektas. Komitetas paskirtas papildomu. Pirmuoju projektu siekiama LR Kultūros ir sporto rėmimo įstatymą papildyti keliomis nuostatomis, kurios detalizuotų ir išsamiau reglamentuotų Kultūros ir sporto fondui teikiamų projektų svarstymą, ekspertų darbo apmokėjimą. Kultūros srities prioritetų sąrašas papildomas nuostata skirti finansavimą tiems projektams, kurių tikslas atnaujinti kultūros įstaigų materialinę bazę ir restauruoti kultūros paminklus. Vienas iš Lietuvos Respublikos azartinių lošimų mokesčio 8 straipsnio papildymo įstatymo projekto tikslų yra nustatyti papildomą finansavimo šaltinį, fondui skiriant 20 procentų lėšų, kurios gaunamos iš lošimų mokesčio. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti teikiamiems įstatymo projektams ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į teisės departamento išvadas.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2001 metų veiklos ataskaitos” projektas. Komitetas paskirtas pagrindiniu. Nuspręsta atsižvelgti į daugelį Teisės departamento ir papildomo Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvadas ir teikti Seimui svarstyti antrąjį Seimo nutarimo variantą.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas