Lietuvos Respublikos Seimas

2002-10-14 d. posėdis

1. Apsvarstytas Valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas IXP-1771.

Nuspręsta:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu už.

2. Apsvarstytas Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1772.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu už.

3. Apsvarstyti Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektas IXP-1914, Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ratifikavimo projektas IXP-1916 ir Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo projektas IXP-1917.

Nuspręsta:

Pritarta pateiktiems įstatymų projektams.

4. Apsvarstytas Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-597A.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui patobulinti Įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir Komiteto pastabas bei pasiūlymus:

Patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir šiuos Komiteto pasiūlymus:

  1. Patikslinti 2 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 3 dalies 1 punktą, ir 8 straipsnio 3 dalį po žodžių “yra mokamos įrašyti žodžius: “arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos”.
  2. 2. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
  3. “5) vienišos motinos (arba vieniši tėvai, jeigu motinos nėra), vienos auginančios vaiką iki 8 metų, vienišos motinos (arba vieniši tėvai, jeigu motinos nėra) vienos auginančios du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės;”

  4. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:
  5. “1. Apdraustiesiems kompensuojamos išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, išrašytiems ambulatoriniam gydymui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus ir įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinus Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones. Išlaidos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuojamos pagal bazines kainas, apskaičiuotas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Apskaičiuojant bazinę kompensuojamųjų vaistų kainą naudojamos gamintojo kainos turi būti mažesnės arba ne daugiau kaip 5 procentais viršyti mažiausią atitinkamų vaistų gamintojo kainą Europos Sąjungos šalyse.”

  6. Patobulinti Įstatymo 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

“3. Seimas įstatymu gali skirti valstybės biudžeto lėšų visoms ūkininkų privalomojo sveikatos draudimo įmokoms, numatytoms šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje, ar jų daliai sumokėti.”

5. Papildyti 17 straipsnio 1,2,3, 4 dalis ir jas išdėstyti taip: “1. Įmonės, įstaigos, ir organizacijos ir turintys individualią veiklą fiziniai asmenys moka 3 procentų darbo užmokesčio dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis, einančius narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbančius narystės pagrindu ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, viešojo administravimo valstybės tarnautojus; 2) valstybės politikus, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kitų teismų teisėjus ir kandidatus į teisėjus, prokuratūros pareigūnus, Lietuvos banko valdybos pirmininką, jo pavaduotojus, valdybos narius, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų vadovus, kitus Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų pareigūnus, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų, kitų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų ar tarybų pareigūnus, jeigu jiems už darbą mokamas darbo užmokestis. (Suderinti šią nuostatą su Darbo sutarties įstatymu) 2. Įmonės, įstaigos ir organizacijos iš asmenų, išvardintų šio straipsnio 1 dalyje, gaunančių pajamų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio sumos moka ne mažesnes kaip 30 procentų privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

 • "3. Ūkinės bendrijos už ūkinės bendrijos narius bei individualios (personalinės) įmonės už individualios (personalinės) įmonės savininkus kas mėnesį moka po 2 procentus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto užpraeito ketvirčio šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Ūkinės bendrijos už ūkinės bendrijos narius bei individualios (personalinės) įmonės už individualios (personalinės) įmonės savininkus gali šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytų įmokų nemokėti, jeigu jie yra įregistravę likviduojamos ūkinės bendrijos ar individualios (personalinės) įmonės statusą Įmonių rejestre, o visi įmonės ar ūkinės bendrijos darbuotojai atleisti iš darbo.
  4. Fiziniai asmenys, besiverčiantys individualia veikla, kaip apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, įskaitant asmenis, gaunančius pajamas už honorarus ir (ar) pagal autorines sutartis Savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, patentus įsigiję asmenys, meno kūrėjai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis) moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurios sudaro 30 procentų apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio sumos, bet ne mažiau 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais mokestiniais metais per mėnesį. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar įstatymų nustatyta tvarka yra sumažintas pajamų, patento verslo liudijimo mokestis, ar konkretus fizinis asmuo nuo šio mokesčio atleistas.” 6. 18 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

  “4. Tuo atveju, kai asmenų, išvardytų šio įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, 30 procentų apskaičiuoto gyventojų pajamų ar verslo liudijimo patento tam tikrai veiklos rūšiai mokesčio sumos sudaro mažiau nei 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais mokestiniais metais per mėnesį, išskyrus asmenis, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (šiuo atveju asmenys, priskirti draudžiamiems valstybės lėšomis, taip pat laikomi apdraustaisiais) skirtumą tarp faktiškai įmokėtos ir minimalios privalomojo sveikatos draudimo įmokos fiziniai asmenys perveda į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, nurodydami tikslinę paskirtį.”

  1. Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių “fizinių asmenų” įrašyti žodį “gyventojų” ir šią dalį išdėstyti taip:
  “1. Atsakomybę už privalomojo sveikatos draudimo įmokų nesumokėjimą ar pavėluotą sumokėjimą, taip pat privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo, grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Valstybinės mokesčių inspekcijos į Valstybinės ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą perveda fizinių asmenų gyventojų pajamų mokesčio bei ekonominių sankcijų, paskirtų už šio mokesčio nesumokėjimą ar pavėluotą sumokėjimą, 30 procentų papildomai išieškotų sumų. " Papildyti 27 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: “3. Jeigu faktinės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos yra didesnės, negu patvirtintas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų planas, Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinus Valstybinės ligonių kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus, nustatančius tokį išmokų ir kompensacijų dydį, kuris atitinka patvirtintą išlaidų planą.” Pasiūlyti pagrindiniam Komitetui apsvarstyti galimybę: Papildyti Įstatymo projektą nuostatomis, įvedančiomis papildomą asmenų savanoriškąjį sveikatos draudimą. Patikslinti Įstatymo projektą, konkretizuojant atskirų sveikatos sistemos institucijų atsakomybę: numatyti, kad Valstybinė ligonių kasa pati tvirtina asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bazines kainas.

  Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. Apsvarstytas Žemės reformos įstatymo 2,5,7,8,9,10,11,15,17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1910.

  Nuspręsta:

  Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

  1. Atsižvelgti į Seimo Tesisės departamento pastabų ir pasiūlymų 1-5 punktus;

  2. Išbraukti 10 straipsnio 1 dalyje ,,taip pat žemės reformos žemėtvarkos projektai įgyvendinami, išskyrus atvejus, kai žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbus apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys’’ ir suformuluoti atskirame punkte.

  Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" projektui IXP-1485 - kuratoriai A.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

  - Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1930 - kuratoriai A.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

  - Azartinių lošimų įstatymo, Darbo sutarties įstatymo, Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įstaigų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo", Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1937 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

  - 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui IXP-1941 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Brazdilienė/;

  - Seimo rezoliucijos "Dėl 2003, 2004 ir 2005 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektui IXP-1942 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Brazdilienė/;

  - Akcizų įstatymo 25 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1943 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

  - Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1607 - kuratoriai J.Palionis J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

  - Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1922 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Mikalauskas;

  - Seimo nutarimo "Dėl Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2001 metų veiklos ataskaitos" projektui IXP-1905 - kuratoriai A.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

  - Pensijų sistemos reformos įstatymo projektui IXP-1229(2)ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /A.Mikalauskas/;

  - Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1891(2) - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /M.Šerienė/;

  - Transporto lengvatų įstatymo 1,5,8 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1939 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

  - Kultūros įstaigų įstatymo projektui IXP-1420 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /M.Šerienė/;

  - Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1426 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

  - Įmonių bankroto įstatymo 31 ir 32 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1432 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius /A.Mikalauskas/.

   

   

  Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

   
Naujausi pakeitimai - 2002 10 14.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas