Lietuvos Respublikos Seimas

Spalio 14 d. posėdyje

 

Komitetas kaip papildomas svarstė Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo projektą. LR patentų biuro direktorius Deividas Naujokas ir Dizaino įstatymo projekto rengimo darbo grupės vadovas Žilvinas Danys pristatė šį įstatymo projektą. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo naujos redakcijos projekto tikslai ir uždaviniai – užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas visiškai atitiktų Europos Sąjungos 98/71/EC 1998 m. spalio 13 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl teisinės dizaino apsaugos nuostatas bei Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje aspektų (TRIPS) reikalavimus. Siekiant sąvokų vienodos sampratos ir atsižvelgiant į Direktyvos 1 str., projekte apibrėžiamos pagrindinės sąvokos. Atsižvelgiant į Direktyvos 3-7 straipsnius, Įstatymo 4-8 straipsniuose detalizuoti gaminio vaizdo pripažinimo dizainu reikalavimai. Projekto 9 ir 10 str. išskirti ir patikslinti pagal Direktyvos 11 str. dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Projekto penktajame skirsnyje patikslintos nuostatos dėl dizaino suteikiamų teisių pagal Direktyvos 12-13 straipsnių nuostatas. Atsižvelgiant į Direktyvos 15 straipsnį, projekte yra naujas 39 straipsnis, reglamentuojantis dizaino suteikiamų teisių pasibaigimą (išsėmimą).

Atsižvelgiant į praktiką bei analogiją prekių ženklų ir išradimų patentų srityje, projekto 40 str. numatyta, kad teisės į dizainą gali būti perduodamos ir paraiškos stadijoje. Įvertinus licencinių sutarčių registravimo praktiką Valstybiniame patentų biure, siūloma projekte numatyti būtinas licencinės sutarties sąlygas ir detalizuoti licencinės sutarties šalių teises bei pareigas. Priėmus Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymą, projekte numatyta, kad įkeitus teises į dizainą, duomenys apie pakeitimą įrašomi Lietuvos Respublikos dizaino registre ir skelbiami oficialiame biuletenyje. Ž. Danys pakomentavo LR Seimo Teisės departamento pastabas. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į kai kurias Teisės departamento pastabas.

Aptartos Profsąjungų rūmų meno kolektyvių problemos. Seimo narys Edvardas Kaniava trumpai supažindino su šiuo metu susiklosčiusia situacija. Meno kolektyvams yra suteikta teisė neatlyginamai naudotis Profsąjungų rūmais, o Profsąjungų rūmų savininkai – 2 profsąjungos — įpareigotos sudaryti sąlygas meno kolektyvų veiklai. Trišalė sutartis yra nevykdoma ir meno kolektyvai nebegali naudotis Profsąjungų rūmų patalpomis. Jiems jau seniai nebeteikiamos komunalinės paslaugos. Šie rūmai yra labai aplesti, ten renkasi narkomanai ir valkatos. Šiuo metu Kultūros centro, kuriam priklauso meno kolektyvai, steigėjas yra Kultūros ministerija, bet pagal šiuo metu galiojančius įstatymus Kultūros centro steigėja turėtų būti Vilniaus savivaldybė. Komiteto nariai ir svečiai aptarė galimybę siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei perimti savo globon Kultūros centrą ir visus jo kolektyvus. Komitetas nusprendė sulaukti apeliacinio teismo sprendimo dėl Trišalės sutarties nevugdymo ir gavus teismo sprendimą susitikti su Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos kultūros komitetu ir Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vadovu ir aptarti Kultūros centro perdavimo savivaldybei klausimą.

Tęsiamas Seimo nutarimo "Dėl Kauno medicinos universiteto statuto patvirtinimo" projekto svarstymas. Nuspręsta parengti Seimo nutarimo projektą, pataisytą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

Toliau svarstytas naujos redakcijos Švietimo įstatymo projektas. Posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Posėdyje dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas, šios ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys, Seimo Teisės departamento konsultantė Audronė Ožiūnienė.. Svarstymas bus tęsiamas kituose posėdžiuose.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 10 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas