Lietuvos Respublikos Seimas

A. Griciaus komandiruotės į Kroatijos Respubliką 2002 09 15-19 d. ataskaita

Vidurio ir Rytų Europos NATO PA pakomitečio posėdžiuose, vykusiuose Sarajeve, buvo svarstomos Chorvatijos ginkluotųjų pajėgų reformos bei saugumo Vakarų Balkanuose klausimai. Posėdžio dalyviai turėjo galimybę susitikti su Chorvatijos Gynybos ir Vidaus reikalų ministrais, Premjero pavaduotoju, Parlamento ir jo komitetų pirmininkais, valstybės Prezidentu. Pakomitečio nariai taip pat lankėsi šalies kariuomenės karinės policijos dalinyje, stebėjo karių pratybas.

Susitikimo ginkluotųjų pajėgų gynybos štabe metu buvo kalbama apie reorganizaciją, vykstančią ginkluotosiose pajėgose. Buvo atkreiptas dėmesys, kad šiuo metu šalies ginkluotosiose pajėgose tarnaujančiųjų skaičius (apie keturiasdešimt penki tūkstančiai) yra per didelis. Taip pat pakomitečio dalyvius nustebino itin didelis (virš trisdešimties) generolų skaičius ginkluotose pajėgose. Per didelis kariškių skaičius neleidžia skirti lėšų naujos ginkluotės įsigijimui ir jos modernizavimui. Ateityje Chorvatijoje numatoma pereiti prie profesionalios kariuomenės.

Susitikime su gynybos ministre ponia Željka Antunovič buvo kalbama apie sunkumus (lėšų trūkumas, kariškių priešinimasis ir kt.), su kuriais susiduria šalies vyriausybė, vykdydama ginkluotųjų pajėgų mažinimą ir reorganizaciją. Reikia atkreipti dėmesį ir į tą faktą, kad Chorvatijos ginkluotosios pajėgos praktiškai nebendradarbiauja su kaimyninių šalių ginkluotosiomis pajėgomis. Tarp politinių partijų taip pat nėra sutarimo, kaip reikėtų reorganizuoti šalies kariuomenę.

Pakomitečio posėdžio metu vykusioje apvalaus stalo diskusijoje akademinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai atkreipė dėmesį į tokius faktus, kaip per dideli kariškių atlyginimai bei pensijos, civilių ekspertų saugumo ir gynybos klausimais stoką parlamente. Atskirai buvo paliestos buvusio Chorvatijos prezidento Tudžmano pastangos ginkluotųjų pajėgų pagalba (iki šimto tūkstančių kariškių) sukurti Didžiąją Kroatiją bei neperspektyvios kaimyninių valstybių politikos (Bosnija ir Hercegovina, Slovėnija) pasekmės.

Susitikime su Soboro pirmininku p. Zlatko Tomčič NATO PA nariams buvo pristatyti įstatymai gynybos klausimais, priimti parlamente pastaruoju metu. Buvo kalbama ir apie jų įgyvendinimo sunkumus. Soboro pirmininkas išreiškė viltį, kad 2006 m. Chorvatija galėtų būti pakviesta į NATO. šiuo metu šalies gynybos biudžetas sudaro 2,2% šalies BVP. Karinio personalo išlaikymui skiriami trys ketvirtadaliai gynybos biudžeto. Komiteto nariai atkreipė Soboro vadovybės dėmesį, kad norint integruotis į euroatlantines struktūras, reikia skirti rimtą dėmesį žmogaus teisių klausimams.

Chorvatijos Prezidentas Stjepan Mesič susitikime su pakomitečio nariais pabrėžė, kad didžiausios problemos, su kuriomis šiandien susiduria valstybė, yra kaip sumažinti kariuomenę, kaip sugrąžinti namo į šalį atvykusius pabėgėlius. Nemažai problemų šalyje kelia ir nacionalistinės nuotaikos kai kuriose politinėse struktūrose.

Seimo narys Algirdas Gricius
Naujausi pakeitimai - 2002 10 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   KROATIJA

LR Seimas