Lietuvos Respublikos Seimas

A. Griciaus komandiruotė į Gruzijos Respubliką 2002 09 25-29 d. ataskaita

NATO Parlamentinės Asamblėjos “Rose-Roth” seminarai organizuojami nuo 1992 m. Galima pastebėti, kad pirmasis seminaras vyko Vilniuje. Pastarasis seminaras buvo skirtas padėties Pietų Kaukaze ir saugumo užtikrinimo šiame regione klausimams apsvarstyti. Pranešimus seminare skaitė D. Britanijos Karo ir taikos instituto Londone, Ekonominių ir politinių studijų instituto (Maskva), Gynybos, partnerystės ir bendradarbiavimo institucijų prie NATO, Ženevos demokratinio ginkluotųjų pajėgų kontrolės centro ir kitų institucijų vadovai arba atstovai. Seminare taip pat kalbėjo ir į klausimus atsakė Gruzijos užsienio reikalų bei ypatingų situacijų ministrai.

Didžiausią NATO PA narių dėmesį pritraukė diskusijos apie ekonominę padėtį Gruzijoje bei jos santykius su Rusija. Ekonominė padėtis Gruzijoje šiuo metu, galima sakyti, yra katastrofiška. Nedarbas siekia, o gal ir viršija 50 %. Ribotas šalies biudžetas neleidžia pakankamai lėšų skirti ginkluotųjų pajėgų (30-40 tūkst.) išlaikymui. Didžiulė našta valstybei yra pabėgėlių išlaikymas (apie 300 000). Vidutinis dirbančiųjų atlyginimas neviršija 20-30 JAV dolerių.

Gana sudėtingi Gruzijos santykiai su Rusija dėl Abchazijos siekio atsiskirti nuo Gruzijos. Rusija šiuo metu jos gyventojams 5 m. laikotarpiui išduoda rusiškus pasus. Rusijos ir Gruzijos santykiams nemažą įtaką turi naftotiekis ir kiti su energetika susiję klausimai. Papildomos įtampos sukelia ir neišspręsti karinių bazių Juodojoje jūroje nuomos Rusijos laivynui klausimai. Pastaruoju metu tarpvalstybinių santykių pablogėjimą iššaukė Pankiso tarpeklyje iš Čečėnijos atvykę ginkluoti būriai, kurie rengiasi kovos veiksmams prieš Rusiją Čečėnijoje. Visais minėtais klausimais buvo išsakoma nuomonė, kad didžioji dalis atsakomybės už Rusijos-Gruzijos santykių pablogėjimą tenka Rusijos karinei vadovybei ir ypatingai jos gynybos ministrui Sergėjui Ivanovui, savo pasisakymais didinant įtampą tarp šalių.

Gruzijos parlamento pirmininkė ponia Nino Burjanidzė savo pasisakyme teigė, kad Rusija sąmoningai išstūmė čečėnus į Pankiso tarpeklį, kad vėliau galėtų jais manipuliuoti veikiant prieš Gruziją. Pirmininkės Burjanidzės nuomone, Rusijos vadovybė stengiasi užkirsti kelią Gruzijos integracijai į euroatlantines struktūras (ES, NATO). Ji teigė, kad Gruzijai būtina turėti draugiškus santykius su Rusija, tačiau jinai negali to daryti savo nacionalinių interesų sąskaita.

Apibendrindamas padėtį Pietų Kaukaze, londono Karo ir taikos instituto tyrinėtojas Thomas de Waal pažymėjo, kad šiuo metu Azerbaidžanas stiprina ryšius su Turkija, Armėnija draugauja su Rusija, o Gruzija bando suartėti su JAV. Paskutinio dešimtmečio bėgyje Kaukazo regione vyko trys dideli karai ir du mažesni konfliktai. Visa tai sukūrė gana nestabilią situaciją regione. Jos priežastis—kultūrų, tradicijų, tautybių įvairovė regione. Sovietų Sąjungos valdymo metais stabilumas šiame regione buvo įdiegtas ir palaikomas jėgos pagalba. Pranešėjo nuomone, Gruzija yra paskutinė vieta, kur susikerta Rusijos ir JAV interesai buvusioje SSRS teritorijoje po Šaltojo karo pabaigos. Diskusijos metu buvo konstatuota, kad Gruzija šiuo metu yra silpna valstybė. Viena iš pagrindinių priežasčių tokios padėties paaiškinimui—silpna ekonomika ir žemas pragyvenimo lygis. Stiprėti Pietų Kaukazo valstybėms trukdo Rusijos ekonominiai interesai regione. Lyginant Balkanus su Pietų Kaukazo regionu buvo išsakyta mintis, kad Balkanuose reikia atkurti, o Kaukaze—sukurti stiprias, demokratines valstybes.

Gruzijos užsienio reikalų ministras Iraklij Menagarišvili teigė, kad Gruzija dar 1999 m. išėjo iš NVS kolektyvinio saugumo sutarties. Gruzijoje iki šiol jau įvyko dvejos pratybos su partneriais iš NATO šalių. Užsienio reikalų žinybos vadovas teigė, kad Gruzija stengiasi kurti transporto koridorius, siekia pritraukti užsienio investuotojus. Iki šiol sudėtingas išlieka Rusijos karinių bazių klausimas.

Apibendrinant seminaro darbą galima teigti, kad Pietų Kaukazas išlieka gana nestabilus geografinis regionas, kur artimiausiu metu gali kilti ir nauji kariniai konfliktai. Norint to išvengti reikėtų, kad tarptautinės organizacijos (ESBO, JTO, ES ir kt.) skirtų žymiai didesnį dėmesį šiam regionui.

Seimo narys Algirdas Gricius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas