Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės ataskaitos apie Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų naudojimą (2002-09-25 Nr.43)

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs 2002 m. rugsėjo 4 d. posėdyje Valstybės kontrolės ataskaitą “Dėl Žemės ūkio ministerijoje 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti (Specialiosios kaimo rėmimo fondo programos) vertinimo” ir susipažinęs su Žemės ūkio ministerijos paaiškinimu dėl tikrinimo ataskaitos,

Konstatuoja, kad Valstybinė kontrolė nustatė eilę faktų, kai netinkamai buvo panaudojamos Specialiosios kaimo rėmimo programos bei Europos Sąjungos paramos lėšos, Žemės ūkio ministerija nepakankamai efektyviai administravo žemės ūkio įmonėms Vyriausybės suteiktas paskolas, sudarydama sutartis su paslaugų tiekėjais ne visada tinkamai kontroliavo ir analizavo tiekiamų paslaugų kokybę ir jų naudingumą, o atskirais atvejais iš viso nebuvo išreikalautos iš užsakovų ir mokslo įstaigų ataskaitos apie atliktus darbus.

Atstovaujant valstybės turtą ir interesus trūksta darbuotojų personalinės atsakomybės už jo tinkamą ir taupų naudojimą, nustatyti trūkumai Vidaus audito tarnybos veikloje.

Pažymi, kad Specialiosios kaimo rėmimo programos priemonės bei lėšų naudojimas ne visada buvo tinkamai įforminamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės norminiais aktais, sudarant šios programos lėšų sąmatą ir ją perskirstant nebuvo prisilaikoma nustatytos tvarkos, atsakingi darbuotojai nevykdė pilnos lėšų panaudojimo kontrolės.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1 Administruojant Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšas sugriežtinti skirtų lėšų naudojimo kontrolę, jų tinkamą įforminimą, padidinti programų koordinatorių asmeninę atsakomybę už jiems priskirtų programų finansavimo efektyvesnį panaudojimą.

1.2 Išanalizuoti Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų 2002 metais faktinį panaudojimą ir numatyti priemones, kad šios lėšas būtų pilnai panaudotos.

1.3. Pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki 2002 m. spalio 31 d informaciją, kokių priemonių ėmėsi ministerija Valstybės kontrolės 2002-07-15 ataskaitoje“Dėl Žemės ūkio ministerijoje 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti (Specialiosios kaimo rėmimo fondo programos) vertinimo” nurodytiems trūkumams pašalinti.

2. Pasiūlyti Valstybės kontrolei, siekiant padidinti vykdomos kontrolės efektyvumą, specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų naudojimo auditą atlikti ataskaitiniais metais, o ne praėjus finansiniams metams.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas