Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-30 d. posėdis

1. Ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių atleidimo nuo žemės mokesčio 2002 m. antrąjį pusmetį įstatymo projektas IXP-1907.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, kadangi:

1. Įstatymo projekte siūloma ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių žemę atleisti nuo žemės mokesčio. Tačiau žemės mokesčio įstatymo objektas yra privati žemė, o mokesčio mokėtojai yra privačios žemės savininkai. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus žemės ūkio bendrovės nuosavybės teise negali valdyti žemės ūkio paskirties žemės, todėl pritarus tokiai projekto redakcijai žemės ūkio bendrovės bus atleistos nuo žemės mokesčio tik už ne žemės ūkio paskirties žemę, ir aiškinamajame rašte nurodyti tikslai nebus pasiekti.

2. Žemės ūkio subjektai, išsinuomoję valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, pagal LR Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3d. nutarimą Nr. 602 “ Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei ar mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio” privalo mokėti žemės nuomos mokestį (nuompinigius). Todėl, jei įstatymo iniciatoriai siekia, kad žemės ūkio bendrovės ir ūkininkai būtų atleisti nuo žemės nuomos mokesčio (nuompinigių), tai turėtų atsispindėti įstatymo projekte. Kita vertus, gal būtų paprasčiau pasiūlyti LR Vyriausybei pakeisti minėtąjį Vyriausybės nutarimą, numatant laikiną nulinio žemės nuomos mokesčio tarifo taikymą žemės ūkio paskirties žemei.

3. Įstatymo projekte numatyta atleisti nuo žemės mokesčio tik dvi grupes: ūkininkus ir žemės ūkio bendroves, tačiau nekalbama apie kitas ūkininkavimo formas pasirinkusius ūkio subjektus: gyventojus, neįregistravusius ūkininko ūkio, personalines įmones, tikrąsias ir komanditines ūkines bendrijas, kooperatines bendroves, kurie taip pat gali būti mokesčio mokėtojai ir gali būti patyrę sausros sukeltus nuostolius. Manome, kad nepatobulinus projekto redakcijos būtų pažeistas asmenų lygybės prieš įstatymą principas.

4. Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 145 straipsnis numato, kad jeigu įstatymui įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, toliau svarstant projektą turi būti pateikti projekto iniciatorių pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų komiteto ir Vyriausybės išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių, taip pat turi būti pateiktas ir svarstomas valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio 4 dalis numato, jei Seimas ar Vyriausybė biudžetiniais metais priima ar ateinančiais biudžetiniais metais numato priimti sprendimus, dėl kurių keičiasi savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos, pajamų ir išlaidų pokyčiai, išskyrus pokyčius, kuriais savivaldybių biudžetai sumažėja dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, panaudoto šioje teritorijoje esančiai žemei išpirkti iš žemės savininkų, kompensuojami. Biudžetiniais metais turi būti skiriama reikiamo dydžio valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija (BDK), susijusi su savivaldybių pajamų ir išlaidų pasikeitimu, arba iš savivaldybių biudžetų paimamos reikiamos sumos, o ateinančiais biudžetiniais metais koreguojama fizinių asmenų pajamų mokesčio dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams. Kadangi akivaizdu, kad priėmus įstatymo projektą sumažės patvirtintos savivaldybių mokestinės pajamos, teikiant patobulintą įstatymo projektą kartu turi būti teikiamas valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

2. Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektas IXP-1774.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam nutarimo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Komitetui jį patobulinti, atsižvelgiant į šias pastabas:

1. Apsvarstyti galimybę papildyti Valstybės ilgalaikės raidos strategijos skyriaus III. ILGALAIKIAI VALSTYBĖS RAIDOS PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO KRYPTYS “ dalis “Žinių visuomenė”, “Saugi visuomenė”, “Konkurencinga ekonomika” konkrečiomis nuostatomis, nustatančiomis pagrindinius veiksmus ir priemones kaip bus pasiekti šiose dalyse išvardinti tikslai.

2. Atsižvelgiant į Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus skyriuje III. ILGALAIKIAI VALSTYBĖS RAIDOS PRIORITETAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO KRYPTYS:

1) dalyje “Žinių visuomenė”“3. Valstybės valdymas ir savivalda” (19 puslapio 6 eilutė) sakinyje “tobulinti savivaldybių tarybų rinkimų sistemą” po žodžio “tarybų” įrašyti žodžius “ir merų” ir šį sakinį išdėstyti taip:

“tobulinti savivaldybių tarybų ir merų rinkimų sistemą”.

  1. 2) dalyje “Konkurencinga ekonomika” “6. Finansų politika” (39 pslp. 17 eilutė) išbraukti sakinį “Keisti savivaldybių vykdomų funkcijų finansavimo schemą: lėšos valstybės funkcijoms, perduotoms savivaldybėms, įgyvendinti turi būti tvirtinamos ir skiriamos iš valstybės biudžeto kaip speciali dotacija.” ir šią pastraipą išdėstyti taip:

  • Tęsiant biudžeto reformą, praplėsti strateginio planavimo principų taikymą savivaldybių biudžetų rengimo procedūroms. Keisti savivaldybių vykdomų funkcijų finansavimo schemą: lėšos valstybės funkcijoms, perduotoms savivaldybėms, įgyvendinti turi būti tvirtinamos ir skiriamos iš valstybės biudžeto kaip speciali dotacija.

Lėšas savivaldybėms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirti iš valstybės biudžeto kaip specialią dotaciją pagal parengtą ir visoms savivaldybėms taikomą lėšų apskaičiavimo atitinkamai funkcijai atlikti metodiką.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnio pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas IXP-1771ES ir Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1772.

KONSTATUOTA:

1) Įstatymo projekto Nr.IXP-1771 pirmu straipsniu keičiamo Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostata, įpareigojanti Lietuvos Respublikos fizinius ir juridinius asmenis informaciją apie užsienio valstybėse atidarytas sąskaitas pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, neatitinka šiuo metu galiojančio Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio 4 dalies nuostatoms, reikalaujančioms, kad "apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio bankuose bei apie atidarytą nuolatinės buveinės sąskaitą praneša sąskaitą atidaręs ūkio subjektas ar nuolatinė buveinė.";

2) Įstatymo projekto Nr.IXP-1772 pirmu straipsniu iš Pinigų įstatymo išbraukus 3straipsnio 1 bei 2 dalies nuostatas, lieka neaišku, kokios Lietuvos Respublikoje yra teisėtos mokėjimo ir atsiskaitymo priemonės, kadangi Civilinio kodekso 1.100 bei 6.36 straipsniuose jau yra įtvirtinta pinigų samprata ir valiutos samprata, kuri pagal galiojančius įstatymus yra teisėta atsiskaitymo priemonė;

3) Svarstant įstatymų projektus Nr.IXP-1771 ir Nr.IXP-1772 buvo pateiktas naujas pasiūlymas - leisti naudoti Lietuvos Respublikoje ES valiutą eurą šalims susitarus mokėjimams ir atsiskaitymams ir grynaisiais pinigais.

NUSPRESTA:

Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projekto Nr.IXP-1771 ir Lietuvos Respublikos pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-1772 svarstymą

atidėti ir prašyti Finansų ministerijos bei Lietuvos banko ne vėliau kaip iki 2002 m. spalio 12 d. pateikti savo išvadas dėl šių projektų svarstymo metu iškeltų klausimų bei pateiktų pasiūlymų ir prireikus pateikti atitinkamų įstatymų pakeitimo ir papildymo projektus.

 

4. Seimo narių B.Bradausko ir R.Palaičio pasiūlymai Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-1858.

Nuspręsta:

Atidėti svarstymą Komitete.

5. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200, 204, 225 straipsnių pakeitimo ir 203 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1741.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

6. Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės vaistų politikos nuostatų patvirtinimo" projektas +nuostatos IXP-1583.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti projektą su priedu ,,Dėl Lietuvos nacionalinės vaistų politikos nuostatų patvirtinimo’’ iniciatoriams tobulinti.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1085(2A - kuratoriai G.Šivickas G.Vagnorius /B.Brazdilienė/;

- Azartinių lošimų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1262 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Azartinių lošimų įstatymo 16 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1470 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1879 - kuratoriai A.Butkevičius K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Azartinių lošimų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1883 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Kultūros ir sporto fondo įstatymo 3,5,6 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1835 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1836 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Pridėtinės vertės mokesčio 40 straipsnio 5 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1844 - kuratoriai G.Šivickas J.Lioninas /T.Gražiūnas/;

- Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1851 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1888 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 7, 17, 21, 23, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1885 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

 

 

Komiteto padėjėja D.Zabulėnienė

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 30.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas