Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-21

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, spalio 21 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Seimo atstovo Europos Parlamente įstatymo projektas Nr. IXP – 1923, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės skyriaus vyriausiasis konsultantas Justinas Žilinskas bei Užsienio reikalų ministerijos teisės ir tarptautinių sutarčių departamento teisės skyriaus vedėja Jurgita Virbickaitė. Pagrindinis šio įstatymo tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo atstovo Europos Parlamente skyrimo tvarką bei pagrindinius jo veiklos teisinius pagrindus. Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos įgalins Lietuvos Respublikos Seimą turėti nuolatinį atstovą Europos Parlamente, kuris padės stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento Lietuvos pasirengimo narystei ir narystės Europos Sąjungoje kontekste, teiks informaciją Europos Parlamento komitetams ir padaliniams apie Lietuvos Respublikos Seimo veiklą, reguliariai informuos Lietuvos Respublikos Seimą apie Europos Parlamento veiklą. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai nutarė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su komiteto pastabom.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos“ projektą Nr. IXP - 1485 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas, Valstybės kontrolės valstybės ataskaitų audito ir metodologijos departamento direktoriaus pavaduotojas Arūnas Juozulynas bei Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Bagotyrius. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Seimo statuto 225 straipsniu, parengė ir 2002 m. kovo 27 d. pateikė Seimui svarstyti 2001 m. valstybės biudžeto apyskaitą. Pagal Seimo statuto 225 straipsnį Valstybės kontrolierius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Vyriausybės valstybės biudžeto apyskaitos pateikimo, turi pateikti Seimo Pirmininkui išvadą apie valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą. Atsižvelgdami į 2002 m. rugsėjo 27 d. Valstybės kontrolės pateiktą teigiamą išvadą Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam Seimo nutarimo projektui.

Trečiąjį darbotvarkės klausimą - Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ratifikavimo" projektą Nr. IXP – 1928 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas. Teikiama ratifikuoti sutartimi kiekviena Susitariančioji Valstybė įsipareigoja skatinti kitos Susitariančiosios Valstybės investuotojus investuoti jos teritorijoje. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui.

Ketvirtąjį klausimą - Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos ekstradicijos sutarties ratifikavimo“ projektą Nr. IXP – 1944 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas. Šios sutarties ratifikavimas užtikrins asmenų, surastų vienos Šalies teritorijoje, o kitos Šalies teisinių institucijų ieškomų dėl jiems iškeltos baudžiamosios bylos arba siekiant įvykdyti jiems nuosprendžiu paskirtą bausmę, išdavimą tarp susitariančiųjų valstybių, tokiu būdu siekiant įgyvendinti bausmės neišvengiamumo principą. Ratifikuojama Sutartis numato, kokiomis sąlygomis ir pagrindais asmuo, kaltinamas nusikaltimo padarymu, gali būti išduotas kitai valstybei. Taip pat numatyti privalomi atsisakymo išduoti asmenį pagrindai bei pagrindai, kuriais remiantis prašymą gavusi valstybė savo nuožiūra gali spręsti, ar išduoti asmenį. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo projektui.

Tarp Komiteto darbotvarkės klausimų buvo apsvarstytas ir - Seimo nario Jono Budrevičiaus pareiškimas dėl minėjimų ir užsienio svečių kalbų Seimo plenariniuose posėdžiuose. Komiteto nariai vienbalsiai nusprendė, kad žymiausių užsienio svečių kalbų įtraukimas į plenarinių posėdžių darbotvarkes atitinka Seimo statuto 102 straipsnio 1 punktą ir Lietuvos Respublikos vykdomos užsienio politikos nuostatas. Minėjimų, susijusių su svarbiomis valstybei progomis, įtraukimas į Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkes yra prasmingas ir reikalingas pagarbos tradicijų mūsų valstybei ugdymui, daro teigiamą įtaką visuomenės pilietinei brandai.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 21.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas