Lietuvos Respublikos Seimas

Komisijos darbo ataskaita

Patvirtinta 2002-05-14

Komisijos posėdyje

Seimo laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti

darbo ataskaita

Seimo Laikinoji komisija J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti buvo sudaryta 2002 m. sausio 25 d. Seimo nutarimu Nr. IX-741.

Komisijai pavesti uždaviniai tai:

1. Susipažinti su teisėsaugos institucijų veikla, tiriant J.Paliako žūties aplinkybes;

2. Išaiškinti aplinkybes, trukdančias šio nusikaltimo operatyviam ir rezultatyviam tyrimui;

3. Laikinajai tyrimo komisijai suteiktų galių ribose imtis priemonių šioms kliūtims pašalinti bei užkirsti kelią politinėms spekuliacijoms šio tyrimo tema.

Vadovaujantis minėto Seimo nutarimo 4 str., kuriame nurodoma, kad Komisija su atliktu darbu supažindina Seimą, pateikiama Komisijos darbo ataskaita.

Komisijos darbą apsunkino tai, kad ji veiklą pradėjo ne Seimo sesijos metu, todėl nebuvo galimybės operatyviai surengti Komisijos posėdį, nustatyti darbo kryptis bei formas. Per veiklos laikotarpį įvyko 4 Komisijos posėdžiai, kuriuose buvo išklausoma teisėsaugos institucijų informacija, priimami sprendimai Komisijos veiklos klausimais. Be to, Komisija informacijai rinkti bei betarpiškai susipažinti su J.Paliako žūties tyrimu naudojo ir kitas darbo formas. Raštu buvo kreiptasi į Generalinę prokuratūrą, Policijos departamentą prie VRM, Valstybės saugumo departamentą su prašymais pateikti informaciją apie J.Paliako žūties aplinkybes bei atliekamą tyrimą. Komisijai savo nuomonę ir turimą informaciją apie J.Paliako žūties aplinkybes pateikė ir visuomenės atstovas Justinas Burba.

2002-02-15 posėdyje iš Komisijos narių sudaryta Tyrimo grupė, kuriai pavesta, nuvykus į Klaipėdą, betarpiškai susipažinti su atliekamu tyrimu dėl J.Paliako žūties. Ši darbo grupė 2002-02-26 susitiko su Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vadovais, Klaipėdos VPK Kriminalinės policijos vadovais, tardymo operatyvinės grupės nariais. Pasitarimo metu buvo aptarti tyrimo organizavimo klausimai, tyrimo eiga, versijos, nustatytos aplinkybės, problemos, su kuriomis susiduriama tyrimo metu. Įvardytos materialinio aprūpinimo bei teisinio reglamentavimo problemos. Kriminalinės policijos pareigūnų teigimu, kiekvienu atveju, prieš taikant operatyvines priemones, būtina gauti LR Generalinio prokuroro pritarimą. Tokio pobūdžio kelionės iš Klaipėdos į Vilnių pareikalauja finansinių lėšų bei trukdo tyrimo operatyvumui. Suformuluotas pasiūlymas, kad naujos redakcijos Operatyvinės veiklos įstatyme daliai operatyvinių priemonių sankciją galėtų duoti apygardos vyriausiasis prokuroras. Savo ruožtu Komisijos nariai atkreipė dėmesį į būtinybę išaiškinti, ar J.Paliako visuomeninė ir politinė veikla nebuvo jo nužudymo priežastis.

Be to, išvykos metu Tyrimo grupės nariai susitiko su piliečiu Justinu Burba, kuris pateikė Laikinajai tyrimo komisijai J.Paliako surinktą medžiagą apie naftos gavybos įmonių veiklą ir jų privatizavimą Klaipėdos apskrityje. Susitikimo metu J.Burba išreiškė savo nuomonę, kad J.Paliakas buvo nužudytas būtent dėl domėjimosi naftos verslu. Tokią nuomonę pagrindžiančių faktų ar duomenų J.Burba nepateikė.

2002-04-17 Komisijos pirmininkas Klaipėdoje pakartotinai susitiko su tyrimą vykdančiais teisėsaugos pareigūnais, bendravo su žuvusiojo J.Paliako žmona Virginija Paliakiene, verslininku Vytautu Zigmantu.

Išvykų metu sukaupti duomenys buvo pateikiami ir apsvarstomi Komisijos posėdžiuose.

Pagal teisėsaugos institucijų pateiktą informaciją, J.Paliakas buvo sužalotas 2001-12-18 apie 14 val. 25 min. Klaipėdoje, Bokštų g. 9, prie įėjimo į UAB “Irvaja” įvykusio sprogimo metu. Nuo patirtų sužalojimų J.Paliakas Klaipėdos m. Raudonojo kryžiaus ligoninėje mirė. Teismo medicinos ekspertizės nustatytų sužalojimų lokalizacijos bei jų pobūdžio pagrindu padaryta išvada, kad sprogmuo sprogo J.Paliako kairėje rankoje neštame polietileniniame maišelyje ar rankinėje.

Dėl šio įvykio iškelta baudžiamoji byla, sudaryta tardymo operatyvinė grupė, kurią sudaro Klaipėdos miesto apylinkės ir apygardos prokuratūrų prokurorai, Kriminalinės policijos bei Valstybės saugumo departamento pareigūnai. Generalinė prokuratūra vykdo baudžiamosios bylos tyrimo kontrolę bei teikia metodinę pagalbą. Tyrimo metu paskirta eilė ekspertizių, apklausti liudytojai, operatyvinės informacijos pagrindu atliktos kratos, kiti tardymo ir operatyviniai veiksmai. Šiuo metu iškeltos ir tiriamos tokios įvykio versijos:

1. J.Paliakas nužudytas dėl jo visuomeninės veiklos;

2. J.Paliakas nužudytas iš keršto, susijusio su verslo reikalais;

3. J.Paliakas nužudytas dėl turėtų skolų;

4. J.Paliakas žuvo, pats nešdamas ir neatsargiai elgdamasis su sprogmeniu.

Nei viena iš šių versijų iki šiol neatmesta.

Remiantis šia teisėsaugos institucijų raštu ir žodžiu pateikta informacija bei pačios Komisijos surinkta medžiaga apie J.Paliako žūties tyrimą, o atskirais klausimais išklausant ir dalyvaujančių teisėsaugos pareigūnų nuomonę, Komisijos posėdžiuose priimta eilė sprendimų:

- 2002-03-12 kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu skirti lėšų piniginei premijai už vertingos tyrimui informacijos suteikimą bei pagalbą išaiškinant J.Paliako nužudymą. Šis klausimas galutinai neišspręstas, tačiau iš Vidaus reikalų ministerijos gautas pritarimas tokios premijos paskyrimui.

- 2002-03-12 apie teisėsaugos pareigūnų pasiūlymus Operatyvinės veiklos įstatymo projektui informuotas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Nauja Operatyvinės veiklos įstatymo redakcija iki šiol nepriimta.

- 2002-03-20 J.Burbos pateikta medžiaga apie naftos gavybos įmonių veiklą bei jų privatizavimą Klaipėdos apskrityje perduota Seimo Antikorupcijos komisijai. Turimais duomenimis Antikorupcijos komisija jau kreipėsi į kompetentingas valstybės institucijas su prašymu pateikti informaciją apie J.Burbos nurodomas aplinkybes.

- 2002-04-24 kreiptasi į LR Generalinį prokurorą su prašymu ypatingą dėmesį skirti versijos, kad J.Paliakas buvo nužudytas dėl jo visuomeninės veiklos, ištyrimui bei imtis priemonių pašalinti bet kokias galimybes verslo ar kitoms struktūroms įtakoti šį tyrimą.

Apibendrindama savo atliktą darbą bei surinktą informaciją, Komisija daro išvadą, kad iki šiol nenustatyta jokių esminių įstatymų pažeidimų, teisėsaugos institucijoms tiriant J.Paliako žūties aplinkybes. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad viena iš įvykio versijų lieka, kad J.Paliakas buvo nužudytas dėl jo visuomeninės veiklos, tai yra domėjimosi naftos verslovių veikla Klaipėdos apskrityje, kas padidina šio nusikaltimo pavojingumą bei svarbą valstybės ir visuomeniniam gyvenimui, būtina ir toliau skirti ypatingą dėmesį šios versijos ištyrimui, o kartu tęsti šio tyrimo parlamentinę kontrolę.

Remiantis šiuo Komisijos sprendimu, kartu su darbo ataskaita pateikiamas Seimo nutarimo pratęsti Komisijos veiklą projektas.

 

 

 

Komisijos pirmininkas Zenonas Mačernius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti  >   Išvados

LR Seimas