Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. spalio 14 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

(2002-10-14)

 

Komitetas svarstė Kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1778. Komitetas, išklausęs komiteto narių, patarėjos bei posėdyje dalyvavusio VRM viceministro E.Gusto nuomonių , bei apsvarstęs Kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1778, bendru sutarimu nusprendė gražinti iniciatoriams tobulinti įstatymo projektą.

Komitetas, apsvarstęs Tarnybinio paso įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1742, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabą, kuriai TTK pritarė, t.y: šio įstatymo pakeitimas susijęs su Asmens tapatybės kortelės įstatymo įgyvendinimo nuostatomis. Šiuo metu dar ne visiškai išspręsta problema, kaip rašyti dokumentuose kitataučių vardus ir pavardes ( Seime įregistruotas Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas Nr. P- 259 (3)). Asmens tapatybės kortelės įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad “Duomenys asmens tapatybės kortelėje įrašomi lietuviškais rašmenimis, piliečio vardas (vardai) ir pavardė- Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, nustatyta tvarka.”. Svarstomame įstatymo projekte IXP-1742 įrašyta trumpa formuluotė “Duomenys tarnybiniame pase įrašomi lietuviškais rašmenimis.”, todėl siūlytina šiuos abu įstatymus suderinti tarpusavyje bei suvienodinti minėtų straipsnių redakcijas.

Komitetas svarstė Prekių ženklų įstatymo 1, 18, 26, 32, 34, 38, 43, 44 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo Įstatymo priedu įstatymo projektą IXP-1826, Komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą, bei išklausęs komiteto narių, patarėjos ir posėdyje dalyvavusio Valstybinio patentų biuro direktoriaus R.Naujoko nuomonių, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, t.y: Projekto 44 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiant į Direktyvos 89/104/EEC 8 straipsnio 2 dalyje vartojamą terminą “apimtis”, siūlome po žodžio “licencija” įrašyti žodį “apimties”, o žodžius “kiekio, rūšies, kilmės” galima įrašyti skliausteliuose arba apskritai šių žodžių nerašyti. Taigi visą projekto 44 straipsnio 6 dalį siūlome formuluoti taip:

“Ženklo savininkas gali panaudoti šio įstatymo 38 straipsnyje numatytas teises prieš licenciatą, jeigu šis nevykdo kurios nors licencinėje sutartyje numatytos sąlygos – dėl jos trukmės, registruoto ženklo naudojimo formos, prekių ir (ar) paslaugų, dėl kurių suteikta licencija, apimties (kiekio, rūšies, kilmės), teritorijos, kurioje gali būti naudojamas ženklas, arba dėl licenciato gaminamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų kokybės”.

Komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą IXP-1741 dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200, 204, 225 straipsnių pakeitimo ir 203 straipsnio pripažinimo netekusiu galios, balsavimo rezultatu: 7-“ Už” ir 1 “susilaikiusiam” nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui .

Komiteto nariai pažymėjo, kad projekto 4 str. ( bazinio įstatymo 225 str.) išdėstyta neaktuali šio straipsnio redakcija. Reikėtų ją suderinti su 2002 m. liepos 5 d. įstatymu Nr.IX-1049 (V.Ž. Nr.75-3214)

Komitetas apsvarstęs įstatymo projektą IXP-1646 dėl Administracinių teisės pažeidimų Kodekso 188(15) straipsnio pakeitimo ir papildymo, nusprendė bendru sutarimu grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į pateiktas pastabas. Buvo pažymėta, kad aptariami pakeitimai yra ne šio įstatymo reguliavimo dalykas. Kada ir kaip naudojamasi Raudonojo Kryžiaus bei Raudonojo Pusmėnulio emblema ir pavadinimu yra nustatyta Raudonojo Kryžiaus Draugijos, Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio emblemos pavadinimo įstatyme. Be to pačiame įstatyme yra nuostatos, jog minėtos emblemos ir pavadinimai yra naudojami tiek taikos, tiek karinio konflikto metu.

Komitetas apsvarstęs Pilietybės įstatymo 1, 2, 17, 21, 23, 28, 29, 31, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1743 ir Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos" 1, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1744 nusprendė bendru sutarimu įstatymo projektus atmesti, nes projektai pateikti iki Seimas priėmė naują Pilietybės įstatymo redakciją (2002 09 07) ir jame išdėstytos nuostatos yra inkorporuotos į minėtą įstatymą. Todėl svarstyti šiuos projektus yra nebeaktualu.

Komitetas apsvarstė Seimo nutarimo “ Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos” projektą IXP-1774 ir nusprendė bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui daryti šio projekto svarstyme pertrauką, iki Teisės ir teisėtvarkos komitetas apsvarstys Teisingumo ministerijos parengtą “ Teisėkūros tobulinimo metmenų” projektą, kurį komitetas svarstys 2002 10 16 d. 13 val.

Komitetas pakartotinai svarstė įstatymo projektą IXP-1923 dėl Seimo atstovo Europos Parlamente ir nusprendė bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento bei kitas pastabas , įvertinti užsienio valstybių, ES narių patirtį, skiriant tokį atstovą Europos Parlamente ir įtvirtinti Seimo atstovą ne žemesniame statuse, nei kitų ES narių valstybių atstovų statusas. Atkreipti pagrindinio komiteto dėmesį į tai , jog Valstybės tarnybos nuostatos (19, 39, 41 str.) leidžia perkėlimo būdu deleguoti Seimo valstybės tarnautoją dirbti į kitų valstybių ar tarptautinės institucijas. Siūlyti pagrindiniam komitetui svarstyti galimybę nepriiminėti atskiro įstatymo vienam asmeniui, o spręsti Seimo atstovo Europos Parlamente klausimą per Diplomatinę tarnybą reglamentuojančius įstatymus ir teisės aktus.

Komitetas, apsvarstęs Teismo ekspertizės įstatymo projektą IXP-1786, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Pašto įstatymo 11 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-1828, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką.
Naujausi pakeitimai - 2002 10 15.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas