Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.10.07 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-10-07 dienos komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1017 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2,10,12,13,15,16,20,21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP- 1893 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“)

- Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1880 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Priešgaisrinės saugos įstatymo projektą IXP-1805

Nuspręsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į komiteto išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1764

Nusprćsta: Iš esmės įstatymo projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant Į Seimo Teisės departamento išvadą, bei šiuos siūlymus:

Pakeisti įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatą ir išdėstyti ją taip:

“2. Įstatuose nustatytiems tikslams siekti visuomeninė organizacija gali gauti pajamas iš tokios veiklos:

1) tarptautinio bendradarbiavimo;

2) renginių, susijusių su visuomeninės organizacijos veikla, organizavimo;

3) leidinių, susijusių su visuomeninės organizacijos veikla, leidyba;

4) prekybos visuomeninės organizacijos atributika bei suvenyrais;

5) visuomeninei organizacijai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto nuomos.

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1757

Nuspręsta: Iš esmės įstatymo projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulint, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą, bei šiuos komiteto pasiūlymus:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

"2. Įstatuose nustatytiems tikslams siekti bei jiems įgyvendinti asociacija gali gauti pajamas iš šių veiklos rūšių:

1) tarptautinio bendradarbiavimo;

2) renginių, susijusių su asociacijos bei jos narių veikla, organizavimo;

3) leidinių, susijusių su asociacijos bei jos narių veikla, leidyba;

4) prekybos asociacijos atributika bei suvenyrais;

5) asociacijai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto nuomos“

(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano“ projektŕ IXP-1794

Nusprćsta: Pritarti Seimo nutarimo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo nutarimo “Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projektŕ IXP-1774

Nusprćsta: Iš esmės projektui pritarti su šiais pasiūlymais: (Balsavimo rezultatai: 5 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

1. III skyriaus 3 punkto 3 papunkčio 3 pastraipą papildyti ir išdėstyti taip;

“decentralizuoti valstybės valdymą, išplėsti savivaldybių teises centrinės valdžios sąskaita - į aukštesnį lygį patenka tik tie uždaviniai, kurie efektyviai ir racionaliai negali būti išspręsti savivaldybėse;”

2. III skyriaus 3 punkto 4 papunkčio 1 pastraipą pakeisti ir išdėstyti taip;

“sudaryti sŕlygas patiems piliečiams dalyvauti tvarkant tvarkyti savo bendruomenės reikalus;”

3. III skyriaus 3 punkto 4 papunkčio 2 pastraipą papildyti ir išdėstyti taip

“vietinę valdžią maksimaliai priartinti prie žmonių, nustatant optimalų savivaldybių skaičių. Stiprinti ir plėtoti savivaldą, siekiant, kad didžiausia gyventojų viešųjų poreikių dalis būtų tenkinama savivaldos administraciniame vienete esančiose valstybės ir savivaldybės institucijose;”

4. III skyriaus 3 punkto 4 papunkčio 3 pastraipą papildyti ir išdėstyti taip;

“savivaldybėms suteikti teisę administruoti vietinius mokesčius, nustatyti ilgalaikius reikiamo dydžio savivaldybių biudžetų pajamų šaltinius;”

5. III skyriaus 3 punkto 4 papunkčio 5 pastraipą pakeisti ir išdėstyti taip;

“sudaryti sąlygas savivaldybėms nuosavybės teise turėti žemės sklypus, perduoti savivaldybėms dalį valstybinės žemės disponuoti patikėjimo teiseįteisinti savivaldybių teises į žemę (disponuoti ir valdyti), žemės reikalų tvarkymą (tarp jų žemės grąžinimą);

6. III skyriaus 3 punkto 4 papunkčio 6 pastraipą papildyti ir išdėstyti taip;

“tobulinti savivaldybių tarybų rinkimų sistemą, bei savivaldybių institucinę sąrangą

    • Šilumos ūkio įstatymo projektą IXP-1794

Nuspręsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą.

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 10 08.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas