Lietuvos Respublikos Seimas

J. Budrevičiaus komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 10 10-13 d. ataskaita

2002 m. spalio 9 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. 1111 buvau komandiruotas į Belgijos Karalystę, Briuselį, kur 2002 m. spalio 10 – 13 dienomis dalyvavau Europos Komisijos TAIEX organizuotas seminare “Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos efektyvumas liberalizuotoje Europos energijos rinkoje”.

Seminaro metu buvo išnagrinėtos šios temos:

1. “Parlamentarų vaidmuo Europos Sąjungos (toliau – ES) plėtros procese”;

2. “Energetikos politikos vykdymas Europoje”;

3. “ES plėtra ir energetikos politikos”;

4. “Energijos ir klimato kaita”;

5. “Vidinė šalių elektros bei dujų rinka”;

6. “Energija ir žemės ūkis”;

7. “Ateities direktyvų dėl energijos vaidmens pastatuose įgyvendinimas”;

Be to, įvyko bendra diskusija apie energetikos politikos vykdymą ES šalyse bei kandidatėse: “Problemos ir galimybės Europos Sąjungos kontekste”.

Pranešimus skaitė ES Parlamento bei Europos Komisijos nariai. Pirmiausia pranešėjai akcentavo glaudesnio bendradarbiavimo būtinybę. Pasak jų, konsultacijas būtina pradėti dar prieš šalims-kandidatėms tampant ES narėmis. Ypatingai glaudesnio bendradarbiavimo stokoja energetikos, aplinkosaugos sritys. Tarp problemų taip pat įvardinti klimato atšilimo, rūgštaus lietaus, sveikatos apsaugos, energetinių išteklių klausimai. Daug dėmesio skirta energetikos sektoriaus liberalizavimui ir iš to senkančioms pasekmėms. Pranešėjų iš ES nuomone, liberalizuotoje rinkoje didelės perspektyvos, kaip energijos šaltinis, nebeturės akmens anglis. Tuo tarpu dujos – priešingai, jų vartojimas turėtų ženkliai augti. Be to, pranešėjai skeptiškai vertino ir atominės energetikos perspektyvas, kadangi konkurencinėje kovoje šį energijos šaltinį turėtų pakeisti pigesnės dujos. Palyginimui buvo pateikti skaičiavimai, susiję su dujų elektrinės statyba ir eksploatavimu bei atominės elektrinės išlaikymu, atsargų modernizavimui bei atliekų saugojimui kaupimu.

Atskirai buvo nagrinėjamas šalių nepriklausomybės nuo importuojamų energijos nešėjų klausimas. Šiuo metu ES iš Rytų importuoja apie 50 proc. energijos nešėjų. Po ES plėtros šis dydis sudarytų apie 70 proc. Todėl buvo akcentuota būtinybė mažinti naftos produktų vartojimą, skatinti ir diegti naujas technologijas, užtikrinančias atsinaujinančių energijos šaltinių didesnį vartojimą. Šiuo metu ES atsinaujinantys energijos šaltiniai tarp visų kitų šaltinių sudaro 6 proc. Planuojama, kad iki 2010 metų šis dydis išaugs iki 22 proc. Elektros sektoriuje padėtis kiek geresnė. Šiuo metu ES iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminama 14 proc. elektros.

Didelis dėmesys ES šalyse skiriamas biomasės gamybai. Be biokuro gamybos, biomasės auginimas sprendžia užimtumo žemės ūkio sektoriuje klausimą, leidžia išnaudoti dirvonuojančius plotus.

Atskira tema buvo nagrinėjamas energijos naudojimo statiniuose klausimas. ES rengiama taip vadinama “pastatų direktyva”, kurioje bus nustatyti minimalūs energijos efektyvumo pastatuose standartai. Taip pat turės būti nustatomos pastatų sertifikavimo schemos, šildymo ir vėdinimo sistemų patikros tvarka. Dažnesni inžinerinių tinklų inspektavimai, pranešėjų nuomone, užtikrins naujų technologijų įdiegimą. Be to, tai turėtų spręsti ir užimtumo klausimą, kadangi nedidelių pastatų renovacijai nereikia samdyti didelių firmų. Tokias užduotis galima patikėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip priemonę, užtikrinančią efektyvų energijos pastatuose naudojimą, naujų technologijų įdiegimą, pranešėjai mato galimybę sumažinti mokesčius įmonėms, kurios stato didesnį energijos efektyvumą turinčius pastatus.

Seminaro organizatoriai surengė išvyką į vieną miestelį, kurio gyventojai greta centralizuotai teikiamos elektros energijos naudoja elektros energiją, kurią generuoja dvi vėjo jėgainės. Šios išvykos metu buvo aptarti vėjo jėgainių techniniai duomenys, tokių jėgainių panaudojimo efektyvumo ir ateities perspektyvų klausimai.

Parsivežta medžiaga:

1. Europos komisijos Generalinio direktorato Energijai ir transportui direktoriaus G.Hanreich kalba tema “Energetikos politikos vykdymas Europoje”;

2. Pasiūlymai direktyvai “Dėl energijos vaidmens pastatuose”;

3. Santrauka “Energija bei aplinkosauga Europos Sąjungoje”;

4. Europos komisijos leidinys “White papper. Europos transporto politika 2010 metams: laikas nuspręsti”;

5. Europos komisijos leidinys “Green papper. Apie Europos strategiją energijos tiekimo saugumo srityje”.

Visi leidiniai anglų kalba.

Seimo narys Jonas Budrevičius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas