Lietuvos Respublikos Seimas

A. Griciaus, R. Juknevičienės ir G. Kirkilo komandiruotės į Bulgarijos Respubliką 2002 05 23-30 d. ataskaita

2002 m. gegužės 24-28 dienomis Bulgarijos sotinėje Sofijoje vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesija.

Sesijoje dalyvavo virš 300 parlamentarų iš NATO šalių ir asocijuotų valstybių, taip pat parlamentarai iš stebėtojo statusą asamblėjoje turinčių šalių, didelis būrys Bulgarijoje akredituotų diplomatinio korpuso atstovų.

Pagrindinės šios sesijos pranešimų ir diskusijų temos – NATO transformacija Aljanso plėtros kontekste, kova prieš terorizmą, nauji Rusijos ir NATO santykiai.

Dvi dienas posėdžiavo penki NATO PA komitetai, kuriems svarstyti buvo pateikta 14 raportų projektų.

Aktualiausi Lietuvai raportai buvo pateikti Gynybos ir saugumo komiteto bei Politikos komiteto posėdžiuose.

Gynybos ir saugumo komiteto nariai diskutavo aktualiausiomis Šiaurės Atlanto aljanso gynybinės politikos temomis. Sesijos šeimininkei Bulgarijai kaip ir kitoms šalims kandidatėms svarbiausia tema buvo NATO plėtra, tačiau pateiktų raportų projektų temos buvo platesnės: tarptautinė kova prieš terorizmą, valstybių gynybinės galimybės, transatlantiniai santykiai.

Posėdyje kalbėjęs Bulgarijos Gynybos ministras Nikolay Svinarov pristatė savo šalies pasiekimus rengiantis NATO narystei, ir pažymėjo, kad net 77% Bulgarijos gyventojų palaiko šalies siekį tapti NATO nare. Apie šalyje vykdomą karinę reformą, kurią tikimasi užbaigti iki 2004 metų, pranešimą skaitė Bulgarijos Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų planavimo direktorato vadovas Sabi. Sabev.

Posėdyje pristatytam specialiam John Shimkus (JAV) raportui “Kova prieš terorizmą” Lietuvos delegacija pateikė pataisas, patikslinančias Lietuvos indėlį kovoje prieš terorizmą. Šias pataisas raporto autorius priėmė, ir jos bus įtrauktos į nauja raporto projektą, kuris bus pateiktas svarstymui ir balsavimui rudens sesijoje Stambule lapkričio mėnesį.

Raporto “Karinis šalių-NATO kandidačių pasirengimas” projekte, kurį rengė David Price (Kanada), pažymima, kad Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Bulgarija, Slovėnija ir Slovakija turi būti pakviestos tapti NATO narėmis artimiausio Viršūnių susitikimo Prahoje metu. Rengiant šį raporto projektą, Gynybos ir saugumo komiteto nariai apsilankė visose aukščiau minėtose šalyse ir galėjo patys įsitikinti kiekvienos šalies pasirengimu ir vykdomomis reformomis.

Lietuvos delegacija šiam raportui taip pateikė pataisų, patikslinančių Lietuvos karinių pajėgų struktūrą ir veiklos principus. Iš viso komiteto pranešėjai parengė 4 raportų projektus.

Politikos komitete taip pat buvo svarstomi 4 raportų projektai. Seimo delegacija buvo perengusi pataisas Bert Koenders (Nyderlandai) raportui “NATO plėtra ir bendradarbiavimas”. Pranešėjui buvo pasiūlyta raportą papildyti informacija apie konkrečią Lietuvos pagalbą tarptautinei bendruomenei kovoje su terorizmu, nes dokumento tekste atsispindėjo tik kitų šalių pastangos ir veiksmai.

Komiteto posėdyje pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo Norvegijos Užsienio reikalų ministras Jan Petersen, buvęs Lenkijos Gynybos ministras Jan Onyszkiewicz, Jungtinių Amerikos Valstijų NATO komiteto prezidentas Bruce P. Jackson.

Civilinių reikalų komitetas pristatė 3 raportų projektus. Du iš jų nagrinėja teroristinių išpuolių rugsėjo 11-ąją pasekmes, vienas raportas skirtas vidaus situacijai Rusijoje. Raporto autorius Guy-Michel Chauveau (Prancūzija) išskyrė politinius, ekonominius ir socialinius aspektus ir įvardijo sunkumus, su kuriais Rusija susiduria dabartiniame etape: žiniasklaidos laisvė, žmogaus teisės ir pilietinės visuomenės kūrimas, ekonomikos vystymosi perspektyvos ir organizuotas nusikalstamumas. Rusijos delegacijos atstovai nepritarė daugumai raporte išsakytų minčių ir pateikė savo parengtą informacinį dokumentą apie situaciją Rusijoje, prašydami atsižvelgti į pateikiamus skaičius ir faktus.

Ekonomikos ir saugumo komitete buvo svarstomi 3 raportų projektai, kurių pagrindinės temos buvo teroristinių išpuolių pasekmės ekonominiam šalių vystymuisi, ekonominiai ir politiniai pokyčiai Centrinėje Azijoje ir transatlantiniai prekybiniai ryšiai.

Mokslo ir technologijos komitetas pristatė du raportus. Viename iš jų svarstoma, kaip mokslo ir technikos pasiekimai gali būti panaudoti prieš žmoniją, kitame nagrinėjamos globalinio klimato atšilimo problemos.

Komitetų posėdžiuose buvo pristatytas Nuolatinio komiteto sprendimas, priimtas posėdžio, vykusio balandžio mėnesį Grenadoje metu, parengti Deklaraciją dėl Prahos NATO Viršūnių susitikimo. Ši deklaracija turėtų būti priimta metinėje NATO PA sesijoje Stambule 2002 m. lapkritį. Iki tol vyks diskusijos komitetuose, o deklaracijos projektas bus parengtas spalio 6 d. specialaus Nuolatinio komiteto posėdžio Briuselyje metu. Tokiu būdu asamblėja nori Prahos Viršūnių susitikimo dalyviams išreikšti parlamentarų nuomonę, kuri galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį priimant labai reikšmingus sprendimus dėl NATO ateities.

Paskutinę sesijos dieną vyko plenarinis posėdis, kuriame kalbėjo NATO PA prezidentas Rafael Estrella, Bulgarijos Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Ognian Gherzhikov, Bulgarijos prezidentas Georgi Parvanov, premjeras Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, Užsienio reikalų ministras Solomon Passy. Sesijoje negalėjęs dalyvauti NATO Generalinis sekretorius lordas Robertsonas atsiuntė video kreipimąsi į sesijos dalyvius.

Plenariniame posėdyje taip pat buvo priimta deklaracija Dėl NATO plėtros. Deklaracijos projektui buvo pateikta 21 pataisa. Lietuvos delegacija taip pat buvo parengusi pataisų, tačiau pasitarus su JAV delegacija, kurios pataisos buvo labai panašios, buvo nutarta atskirai nuo Lietuvos delegacijos pataisų neteikti.

Visi komitetų raportų projektai bus papildyti ir pateikti diskusijoms ir balsavimui metinei sesijai Stambule.

Sesijos metu įvyko NATO PA ir Rusijos delegacijos vadovų susitikimas, kurio metu buvo nuspręsta įkurti NATO-Rusijos parlamentinį nuolatinį komitetą, kuris padėtų geriau koordinuoti NATO PA ir Rusijos parlamento ryšius, tačiau tai nesuteikia kokių nors ypatingų teisių Rusijos delegacijai. Pirmasis šio komiteto posėdis turėtų vykti metinės sesijos Stambule metu.

Visos sesijos diskusijos parodė, kad jau niekam nekyla abejonių dėl Lietuvos narystės Šiaurės Atlanto Aljanse. Dauguma NATO šalių parlamentarų pasisakė už tai, kad Lietuva kaip ir Latvija bei Estija būtų priimtos į NATO šį rudenį.

Delegacijos vadovas

Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2002 10 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BULGARIJA

LR Seimas