Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.09.30 komiteto posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-09-30 dienos komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 17, 21 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo tryliktuoju skirsniu įstatymo projektą IXP-1843

Nuspręsta: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) Šiuo projektu įstatymas pildomas nauju skirsniu “Vietos gyventojų apklausa“.

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1017 komitetas nesvarstė.

Papildomai svarstė:

A.Butkevičiaus pasiūlymą Valstybės ir savivaldybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-783(4)

Nuspręsta: Nepritarti A.Butkevičiaus pasiūlymui. ( 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2,10,12,13,15,16,20,21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1893

Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Eligijų Masiulį bei projektą svarstyti 2002 spalio 14 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1880

Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Gintarą Didžioką ir Eligijų Masiulį bei projektą svarstyti 2002 spalio 7 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1799

Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną, K.Rimšelį bei projektą svarstyti 2002 spalio 21d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 3,4,12,18,21,29,30,31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1807. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Nusprćsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Algį Rimą, Eligijų Masiulį bei projektą svarstyti lapkričio 25 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1725

Nusprćsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną, K.Rimšelį bei projektą svarstyti 2002 spalio 21d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1764

- Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1757

Nusprćsta: Posėdyje nedalyvavus Teisingumo ir Vidaus reikalų viceministrams daryti svarstymo komitete pertrauką. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1740

Nusprćsta: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti pagal šiuos komiteto siūlymus:

1. 41 straipsnio 1 dalies 6 punkte žodžius “gavusi švietimo ir mokslo ministro raštišką sutikimą” pakeisti žodžiais “ kai atitinka Vyriausybės nustatytus kriterijus”.

2. Projekto 42 straipsnio 7 dalies 4 ir 7 punktus tikslinti, nustatant galimų teikti papildomų paslaugų bei ūkinės komercinės veiklos sąrašus.

3. 43 straipsnio 1 dalyje žodžius “gavćs mokyklos steigimui pritarusių institucijų raštiškus sutikimus” pakeisti žodžiais”kai atitinka Vyriausybės nustatytus kriterijus”.

4. 45 straipsnio 1 dalies 11 punktą papildyti žodžiu “mokyklos” .

5. 56 straipsnio 10 dalį papildyti ir išdėstyti taip:

“10. Koordinuoja apskričių viršininkų administracijų švietimo padalinių veiklą, teikia Vyriausybei tvirtinti pavyzdinius jų nuostatus bei teikia metodinć pagalbŕ ir savivaldybių administracijų švietimo padaliniamsų veiklŕ

Šio straipsnio 13 dalyje žodį “institucijų” keisti į žodį “įstaigų”.

6. 59 straipsnio 6 dalį siūlyčiau papildyti žodžiais “švietimo bei” ir ją išdėstyti taip:

“6. Steigia švietimo bei pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai teikiančias įstaigas (pedagogines psichologines tarnybas, mokytojų švietimo centrus ir kitas), vykdo pavaldžių mokyklų steigėjo funkcijas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Einamuosiuose klausimuose, dalyvaujant Finansų ir Savivaldybių asociacijos atstovams komitetas svarstė Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimą Nr. 51 “Dėl 2003 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto“ ir pasiūlė Finansų ministerijai patikslinti kai kuriuos 2003 m. savivaldybių biudžetų planuojamus finansinius rodiklius.

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396-806
Naujausi pakeitimai - 2002 10 01.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas