Lietuvos Respublikos Seimas

G. Šivicko komandiruotės į Austrijos Respubliką 2002 09 22-27 d. ataskaita

LR Seimo valdybos pritarimu 2002m. rugsėjo 23-27 dienomis dalyvavau Austrijoje Jungtiniame Vienos Instituto seminare “Struktūrinės reformos iššūkis: planavimas, įgyvendinimas ir patirtis”, kurį rengė Austrijos Finansų ministerija ir Centrinis Bankas.

Seminaro programoje anglų kalba buvo dėstoma politinių reformų praktika ir patirtis ES šalyse narėse, taip pat apibendrinama ES šalių kandidačių pažanga ir pokyčiai šių reformų kontekste. Seminare išklausyta ir įgyta žinių šiose temose:

1. “Valstybės vaidmuo” - buvo nagrinėjama ir diskutuojama apie valstybės vaidmenį ekonomikos augime ES šalyse narėse ir kandidatėse, apibendrinami šalių konsoliduoti nacionaliniai biudžetai ir biudžetų surinkimo įtaka ekonomikos augimui bei valstybės valdymo trūkumai.

2. “Konkurencijos politika” bei “Konkurencijos politikos vaidmuo”– monopolijos privalumai ir trūkumai, kainų diskriminacija, karteliniai susitarimai bei tolimesnė ES šalių konkurencijos politika.

3. “Fiskalinės politikos vystymasis ES šalyse” - fiskalinis stabilumas, fiskalinis deficitas ir jo reguliavimas mokesčių bei išlaidų srityse, ES fiskalinio augimo bei stabilumo paktas.

4. “Telekomunikacijų sektorius” bei “Energetikos sektorius” – susipažinta su Austrijos telekomunikacijų bei energetikos sritimis bei jų valdymu.

5. “Darbo rinkos reforma: didėjantis lankstumas” ir “Pensijų ir sveikatos rūpybos reformos” – pagrindinės problemos dėl darbingo amžiaus mažėjimo ES šalyse bei pensijų dalinio privatizavimo reikalingumas ir patirtis.

6. “Bankų ir finansų rinkų reformos” – pristatyta Austrijos bankininkystės ir finansų rinkos sektoriaus valdymas ir struktūra bei derinimas su ES sruktūra.

7. “Švietimo reforma” – pristatyta Austrijos patirtis.

8. “Tyrinėjimai ir technologijos” (R&D) – mokslinių tyrinėjimų ir naujų technologijų reikšmė šalies ekonominiame vystyme bei tarptautinėje konkurencijoje.

9. “Privatizavimo politika: prieš ir dabar” – Austrijos įvairių sričių privatizavimo patirtis.

Seminare įgytas Vienos instituto tarptautinis sertifikatas.

Su pagarba

Gintautas Šivickas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas