Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-10-21 d. posėdį

Kaimo reikalų komitete apsvarstytas Žemės reformos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Pritarta nuostatai, kad turi būti realizuota teisė gauti vieną sklypą individualiai statybai Vyčio Kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiumi apdovanotiems asmenims, jiems mirus – jų sutuoktiniams, o jeigu sutuoktinio nėra, - tėvams arba vaikams, jei jų prašymai buvo pateikti iki š. m. liepos 3 d., t.y. kai įstatymu buvo panaikinta teisė gauti žemės sklypus šiais ordinais apdovanotiesiems asmenims.

Žemės reformos įstatymas papildomas nuostatomis, kurios reikalingos Valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę laikinojo įstatymo įgyvendinimui.

Komitetas nusprendė sudaryti Organizacinį komitetą žemės ūkio kooperatyvų kongresui surengti kitų metų sausio-kovo mėn.

Taip pat nutarta kartu su Savivaldybių asociacija aptarti kaip vystyti kooperaciją kaime, pasiūlyta Žemės ūkio rūmams sudaryti kooperatinio švietimo programą

Organizaciniam komitetui vadovaus Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta.

Posėdyje išklausyta Finansų viceministro Vito Vasiliausko, Ūkio ministerijos sekretoriaus Aniceto Ignoto ir Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus Jono Panamariovo informacija, kaip pasirengta taikyti naują akcizais neapmokestintų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, įsigijimo tvarką, kuri sutinkamai su Akcizų įstatymo reikalavimais turi įsigalioti nuo 2003 m. sausio 1 d. Finansų ministerija parengė Vyriausybė nutarimo projektą “Dėl Akcizais neapmokestintų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo tvarkos patvirtinimo”, kuris išsiųstas derinti suinteresuotoms institucijoms, taip pat ir Žemės ūkio rūmams.

Pagal siūlomą naują tvarką gazolis, skirtas naudoti žemės ūkyje, turės būti dažomas. Ūkio ministerija iš esmės suderino su kuro tiekėjais dažymo tvarką ir sąlygas.

Gazolis, skirtas naudoti žemės ūkyje, be akcizų galės būti įsigyjamas tik iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlių bei degalinių, nustatyta tvarka įgijusių teisę tiekti gazolį žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms.

Gazolį, skirtą naudoti žemės ūkyje, be akcizų galės įsigyti ūkininkų ūkiai, įregistruoti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kitos įmonės ir žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigų mokomieji (bandymų) ūkiai, jeigu praėjusių metų pajamos iš prekinės žemės ūkio produkcijos gamybos ir paslaugų žemės ūkiui realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų metinių pajamų.

Išlieka privaloma sąlyga, kad žemės ūkio subjektai, išskyrus asmenis, besiverčiančius žuvininkyste, turės teisę įsigyti gazolių be akcizų pagal nuosavybės teise arba nuomos, panaudos ar subnuomos sutarčių pagrindais valdomą ir naudojamą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka deklaruotą bendrą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarų skaičių), o žemės ūkio subjektai, besiverčiantys žuvininkyste, - pagal tvenkiniuose ir kituose vidaus vandenyse faktiškai sugautų ir realizuotų žuvų kiekį (tonomis).

Taikant šią tvarką, gazolio tonos vidutinė kaina be mokesčių sudarytų vidutiniškai 1000 litų.

Komitetas išnagrinėjo šių metų spalio 9 d. Europos Komisijos paskelbtą Reguliarųjį metinį pranešimą apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje.

Pranešime pažymima, kad nuo praėjusių metų ataskaitos Lietuva toliau darė pažangą žemės ūkyje, derindama teisės aktus ir stiprindama administracinius gebėjimus. Nors žemės ūkyje sukurta pridėtinė vertė ir dirbančiųjų žemės ūkyje skaičius sumažėjo, dėl padidėjusio eksporto į Europos Sąjungą sumažėjo prekybos balanso žemės ūkio ir maisto produktais deficitas. Šiek tiek pažengė žemės reformos darbai, iki 17,2 ha padidėjo vidutinis registruoto ūkio dydis.

Kartu Komisija nurodo ir trūkumus, kuriuos būtina ištaisyti iki narystės ES, t.y. iki 2004 m. sausio 1 d.

Posėdyje dalyvavusi Žemės ūkio Viceministrė Dalia Miniataitė informavo, kad žemės ūkio ministerija artimiausiu metu parengs konkretų priemonių planą Europos Komisijos nurodytiems trūkumams žemės ūkio srityje šalinti.

 

Kaimo reikalų komiteto informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas